Handelsbetingelser - NEMADVOKAT

Handelsbetingelser

NEMadvokats™ almindelige forretningsbetingelser gælder for alle de opgaver, vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt. Ud over forretningsbetingelserne gælder de advokatetiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

§ 1: Opgaven

Når vi modtager en ny opgave, udarbejdes der en beskrivelse af opgaven i overensstemmelse med de til enhver tid gældende advokatetiske regler. Beskrivelsen, der fremsendes skriftligt til klienten, indeholder informationer om opgavens karakter, samt hvorledes opgaven vil blive afregnet.

§ 2 Fortrydelsesret

Ved at acceptere aftalen giver du ligeledes samtykke til at udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes inden udløb af de 14 dages fortrydelsesret, og at du efter påbegyndelsestidspunktet ikke kan fortryde aftalen, jf. forbrugeraftaleloven.

§ 3: Interessekonflikter

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler samt vores interne habilitetsprocedurer sikrer vi, at der ikke foreligger nogen form for loyalitets– eller interessekonflikt ved opgaveaccept.

§ 4: Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

NEMadvokat™ er som andre advokater underlagt lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvaskning af penge og finansiering af terror. Vi er således forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra alle klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Alle klienter skal oplyse navn, adresse, CVR-nr. eller CPR-nr., når vi modtager opgaven.

§ 5: Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos NEMadvokat™ er underlagt tavshedspligt. Vi behandler naturligvis alle oplysninger, vi modtager fra klienter, fortroligt. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for NEMadvokat™ at sende krypterede e-mails.

§ 6: Forudbetaling og Deponering

Vi anmoder i alle tilfælde vores klienter om at indbetale et depositum svarende til sikkerhed for skyldigt honorar på vores klientkonto, samt eventuelle positive udlæg i forbindelse med opgaven, herunder gebyrer til offentlige myndigheder, tinglysningsafgifter og lignende. Dette gælder alle køb af vores online produkter, hvor prisen altid er aftalt på forhånd. I tilfælde, hvor en sag skal afregnes på timebasis, vil deponeringen tjene som sikkerhed for skyldigt honorar i forbindelse med sagens gang.

§ 7: Honorar

Ved køb af vores online produkter er honoraret altid fast aftalt på forhånd. Honoraret trækkes fra den deponering, der i alle tilfælde sker efter § 6. I tilfælde, hvor en sag skal afregnes på timebasis, vil honorarets størrelse ikke på forhånd kunne fastsættes, idet der i disse sager henses til den medgåede tid, karakteren af anvendt specialkompetence, opgavens kompleksitet samt det ansvar, der er forbundet med opgaven. NEMadvokat™ vil alene kunne give et begrundet estimat for honorarets samlede størrelse i denne type sager.

§ 8: Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes den konkrete opgave, og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores skriftlige samtykke. NEMadvokat™ er alene ansvarlig for den rådgivning, der er ydet til klienten og honoreret herfor.

§ 9: Immaterielle rettigheder

Vores klienter har ret til at bruge materiale, vi har udarbejdet i en konkret sag i overensstemmelse med den konkrete opgaves formål, såfremt klienten har betalt honoraret for det udførte arbejde. Ophavsretten og øvrige immaterielle rettigheder til arbejde og materiale tilhører NEMadvokat™, medmindre andet er aftalt.

§ 10: Afslutning af opgaven

NEMadvokat™ har ansvaret for opgaven til dens afslutning, eller indtil klienten måtte anmode om, at sagen afsluttes.
Vi forbeholder os ret til at fratræde opgaven, hvis vi i særlige tilfælde ikke kan tage ansvaret for den fortsatte sagsbehandling. Ligeledes vil vi fratræde opgaven, såfremt en interessekonflikt måtte opstå. En eventuel fratræden vil ske i henhold til de advokatetiske regler, hvor vi altid vil sikre, at klienten ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

§ 11: Opbevaring af sagsakter

Alle klientdata m.v. opbevares i vores arkiv i fem år efter sagens afslutning. Klientdata kan både være digitalt modtaget materiale og fysisk overbragt materiale. Medmindre andet aftales, bliver materialet slettet og makuleret ved udløbet af de fem år.

§ 12: Ansvar og ansvarsforsikring

Vi er ansvarlige for vores bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.
Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

§ 13: Klager

Eventuelle uenigheder vedrørende klientforholdet søges altid løst i mindelighed mellem klienten og NEMadvokat™. Opnås der ikke enighed, kan klage indsendes til Advokatnævnet, der både tager sig af disciplinærsager og salærsager. Mere information findes på www.advokatnaevnet.dk.

§ 14: Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem klient og NEMadvokat™ skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente domstol.