skøde

Skøde

Et skøde er det offentlige dokument, der beviser, hvem der er den retmæssige ejer af en ejendom. Først, når skødet er blevet tinglyst, har du sikret dig ret til sælgers bolig. Ligegyldigt, om du investerer i en ejerlejlighed eller et hus, er det nødvendigt, at der udarbejdes og tinglyses et skøde. I denne artikel kan du læse mere om, hvad et skøde er, samt hvilke informationer det indeholder.

 

 

Hvad er et skøde?

Et skøde er et offentligt dokument, der ligger tilgængeligt for alle, når det er blevet tinglyst. I dag opererer man udelukkende med digitale skøder, hvorfor tinglysningen foregår over nettet. Når skødet er blevet tinglyst, er det et officielt og endegyldigt dokument, der beviser, at du har det retmæssige ejerskab over den ejendom, du har købt.

Skødet bliver udarbejdet på baggrund af købsaftalen, som du og sælger har accepteret, da handlen blev indgået. En købsaftale og et skøde er således forskellige dokumenter, der dog begge indgår som en nødvendig del af dét at købe og sælge en ejendom.

Købsaftalen er en detaljeret kontrakt, der beskriver alle de vilkår og betingelser, der gør sig gældende i forbindelse med overdragelsen af boligen. Skødet indeholder kun de vigtigste informationer fra købsaftalen, og når skødet er blevet tinglyst, ligger det tilgængeligt for offentligheden.

 

Hvilke oplysninger fremgår af skødet?

Et skøde indeholder som nævnt udelukkende de overordnede oplysninger omkring ejerskiftet samt de vilkår, der gør sig gældende i forbindelse med overdragelsen. Herudover kan skødet indeholde erklæringer, der er påkrævet, førend skødet kan tinglyses.

Disse erklæringer kan eksempelvis beskrive, hvordan du forholder dig i forbindelse med køb af dødsbo, eller når du skal erhverve en landbrugsejendom.

Skødet indeholder typisk disse informationer:

  • Navn og adresse på sælger og køber
  • Sælger og købers CPR-numre
  • Stand på ejendommen ved overtagelse
  • Købesum
  • Pantehæftelser
  • Servitutter
  • Dato for overtagelse af ejendommen
  • Eventuelt erklæringer

 

Er et skøde nødvendigt?

Skødet er det endelige dokument i en bolighandel, og det er først, når skødet er blevet tinglyst, at du registreres som den retmæssige indehaver af ejendommen. Det er et lovkrav, at du får udarbejdet et skøde, når du investerer i fast ejendom.

Skødet skal tinglyses, før det er gældende, og der anvendes ikke skøder i forbindelse med køb af andelsbolig. Skødet sikrer dine rettigheder til ejendommen og skødets funktion er samtidig, at sælger ikke får mulighed for at sælge ejendommen til mere end én køber.

Det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes et skøde, når du investerer i fast ejendom. Hvis ikke der foreligger et tinglyst skøde, er det ikke dig, der ejer ejendommen, selvom du har betalt for den. Derfor er et skøde en essentiel del af enhver handel med fast ejendom.

 

Hvem står for at udarbejde skødet?

Der er ingen krav om, at det er hverken køber eller sælger, der skal udarbejde skødet, selvom det er almindeligt, at det er køber, som påtager sig ansvaret for at udarbejde skødet. Det vil fremgå af købsaftalen, hvem der har ansvaret for at udarbejde skødet, så der er klarhed omkring det.

Købsaftalen indeholder desuden oplysninger om, hvem der står for at tinglyse skødet, når det er underskrevet af begge parter. Ofte vil det være en boligadvokat, der står for den praktiske udarbejdelse og håndtering af skødet, så det bliver gjort korrekt.

Det er vigtigt, at skødet bliver udarbejdet korrekt, da det ellers kan ende med at være ugyldigt eller trække sagen i langdrag, fordi relevante informationer mangler. Hvis ikke, der foreligger et gyldigt og tinglyst skøde, kan du ikke bevise, at du har ejendomsret over den bolig, du har købt.

Skødet bliver normalt udarbejdet, før ejendommen bliver overtaget, ligesom det underskrives af både køber og sælger, før det bliver tinglyst og dermed endeligt bliver gyldigt. Først når skødet er tinglyst, bliver købesummen frigivet til sælger.

 

Er det nødvendigt, at skødet tinglyses?

Det er nødvendigt, at skødet tinglyses, da tinglysningen er betegnelsen for den offentlige registrering af skødet. Formålet med at tinglyse et skøde er således, at den nye ejers råderet over ejendommen bliver offentlig. Skødet skal derfor tinglyses, før det bliver gyldigt.

Som udgangspunkt skal du betale en variabel afgift på 0,6 % af ejendommens købesum samt et tillæg på 1.825 kr. for at få tinglyst til skødet, når der er tale om handel med fast ejendom.

 

Hvad er processen for udarbejdelse og tinglysning af skøde?

Når et skøde skal udarbejdes og tinglyses, er det vigtigt, at alt foregår korrekt, så det indeholder de informationer, der er nødvendige for at gennemføre tinglysningen. Hvis det er første gang, du skal købe eller sælge en bolig, kan det være en god idé at sætte dig ind i processen for udarbejdelse og tinglysning af skøde.

Få hjælp til tinglysning af skøde Forsikret boligadvokat
DKK 2.500,-
Læs mere

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

#1: Købsaftalen udarbejdes og underskrives

Det første, du skal gøre, er at gennemgå købsaftalen. Når der foreligger en købsaftale uden anmærkninger eller forbehold, underskriver du den. Det fremgår af købsaftalen, hvem der skal stå for at udarbejde skødet, men det vil typisk være købers repræsentant, der står for dette.

 

#2: Skødet udarbejdes og underskrives

Når der er udarbejdet et skøde, som indeholder de korrekte informationer, skal dette underskrives. Dette gøres ofte med NemID, hvorefter underskriften er gældende – også selvom skødet endnu ikke er blevet tinglyst.

 

#3: Sælgers lån aflyses, og købers lån tinglyses

Banken får besked om, at sælgers lån aflyses, og at købers lån bliver tinglyst – såfremt køber ikke køber boligen kontant. I langt de fleste handler med fast ejendom er køber nødt til at finansiere aftalen med et lån.

 

#4: Skødet tinglyses og købesummen frigives

Når sælgers lån er blevet aflyst, og købers lån er blevet tinglyst, skal købesummen frigives. Dette sker, når der foreligger et tinglyst skøde og tidligst på overtagelsesdagen. I de fleste tilfælde deponeres købesummen hos købers repræsentant, som efterfølgende frigiver denne.

 

#5: Aflæsning af forbrugsmålere

Sælger og køber aflæser på overtagelsesdagen forbrugsmålere og lignende, som efterfølgende meddeles til forsyningsselskaberne. Det er denne aflæsning, der danner grundlag for refusionsopgørelsen.

 

#6: Refusionsopgørelsen bliver udarbejdet

Køber og sælger udarbejder en refusionsopgørelse, der dokumenterer deres mellemliggende. Refusionsopgørelsen dækker over de forbrugsomkostninger, som sælger har betalt forud, og de forbrugsomkostninger, som køber betaler bagud.

 

Hvad er skødeskrivning?

Skødeskrivning er et udtryk, der stammer fra ældre tid, hvor der lå et større arbejde i at udarbejde et skøde. Skødet blev således skrevet på et fysisk dokument, som skulle underskrives af både køber og sælger.

I dag er der tale om et elektronisk dokument, der indsendes til tinglysningsretten, hvorefter det tinglyses automatisk, medmindre der er er noget, der hindrer dette. I tilfælde heraf vil det blive gennemgået manuelt af en medarbejder.

Hvis ikke skødet indeholder de nødvendige informationer, vil det trække sagen i langdrag. Det er derfor væsentligt, at du sikrer dig, at skødet er komplet, før du forsøger at gennemføre en tinglysning.

En boligadvokat vil kunne hjælpe dig med at udarbejde skødet, så der ikke opstår komplikationer i forbindelse med tinglysningen. Det er ofte en god idé, hvis du vil være sikker på, at tinglysningen foregår hurtigt og sikkert.

 

Hvordan foregår udarbejdelse af skøde?

Der stilles forskellige krav til skødet i forhold til lovgivningen. Et skøde er derfor hverken en købsaftale eller blot en gengivelse af det, der er angivet i købsaftalen. Skødet er det dokument, der indeholder oplysninger omkring ejerforhold, ejendommen, købesummen, købesummens finansiering samt overtagelsen af ejendommen.

Frem til 2009 var skødet et fysisk dokument, der skulle underskrives, men i dag er der tale om et elektronisk dokument, fordi tinglysningen er blevet digitaliseret. Derfor underskrives skødet typisk også med NemID af både køber og sælger.

Der skelnes mellem betingede og endelige skøder, og det er værd at være opmærksom på, når du skriver dem. Et betinget skøde er et skøde, der kræver en vis form for handling, før det bliver endeligt – eksempelvis at købesummen betales rettidigt.

 

Hvad er et betinget skøde?

Et betinget skøde er et skøde, der indeholder en eller flere betingelser, der skal være opfyldt af enten køber eller sælger, før der er tale om et juridisk gyldigt skøde. Det kan eksempelvis være, at sælger skal modtage betaling, før skødet træder i kraft.

I praksis sker det sjældent, at der anvendes et betinget skøde, da købesummen ofte deponeres – altså opbevares – hos en købermægler eller boligadvokat, indtil skødet tinglyses og købesummen frigives.

 

Endeligt skøde

Et endeligt skøde er betegnelsen for et juridisk gældende skøde. Når de betingelser, der er angivet i et betinget skøde, er blevet opfyldt, udarbejdes det endelige skøde. I den forbindelse bliver de forpligtelser, der er på ejendommen, aflyst, hvorefter skødet er gældende.

Indtil dette er sket, vil der være tale om et tinglyst skøde med retsanmærkninger. Det er først, når disse bliver slettet, at købesummen bliver frigivet til sælger og der er tale om et endeligt og juridisk gældende skøde.

 

Hvad koster udarbejdelse og tinglysning af skøde?

Når du skal have tinglyst et skøde på en ejerbolig, vil du i de fleste tilfælde skulle betale en variabel afgift på 0,6 % af købesummen, ligesom du skal betale en fast afgift på 1.825 kr. til staten.

Medmindre du vælger selv at udarbejde skødet og få det tinglyst efterfølgende, vil der også være omkostninger til dette. Hos NEMADVOKAT tilbyder vi forskellige pakkeløsninger i forbindelse med bolighandler og vi varetager også udarbejdelse og tinglysning af skøde.

 

Skal NEMADVOKAT hjælpe dig med skødet?

Hvis du vil være sikker på, at skødet er udarbejdet korrekt og indeholder de rette informationer, er det en god idé at alliere dig med en boligadvokat. Hos NEMADVOKAT tilbyder vi forskellige løsninger, der matcher netop dit behov, herunder køberrådgivning som er vores fulde pakke.

Lad os stå for den praktiske udarbejdelse af skødet og efterfølgende tinglysning, så du er sikker på, at alt er angivet korrekt. Kontakt os i dag, så tager vi en snak omkring dit individuelle behov.

Få hjælp til tinglysning af skøde Forsikret boligadvokat
DKK 2.500,-
Læs mere

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Læs også