samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale

I dette blogindlæg introducerer vi for begrebet samarbejdsaftale, også kaldet samarbejdskontrakt, og alt hvad det måtte indebære. Du vil i den forbindelse blive præsenteret for flere essentielle faktorer, der er vigtige at kigge nærmere på, inden du og din samarbejdspartner underskriver det juridiske dokument.

 

 

Det er vigtigt at pointere, at der ikke er et endegyldigt svar på, hvordan en samarbejdsaftale udformes. I hver aftale tages der hensyn til de involverede parter, der kan have forskellige behov og ønsker. Her bliver der taget hensyn til blandt andet økonomi, genstanden for aftalen mm.

Læs videre for at blive klogere på samarbejdsaftalen, og hvorfor det er en god idé at få hjælp til udarbejdelsen af kontrakten.

 

Hvad er en samarbejdsaftale?

Begrebet “samarbejdsaftale” kan opstå i forbindelse med en erhvervsmæssig sammenhæng, hvor to eller flere parter ønsker at indgå i et projektsamarbejde. Ved hjælp fra samarbejdsaftalen bliver der skabt tryghed og sikkerhed omkring de juridiske aspekter, der kan opstå i samarbejdet. Aftalen har en helt speciel værdi i samarbejdet, da den eksempelvis kan skabe et længerevarende samarbejde mellem de involverede parter.

Samarbejdsaftalen er på mange måder, ligesom hvilken som helst anden kontrakt, en skriftlig aftale om en specifik aftale eller et givent forhold, mellem to eller flere involverede parter. Det kan involvere virksomheder såvel som privatpersoner.

 

Hvorfor indgå I en samarbejdsaftale?

Der er flere fordele ved at indgå i en samarbejdsaftale inden påbegyndt samarbejde. Formålet med aftalen er netop, at de implicerede parter kender til de rettigheder og forpligtelser, som de binder sig op på i forbindelse med samarbejdet.

Aftalen har til fordel at sikre de involverede parter, at de får afklaring omkring projektets omfang, ydelser, hvad der skal leveres og samarbejdets økonomiske aspekt. Det er kort sagt altid en god idé at forventningsafstemme, og derefter underskrive et juridisk aftaledokument. Dermed kan ingen af parterne løbe fra deres ansvarsopgaver.

Har man indgået et samarbejde uden at udarbejde og/eller underskrive en samarbejdsaftale, er der stor sandsynlighed for, at der kan opstå konflikter mellem de involverede parter. Det kan blandt andet bestå af uoverensstemmelser i form af, hvem der skal påtage hvilke arbejdsopgaver eller hvordan fortjenesten fordeles.

 

Samarbejdsaftale ved ny virksomhed

Har du og en partner interesse i at opstarte en ny virksomhed – eksempelvis et interessentskab (I/S), et anpartsselskab (ApS) eller lignende – er det oplagt at få udarbejdet en samarbejdsaftale.

Ved en selskabsstiftelse alene, er der i forvejen flere formelle og juridiske krav i forbindelse til stiftelsen. Her er der tale om eksempelvis ejerbog, stiftelsesdokumenter og et muligt kapitalindskud. Det giver i den forbindelse god mening at skabe en samarbejdskontrakt i samme rumle. Denne inddrager, hvem der har ansvaret for hvilke arbejdsopgaver, indskud mv.

Det er i forbindelse med opstart af ny virksomhed vigtigt, at man gør sig bemærket på alle de faktorer, der spiller ind i de forskellige selskabsstiftelser. Specielt ved stiftelse af et interessentskab (I/S), hvor ejerne hæfter solidarisk.

Læs mere om stiftelse af ApS, her.

 

Hvad indeholder en samarbejdsaftale?

Som tidligere nævnt, er det vigtigt at pointere, at ikke én aftale eller kontrakt er ens. I hver aftale tages der hensyn til de involverede parter, der kan have forskellige behov og ønsker. Når det så er sagt, er der nogle specifikke punkter, der er værd at overveje, at inddrage i aftalen.

Samarbejdsaftaler, også kaldet en samarbejdskontrakt, kan evt. indeholde nogle specifikke forhold, der omdrejer forventninger til de individuelle parter, arbejdets art og fordeling.

Afhængig af din fremtidige partner og dit samarbejde, er det vigtigt, at du selv specificerer, hvilke forhold der er vigtige for, at samarbejdet bliver så succesfuldt som overhovedet muligt. Der er dog et par punkter, som vi opfordrer til bliver inddraget i aftalen ligegyldigt, hvilket type partnerskab, I ønsker, der bliver formet.

 • Omfang og organisering

På nær at adressere hvilke parter, der er involveret i aftalen, er det essentielt, at der så tidligt i aftalen som muligt, bliver nævnt, hvad aftalen reelt omfatter, hvad ydelsen består af og herunder, hvad den enkelte part skal bidrage og levere til samarbejdet.

Det kan tillige være en fordel at inddrage i samarbejdsaftalen, hvorvidt det er tilladt, og i hvilket omfang, at der kan ændres på ydelsen undervejs.

 • Rettigheder

I samarbejdsaftalen bør der indgå, hvem der i sidste ende opnår retten til ydelsen. Bliver ydelsen fordelt mellem de involverede parter eller er det blot én af parterne, der får den fulde rettighed?

Nogle rettigheder kan have stor betydning for det gældende erhvervsforhold. Det kan eksempelvis være immaterielle rettigheder. Her er det en fordel at have fordelt rettighederne allerede i samarbejdsaftalen, da der ellers kan opstå unødvendige komplikationer senere i forløbet.

 • Misligholdelse og erstatning

Trods parterne måske på forhånd har et stærkt tillidsbånd, er det vigtigt alligevel at inkorporere et punkt vedrørende ‘Misligholdelse og erstatning’ i tilfælde af, at én af parterne ikke overholder deres del af aftalen. Det kan i forbindelse med misligholdelse være en god idé at tage kontakt til en advokat, der kan udpensle, hvordan I sikrer jeres aftale på bedste vis. Det kan i værste tilfælde, uden en advokat, blive en dyr affære, såfremt aftalen ikke er tydelig.

 • Budgetoverslag

Afhængig af projektets størrelse og omfang, kan det være en god idé at aftale et budgetoverslag. Dermed bliver ingen af parterne overrasket over aftalens økonomiske forhold.

 

Samarbejdsaftale eksempel

Selvom der findes mange gratis og let tilgængelige skabeloner til samarbejdsaftaler, er det en fordel at få en erfaren advokat til at kigge på det juridiske dokument, inden der bliver sat en endelig underskrift.  Selvom flere af de gratis skabeloner til samarbejdsaftaler indeholder de mest gængse forhold, kan netop din aftale mellem din partner og dig have brug for et særligt afsnit, der omfatter netop jeres situation.

Det er essentielt, at du i fællesskab med din samarbejdspartner afklarer graden af det samarbejde, I skal til at indgå. Før I underskriver aftalen, anbefales det, at I afklarer de grundlæggende forhold omkring det samarbejde, I skal til at indgå.

Et typisk eksempel på en samarbejdsaftale-skabelon vil bestå af:

 • De involverede parter: Beskriv de parter, der er involveret i samarbejdet.
 • CVR-nr.: Har de involverede parter allerede et eksisterende CVR-nr., skal dette angives.
 • Baggrund og formål for samarbejdet: Angiv hvad baggrunden for samarbejdet er samt hvad formålet er og hvad der er målet?
 • Omfang og organisering: Nøje beskriv, hvordan og hvem der skal lede og koordinere jeres samarbejde.
 • Rettigheder: Angiv hvem der i sidste ende har rettigheden til ydelsen.
 • Misligholdelse og erstatning: Beskriv hvad skal der ske i tilfælde af misligholdelse af aftalen og hvilken type og størrelse erstatning, der er på spil.
 • Økonomi: Hvem har ansvaret for økonomien? Er der blevet indskudt nogle penge i projektet fra nogle af parterne? Er der tale om en investor?
 • Periode og opsigelse: Beskriv hvornår samarbejdets arbejdsperiode løber fra og til, samt hvor længe de involverede parter er omfattet af kontrakten.
 • Signaturer: Slutteligt den endelige signatur for alle parter.

 

Sådan følger I op på samarbejdsaftalen

Et andet vigtigt element, som også bør indgå i jeres samarbejdsaftale, er en fast dato, hvor I følger op på samarbejdsaftalen, og om alle forhold bliver overholdt. I kan ligeså drøfte, hvorvidt nogle af punkterne skal tages op til genovervejelse, rettes til eller slettes. Ligeså om der er nogle punkter, som bør tilføjes.

Det er en god idé at holde løbende evalueringsmøder, hvor de involverede parter drøfter behovet for diverse justeringer i aftalen, og eventuelle ideer til nye tiltag og muligheder.

I kan ligeså vurdere, hvorvidt der skal inddrages flere samarbejdspartnere. Er dette tilfældet, bør der udformes og underskrives en ny samarbejdsaftale.

 

Rådgivning ved udarbejdelse af en samarbejdsaftale

Vi anbefaler altid at søge professionel rådgivning, når det omhandler juridiske dokumenter vedrørende større projekter og aftaler. Ved at anvende en erfaren advokat, bliver der skabt en gensidig tryghed mellem de involverede parter, samtidig med at samarbejdsaftalen bliver udformet korrekt første gang. Bliver samarbejdsaftalen eksempelvis ikke overholdt fra den ene eller anden part, kan en advokat i den forbindelse være en god tovholder.

Læs også