Ejendomsdatarapport

Hvad er en ejendomsdatarapport?

En ejendomsdatarapport er kort fortalt en rapport, hvor alle vigtige oplysninger om en ejendom er tilgængelige. I forbindelse med et boligkøb er det en god idé at indhente en ejendomsdatarapport, da man dermed får let adgang til de vigtigste oplysninger vedrørende boligen. 

 

 

Hvad indeholder en ejendomsdatarapport?

En ejendomsdatarapport formidler omkring 50 forskellige ejendomsoplysninger, som borgere såvel som professionelle kan tilgå online ved ejendomshandel. Oplysningerne er hentet fra diverse offentlige registre, og rummer blandt andet oplysninger om;

 

Bygninger 

Økonomi

Jordforurening 

  • Registreret jordforurening 
  • Jordforureningsattest 

Planer

  • Vejforsyningskort – er der tale om en offentlig vej eller privat/fællesvej

Vand

  • Kloakforhold
  • Aktuel vandforsyning

Natur, skov og landbrug 

  • Beskyttet natur og vandløb, åer og søer

Bygge- og beskyttelseslinjer

  • Skovbyggelinjer
  • Kirkebyggelinjer 

 

Herudover indeholder ejendomsdatarapporten oplysninger om kommunen, SKAT og regionen. Det er sælgers ansvar at indhente ejendomsdatarapporten til brug for udarbejdelse af købsaftalen. Det kan være klogt at kontakte en boligadvokat, der kan gennemgå ejendomsdatarapporten, så du kan få overblik over hvad du køber, og hvilke eventuelle udgifter du kan forvente. 

Se hvordan NEMADVOKATs køberrådgivning kan hjælpe dig i din bolighandel.

 

Køb eller fornyelse af ejendomsrapport

For at kunne bestille en ejendomsdatarapport, der tilgår private og fortrolige oplysninger, f.eks. tilstandsrapport, byggeskadeforsikring mv., skal du være ejer af den pågældende ejendom. Hvis ikke du er ejer af ejendommen eller ikke har fået en fuldmagt af ejeren, vil du ikke kunne tilgå disse fortrolige og private oplysninger i ejendomsdatarapporten. Dog vil du stadig kunne tilgå ikke-fortrolige oplysninger om ejendommen, som f.eks. energimærkning, ejendomsskat, jordforureningsattest mv., hvis du bestiller en ejendomsdatarapport om en bolig, uden at være ejeren af ejendommen. 

 

Ejendomsdatarapportens pris 

Ved bestilling af ejendomsdatarapport, betaler man et gebyr på 70 kr. Gebyret er fastsat og finansierer de omkostninger, der er forbundet med drift og udvikling. Derudover er der ikke moms på gebyret. Man kan betale gebyret online med betalingskort. Hver gang der bestilles en ejendomsdatarapport, vil dette gebyr blive opkrævet.

 

Fornyelse af ejendomsdatarapport

En ejendomsdatarapport kan fornyes to gange inden for et halvt år fra bestilling. Dermed kan du forny de oplysninger om ejendommen, som bliver indhentet fra forskellige offentlige registre. En fornyelse af en ejendomsdatarapport kræver ikke yderligere betaling. 

 

Gyldighed

En ejendomsdatarapport kan siges at være gyldig fra det øjeblik sælger, eller anden med interesse i ejendommen, eksempelvis køber, modtager ejendomsdatarapporten. Ejendomsdatarapporten gælder i 6 måneder. Det kan være en god idé at tjekke, at ejendomsdatarapporten er fornyet inden for de sidste 3 måneder af dit køb, så oplysningerne om ejendommen ikke bliver forældet. 

 

Hvor finder jeg en ejendomsdatarapport?

Du kan finde ejendomsdatarapporter på Boligejer.dk. Herudover kan du finde yderligere ejendomsdata ved at lave opslag i en af de store ejendomsdataregistre, såsom BBR-registret, ESR, SVUR eller Matrikelregistret. 

 

BBR-register

I Bygnings- og Boligregistret (BBR) kan du finde oplysninger om Danmarks grunde, private boliger, bygninger mv. Du kan også finde BBR-meddelelser, som kort fortalt er en udskrift af de oplysninger, der er registreret i Bygnings- og Boligregistret. Ved bolighandel indgår BBR-meddelelsen i ejendomsdatarapporten. 

 

ESR

ESR står for Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister. Her kan du finde oplysninger om ejerforhold, matrikulære forhold, ejendomsskatter og vurderinger. 

 

SVUR

Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR) indeholder vurderingsoplysninger, herunder ejendoms-og grundværdi. 

 

Matrikelregistret

Dette register indeholder oplysninger i relation til landbrugsloven, udstykningsloven og skovloven. Her finder du blandt andet oplysninger om vej og vandarealer, fredskov eller noteringsforhold om eksempelvis landbrugsejendomme.

 

Hvilke ejendomme kan der bestilles en ejendomsdatarapport om? 

Der gælder en række forhold for de forskellige ejendomstyper i forbindelse med bestilling af ejendomsdatarapport. 

 

Vurderingsejendomme

En ejendomsdatarapport kan udelukkende bestilles for såkaldte vurderingsejendomme. Det anses som værende en vurderingsejendom, når SKAT har givet ejendommen en vurdering. Det kan eksempelvis være en erhvervsejendom, et parcelhus eller en ejerlejlighed. Hvis vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, skal der tilmed bestilles en ejendomsdatarapport for opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner, for at kunne få et fuldstændigt overblik over ejendommen. 

 

Andelsboliger og ideelle anparter

Da andelsboliger ikke er blevet vurderet af SKAT, er de ikke vurderingsejendomme, og man kan derfor ikke bestille en ejendomsdatarapport om den individuelle andelsbolig. Dog kan man bestille en ejendomsdatarapport om moderejendommen, som er den vurderingsejendom, som boligen ligger i. Man kan dog godt bestille rapporter for ideelle anparter, da disse har et anpartsnummer. 

Læs mere om køb af andelsbolig her.

 

Umatrikulerede arealer

Der kan ikke bestilles ejendomsdatarapporter om ejendomme, som ligger på umatrikulerede arealer.

 

Matrikulære ændringer – Ejendomme under forandring

Hvis arealer skal fraskilles fra ejendommen, f.eks. ved matrikulære ændringer eller lejligheder der er under opdeling, kan der ikke bestilles ejendomsdatarapporter, da ejendommen dermed er under forandring. Her skal der bestilles en ejendomsdatarapport for hele ejendommen. 

 

Samlet fast ejendom

Hvis en ejendom består af én eller flere matrikler (grunde) kaldes det for en ”samlet fast ejendom”. Vurderingsejendomme kan bestå af flere samlede faste ejendomme, og hvis dette er tilfældet, skal du bestille en ejendomsdatarapport for hele vurderingsejendommen eller for en eller flere af de samlede faste ejendomme.

Læs også