Forretningsbetingelser

 

Generelle oplysninger:

Danmarks Digitale Advokater
Stationsparken 26, 2.
DK-2600 Glostrup
CVR-nummer er: 33383053
E-mail: kontakt@dda.nu

Afdelinger
NEMADVOKAT
STØTTRUP

1. Opgavebeskrivelse
Forretningsbetingelserne gælder for enhver opgave, vi påtager os hos Danmarks Digitale Advokater (DDA). Derudover er vi underlagt de advokatetiske regler, hvilke der linkes til under pkt. 16.
Forinden vi påbegynder arbejdet, får du tilsendt et aftalebrev – af hvilket følger en beskrivelse af opgaven, processen og afregning. Instruks og adgang til Aftalebrevet fremsendes pr. e-mail.

2. Fortrydelsesret
Når du accepterer, samtykker du til, at vi kan påbegynde arbejdet – inden udløbet af den almindelige fortrydelsesfrist. Du giver således afkald på fortrydelsesretten.

3. Interessekonflikter
Forinden vi starter en sag op, tager vi konkret stilling til, om der er nogen form for interessekonflikt. Såfremt der opstår en interessekonflikt undervejs, kan vi blive nødt til at udtræde.
I sager, hvor vi bistår flere parter i et aftaleforhold, kan vi kun bistå jer, så længe I er enige om vilkårene for aftalen. Skulle der opstå uenigheder, kan vi blive nødt til at udtræde.

4. Identifikation
Vi er, som advokater, underlagt hvidvaskloven. Vi er således forpligtet til at validere vores klienters identitet. Valideringen sker ved hjælp af NemID for personer med dansk CPR-nummer, og ved indhentelsen af kopi af enten pas eller kørekort samt adresselegitimation for personer uden dansk CPR-nummer. Vi må ikke påbegynde arbejdet, førend vi har modtaget legitimationsoplysninger.

5. Fortrolighed
Vi har tavshedspligt og behandler enhver oplysning, vi modtager fra vores klienter, fortroligt.

6. Deponering
Uanset om opgaven afregnes til en fast pris eller ved medgået tid, beder vi altid om et depositum, til sikkerhed for den tid vi bruger, og til dækning af udlæg til offentlige myndigheder.

7. Honorar
Vi bestræber os på at give en fast pris, men det er ikke altid muligt. Det kan være svært på forhånd at anslå omfanget af visse opgavetyper – her giver vi i stedet et estimat.
Honoraret modregnes i dit depositum, og et eventuelt overskud bliver efterfølgende udbetalt.

8. Rådgivningens rækkevidde
Den rådgivning, vi yder, er målrettet og individuel. Vores rådgivning må ikke anvendes i anden sammenhæng, og vi er alene ansvarlige for den rådgivning, vi yder til betalende klienter.

9. Rettigheder
Vores klienter kan frit bruge det materiale, vi har udarbejdet for dem, når klienten har betalt honoraret for det udførte arbejde. Ophavsretten og øvrige immaterielle rettigheder tilhører DDA, medmindre andet skriftligt aftales.

10. Færdiggørelse
Vi har ansvaret for opgaven til dens afslutning, medmindre klienten forinden da anmoder om, at sagen afsluttes.

11. Sagsakter
Vi opbevarer alle data, så længe de er nødvendige for sagens udførelse eller til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. Du kan læse mere om vores databehandling, herunder tidsmæssig udstrækning, i vores Privatlivspolitik.

12. Ansvar
Vi er ansvarlige for vores rådgivning efter dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Vores ansvar i forbindelse med juridisk rådgivning er begrænset til det beløb, der udbetales af vores forsikringsselskab samt vores selvrisiko.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image og lignende. Det gælder også andre former for indirekte tab.
Vi hæfter selvsagt ikke for fejl begået af eksterne rådgivere, vi måtte have henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for fejl begået af underleverandører som vi – efter aftale med klienten – har overladt dele af opgavens løsning til.

13. Klager
Vi går meget op i klienttilfredshed. Enhver kritik bedes venligst rettes til kontakt@dda.nu.dk
Såfremt vi ikke kan løse sagen i mindelighed, kan der indgives en klage til Advokatnævnet.

14. Lovvalg- og værneting
Enhver tvist mellem os og en klient, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret ved en kompetent domstol.

15. Udbetaling af selskabskapital
Såfremt du/I, ifm. stiftelsen af et selskab, har deponeret selskabskapitalen på vores klientkonto, skal vi, når selskabet er stiftet, snarest muligt modtage bankinformation for det nye selskab, hvortil vi kan tilbageføre selskabskapitalen via bankoverførsel.

Udbetaling af den indestående selskabskapital vil omkostningsfrit kunne ske til selskabets registrerede NemKonto. Anmodning herom kan fremsendes pr. mail eller via NEMBLIK til den sagsansvarlige sagsbehandler.

Dersom det indestående beløb ønskes udbetalt på anden vis, opkræves et håndteringshonorar på kr. 1.500,00 inkl. moms, der vil blive modregnet i det indestående beløb. Udbetaling på anden vis forudsætter, at de(n) tegningsberettigede i selskabets signerer en udbetalingserklæring med NemID.

16. Underretning
Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er vi som din advokat forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt vi måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID-oplysninger til SØIK. Vi må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted. Link til advokatetiske regler.

17. Renteberegning og rentetilskrivning
Renter tilskrives i henhold til klientkontovedtægten og tilfalder klienten, mens negative renter afholdes af klienten.

Renteberegning er baseret på antallet af kalenderdage mellem deponeringen og udbetalingen af det indestående beløb. Lørdage, søn- og helligdage, dagen efter kr. himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke ekspeditionsdage, hvorfor der ikke sker renteberegning på disse dage.

18. Renteberegning og rentetilskrivning – Selskabskapitaler
Uagtet ovenstående pkt. 17, gælder følgende for deponeringer af selskabskapitaler ved selskabsstiftelse eller kapitalforhøjelse:

Deponererede selskabskapitaler på indtil kr. 200.000,00 indestår omkostningsfrit på vores klientkonto, indtil 60 dage fra selskabets stiftelsesdato, hvorefter der påregnes -0,6% i rente p.a. (2021-tal) af det samlede indestående beløb fra stiftelsesdatoen, fratrukket vores honorar og eventuelle eksterne gebyrer.

Renteberegning er baseret på antallet af kalenderdage mellem stiftelsesdatoen og udbetalingen af det indestående beløb. Lørdage, søn- og helligdage, dagen efter kr. himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke ekspeditionsdage, hvorfor der ikke sker renteberegning på disse dage.

De tilskrevne renter modregnes i det indestående beløb, opgjort ifm. udbetalingen af det indestående. En opgørelse herpå fremsendes til dig pr. mail og deles i dit NEMBLIK.

 

Senest opdateret 28-01-2021