Tinglysning af skøde

Vælg os som din boligadvokat og få professionel hjælp til udarbejdelse og tinglysning af skøde.

Vi sikrer dig en juridisk korrekt udarbejdelse af skøde og tinglysning heraf.

Ved køb af fast ejendom skal din adkomst til ejendommen tinglyses, således omverdenen bliver gjort opmærksom på, at den pågældende ejendom har fået en ny ejer.

Tinglysning af købers adkomst forhindrer, at den gamle ejers kreditorer efterfølgende kan gøre udlæg i ejendommen. Tinglysning er dermed købers sikringsakt.

Tinglysning af skøde pris advokat

Få hjælp til tinglysning af skøde
DKK 2.995
bestil nu

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Skødeskrivning og tinglysning

Vi påtager os ansvaret for, at dit skøde udarbejdes og tinglyses korrekt. Du er sikret:

 • Udarbejdelse af skøde
 • Tinglysning af skøde
 • Afslutning af sagen

Tinglysning af skøde pris

Hvad koster tinglysning af skøde? Hos NEMADVOKAT får du altid fair og gennemskuelige priser.

Bemærk, vores pris på skøde og tinglysning inkluderer ikke den faste afgift til staten på 1.850 kr. samt den variable afgift på 0,6 % af købesummen. Begge tinglysningsafgifter er obligatoriske og går udelukkende til staten. 

Med NEMADVOKAT er du sikret komplet udarbejdelse af skøde samt tinglysning. Samtidig påtager vi os alt ansvar for dit skøde.

Husk, vi tilbyder altid en gratis og uforpligtende samtale om din sag, inden vi påbegynder en sag. Ring ind til os i dag på tlf. 70 20 41 61, så du kan få afklaret eventuelle spørgsmål.

 

Tinglysningsafgift skøde

Når du handler med fast ejendom, skal der betales en tinglysningsafgift til staten. Størrelsen på tinglysningsafgiften afhænger af ejendommens handlede værdi.

Beregning af tinglysningsafgift:

Fast afgift
1.850 kr. (2023-niveau)

Variabel afgift
0,6 % af købesummen ved almindelig bolighandel
0,6 % af købesummen ved en familiehandel (købesummen udregnes som den offentlige vurdering minus 15%, hvis købesummen er mindre end dette beløb; ellers købesummen)

 

Hvorfor skal et skøde tinglyses?

Ved tinglysning af skøde sikrer du dig rettighederne over din ejendom. Alle rettigheder og forpligtelser overgår fra sælger til køber, hvorved du bliver den officielle ejer.

Hvis sælger har solgt ejendommen til mere end én køber, vil det være køberen, der først har tinglyst skødet, som er den retmæssige ejer. Dermed er tinglysning købers sikringsakt.

Derudover skal det bemærkes, at bankerne og kreditforeningerne kræver, at man er den officielle ejer af sin ejendom, førend man kan tage et lån i ejendommen.

Få hjælp til tinglysning af skøde
DKK 2.995
bestil nu

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvordan tinglyser jeg et skøde?

 1. Skødet udarbejdes f.eks. af en boligadvokat.
 2. Skødet underskrives af køber og sælger med NemID.
 3. Skødet anmeldes til tinglysning af skødeskriver + tinglysningsafgift betales.
 4. Skødet tinglyses af Tinglysningsretten.
 5. Skødeskriver får en e-mail om, at skødet er tinglyst.

 

Hvad indeholder et skøde?

Når du skal have dit skøde tinglyst, skal det indeholde oplysninger om:

 • Hvor stor en del af ejendommen, der overdrages
 • Overdragelsesdato af ejendommen
 • Købesummens størrelse
 • Ejendommens adresse
 • Hvem sælger er
 • Hvem køber er

 

Et skøde kan evt. indeholde oplysninger om påkrævede erklæringer såsom:

 • Køb af dødsbo
 • Udlændinges køb af fast ejendom
 • Erhvervelse af landbrugsejendom
 • Selskabers køb af fast ejendom
 • Hæftelser som overtages

 

Retsanmærkning på skøde

Med en retsanmærkning eller påtegning gør Tinglysningsretten opmærksom på, at der er forhold, der forhindrer tinglysningen i at finde sted i overensstemmelse med tingbogen.

Det kan f.eks. være at den tidligere ejers lån på ejendommen ikke er blevet aflyst. Disse slettes, når anmærkningerne er bragt i orden. Dermed har du et anmærkningsfrit skøde.

 

Hvem sørger for skødet?

Køber og sælger har selv mulighed for at aftale, hvem der skal stå for at udarbejde, tinglyse og betale for skødet og tinglysningsafgiften. Denne aftale skal fremgå af købsaftalen.

I praksis er det som oftest køber, der står for skødet. Dermed har køber eller købers rådgiver mulighed for at være inden over frigivelsen af købesummen til sælger.

Når sælgers bank er blevet meddelt om berigtigelse af skøde, kan købesummen frigives til sælger, såfremt skødet er tinglyst uden retsanmærkninger.

Såfremt der er et eller flere uafklarede forhold om eksempelvis restance på ejendommen, kan køber tilbageholde en del af købesummen hertil.

 

Skødeskrivning

Skødeskrivning er en omfattende juridisk proces, der kan være svær at finde rundt i. Derfor får du her et overblik over processen i skødeskrivning:

 • Køber er ansvarlig for udarbejdelse af skøde, som bør ske ved hjælp af en boligadvokat.
 • Købers advokat sender udkastet af skødet til godkendelse hos sælger.
 • Det godkendte skøde signeres af begge parter via NemID.
 • Købers advokat får besked, når skødet er uden retsanmærkninger (sælgers gamle lån er aflyst).

Hos NEMADVOKAT kan vi også være behjælpelige med skødeskrivning af transportskøde, skilsmisseskøde og auktionsskøde.

 

Skøde pris

Din personlige boligrådgiver tager sig af hele processen, så du er sikret, at alle juridiske steps gennemgås korrekt, således du er sikret et juridisk korrekt skøde.

Gør det nemt med NEMADVOKAT – Vi sørger både for at udarbejde skødet og herefter tinglyse det. Dermed tager vi os af alt det praktiske.

 

 

Beregning af tinglysningsafgift 

Eksempel: Almindelig bolighandel
Niels har solgt sin ejendom for 2.010.000 millioner, og skal nu beregne tinglysningsafgiften. Dette gøres ved, at Niels tager købsprisen på boligen, altså de 2.010.000 kr. og ganger med 0,6 %. Dette giver 12.060 og skal oprundes til nærmeste 100, hvorfor det bliver 12.100. Herefter tillægger Niels den faste afgift på 1.850 kr. Tinglysningsafgiften for denne bolig vil dermed udgøre 13.950 kr. Se regnestykket nedenfor.

Tinglysningsafgift: 2.010.000 kr. * 0,6% = 12.060 (oprundes til nærmeste 100) = 12.100 + 1.850 kr. = 13.950 kr.

 

Eksempel: Familiehandel
Birgitte har overtaget et hus fra et familiemedlem, der er vurderet til 1.500.000 kr. Hun har godtgjort den tidligere ejer 1.000.000 kr., hvorved købesummen udgør et mindre beløb end 85% af ejendommens værdi, da denne er 1.275.000 kr.

Tinglysningsafgift: 1.275.000 kr. * 0,6% = 7.650 (oprundes til nærmeste 100) = 7.700 + 1.850 kr. = 9.550 kr.

Få hjælp til tinglysning af skøde
DKK 2.995
bestil nu

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Digital tinglysning

Fra den september 2009 skal tinglysning af fast ejendom ske digitalt på www.tinglysning.dk. Alle rettigheder over fast ejendom skal derfor registreres digitalt, uanset om der er tale om ejendomsoverdragelse, panterettigheder eller lignende.

Forud for det digitale tinglysningssystem skete tinglysning i landets byretter. Dette er nu samlet hos Tinglysningsretten i Hobro. Digitaliseringen betyder, at man ikke længere får et skøde i papirform, men derimod som en PDF-fil. Alle tinglysninger registreres på www.tinglysning.dk, hvor man nu også har adgang til at foretage opslag i tingbogen gratis.

 

Digital signatur

Efter digitaliseringen skal en person, en virksomhed eller en rådgiver nu registrere, eksempelvis, en ejendomsoverdragelse ved hjælp af en elektronisk blanket på Tinglysningsrettens hjemmeside. Dette betyder samtidig, at sagens parter skal underskrive det pågældende dokument digitalt ved hjælp af NemID eller digital signatur.

Såfremt man ikke har mulighed for at underskrive digitalt, kan man benytte sig af en tinglysningsfuldmagt, hvorefter fuldmagtshaver kan underskrive digitalt på vegne af fuldmagtsgiver. Rent juridisk har det ikke nogen betydning, at tinglysning nu sker digitalt, hvorfor forholdet mellem køber og sælger er præcis det samme, som hvis tinglysningen var sket forud for september 2009.

Mulighederne for underskrift kan i fuldmagten begrænses til nærmere bestemte vilkår. Således kan fuldmagtsgiver eksempelvis sikre, at fuldmagtshaver ikke kan erhverve ejendommen for mere end et nærmere fastsat beløb.

 

Generelt om debitorskifte

Når du køber en ejerlejlighed, er der oftest en sikkerhed til ejerforeningen. Dette kan bestå af enten tinglyst ejerpantebrev, skadesløsbrev eller tinglyste vedtægter.

Er der tale om et ejerpantebrev, skal der foretages et debitorskifte af ejerpantebrevet. Det kan ske, at der også skal foretages forhøjelse eller aflysning.

Denne ekspedition er ikke inkluderet i berigtigelsen, og koster 1.200 kr. inkl. moms, samt den faste afgift til staten som beløber sig i 1.850 kr. inkl. moms.

Typiske spørgsmål

Hvad er tinglysning?

Tinglysning er din sikringsakt, når du køber bolig. Med en tinglysning af skøde bliver du den formelle ejer af ejendommen. Derudover sikrer tinglysningen, at den tidligere ejers eventuelle kreditorer ikke kan gøre udlæg i ejendommen.

Ydermere åbner en tinglysning af skøde op for muligheden for at tage lån i ejendommen, da bankerne og kreditforeningerne kræver, at du er formel ejer af din ejendom i tingbogen.

Tinglysning er i dag blevet digital tinglysning også kendt som elektronisk tinglysning. Det betyder, at tingbøgerne er blevet samlet i ét samlet elektronisk tingbog, som kan tilgås via tinglysing.dk.

 

Hvordan foregår tinglysning?

I 2009 indførte Danmark digital tinglysning af rettigheder over fast ejendom, herunder tinglysning af købers overtagelse af ejendommen. Det har medført, at tinglysning nu er en digital proces, der udføres på www.tinglysning.dk ved hjælp af digital signatur eller NemID.

Selve arbejdet med det digitale tinglysningssystem består blandt andet i at sikre, at alle nødvendige oplysninger indhentes og indtastes i systemet. Her tinglyses andre rettigheder end ejerskab også såsom panterettigheder, brugsrettigheder, servitutter mm.

Bemærk, at sælgers lån i ejendommen ofte skal aflyses, og købers lån tinglyses på ejendommen. NEMADVOKAT er online boligadvokater, hvorfor vi har stort kendskab til digitaliserede processer. Vi hjælper dig til en nem og hurtig tinglysning af dit skøde.

 

Hvad er forskellen på et betinget skøde og endeligt skøde?

Et betinget skøde indeholder en betingelse, der skal opfyldes, før det kan blive et endeligt skøde. Såfremt betingelsen ikke opfyldes inden tidsfristen, vil skødet falde bort, hvorved det ikke længere er gældende. Et endeligt skøde indeholder ikke nogen betingelser, der skal opfyldes. Dermed kan et endeligt skøde blive tinglyst med det samme. Herefter vil køber være den retmæssige ejer af ejendommen.

Et betinget skøde kan eksempelvis indeholde en betingelse om, at købesummen skal betales inden for en vis tidsramme. Så snart køber har betalt købesummen, vil skødet blive endeligt. Sælger kan anvende et betinget skøde til at sikre, at køber først får det endelige skøde, når købesummen er betalt. Såfremt køber ikke opfylder betingelsen, vil sælger forblive den retmæssige ejer af ejendommen. Såfremt sælger anvender et betinget skøde, vil køber have den sikkerhed, at såfremt betingelsen opfyldes, vil køber få et endeligt skøde herefter.

Få hjælp til tinglysning af skøde
DKK 2.995
bestil nu

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift