direktion

Direktion

En direktion er en betegnelse for de personer, der varetager den daglige drift og ledelse af et selskab. Direktionen er udstukket af bestyrelsen og kan bestå af enten én eller flere aktører. I denne artikel kan du læse mere om, hvad en direktion laver.

 

 

Hvad er en direktion?

En direktion varetager den daglige ledelse og drift af en virksomhed. Det er derfor direktionen, der håndterer alt arbejde med køb og salg, betaling, leverancer og lignende. Dermed står direktionen i kontrast til bestyrelsen, som varetager virksomhedens strategiske beslutninger på et mere overordnet plan.

Direktionen kan bestå af selskabets øverste ledelse, som derfor vil stå for både strategisk og daglig ledelse. Det kan også bestå af andre personer, som er blevet valgt til at tage sig af den daglige drift af eksempelvis bestyrelsen.

I de fleste mindre og mellemstore virksomheder består direktionen af selskabets stiftere, mens der i større virksomheder ofte vil være en bestyrelse, som tager sig af de strategiske beslutninger, mens direktionen har ansvaret for den daglige drift.

Det er ofte en fordel at have en bestyrelse med beslutningstagere, hvis der er investorer eller aktionærer i et selskab – eller hvis der ønskes at bringe eksterne rådgivere i spil i forbindelse med den strategiske drift af selskabet. Disse har ikke indflydelse på den daglige drift, hvorfor de ikke indgår i direktionen, men i stedet er en del af bestyrelsen.

Der er samtidig forskel på, om der er tale om et anpartsselskab eller et aktieselskab, når det kommer til direktion. I et anpartsselskab er det ofte rigeligt blot at have en direktion med en direktør, som har underskrevet en direktørkontrakt. I aktieselskaber er det lovpligtigt, at der er en bestyrelse.

Få udarbejdet direktørkontrakt i dag
DKK 1.500
Læs mere

ekskl. moms

 

Direktion i et A/S (aktieselskab)

I et aktieselskab er det et krav, at selskabet ledes af en direktion samt en bestyrelse, der tæller minimum tre medlemmer. Aktieselskabet må samtidig ikke have flere medlemmer i direktionen end i bestyrelsen.

Hvis der er medlemmer i bestyrelsen, som også er med i direktionen, må disse ikke være formand eller næstformand i selskabet. I et aktieselskab er det bestyrelsen, der står for at udvælge de mest kvalificerede medlemmer til direktionen.

Har et aktieselskab haft mere end 35 medarbejdere i en periode på tre år, har medarbejderne ret til at vælge en tredjedel af medlemmerne i bestyrelsen. Bestyrelsen står derefter for at udstikke direktionens medlemmer.

Er der tale om et stort aktieselskab med mange ansatte, vil direktionen ofte bestå af mere end én direktør. Det er samtidig normalt, at der indsættes direktører til forskellige afdelinger. Det kan eksempelvis være produktion, marketing, regnskab og lignende afdelinger i selskabet.

Herudover indsættes der en administrerende direktør, hvis opgave er at lede virksomheden i en mere overordnet retning, men stadig i relation til den daglige drift. Det er den administrerende direktørs opgave at sikre, at de øvrige direktører opfylder deres forpligtelser.

Læs mere om aktieselskaber (A/S), her.

 

Direktion i et ApS (anpartsselskab)

I et anpartsselskab er der andre krav end i et aktieselskab. Her består direktionen af mindst én person, og det vil typisk være ejeren selv, der besidder denne post. Ofte er der ikke behov for en bestyrelse i et anpartsselskab.

Det er et krav, at der er en direktion i et anpartsselskab, mens der ikke stilles krav om, at der etableres en bestyrelse. Det kan dog være en god idé, hvis der er tale om et større anpartsselskab med mange ansatte.

Direktionen i et anpartsselskab kan udgøres af ejeren selv, eller der kan udvælges en direktion, som består af én eller flere direktører. Direktionen bliver udvalgt af ejeren eller ejerkredsen på en generalforsamling.

Hvis der er valgt en bestyrelse i et anpartsselskab, er det bestyrelsen, der står for at udvælge direktionen. Etableres bestyrelsen efter direktionen, vil det dog ofte være de samme personer, der sidder i direktionen efter etableringen.

Læs mere om anpartsselskaber (ApS), her.

 

Hvad laver direktionen?

Direktionens primære formål er at lede medarbejderne i dagligdagen. Det er samtidig direktionen, der står for at ansætte og afskedige medarbejdere. Det er direktionens opgave at sørge for, at der arbejdes med at nå virksomhedens målsætninger.

Samtidig er det direktionen, som er tovholder på interne projekter i virksomheden. Det er dem, der har det store overblik over de forskellige afdelinger, som efterfølgende rapporteres videre til bestyrelsen, såfremt der er sådan en.

Direktionen varetager som tidligere nævnt den daglige drift af virksomheden, men det er også deres opgave at udarbejde redegørelser for eventuelle udfordringer for virksomheden. Disse har til formål at give bestyrelsen – hvis der er indsat en bestyrelse – indsigt i, hvad der rører sig i virksomheden.

 

Hvem sidder i direktionen?

Hvis der er tale om et selskab, som har en bestyrelse, er det op til bestyrelsen at udstikke direktionen. Er der tale om et anpartsselskab, hvor der ikke stilles krav til, at der etableres en bestyrelse, er det op til ejeren eller ejerkredsen at udvælge de personer, der skal sidde i direktionen.

Der er således ingen formelle krav til, hvem der sidder i direktionen, da det udelukkende er op til ejeren, ejerkredsen eller bestyrelsen at udvælge, hvem der er mest kvalificeret til at sidde i bestyrelsen. Det kan være medarbejdere, ledere eller andre nøglepersoner.

I et anpartsselskab er det et krav, at der er minimum ét medlem i direktionen. Det vil i de fleste tilfælde være ejeren, som besidder direktørposten, om end det ikke er noget krav, at ejeren også er administrerende direktør i virksomheden.

 

Er det nødvendigt med en bestyrelse, eller kan man nøjes med en direktion?

I de fleste mindre, mellemstore eller nyetablerede kapitalselskaber er det ofte tilstrækkeligt med en direktion. Selskabet vil ofte blive ledet af de samme personer, som indgår i ejerkredsen, hvorfor direktionen ofte vil udgøres af ejerkredsen, uanset om der er tale om én eller flere ejere.

Der er ingen grund til at etablere en bestyrelse i en mindre virksomhed, hvis direktionen vil bestå af de samme medlemmer som bestyrelsen. Det vil kun være med til at besværliggøre processen, når der skal træffes beslutninger.

Det kan derimod være en praktisk løsning at etablere en bestyrelse, hvis du på forhånd ved, at der skal inddrages beslutningstagere i selskabet, som ikke skal bidrage til den daglige ledelse. Det kan eksempelvis være en investor eller en ekstern rådgiver.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at etablere en bestyrelse eller udelukkende have en direktion, bør du starte med en direktion. Det er altid muligt at ændre det på et senere tidspunkt, hvis forholdene ændrer sig på sigt.

Læs mere om bestyrelser, her.

Få udarbejdet direktørkontrakt i dag
DKK 1.500
Læs mere

ekskl. moms

Læs også