hvad er en kundeklausul

Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul er en aftale mellem en medarbejder og en arbejdsgiver om, at medarbejderen, efter at have fratrådt sin stilling i virksomheden, ikke må have forretningsmæssig forbindelse til vedkommendes arbejdsgivers kunder, leverandører eller forretningsforbindelser. Derudover må medarbejderen ikke arbejde hos virksomhedens kunder, hvis personen er pålagt kundeklausul. En kundeklausul kan altså bruges til at begrænse muligheden for, at medarbejderen udnytter eller misbruger sin viden om virksomhedens kunder.

 

 

Hvem kan blive pålagt kundeklausul?

Der er ikke nogen begrænsning i forhold til hvilke medarbejdere, der kan blive pålagt kundeklausuler. Derfor kan alle virksomhedens medarbejdere blive pålagt kundeklausul, uanset stilling. I forbindelse med konkurrenceklausuler gælder der dog andre regler. Her er det ikke alle medarbejdere, der kan blive pålagt konkurrenceklausul, da der stilles krav til medarbejderens viden om virksomhedens forhold.

 

Kundeklausul nye regler

Kundeklausuler, der er indgået efter den 1. januar 2016, er omfattet af de nye regler om ansættelsesklausuler. De kundeklausuler, der er indgået før 1. januar 2016, reguleres efter de regler, der var gældende på aftaletidspunktet, og er derfor ikke omfattet af den nye lov om ansættelsesklausuler. Derfor skal man ikke rette de klausuler, der er indgået før 1. januar 2016. Nedenfor kan du læse mere om de nye regler.

 

Kundeklausul – hvilke kunder?

Det er ikke alle virksomhedens kunder, som er omfattet af en kundeklausul. Det er altså kun de af virksomhedens kunder eller forretningsforbindelser, som medarbejderen selv har haft erhvervsmæssig kontakt med inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet, som kan være omfattet af kundeklausulen. Efter fratrædelsen må medarbejderen gerne arbejde i samme branche eller område eller i en konkurrerende virksomhed. Dog må de som sagt ikke have forretningsmæssig kontakt med de kunder og forretningsforbindelser, der er omfattet af kundeklausulen.

Virksomheden skal udarbejde en liste over de kunder eller forretningsforbindelser, der er omfattet af kundeklausulen. Det vil sige de kunder medarbejderen har været i erhvervsmæssig kontakt med de sidste 12 måneder inden evt. fratrædelse. Denne liste skal udleveres til medarbejderen inden en eventuel opsigelse. I praksis er det dog medarbejderen selv, der laver et udkast til denne liste, da det typisk er medarbejderen der har overblikket over, hvem vedkommende har haft erhvervsmæssig kontakt med inden for de seneste 12 måneder.

 

Hvor længe gælder en kundeklausul?

Når en medarbejder bliver pålagt en kundeklausul, må denne maximalt gælde i 12 måneder efter, at medarbejderen er fratrådt. Man kan dog gøre kundeklausulen kortere, men ikke længere end de 12 måneder. Gør man kundeklausulen kortere, betyder det samtidig, at kompensationen bliver mindre. Det er din arbejdsgiver, der kan opsige kundeklausulen med en måned varsel, uanset om du stadig er ansat i virksomheden eller om du ikke længere er ansat i virksomheden og dermed modtager kompensation fra virksomheden.

 

Krav på kompensation

Bliver en medarbejder pålagt en kundeklausul, er virksomheden forpligtet til at betale medarbejderen i form af kompensation. Denne kompensation beregnes på baggrund af medarbejderens samlede løn. Dog kommer beløbet an på hvor længe kundeklausulen gælder.

Hvis kundeklausulen gælder i op til 6 måneder, skal medarbejderen kompenseres med 40 % af vedkommendes tidligere løn på tidspunktet for fratrædelsen pr. måned i klausulperioden. Man skal være opmærksom på, at hvis medarbejderen i denne periode får et andet passende arbejde, nedsættes vedkommendes kompensation til 16 % af dennes tidligere løn. Med passende arbejde menes der arbejde, som er inden for det faglige område, som vedkommende er uddannet inden for og/eller har erhvervserfaring fra.

Gælder kundeklausulen på mere end 6 måneder og op til 12 måneder, skal medarbejderen kompenseres med 60 % af vedkommendes løn på tidspunktet for fratrædelsen pr. måned i klausulperioden. Hvis medarbejderen finder et andet passende arbejde i denne periode, nedsættes kompensationen til 24 % af vedkommendes tidligere løn.

Du har krav på at få de første 2 måneders kompensation som et engangsbeløb sammen med din sidste månedsløn. Den resterende kompensation skal betales månedsvis inden klausulperioden udløber.
Er du blevet bortvist fra din arbejdsplads, har du ikke ret til kompensation, hvis der er tale om en berettiget bortvisning.

 

Overtrædelse af klausulen

Overtræder du den klausul du er blevet pålagt, og dermed bryder aftalen med din din tidligere arbejdsgiver, skal du betale en erstatning til virksomheden for deres tab. Dog skal virksomheden kunne bevise, at de har lidt et økonomisk tab og samtidig kunne dokumentere hvor stort tabet er.

Konventionalbod

Erstatningen til virksomheden i forbindelse med overtrædelse af kundeklausulen kan være aftalt i form af en konventionalbod. Konventionalboden er typisk et fastsat beløb, som du skal betale til virksomheden for eventuel misligholdelse af kundeklausulen. Dog skal konventionalboden kun betales, hvis dette er aftalt i kontrakten. Er der aftalt en konventionalbod i kontrakten, skal det betales til virksomheden, uanset om de har lidt økonomisk tab eller ej. Typisk vil beløbet for en konventionalbod udgøre nogle måneder af medarbejderens løn – typisk mellem 6-12 måneders løn – og det kan derfor løbe op i mange tusinde kroner. Hvis medarbejderen ikke betaler boden ved eventuel overtrædelse af klausulen, kan virksomheden vælge at lægge sag an mod vedkommende.

 

Hvornår gælder en kundeklausul?

Kundeklausulen er gyldig fra det øjeblik medarbejderen enten selv siger op, bliver opsagt eller bliver bortvist. Dog skal ovenstående punkter om bl.a. kompensation, indhold af klausulen samt klausulens varighed også være opfyldt. Derudover skal medarbejderen have været ansat mindst 6 måneder i virksomheden førend vedkommende kan blive pålagt kundeklausul. Har medarbejderen været ansat i mindre end 6 måneder, kan vedkommende ikke pålægges en kundeklausul. Vær opmærksom på, at kundeklausulen er gyldig hvad enten det er dig selv, der siger op, eller du bliver opsagt af din arbejdsgiver.

Kilde:
Retsinformation.dk
Læs også