Hvad er et joint venture?

Joint venture

Et joint venture er en konstellation, hvor to eller flere virksomheder etablerer et samarbejde, som gør det muligt at drage nytte af hinandens styrker og fordele. Typisk er hensigten med et joint venture at opnå et specifikt kommercielt mål, der på forhånd er defineret. Bliv klogere på, hvilke fordele og ulemper der er ved et joint venture her.

 

 

Hvad er et joint venture?

Et joint venture er betegnelsen for et samarbejde mellem to eller flere virksomheder. Hensigten er i de fleste tilfælde, at de involverede parter ønsker at lukrere på de fordele, der er ved et partnerskab, eller fordi de ønsker at opnå en bestemt kommerciel målsætning. Fordelen ved et joint venture er blandt andet større kapacitet, kapital, stordriftsfordele samt flere ressourcer.

Ofte vil dette samarbejde etableres i et separat selskab, der ejes af de involverede virksomheder. Formålet med et joint venture kan være at udvikle et nyt produkt, at ekspandere til et nyt marked eller at opnå en brandingmæssig synergieffekt.

Alle deltagere i et joint venture har fælles ansvar, når det kommer til omkostninger, overskud og tab. Joint venture-selskabet er dog helt skilt fra de øvrige selskaber, og det er op til virksomhederne selv at definere, hvordan forretningsstrukturen sammensættes, da der ingen regler er herfor.

 

Hvordan stifter man et joint venture?

Der er ingen regler for et joint venture, da det ikke er reguleret ved lov i Danmark. Det betyder i praksis, at det er op til de involverede parter selv at blive enige om formkrav og forretningsstruktur til dannelsen af et joint venture-samarbejde.

I langt de fleste tilfælde vil dette foregå ved, at der oprettes et nyt selskab, hvor anparterne – som typisk udgøres af de virksomheder, der indgår i joint venture-samarbejdet – investerer kapital eller arbejdskraft til det specifikke formål.

Det er muligt at danne et joint venture på mange måder, og det kan således ske både skriftligt og mundtligt. Dog anbefales det, at der udarbejdes en skriftlig aftale, som sikrer de involverede parter i tilfælde af konflikter eller uoverensstemmelser.

Samtidig er det en god idé, at der tages højde for både ledelses- og organisationsstruktur i den skriftlige aftale, ligesom procentdelen af ejerskabet bør defineres. Dette indebærer eksempelvis de involverede parters forpligtelser samt fordeling af eventuelt overskud.

 

To typer af joint ventures

Grundlæggende findes der to måder, hvorpå man kan indgå i et joint venture:

 • Virksomhedskonstruktion: Her etableres et selvstændigt joint venture-selskab. Dette vil typisk være tilfældet, når der tale om et mere risikobetonet samarbejde, eller der er en skæv fordeling i forhold til forpligtelser, som kan føre til uoverensstemmelser eller konflikter.
 • Et joint venture-samarbejde: Hvis der er tale om en mindre virksomhed, som ønsker at drage nytte af en større virksomheds markedsposition, kan det i visse tilfælde være nok med en samarbejdsaftale. Denne vil indeholde rettigheder og forpligtelser i joint venturet.

 

Hvad skal en joint venture-aftale indeholde?

Uanset hvilken form for joint venture, man indgår i, er det vigtigt, at der tages stilling til bestemte aspekter af samarbejdet. Der er ingen formelle krav herom, men det anbefales, at den skriftlige aftale som minimum indeholder følgende punkter:

 • Hvad er den overordnede målsætning med joint venture-samarbejdet?
 • Hvilke succeskriterier er der for joint venture-samarbejdet?
 • Hvad skal de involverede parter investere og hvornår?
 • Hvordan fordeles ejerskab over eventuelle immaterielle rettigheder, som opstår på baggrund af samarbejdet?
 • Hvordan er ansvarsområderne fordelt?
 • Hvem har ansvar for ressourcer i form af produktionsaktiver og/eller arbejdskraft?
 • Hvordan fordeles et eventuelt tab mellem de involverede parter?

 

Fordele og ulemper

Et joint venture involverer én eller flere virksomheder, som har ansvar for at indsamle ressourcer i forhold til at nå en specifik målsætning. Essensen bag et joint venture er, at de involverede virksomheder deler risiko og gevinst på en måde, der øger chancerne for at nå den definerede målsætning.

At indgå et samarbejde omkring et joint venture er en stor beslutning, og det er derfor væsentligt at kende til de fordele såvel som ulemper, der er forbundet hermed.

 

Fordele ved et joint venture

Typisk vil et joint venture-partnerskab give et positivt afkast, da det er en måde, hvorpå to eller flere virksomheder kan drage nytte af hinandens styrker. Fordelene ved et joint venture overskygger i mange tilfælde ulemperne, såfremt der er styr på den indgåede aftale.

Fordelene ved et joint venture kan eksempelvis være følgende:

 • Deling af risiko
 • Adgang til nye markeder
 • Større kapacitet
 • Flere ressourcer

Udover ovenstående fordele er et joint venture en særdeles fleksibel løsning, da det er op til parterne selv at vælge, hvordan konstellationen af samarbejdet skal sammensættes. Eksempelvis er det muligt at lave et kortvarigt joint venture, som kun eksisterer i en afgrænset periode.

 

Ulemper ved et joint venture

Der er ikke udelukkende fordele forbundet ved et joint venture. Det kan gå hen og blive kompliceret, når der skal etableres et samarbejde med en anden virksomhed. Det kræver tid og ressourcer at opbygge et samarbejde, og hvis man ikke er afklaret fra start, kan man ende ud i problemer.

Ulemperne ved et joint venture kan eksempelvis være:

 • Manglende afklaring af målet med samarbejdet
 • Ubalance mellem investering af kapital og/eller ressourcer
 • For stor forskel på virksomhedskultur og ledelsesmetode
 • Manglende engagement i samarbejdet

 

Før et joint venture bliver succesfuldt, er det nødvendigt, at der foretages en indledende research og analyse af det specifikke formål, der danner grundlag for joint venture-partnerskabet. Dette skal defineres i en forretningsplan, som involverer alle parter.

 

Hvad sker der ved opløsning af et joint venture?

De fleste joint ventures vil på et eller andet tidspunkt blive opløst. Grundlaget herfor kan være, at det fra starten har været et tidsbegrænset samarbejde, at markedet ændrer sig, der opstår uoverensstemmelser eller noget helt fjerde.

Opløsningen af et joint venture er nemmest, hvis parterne i starten af samarbejdet, før stiftelsen af joint venture-partnerskabet, har forholdt sig til de betingelser, pligter og rettigheder der hører til opløsningen. Eksempelvis:

 • Hvordan deles immaterielle rettigheder blandt de involverede parter?
 • Hvordan fordeles overskud ved eventuel fremtidig indtjening?
 • Hvordan beskyttes fortrolige oplysninger fremadrettet?
 • Hvordan er ansvaret fordelt i forhold til gæld?
 • Hvem har ret til kunder fremadrettet?

Det kræver god planlægning, hvis joint venturet skal opløses uden uoverensstemmelser. Sørg for at forhandle ovenstående punkter, før I definerer joint venture-aftalen, så der på forhånd er styr på betingelserne ved samarbejdets ophør.

Læs også