Forretningsbetingelser

 

Forretningsbetingelserne gælder for enhver opgave vi påtager os. Derudover er vi underlagt de advokatetiske regler.

 

§1 OPGAVEBESKRIVELSE

Forinden vi påbegynder arbejdet, får du tilsendt et aftalebrev – af hvilket følger en beskrivelse af opgaven, processen og afregning. Aftalebrevet fremsendes pr. e-mail.

 

§2 FORTRYDELSESRET

Når du accepterer, samtykker du til, at vi kan påbegynde arbejdet – inden udløbet af den almindelige fortrydelsesfrist. Du giver således afkald på fortrydelsesretten.

 

§3 INTERESSEKONFLIKTER

Forinden vi starter en sag op, tager vi konkret stilling til, om der er nogen form for interessekonflikt. Såfremt der opstår en interessekonflikt undervejs, kan vi blive nødt til at udtræde.

I sager, hvor vi bistår flere parter i et aftaleforhold, kan vi kun bistå jer, så længe I er enige om vilkårene for aftalen. Skulle der opstå uenigheder, kan vi blive nødt til at udtræde.

 

§4 IDENTIFIKATION

Vi er, som advokater, underlagt hvidvaskloven. Vi er således forpligtet til at validere vores klienters identitet. Valideringen sker ved hjælp af NemID for personer med dansk CPR-nummer, og ved indhentelsen af kopi af enten pas eller kørekort samt adresselegitimation for personer uden dansk CPR-nummer. Vi må ikke påbegynde arbejdet, førend vi har modtaget legitimationsoplysninger.

 

§5 FORTROLIGHED

Vi har tavshedspligt og behandler enhver oplysning, vi modtager fra vores klienter, fortroligt.

 

§6 DEPONERING

Uanset om opgaven afregnes til en fast pris eller ved medgået tid, beder vi altid om et depositum, til sikkerhed for den tid vi bruger, og til dækning af udlæg til offentlige myndigheder.

 

§7 HONORAR

Vi bestræber os på at give en fast pris, men det er ikke altid muligt. Det kan være svært på forhånd at anslå omfanget af visse opgavetyper – her giver vi i stedet et estimat.

Honoraret modregnes i dit depositum, og et eventuelt overskud bliver efterfølgende udbetalt.

 

§8 RÅDGIVNINGENS RÆKKEVIDDE

Den rådgivning vi yder er målrettet og individuel. Vores rådgivning må ikke anvendes i anden sammenhæng, og vi er alene ansvarlige, for den rådgivning vi yder til betalende klienter.

 

§9 RETTIGHEDER

Vores klienter kan frit bruge det materiale, vi har udarbejdet for dem, når klienten har betalt honoraret for det udførte arbejde. Ophavsretten og øvrige immaterielle rettigheder tilhører NEMADVOKAT medmindre andet skriftligt aftales.

 

§10 FÆRDIGGØRELSE

Vi har ansvaret for opgaven til dens afslutning, medmindre klienten forinden da anmoder om at sagen afsluttes.

 

§11 SAGSAKTER

Vi opbevarer alle data så længe de er nødvendige for sagens udførelse eller til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser.

 

§12 ANSVAR

Vi er ansvarlige for vores rådgivning efter dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Vores ansvar i forbindelse med juridisk rådgivning er begrænset til det beløb der udbetales af vores forsikringsselskab samt vores selvrisiko.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image og lignende. Det gælder også andre former for indirekte tab.

Vi hæfter selvsagt ikke for fejl begået af eksterne rådgivere, vi måtte have henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for fejl begået af underleverandører som vi – efter aftale med klienten – har overladt dele af opgavens løsning til.

 

§13 KLAGER

Vi går meget op i klienttilfredshed. Enhver kritik bedes venligst rettet til info@nemadvokat.dk.

Såfremt vi ikke kan løse sagen i mindelighed, kan der indgives en klage til Advokatnævnet.

 

§14 LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem os og en klient, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret ved en kompetent domstol.

 

§15 LEVERING AF SELSKAB

Ved bestillingen af et selskab accepterer du samtidig, at leveringen af selskabsdokumenterne sker elektronisk via Ownr ApS eller fysisk ved kurer. Ved valg af levering via kurer vil der blive opkrævet et særskilt beløb for dette.

 

Link til advokatetiske regler.

 

Januar 2018