X Covid-19 Vi holder fortsat åben og ser frem til at hjælpe dig.

Forretningsbetingelser
Privatlivspolitik
Cookiepolitik

Forretningsbetingelser

 

Forretningsbetingelserne gælder for enhver opgave vi påtager os. Derudover er vi underlagt de advokatetiske regler.

 

§1 OPGAVEBESKRIVELSE

Forinden vi påbegynder arbejdet, får du tilsendt et aftalebrev – af hvilket følger en beskrivelse af opgaven, processen og afregning. Aftalebrevet fremsendes pr. e-mail.

 

§2 FORTRYDELSESRET

Når du accepterer, samtykker du til, at vi kan påbegynde arbejdet – inden udløbet af den almindelige fortrydelsesfrist. Du giver således afkald på fortrydelsesretten.

 

§3 INTERESSEKONFLIKTER

Forinden vi starter en sag op, tager vi konkret stilling til, om der er nogen form for interessekonflikt. Såfremt der opstår en interessekonflikt undervejs, kan vi blive nødt til at udtræde.

I sager, hvor vi bistår flere parter i et aftaleforhold, kan vi kun bistå jer, så længe I er enige om vilkårene for aftalen. Skulle der opstå uenigheder, kan vi blive nødt til at udtræde.

 

§4 IDENTIFIKATION

Vi er, som advokater, underlagt hvidvaskloven. Vi er således forpligtet til at validere vores klienters identitet. Valideringen sker ved hjælp af NemID for personer med dansk CPR-nummer, og ved indhentelsen af kopi af enten pas eller kørekort samt adresselegitimation for personer uden dansk CPR-nummer. Vi må ikke påbegynde arbejdet, førend vi har modtaget legitimationsoplysninger.

 

§5 FORTROLIGHED

Vi har tavshedspligt og behandler enhver oplysning, vi modtager fra vores klienter, fortroligt.

 

§6 DEPONERING

Uanset om opgaven afregnes til en fast pris eller ved medgået tid, beder vi altid om et depositum, til sikkerhed for den tid vi bruger, og til dækning af udlæg til offentlige myndigheder.

 

§7 HONORAR

Vi bestræber os på at give en fast pris, men det er ikke altid muligt. Det kan være svært på forhånd at anslå omfanget af visse opgavetyper – her giver vi i stedet et estimat.

Honoraret modregnes i dit depositum, og et eventuelt overskud bliver efterfølgende udbetalt.

 

§8 RÅDGIVNINGENS RÆKKEVIDDE

Den rådgivning vi yder er målrettet og individuel. Vores rådgivning må ikke anvendes i anden sammenhæng, og vi er alene ansvarlige, for den rådgivning vi yder til betalende klienter.

 

§9 RETTIGHEDER

Vores klienter kan frit bruge det materiale, vi har udarbejdet for dem, når klienten har betalt honoraret for det udførte arbejde. Ophavsretten og øvrige immaterielle rettigheder tilhører NEMADVOKAT medmindre andet skriftligt aftales.

 

§10 FÆRDIGGØRELSE

Vi har ansvaret for opgaven til dens afslutning, medmindre klienten forinden da anmoder om at sagen afsluttes.

 

§11 SAGSAKTER

Vi opbevarer alle data så længe de er nødvendige for sagens udførelse eller til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser.

 

§12 ANSVAR

Vi er ansvarlige for vores rådgivning efter dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Vores ansvar i forbindelse med juridisk rådgivning er begrænset til det beløb der udbetales af vores forsikringsselskab samt vores selvrisiko.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image og lignende. Det gælder også andre former for indirekte tab.

Vi hæfter selvsagt ikke for fejl begået af eksterne rådgivere, vi måtte have henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for fejl begået af underleverandører som vi – efter aftale med klienten – har overladt dele af opgavens løsning til.

 

§13 KLAGER

Vi går meget op i klienttilfredshed. Enhver kritik bedes venligst rettet til info@nemadvokat.dk.

Såfremt vi ikke kan løse sagen i mindelighed, kan der indgives en klage til Advokatnævnet.

 

§14 LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem os og en klient, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret ved en kompetent domstol.

 

§15 OVERFØRSEL AF KAPITAL

Såfremt du/i har deponeret selskabskapitalen på vores klientkonto, skal vi, når selskabet er stiftet, snarest muligt modtage bankinformation for det nye selskab, hvortil vi kan tilbageføre selskabskapitalen via bankoverførsel. I alle tilfælde kan vi kun overføre selskabskapitalen til en erhvervskonto i selskabets navn.

 

§16 UNDERRETNING

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er vi som din advokater forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt vi måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Vi må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Link til advokatetiske regler.

 

April 2019

 

Privatlivspolitik

Hvem er dataansvarlig?

NEMADVOKAT ADVOKATANPARTSSELSKAB, NEMADVOKAT, er dataansvarlig for behandlingen af de afgivne personoplysninger. Du kan kontakte NEMADVOKAT på følgende måder:

Telefon: +45 70 20 41 61

Mail: info@nemadvokat.dk

Adresse: Stationsparken 26, 2 – 2600 Glostrup.

Hvad er formålet med behandlingen?

Formålet med NEMADVOKAT ’s behandling af dine personoplysninger kan samlet set beskrives som ”Kundeadministration” og ”Bekæmpelse af hvidvask”.

Ved ”Kundeadministration” forstås NEMADVOKAT ’s behandling af dine personoplysninger, som led i indgåelsen af en kontrakt og udførelsen af en eller flere tjenesteydelser på foranledning af dig.

Ved ”Bekæmpelse af hvidvask” forstås NEMADVOKAT’s behandling af dine identifikationsoplysninger ifm. overholdelsen af den til enhver tid gældende hvidvaskningslov.

Hvad er hjemlen for behandlingen?

NEMADVOKAT ’s behandling af dine personoplysninger til formålet ”Kundeadministration” udføres med hjemmel i persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, b. ”Behandlingen af nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som du, den registrerede, er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.”

NEMADVOKAT ’s behandling af dine personoplysninger til formålet ”Bekæmpelse af hvidvask” udføres med hjemmel i persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, c. ”Behandlingen er nødvendig for overholdelsen af en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.” Den retslige forpligtelse, som påhviler NEMADVOKAT, er overholdelsen af hvidvaskningslovens kapitel 3.

Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

De behandlede personoplysninger regnes som værende almindelige personoplysninger, og kan inddeles i følgende kategorier:

  • Stamoplysninger – Fulde navn og folkeregister adresse
  • Kontaktoplysninger – Telefonnummer og mailadresse
  • Personnummer

NEMADVOKAT anmoder dig kun om dit personnummer, når der etableres et klientforhold.

Hvem videregives mine personoplysninger til?

Som led i behandlingen af dine personoplysninger, videregiver NEMADVOKAT dine personoplysninger til NEMADVOKAT’s databehandlere og til offentlige instanser. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige instanser finder kun sted, hvis udførelsen af en given tjenesteydelse nødvendiggør videregivelsen.

Databehandler

Personoplysninger afgivet til NEMADVOKAT behandles på vores databehandler IT Relation A/S’s sikrede servere, vores CRM-system drives og hostes af CAPTO A/S. Valideringen af din identitet sker via Esignatur ApS’s løsning esignatur.

Der foreligger en databehandleraftale mellem NEMADVOKAT og vores databehandlere, hvilket sikre at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de anførte formål.

Videregives mine personoplysninger til modtagere i tredjelande?

NEMADVOKAT videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande.

Hvor lang tid opbevares mine personoplysninger?

Afgivet personoplysninger til NEMADVOKAT slettes eller gøres uidentificerbar, når de ikke længere tjener det formål hvortil de er indsamlet. Helt kontrakt afhænger periodens længde af, hvorvidt de afgivne personoplysninger medfører igangsættelsen af en sag, og dermed etableringen af et klientforhold.

Etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller gjort uidentificerbar 5 år efter sagens afslutning – sagen regnes som værende afsluttet ved den sidste endelige fakturering.

I enkelte situationer vil dine personoplysninger dog blive behandlet i en længere periode, såfremt formålet med den videre behandling af dine personoplysninger er foreneligt eller identisk med formålet ved indsamlingen, eksempelvis overholdelsen af hvidvaskningsloven, hvis du indenfor den 5-årige periode ønsker vores hjælp ved udførelsen af endnu en tjenesteydelse.

Etableres der ikke et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller gjort uidentificerbar efter 30 dage.

Hvilke rettigheder har jeg?

NEMADVOKAT ’s behandling af dine personoplysninger giver dig følgende rettigheder:

Ret til indsigt i de behandlede personoplysninger

Du har ret til at få bekræftet om NEMADVOKAT, som dataansvarlig, behandler personoplysninger om dig, og i givet fald modtage de behandlede personoplysninger.

Ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget

Du har ret til at få berigtiget dine personoplysninger, skulle NEMADVOKAT behandle oplysninger om dig som enden er ufuldstændige eller decideret ukorrekte.

Ret til sletning af personoplysninger

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for NEMADVOKAT’s almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger du selv har afgivet til NEMADVOKAT

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at begrænse NEMADVOKAT ’s behandling af dine personoplysninger, med det resultat at NEMADVOKAT’s videre behandling af dine personoplysning kun må omfatte opbevaringen af personoplysninger

Hvem kan jeg klage til?

Hvis du ønsker at klage over NEMADVOKAT ’s behandling af dine personoplysninger, skal klagen indgives til Datatilsynet, som kan kontaktes på følgende måder:

Telefon: +45 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk

Adresse: Borgergade 28, 5 – 1300 København K

 

Hvilke personoplysninger er jeg forpligtet til at afgive?

Samtlige personoplysninger NEMADVOKAT beder dig afgive, er nødvendige for indgåelsen og opfyldelsen af kontrakten.

Hvor kommer mine personoplysninger fra?

Til brug for opfyldelsen af kontrakten med dig, kan det være nødvendigt at NEMADVOKAT indhenter personoplysninger om dig fra offentlige tilgængelige kilder.

Hvis de behandlede personoplysninger ikke er indhentet hos dig, vil NEMADVOKAT’s behandling af de indhentede personoplysninger ske på samme vilkår som var de afgivet af dig.

Hvorvidt der foretages automatiske afgørelser, herunder profilering, på baggrund af de afgivne personoplysninger?

Dine personoplysninger vil aldrig være genstand for automatiske afgørelser, herunder profilering, eller anvendt til direkte markedsføring.

Cookiepolitik

1. Generelt

Denne cookiepolitik er baseret på kravene i ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen indeholder en række regler angående information om og samtykke til, hvilke cookies, der lagres på din computer.

Når du besøger dette website, indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I denne cookiepolitik kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Ved at besøge og anvende dette website giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.

2. Cookies

Når du besøger dette website modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke HER for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der omfatter men ikke er begrænset til Google analytics, Google Ads, Facebook marketing.

2.1 Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg, og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

2.2 I hvor lang tid opbevarer vi cookies?

De cookies, der er sendt til dig fra dette website, vil blive opbevaret i højst 24 måneder fra sidste gang du var inde på websitet. Hver gang du genbesøger vores website, forlænges perioden. De pågældende cookies opbevares derfor i højst 24 måneder fra dit seneste besøg på vores website.

2.3 Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om hvordan du undgår cookies ved at klikke HER:

Linket indeholder en vejledning for de mest almindelige og anvendte browsere, men enkelte vil ikke være nævnt. Du kan som regel bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter “cookies”.

2.4 Hvad bruges cookies til på vores websites?

Vi bruger cookies for at fastlægge, hvem der besøger vores website, samt til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker.

Vi bruger også cookies til at levere målrettede online annoncer. Det samme gør sig gældende i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser, analyser og lignende. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer.

2.5 Cookies fra vores samarbejdspartnere

Enkelte samarbejdspartnere, f.eks. Google, sætter cookies via vores website, og har adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra vores websites.

Disse cookies anvendes ikke til registrering af personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil.

Data kan videregives til tredjeparter i anonymiseret form med det formål at målrette markedsføring og opnå bedre viden om brugere på de enkelte websites og det danske marked generelt. Oplysninger kan også videregives til tredjeparter, hvis dette kræves i medfør af myndighedskrav.

2.6 Cookies fra annoncenetværk

I dette afsnit finder du en oversigt over, hvilke annoncenetværk, der sender cookies via vores website:

Google.
Facebook.

Disse cookies bruges til at målrette annoncer mod dig baseret på, hvad der vurderes mest relevant ud fra indholdet på de sider, du besøger og har besøgt tidligere. Ønsker du ikke at indgå i disse netværk, kan du fravælge dem samlet eller individuelt her: https://minecookies.org/fravalg

2.7 Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om dette website og brugen af cookies, er du velkommen til at kontakte os

Udgiver

NEMADVOKAT Advokatanpartsselskab
Stationsparken 26 2. sal
2600
Glostrup
70204161
info@nemadvokat.dk

Opdateret December 2019