Hvad er et advisory board?

Advisory board

Et advisory board er i princippet det samme som en bestyrelse. Dog er undtagelsen, at dette ikke har nogen egentlig magt i virksomheden. Advisory boardet har udelukkende en rådgivende funktion. Alle virksomheder har desuden mulighed for at stifte et advisory board, uanset hvilken virksomhedstype der er tale om. I denne artikel kan du læse mere om, hvornår et advisory board er relevant, om det koster noget, samt hvordan du opretter et.

 

 

Når du driver en virksomhed er det ofte en god idé at sparre med andre, der har mere erfaring end dig selv. Her er et advisory board en fornuftig løsning. Det består nemlig af en række relevante aktører, der kan bidrage med strategisk planlægning og løsningsforslag til aktuelle udfordringer, din virksomhed står over for.

Det er frivilligt, om du vil gøre brug af et advisory board eller ej. Der er derudover ingen reelle forpligtelser for personerne, der indgår i advisory boardet. Advisory boardet har intet ansvar for virksomhedens drift, ligesom det heller ikke er nødvendigt at angive det i virksomhedens vedtægter.

I nedenstående afsnit kan du blive klogere på, hvad et advisory board er, om det koster noget, og hvad du helt konkret kan få ud af et advisory board. Når du er færdig med at læse artiklen, ved du alt, der er værd at vide om advisory boardet.

 

Hvad er et advisory board?

Et advisory board er langt hen ad vejen det samme som en bestyrelse. Dog med den undtagelse, at de hverken besidder beføjelser, tilsynspligt eller har et medansvar for selskabets drift. Advisory boardet har således udelukkende en rådgivende funktion.

Typisk består et advisory board af frivillige, der har en interesse i at sparre og dele erfaringer, så virksomheden kan vækste. De fleste, der indgår i et advisory board, er medlemmer af egen interesse. Derfor vil de heller ikke modtage betaling for deres indsats.

I visse tilfælde kan det dog være en fordel at kompensere advisory boardet, hvis du vil være sikker på, at medlemmerne fastholder deres engagement over tid. Du bestemmer derfor selv, om du vil honorere medlemmerne af advisory boardet.

Advisory boardet er derfor langt mere uforpligtende end at have en bestyrelse eller direktion. Du kan til enhver tid nedlægge advisory boardet, hvis du ikke føler, det er indsatsen værd. Du bestemmer også selv, hvor mange medlemmer, der skal indgå i dette.

Opret selskab
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Hvad er forskellen på et advisory board og en bestyrelse?

Som nævnt, er der mange ligheder mellem et advisory board og en bestyrelse, men der er også væsentlige forskelle. Hvis du driver et aktieselskab, er det et krav, at der er indsat en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for selskabets strategi.

I et anpartsselskab er det frivilligt, om der indsættes en bestyrelse, mens det ikke er muligt at indsætte en i en personlig virksomhed. I stedet er der her mulighed for at gøre brug af et advisory board. Dette gælder især, hvis man ønsker nogle af fordelene ved en bestyrelse, selvom det ikke er muligt at indsætte en i denne virksomhedsform.

En af de primære fordele ved et advisory board er, at det ikke kræve en ændring af selskabets vedtægter. I stedet kan man udarbejde en skriftlig aftale med de enkelte medlemmer af advisory boardet, såfremt dette ønskes.

Bestyrelsen er i modsætning til advisory boardet ansvarlig for selskabets drift. De kan i nogle tilfælde blive tildelt erstatningspligt eller blive straffet på anden måde, hvis ikke de formår at leve op til deres lovmæssige forpligtelser.

Advisory boardet er udelukkende rådgivende, hvorfor de ikke har noget egentligt ansvar over for selskabet. De personer, der er medlemmer af advisory boardet, har derfor langt færre forpligtelser end dem, der indgår i bestyrelsen.

 

Hvor mange medlemmer består et advisory board af?

Der er ingen regler for, hvor mange medlemmer et advisory board skal bestå af. Det kan derfor bestå af én person, ligesom det kan bestå af flere personer. Typisk består det dog af mellem 2 og 4 personer, da det giver de mest optimale rammer i forhold til sparring.

I modsætning til medlemmerne af en bestyrelse, er det ikke nødvendigt, at der er et ulige antal i et advisory board. Det skyldes, at der sjældent stemmes om beslutninger, hvorfor der ikke er behov for, at én person er ‘tungen på vægtskålen’.

Du bør derfor udelukkende vælge antallet af medlemmer i dit advisory board på baggrund af, hvad du synes er relevant for netop din virksomhed. Dette afhænger af en lang række faktorer. Det kan eksempelvis være hvilke kompetencer, du ønsker, medlemmerne skal bidrage med.

Samtidig har du altid mulighed for at udvide advisory boardet, hvis der er behov for det. Der er således ikke tale om én fast besætning. Du kan altid få flere medlemmer, ligesom et medlem også sagtens kan udgå af advisory boardet.

 

Bør jeg betale medlemmerne?

Det er op til dig selv at vurdere, om du vil betale medlemmerne i dit advisory board. Typisk består et advisory board af personer, du kender fra dit personlige netværk, hvorfor disse gør det af ren interesse. Eksempelvis hvis der er tale om et startup.

Der er dog også tilfælde, hvor det er fordelagtigt at kompensere dit advisory board. Det gælder eksempelvis, hvis der er tale om en virksomhed af en vis størrelse, eller en virksomhed, der har eksisteret i lang tid.

Når du betaler de enkelte medlemmer for deres indsats, sikrer du, at der skabes en gensidig forpligtelse. Det kan være med til at højne niveauet i advisory boardet, så du er sikker på, at I rent faktisk når gennem den aktuelle dagsorden, når I mødes.

Der er ingen tommelfingerregler for, hvor meget du skal betale dit advisory board. Det varierer derfor fra virksomhed til virksomhed. Det afhænger samtidig af, hvem medlemmerne er, hvor meget erfaring de har, og hvor engagerede de er.

Du kan eksempelvis vælge at betale advisory boardet med et bestemt beløb for hvert møde, de deltager i. I så fald vil beløbets størrelse typisk være på et par tusinde kroner, men det er op til dig selv at aftale indbyrdes det specifikke honorar med de enkelte medlemmer.

Flere advisory boards aflønnes også med det, der kaldes for en incitamentsordning. Her betaler du medlemmerne med aktieoptioner, så de får mulighed for at tegne nye eller eksisterende aktier i selskabet.

Fordelen er, at medlemmerne har interesse i at bidrage til vækst, når de har aktier i virksomheden. Ulempen er, at det er langt mere besværligt end at aflønne på baggrund af de afholdte møder. Denne løsning kræver derfor mere administrativt arbejde.

 

Hvordan opretter jeg et?

Det første, du skal gøre, er at finde de personer, du ønsker, der skal indgå i dit advisory board. Når det er gjort, skal arbejdet formaliseres. Her er det væsentligt, at det er klart, hvad der forventes af de enkelte medlemmer. Eksempelvis hvilke kompetencer, de skal bidrage med, hvor ofte der afholdes møder, samt hvorvidt de honoreres for deres indsats.

En advisory board-aftale bør blandt andet indeholde følgende punkter:

  • Hvem er medlem af advisory boardet?
  • Hvilke forpligtelser har de enkelte medlemmer?
  • Hvad er konsekvensen ved ikke at indfri sine forpligtelser?
  • Hvordan kompenseres medlemmerne?
  • Er medlemmerne underlagt en fortrolighedsaftale?

Aftalen bør være nedskrevet på et stykke papir, som de enkelte medlemmer underskriver. Der er ingen grund til at gøre det mere kompliceret end højst nødvendigt, men det er alligevel fornuftigt at udarbejde en konkret aftale, så der er forventningsafstemt på forhånd.

Opret selskab
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

Læs også