Privatlivspolitik

 

Generelle oplysninger:

Danmarks Digitale Advokater
Stationsparken 26, 2.
DK-2600 Glostrup
CVR-nummer er: 33383053
E-mail: kontakt@dda.nu

 

Afdelinger
NEMADVOKAT
STØTTRUP
Danmarks Digitale Advokater ApS (DDA) er dataansvarlig for behandlingen af afgivne personoplysninger.

 

1. Hvad er formålet med behandlingen?

Formålet med DDA ’s behandling af dine personoplysninger kan samlet set beskrives som ”Kundeadministration” og ”Bekæmpelse af hvidvask”.

Ved ”Kundeadministration” forstås DDA ’s behandling af dine personoplysninger, som led i indgåelsen af en kontrakt og udførelsen af en eller flere tjenesteydelser på foranledning af dig.

Ved ”Bekæmpelse af hvidvask” forstås DDA behandling af dine identifikationsoplysninger ifm. overholdelsen af den til enhver tid gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

2. Hvad er hjemlen for behandlingen?

DDA ’s behandling af dine personoplysninger til formålet ”Kundeadministration” udføres med hjemmel i persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, b. ”Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som du, den registrerede, er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.”

DDA ’s behandling af dine personoplysninger til formålet ”Bekæmpelse af hvidvask” udføres med hjemmel i persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, c. ”Behandlingen er nødvendig for overholdelsen af en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.” Den retslige forpligtelse, som påhviler DDA, er overholdelsen af hvidvaskningslovens kapitel 3.

 

3. Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

De behandlede personoplysninger regnes som værende almindelige personoplysninger og kan inddeles i følgende kategorier:

Stamoplysninger – Fulde navn og folkeregister adresse
Kontaktoplysninger – Telefonnummer og mailadresse
Personnummer

DDA anmoder dig kun om dit personnummer, når der etableres et klientforhold.

 

4. Hvem videregives mine personoplysninger til?

Som led i behandlingen af dine personoplysninger, videregiver DDA dine personoplysninger til DDA databehandlere og til offentlige instanser. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige instanser finder kun sted, hvis udførelsen af en given tjenesteydelse nødvendiggør videregivelsen.

Databehandler

Personoplysninger afgivet til DDA behandles på vores databehandler IT Relation A/S’s sikrede servere, vores CRM-system drives og hostes af CAPTO A/S. Valideringen af din identitet sker via Esignatur ApS’s løsning esignatur.

Der foreligger en databehandleraftale mellem DDA og vores databehandlere, hvilket sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de anførte formål.

 

5. Videregives mine personoplysninger til modtagere i tredjelande?

DDA videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande.

 

6. Hvor lang tid opbevares mine personoplysninger?

Afgivet personoplysninger til DDA slettes eller gøres uidentificerbar, når de ikke længere tjener det formål, hvortil de er indsamlet. Helt konkret afhænger periodens længde af, hvorvidt de afgivne personoplysninger medfører igangsættelsen af en sag og dermed etableringen af et klientforhold.

Etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller gjort uidentificerbare 10 år efter sagens afslutning – sagen regnes som værende afsluttet ved den sidste endelige fakturering.

I enkelte situationer vil dine personoplysninger dog blive behandlet i en længere periode, såfremt formålet med den videre behandling af dine personoplysninger er foreneligt eller identisk med formålet ved indsamlingen, eksempelvis overholdelsen af hvidvaskningsloven, hvis du indenfor den 10-årige periode ønsker vores hjælp ved udførelsen af endnu en tjenesteydelse.

Den 10-årige opbevaring følger dels af vores rådgiveransvar og dels af forældelsesloven, hvorefter den absolutte frist for at kunne gøre et rådgiveransvar gældende er 10 år.

Personoplysninger indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

Etableres der ikke et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller gjort uidentificerbare efter 30 dage.

 

7. Hvilke rettigheder har jeg?

DDA ’s behandling af dine personoplysninger giver dig følgende rettigheder:

Ret til indsigt i de behandlede personoplysninger

Du har ret til at få bekræftet om DDA, som dataansvarlig, behandler personoplysninger om dig, og i givet fald modtage de behandlede personoplysninger.

Ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget

Du har ret til at få berigtiget dine personoplysninger, skulle DDA behandle oplysninger om dig, som enten er ufuldstændige eller decideret ukorrekte.

Ret til sletning af personoplysninger

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for DDA’s almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet til DDA.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at begrænse DDA ’s behandling af dine personoplysninger med det resultat, at DDA’s videre behandling af dine personoplysning kun må omfatte opbevaringen af personoplysningerne.

 

8. Hvem kan jeg klage til?

Hvis du ønsker at klage over DDA ’s behandling af dine personoplysninger, skal klagen indgives til Datatilsynet, som kan kontaktes på følgende måder:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: +45 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk

 

9. Hvilke personoplysninger er jeg forpligtet til at afgive?

Samtlige personoplysninger, DDA beder dig afgive, er nødvendige for indgåelsen og opfyldelsen af kontrakten.

 

10. Hvor kommer mine personoplysninger fra?

Til brug for opfyldelsen af kontrakten med dig, kan det være nødvendigt, at DDA indhenter personoplysninger om dig fra offentlige tilgængelige kilder.

Hvis de behandlede personoplysninger ikke er indhentet hos dig, vil DDA’s behandling af de indhentede personoplysninger ske på samme vilkår, som var de afgivet af dig.

Dine personoplysninger vil aldrig være genstand for automatiske afgørelser, herunder profilering, eller anvendt til direkte markedsføring.

 

Senest opdateret 06-04-2020