aconto

Aconto

Aconto betyder i udlejningsforhold, at udlejer afregner med forsyningsselskabet, mens lejer afregner et bestemt acontobeløb med udlejer hver måned. Af samme årsag er det et krav, at udlejer kan dokumentere lejers forbrug, således at de samlede forbrugsudgifter kan gøres op én gang om året. I denne artikel kan du læse mere om, hvad aconto er.

 

 

Hvad er aconto?

Aconto forkortes ofte A/C og er et begreb, der dækker over, at en variabel omkostning betales løbende med et fast beløb. Der betales løbende forud, og når perioden er gøres op, afregnes der med enten en tilbagebetaling eller en efterregning.

Aconto anvendes ofte i udlejningsforhold. Her vil den være en månedlig betaling af et beløb, som er baseret på gennemsnittet af forbrugsudgifterne indenfor en bestemt årrække eller blot den forrige periode.

Typisk betales aconto hver måned. Derfor splittes den estimerede udgift på i 12 lige store dele, som eksempelvis lejer indbetaler til udlejer løbende i forbindelse med huslejen. Hvert år beregnes det, om der er betalt for meget eller for lidt aconto.

Afregningen sker i udlejningsforhold på baggrund af forbrugsregnskaber, hvor lejers faktiske vand-, el- og varmeforbrug modregnes det beløb, der er indbetalt som aconto. Hvis det faktiske forbrug er mindre, får lejer penge tilbage. Omvendt skal lejer betale, hvis det faktiske forbrug er større.

 

Hvad er månedlig aconto?

Månedlig aconto er den mest udbredte form for aconto i et udlejningsforhold. Her indbetaler lejer et månedligt acontobeløb til udlejer. Udlejer har mulighed for at justere beløbet med seks ugers varsel, hvis lejer betaler for meget eller for lidt i aconto.

Hvis der bor flere eller færre i lejemålet, end det tidligere har været tilfældet, kan det især være en god idé at holde øje med det forbrug, den nuværende lejer har, i sammenligning med vedkommendes aconto-indbetalinger.

Betaler lejer for lidt i aconto i forhold til vedkommendes forbrug, er det en god idé at opjustere dette. På den måde vil der ikke være behov for at fremsende en stor efterregning, når forbrugsåret er overstået, og regnskabet er opgjort.

Det er samtidig også en god idé at nedjustere aconto-indbetalingerne, hvis lejer betaler for meget. Dermed skal du ikke betale lige så mange penge tilbage til lejer, som det ellers ville være tilfældet. Som udlejer bør du derfor løbende tjekke op på, om acontobeløbet stemmer overens med det faktiske forbrug.

 

Hvilke regler er der for aconto?

Hvis du udlejer et lejemål, og lejer betaler aconto til dig, betyder det, at du skal afregne forbruget med forsyningsselskaberne. Din afregning med forsyningsselskaberne vil typisk foregå på samme måde, som udlejer indbetaler aconto til dig.

Forbrug af varme skal altid betales aconto, mens vandforbruget kan inkluderes i huslejen, såfremt det ønskes. Dog vil dette sjældent være fordelagtigt for udlejer. Det skyldes, at det ikke er muligt at kræve efterbetaling, i tilfælde af at det faktiske forbrug overstiger det forventede, som er inkluderet i huslejen.

I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at inkludere vandforbruget i huslejen. Dette gælder eksempelvis, hvis der ikke er individuelle forbrugsmålere i de enkelte lejemål, men blot én samlet måler for hele ejendommen.

 

Afregning med forsyningsselskab

Lejer har udover aconto også mulighed for at afregne direkte med forsyningsselskaberne. Det betyder, at udlejer er holdt helt ude af afregningen. Hvis du som udlejer ønsker denne løsning, bør du først tjekke, om forsyningsselskabet ønsker at gå med til at indgå aftale med lejer frem for dig som udlejer.

Er der tale om direkte afregning med et vandselskab, kan det være en god idé at undersøge løbende, hvorvidt lejer rent faktisk betaler for vandregningen. Betalingen af vand følger hele ejendommen, og det er sjældent, at et vandværk lukker for vandet.

Det betyder, at du kan risikere, der går lang tid, før du opdager, at lejer ikke har betalt sin vandregning. Det kan derfor ende med, at du som udlejer kommer til at hænge på udgiften, såfremt lejer har stoppet sine indbetalinger.

Stopper lejer derimod med at betale for enten varme eller el, vil der typisk blive lukket for forsyningen for det enkelte lejemål. Hvis det ender med, at du som udlejer betaler lejers forbrugsudgifter, selvom vedkommende var forpligtet til det, kan du altid rejse krav om betaling.

Hvis ikke lejer ønsker at betale, kan du i stedet ophæve lejeaftalen – præcis, som det var tilfældet, hvis lejer ikke betalte husleje. Lever lejer ikke op til sine forpligtelser, skal du ikke overholde de samme regler, som det ellers var tilfældet, når du ophæver lejeaftalen.

 

Aconto varme

Når lejer betaler varme via aconto til udlejer, kan beløbet enten fastsættes ud fra én individuel forbrugsmåler på det specifikke lejemål. Det kan også være målt på en samlet forbrugsmåler for hele ejendommen, som efterfølgende fordeles på baggrund af lejemålets kvadratmeter.

Fordeles varmeforbruget fra en samlet forbrugsmåler, kan lejerne kræve, at der opsættes individuelle forbrugsmålere. Hvis der er flertal for det, er det et krav, at du for egen regning opsætter individuelle forbrugsmålere.

I dette tilfælde vil du fremover skulle afregne varmeforbrug på baggrund af de individuelle lejemål, som hører til det enkelte lejemål. Det kan af samme årsag være en god idé at opsætte individuelle målere, før et eventuelt flertal blandt lejerne bestemmer, at du skal gøre det.

 

Aconto vand

I forbindelse med acontoopkrævning for vandforbrug, skal du være opmærksom på, at du som udlejer skal kunne vise dokumentation for afholdte vandudgifter for det enkelte lejemål. Vand er det eneste forbrug, som ikke kan fordeles retfærdigt ud fra en samlet måler, da der er stor forskel på vandforbrug fra person til person.

Det er derfor heller ikke tilladt at kræve acontoindbetaling for vand, medmindre der findes en individuel vandmåler på det enkelte lejemål. I alle nyere lejligheder vil der derfor være typisk være individuelle vandmålere.

Findes der ikke en vandmåler til lejemålet, skal du som udlejer medregne det forventede forbrug direkte i huslejen. Når du gør det, kan du ikke kræve en efterbetaling, såfremt det faktiske vandforbrug overstiger det forventede.

Samtidig kan du heller ikke sætte huslejen for højt for at kompensere for denne risiko. Det skyldes, at lejer kan kræve, at huslejen nedsættes, såfremt det viser sig, at de faktiske omkostninger er lavere end de forventede.

 

Aconto el

Lejer afregner som regel elektricitet direkte med forsyningsselskabet. Mange elselskaber modregner ofte aconto med løbende forbrug på månedlig basis. Det betyder, at det er lettere, hvis kommunikationen og betalingerne foregår direkte mellem lejer og elselskab.

Læs også