Hvad er en refusionsopgørelse?

Refusionsopgørelse?

Der skal oftest udarbejdes en refusionsopgørelse i forbindelse med køb af fast ejendom. Refusionsopgørelsen er det sidste regnskab mellem køber og sælger. I denne artikel kan du læse om, hvad en refusionsopgørelse er, hvem der udarbejder den samt hvad den typisk indeholder.

 

 

Hvad er en refusionsopgørelse?

Som boligejer har man visse udgifter, der betales forud. Når boligen sælges, laves der derfor en refusionsopgørelse, som indeholder de boligudgifter, som sælger har betalt forud. Dermed er sælger sikret, at kun skulle betale for sit eget forbrug – og ikke for købers forbrug.

En refusionsopgørelse er altså en opgørelse over de udgifter, som sælgeren af en bolig har betalt forud for overtagelsesdatoen i acontobeløb, og som køberen af en bolig skal betale tilbage til sælgeren af boligen. Det kan for eksempel være ejendomsskat, vand og ejerskifteforsikring. Refusionsopgørelsen sikrer derfor, at køber og sælger kommer til at afholde de udgifter, der knytter sig til deres ejertid.

Ofte vil der på overtagelsesdagen blive aflæst diverse målere for at sikre, at køber og sælger kun bliver opkrævet for det forbrug, de hver især har haft. Dette er f.eks. vand, el og varme. Aflæsningerne bliver herefter brugt til at udarbejde refusionsopgørelsen. Opgørelsen skal udarbejdes senest 30 dage efter ejendommens overtagelse.

Faste udgifter (f.eks. ejendomsskat) refunderes på overtagelsesdagen. Anvendelsesudgifter (f.eks. vand) refunderes på dispositionsdagen, hvis denne ligger før overtagelsesdagen.

 

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Typisk indhold i refusionsopgørelsen

Indholdet kan varierer fra den ene refusionsopgørelse til den anden. Det skyldes, at indholdet afhænger af, hvilken ejendomstype der er tale om.
Dog er der nogle poster, som typisk ses i de fleste refusionsopgørelser. Disse poster er følgende:

  • Ejendomsskatter
  • Vand- og vandafledningsafgift
  • Ejerskifteforsikring
  • Kontingent til grundejerforening (ved handel af hus)
  • Fællesudgifter til ejerforening (ved handel af ejerlejlighed)
  • Oliebeholdning – Hvis boligen opvarmes med oliefyr, og det ikke er aftalt, at indholdet går med i handlen, skal den olie der er tilbage på overtagelsesdagen opgøres.
  • Overtagelse af lån/pantehæftelser
  • Aconto el, vand og varme

Afhængig af din handel kan der være poster, som ikke står ovenfor, der vil indgå i refusionsopgørelsen i forbindelse med din bolighandel. Af den grund er det en god idé at tage kontakt til en advokat, som kan sikre sig, at alle relevante punkter kommer med i opgørelsen.
OBS! Refusionsopgørelsen kan dog ikke bruges til at udligne kompensationsbeløb for eventuelle fejl og mangler på boligen, medmindre parterne har aftalt dette.

 

Uddybning af poster ved refusionsopgørelse

Ejendomsskatter

En typisk post, der oftest indgår i en refusionsopgørelse kan blandt andet bestå af “ejendomsskatter”. Ejendomsskattebilletten, opkræves periodevis forud, og i de fleste tilfælde opkræves også udgifter til renovation mv.
Ved “ejendomsskattebilletten” forstås den årlige opgørelse fra kommunen, der viser, hvor meget der skal betales i skatter og afgifter.

Vand- og vandafledningsafgift

Vand- og vandafledningsafgiften fremgår ligeså af ejendomsskattebilletten, hvis der altså er tale om et kommunalt vandværk. Er der derimod tale om et privat vandværk, skal afgifterne fremgå som et selvstændigt punkt i refusionsopgørelsen.

Ejerskifteforsikring

Ved ejerskifteforsikringen bliver alle skjulte skader, som ikke fremgår i tilstandsrapporten dækket – også kaldt fejl og mangler. Man kan også skaffe sig en ejerskifteforsikring med udvidet dækning, hvor følgende punkter blandt andet indgår: Udbedring af forhold på grunden, dækning af evt. omkostninger til afrensning af grunden, udslip af naturgas mm.

Kontingent til grundejerforening (Ved handel af hus)

Ved handel af hus/ejerbolig, skal et eventuelt grundejerforeningskontingent fordeles mellem sælger og køber i forhold til ejertiden. Kommer der efterregninger efter at kontingentet er blevet fordelt, vedrører disse alene sælger. Køber må ikke tilbageholde sådanne beløb eventuelle poster. Det er altså medmindre at det er aftalt i købsaftalen.

Fællesudgifter til ejerforening (Ved handel af ejerlejlighed)

Er der derimod tale om handel ved en ejerlejlighed, gælder andre regler. Her skal der nemlig ske refusion for fællesudgifter i det omfang, hvor der ikke forekommer slutafregning direkte mellem sælger og selve ejerforeningen. Der kan også forekomme refusion af aconto udgifter vand, varme, internet eller et fælles vaskeri.
Det er vigtigt at undersøge, hvorvidt ejerforeningen har foretaget en slutopgørelse med sælgeren, for alle de forbrugsafhængige omkostninger – eller om de medtages i refusionsopgørelsen.

Oliebeholdning

Hvis boligen opvarmes med oliefyr, og det ikke er aftalt, at indholdet går med i handlen, skal den olie der er tilbage på overtagelsesdagen opgøres. Det er meget normalt, at den resterende oliebeholdning betales af køber til dagspris. Det er dog med et eventuelt fradrag af et muligt skønnet antal liter vand (her medregnet slam) hvis altså olietanken er af ældre dato. Dette beløb vil så medtages i refusionsopgørelsen i sælgers favør.

Overtagelse af lån/pantehæftelser

Denne post dækker, såfremt der er tale om en sælgerfinansieret handel, og køber skal overtage et eller flere af sælgerens realkreditlån – her skal der refunderes renter og bidrag af sælger fra sidste termin og frem til overtagelsesdagen.
Er boligen en finansieret handel – altså købesummen helt eller delvist betales ved at køber overtager tidligere ejers lån i boligen, så skal der også udarbejdes det man kalder en reguleringsopgørelse, der sikrer sælger sit provenu.

Aconto el, vand og varme

Denne post handler om de løbende anvendelsesudgifter, der består af eksempelvis elektricitet, varme, naturgas mm. De skal aflæses når overtagelsesdagen falder. Ligger dispositionsdagen før overtagelsesdagen, skal der aflæses på dispositionsdagen.

 

Hvem udarbejder refusionsopgørelsen?

Der gælder ingen regler for, hvem der skal udarbejde refusionsopgørelsen. Derfor kan det både være sælger eller køber, der udarbejder denne. Hvem der udarbejder refusionsopgørelsen, skal fremgå af købsaftalen, hvorfor det er op til sælger og køber selv at aftale, hvem der udarbejder opgørelsen.
Tit og ofte vil det dog være køber eller i praksis købers advokat, der står for opgørelsen i samråd med vedkommendes advokat. Dertil er det også oftest køber, som står for at udarbejde skødet i forbindelse med en bolighandel.

Når refusionsopgørelsen er udarbejdet, vil det stå klart, hvem der har penge til gode. Hvis køber har penge til gode, når det totale beløb er gjort op, vil beløbet blive modregnet i købesummen. Hvis sælger derimod har penge til gode, skal køber overføre beløbet til sælgers konto.
Hvis du vælger selv at udforme din refusionsopgørelse, anbefales det at få en professionel til at gennemgå opgørelsen, således der er styr på, at tallene er korrekte og at alle omkostninger er inkluderede.

 

Hvis køber overtager ejendommen før tid

I tilfælde af at køber overtager ejendommen før tid – altså inden selve overtagelsesdagen, vil man i nogle tilfælde aflæse diverse forbrugsmålere samtidig med nøgleovertagelsen. Køber overtager dermed risikoen for boligen, så snart køber får råderet over boligen.
Såfremt der er et realkreditlån involveret i bolighandlen, skal køber derfor også tegne en husforsikring i forbindelse med bolighandlen.

 

Få hjælp af en advokat

Hos NEMADVOKAT har vi meget erfaring med udarbejdelse af refusionsopgørelser, hvorfor vi hurtigt og nemt kan hjælpe dig med din bolighandel.

Med vores køberrådgivning vil din personlige rådgiver bl.a. gennemgå refusionsopgørelse og tilstandsrapporten samt rådgive dig, hvis der er årsag til bekymring.

Du er dermed sikret et trygt og sikkert forløb i forbindelse med din bolighandel, når du vælger os som din boligadvokat.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Læs også