fortrydelsesret boligkøb

Fortrydelsesret ved boligkøb

Er du klar over, hvilke rettigheder du har, hvis du fortryder dit boligkøb, efter købsaftalen er underskrevet? Fortrydelsesret ved boligkøb kan være en dyr fornøjelse, hvis du ikke garderer dig. Læs her, hvilke regler der gør sig gældende i forbindelse med din fortrydelsesret ved boligkøb.

 

 

I visse tilfælde bliver det aktuelt at trække dit boligkøb tilbage, fordi du fortryder. Det kan ende med at blive en dyr fornøjelse, selvom du har lovmæssig hjemmel til det i henhold til købers fortrydelsesret ved boligkøb.

Som udgangspunkt skal du betale sælger 1 % af købesummen i godtgørelse, når du ønsker at annullere af et boligkøb, efter du har skrevet under på købsaftalen. Der er dog visse måder, du kan undgå at skulle betale godtgørelse.

Vil du undgå at skulle betale 1 % af købesummen i forbindelse med fortrydelse af boligkøb, kræver det, at du handler med rettidig omhu, før du skriver under på købsaftalen. Det er en god idé, hvis du vil være sikker på, at du ikke ender med at skrive under på en købsaftale, som du i sidste ende ikke er tilfreds med.

I denne artikel får du indblik i, hvilke regler der gør sig gældende for fortrydelsesret ved huskøb. Dertil får du gode råd til, hvordan du kommer udenom at skulle betale en godtgørelse til sælger, når du fortryder.

 

Hvad er fortrydelsesret ved boligkøb?

Det sker, at en køber fortryder boligkøbet, efter vedkommende har skrevet under på købsaftalen. Der kan være mange ting, der ligger til grund for, at du som køber ønsker at trække dig ud af handlen. Det kan eksempelvis være, hvis beslutningen er truffet for hurtigt eller, at der dukker en anden bolig op. Det kan også være, hvis privatlivet på den ene eller anden måde gør, at du alligevel ikke kan overtage boligen.

Det er her, fortrydelsesret ved huskøb kommer ind i billedet. Som boligkøber har du nemlig visse rettigheder, du kan gøre brug af, når du fortryder dit køb. Vær opmærksom på, at du skal være hurtig til at træffe beslutningen, før fortrydelsesretten ophører.

Hvis ejendommen hovedsageligt er købt til anvendelse af køberen selv, er der altid en lovmæssig fortrydelsesret, som gør sig gældende. Reglerne gælder, ligegyldigt om andet er aftalt mellem køber og sælger.

 

Hvilke krav gælder, for at man kan bruge sin fortrydelsesret ved boligkøb?

Før der kan gøres brug af fortrydelsesret ved boligkøb, er det et krav, at køber skal gøre brug af sin fortrydelsesret indenfor en vis periode, efter der er skrevet under på købsaftalen. Der må maksimalt gå seks hverdage, fra den dag, hvor sælger modtager købers accept, indtil køber fortryder købet.

Den dag, sælger modtager købers accept, defineres som dag nul. Efterfølgende skal der tælles fem hverdage frem, og på den sjette dag udløber fristen ved midnat. Det betyder, at du skal være forholdsvis hurtig til at beslutte dig , hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret ved boligkøb.

Køber kan udover fortrydelsesretten også vælge at tilbagekalde sin accept af købsaftalen. Dette kan de gøre, hvis vedkommende endnu ikke er bekendt med sælgers accept. Dette kaldes for købers tilbagekaldelsesret. Den gælder, hvis sælger accept endnu ikke er nået frem til køber.

Når købstilbuddet bliver tilbagekaldt, annulleres det. Det er – i modsætning til fortrydelsesretten ved boligkøb – gratis at gøre brug af sin tilbagekaldelsesret. Det er kun i sjældne tilfælde, at tilbagekaldelsesretten anvendes.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Salgs- og købstilbud afgør fortrydelsesfristen ved huskøb

Der er nogle kriterier, som skal være opfyldt, hvis du fortryder en bolighandel og på baggrund af dette ønsker at annullere den. Først og fremmest skal sælger og mægler have skriftlig besked om, at køber ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret ved huskøb.

Har du som køber lagt op til, at handlen foregår via en kontant udbetaling, kan du trække godtgørelsen til sælger på 1 % af købesummen herfra. Hvis det ikke er tilfældet, skal den samlede godtgørelse betales, inden fortrydelsesfristen udløber.

Derfor er det i den forbindelse vigtigt, at du er opmærksom på, hvornår der bliver skrevet under på købsaftalen. Førnævnte betingelser gælder udelukkende, hvis det er sælger, som accepterer købers købstilbud.

Er situationen omvendt – altså, at sælger er den første, der underskriver salgstilbuddet – og dette efterfølgende underskrives af køber, udregnes fortrydelsesfristen fra den dag, køber har modtaget sælgers tilbud.

Dette er væsentligt, da det har en afgørende indflydelse på, hvornår fortrydelsesretten udløber. Du bør derfor undersøge, hvorvidt der er tale om et salgs- eller købstilbud, før du skriver under. I princippet afhænger dette af, hvem der først underskriver købsaftalen med sit NemID.

Tilbagekaldelses- og fortrydelsesret ved boligkøb omfatter køb af villaerandelsboliger, ejerlejligheder, ideelle anparter og landbrugsejendomme, som er købt med henblik på at ophæve landbrugspligten. Dertil gælder det også alle andre boliger, hvis primære formål er, at køber skal anvende den privat.

 

Få indskrevet et forbehold og undgå godtgørelsen

Det er de færreste, der synes, det lyder lokkende at skrive under på noget, der kommer til at koste mange penge, hvis man fortryder. Der er da også måder at komme udenom dette scenarie på. Du bør altid sørge for, at der indskrives et forbehold i købsaftalen. På den måde kan du annullere aftalen, hvis din repræsentant ikke kan godkende denne i sin hele form uden anmærkninger.

De fleste private ejendomshandler indeholder et rådgiver- eller advokatforbehold. Købsaftalen er udelukkende bindende, når køberrådgiveren eller advokaten har godkendt handlen i sin helhed.

Et forbehold som dette er i princippet det samme som en fortrydelsesret. Dog kan du annullere handlen uden at skulle betale sælger 1 % i godtgørelse. Forbeholdet er udelukkende gældende, hvis der er anmærkninger i købsaftalen, som ikke kan accepteres – og altså ikke, hvis du blot fortryder dit køb.

Formålet med forbeholdet er, at du som køber har mulighed for at gennemgå købsaftalen med din advokat eller rådgiver, efter du har skrevet under. Viser det sig, at købet ikke kan accepteres, kan handlen annulleres kvit og frit. Dog skal sælger eller dennes repræsentant få besked herom indenfor den angivne tidsfrist.

Købsaftalen kan derfor udelukkende annulleres gratis, hvis der er indskrevet et forbehold. Dertil også, hvis rådgiveren eller advokaten meddeler dette, inden fristen udløber. Det er derfor vigtigt, at det står angivet i købsaftalen, hvor lang en frist forbeholdet dækker over.

Fremgår det ikke af købsaftalen, hvor længe indsigelsesfristen gælder, er der forskellige tommelfingerregler, som gør sig gældende. Ofte antages det, at indsigelsesfristen udløber efter i 1-2 uger, hvorefter aftalen er bindende.

Dog er det en konkret vurdering fra sag til sag, hvornår indsigelsesfristen ophører. Du kan dog være sikker på, at forbeholdet gør sig gældende, hvis der i købsaftalen er angivet en frist herfor.

Læs mere om advokatforbehold her.

 

Få også indskrevet et finansieringsforbehold

Det er ikke ualmindeligt, at der også indsættes et finansieringsforbehold i købsaftalen. Det kaldes også for et bankforbehold. Dette kan anvendes af køber og dennes pengeinstitut, hvis køber ikke har mulighed for at opnå den finansiering, der er nødvendig, for at vedkommende kan købe boligen.

Et finansieringsforbehold skal specifikt gøre opmærksom på, at det er købers eget penge- og realkreditinstitut, der skal godkende købers anmodning om lån til finansiering af ejendommen. Hvis det specifikke pengeinstitut ikke er nævnt, kan køber i princippet være forpligtet til at søge finansiering hos andre penge- og realkreditinstitutter.

Er der angivet et finansieringsforbehold med nævnelse af købers penge- eller realkreditinstitut, kan køber kvit og frit annullere købsaftalen, hvis ikke det er muligt at opnå den nødvendige finansiering. På den måde opnår køber derfor gratis fortrydelsesret ved huskøb, hvis han eller hun ikke kan få godkendt lånet.

Læs mere om bankforbehold her.

 

Hvad koster det, hvis jeg fortryder mit boligkøb?

Hvis du som køber ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret ved huskøb, som du har lovhjemmel til, så er den betinget af, at du betaler sælger en godtgørelse. Godtgørelsen udgør 1 % af købesummen, der skal betales til sælger, før fortrydelsesfristen udløber.

Har du allerede betalt sælger en del af købesummen, og overstiger dette beløb de 1 %, du skal betale i godtgørelse, kan sælger modregne dette hos køber. Hvis godtgørelsen ikke bliver betalt indenfor fortrydelsesfristen, er køber i princippet bundet af handlen.

 

Fortrydelsesret ved huskøb skal overleveres skriftligt

Fortrydelsesfristen ved boligkøb er seks hverdage fra den dag, hvor aftalen bliver indgået. Som køber er det din pligt at gøre sælger eller sælgers repræsentant opmærksom på, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret. Ofte er sælgers repræsentant en ejendomsmægler.

Meddelelsen omkring din fortrydelsesret skal overleveres skriftligt. På den måde har du dokumentation for, at du har gjort brug af din fortrydelsesret ved boligkøb, før tidsfristen er udløbet. Betingelsen for den skriftlige meddelelse omkring fortrydelsen er gældende, når blot sælger eller dennes repræsentant har modtaget den.

Det essentielle er, at sælger eller dennes repræsentant har fået besked om, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, og at du på baggrund heraf ønsker at udtræde af ejendomshandlen.

 

Brug af fortrydelsesret ved boligkøb efter indflytning

Det sker sjældent, at køber ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret ved boligkøb, efter vedkommende er flyttet ind i boligen. Dog kan en sådan situation opstå. På visse betingelser kan det stadig lade sig gøre at træde tilbage fra handlen, efter du som køber er flyttet ind i boligen.

Før du kan gøre brug af din fortrydelsesret ved boligkøb efter indflytning, er det et krav, at ejendommen stilles til rådighed for sælgeren, før fortrydelsesfristen udløber. Dertil skal boligen leveres tilbage i samme stand, som da du overtog den.

Hvis du allerede har foretaget ændringer på boligen, efter du er flyttet ind, vil du i de fleste tilfælde ikke have mulighed for at gøre brug af din fortrydelsesret. Det forudsætter derfor, at du ikke har ændret noget. Du skal altså blot have flyttet dine ting ind og flyttet dem ud igen.

 

Skader på ejendommen

Er der sket forringelser eller andre former for skader på ejendommen, efter du har haft rådighed over boligen, er det dig, der skal sørge for at udbedre dette, før fortrydelsesfristen udløber.

Hvis der er tale om skader, der er sket på baggrund af hændelige uheld, hvor du som køber ikke kan gøres ansvarlig, er det sælger, der har ansvaret for at rette op på disse. Dette gælder, uanset om køber har haft rådighed over ejendommen i denne periode.

Dog er det køber, der skal kunne bevise, at skaderne ikke er sket på baggrund af uagtsom opførsel, men derimod som et hændeligt uheld. Det kan dog i mange tilfælde være vanskeligt at bevise. Det er derfor kun relevant i sjældne tilfælde. Typisk ønsker køber ikke at gøre brug af fortrydelsesret ved boligkøb efter indflytning.

Hvis du skulle ende i en sådan situation, er det vigtigt, at du allierer dig med en boligadvokat, som kan hjælpe dig med at føre bevisbyrden. Det anbefales generelt, at du rådfører dig med en boligadvokat, når du ønsker at gøre brug af fortrydelsesret ved boligkøb.

Det kan i denne forbindelse også være fornuftigt at benytte en boligadvokat, som tilbyder køberrådgivning, så du kan få rådgivning om, hvordan du skal forholde dig, hvis der er årsag til bekymring.

 

Regler ved fortrydelses ved huskøb efter indflytning:

  • Hvis du er flyttet ind og har fået udført renoveringer eller andet håndværkerarbejde, skal ejendommen føres tilbage til sin oprindelige stand.
  • Ejendommen skal i sin oprindelige stand stilles til sælgers disposition indenfor de seks hverdage, fortrydelsesfristen indebærer.
  • Er ejendommen blevet forringet på baggrund af din eller andre med adgang til ejendommens ageren under din varetagelse, skal disse udbedres indenfor fristen på seks hverdage.
  • Køber har bevisbyrden for, at eventuelle skader på boligen ikke er påført grundet uagtsom opførsel.

 

Hvornår koster det noget at gøre brug af fortrydelsesret ved boligkøb?

Det, der er væsentligt for, om det koster noget at gøre brug af din fortrydelsesret ved boligkøb, er, om du har fået indskrevet et rådgiver- eller advokatforbehold i købsaftalen, før du skriver under.

Når du bruger den almindelige fortrydelsesret ved boligkøb, uden der er indskrevet et forbehold, skal du betale 1 % af købesummen. Det forudsætter dog, at sælger har underskrevet og accepteret aftalen.

Det koster ikke noget at fortryde et boligkøb, hvis:

  • Den sælger, du har indgået aftalen med, har opført ejendommen udelukkende med salg for øje og vedkommendes hovederhverv er at sælge fast ejendom
  • Du har fået indskrevet et rådgiver- eller advokatforbehold i købsaftalen, der gør, at denne kun er bindende, hvis din rådgiver eller advokat kan godkende denne i sin hele form
  • Aftalen beror på køb af ny grund samt nybyggeri eller færdigopførelse af en hel bygning på grunden. I tilfælde heraf vil entreprenøren kunne kræve vederlag for det arbejde, som allerede er udført jf. jeres aftale

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig med fortrydelsesret ved boligkøb

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret ved boligkøb, er det altid en god idé at alliere dig med en boligadvokat. Hos NEMADVOKAT kan vi hjælpe dig med at varetage dialogen med sælger og sælgers repræsentant. På den måde er du sikker på, at der tages hånd om alt.

Ring til os, hvis du ønsker rådgivning og assistance, når du ønsker at udgå af en underskrevet købsaftale. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har generelle spørgsmål omkring din fortrydelsesret ved huskøb.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Læs også