Arbejder du mere end den aftalte arbejdstid? Så er der tale om overarbejde. Overarbejde kan forekomme som ansat i en virksomhed, og det er vigtigt, at du undersøger hvilke regler, der gør sig gældende for dig som medarbejder. Det er også en konkret vurdering på den enkelte arbejdsplads, hvornår der er tale om overarbejde. Du kan læse meget mere her om, hvilke generelle regler der er for overarbejde.

 

Hvad er overarbejde?

Arbejde bliver betragtet som overarbejde, hvis du arbejder mere end den aftale arbejdstid. Overarbejde sker ofte, men der er stor forskel på, om dit overarbejde kompenseres med afspadsering, eller om overarbejdet er inkluderet i den faste løn. Vigtigst af alt er, at det skal fremgå af din ansættelseskontrakt, om du har krav på overarbejdstillæg eller -kompensation.

Nogle af de mest typiske grunde til, at der sker overarbejde, er enten mangel på arbejdskraft i virksomheden, sygdom, ferier, sæsoner eller uventet stor ordre/efterspørgsel. Den gennemsnitlige arbejdsuge er på 37 timer som følge af overenskomsterne. Det er derfor også dette antal timer, de fleste danskere arbejder på en uge. Der kan dog være forskel på antallet af ugentlige arbejdstimer over en måned. Eksempelvis hvis man arbejder mere i to af ugerne, mens man omvendt arbejder mindre i de to andre uger.

 

Grænse for overarbejde

Arbejdsdirektivet har sat en grænse for, hvor mange timer en medarbejder må arbejde i løbet af en dag og i gennemsnit pr. uge. Det er ikke alle, der har en 37 timers arbejdsuge – nogle har flere timer og andre har færre. Men arbejdsdirektivet har bestemt, at en medarbejder ikke må arbejde mere en 48 timer i gennemsnit om ugen målt over en fire måneders periode. Derudover har medarbejdere krav på hvileperioder. Dette er perioder, hvor de ikke er på arbejde og derved kan lave private ting.

 

Merarbejde versus overarbejde

Selvom de to ord merarbejde og overarbejde lyder ens af betydning, så er der en væsentlig forskel på dem. Merarbejde anvendes ved deltidsansatte, som arbejder mere end den ellers aftalte arbejdstid. Dog kan dette kun defineres op til 37 timer om ugen. Overarbejde anvendes typisk i forbindelse med ansatte med en 37 timers arbejdsuge. Det betyder, at hvis en deltidsansat medarbejder er ansat til 25 timer om ugen, og i en periode arbejder 30 timer om ugen, vil der være tale om fem timers merarbejde.

 

Kan man sige nej til overarbejde?

At sige nej til overarbejde vil kræve en acceptabel grund for, at du ikke kan arbejde udover, hvad du er ansat til. Såfremt du nægter mer- eller overarbejde uden en tilhørende acceptabel grund, kan du derved risikere en sag om arbejdsvægring og i sidste ende bortvisning.

Du kan derfor godt sige nej til overarbejde, men du skal have en tungtvejende grund til det, hvis arbejdet har været varslet i god tid. Er der derimod tale om overarbejde med kort varsel, skal din årsag til at afslå overarbejdet dog være mindre tungtvejende.

Der er dog også regler for, hvor meget overarbejde du kan blive pålagt. Henover en periode på fire måneder må du ikke arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit. Dette gør sig også gældende, hvis der er tale om frivilligt arbejde. Denne 48-timers regel er fastlagt ved lov på baggrund af et EU-direktiv.

 

Varsling af overarbejde

Varsling af overarbejde skal så vidt muligt ske senest dagen før, det forventede overarbejde skal finde sted. Bliver du derfor kaldt tilbage på arbejde uden forudgående varsel, efter du har forladt jobbet, kan du have ret til 100% overarbejdstillæg for samtlige timer, du arbejder.

 

11-timers reglen

Din arbejdsgiver har en række forpligtigelser overfor dig som medarbejder, som er skrevet ind i den danske lovgivning og arbejdsmiljøloven. Det gælder blandt andet 48-timers reglen, som nævnt tidligere. Men også 11-timers reglen er en del af EU’s arbejdsdirektiv. Denne regel giver medarbejdere ret til hviletid alle ugens dage.

11-timers reglen siger derfor, at en medarbejder skal have minimum 11 timers sammenhængende hviletid uden for arbejdet i løbet af et døgn (24 timer). Det betyder derfor, at en medarbejder ikke må arbejde mere end 13 timer i streg på et døgn. Dog er denne fravigelig i særlige tilfælde. Disse særlige tilfælde gælder eksempelvis ved force majeure og arbejde, der udføres i den ansattes hjem samt for personer i overordnede stillinger med et særligt ansvar. For meget arbejde er ulovligt, ligesom det også er ulovligt, hvis ikke medarbejderen får nok hviletid mellem arbejdet.

 

Løn for overarbejde

Ikke alle medarbejdere har krav på udbetaling af overarbejde, hvis de skal kompenseres. Typisk er der tale om, at overarbejde skal afspadseres, hvis det er muligt. Afspadsering er fritid, som afholdes inden for normal arbejdstid. Det kan betragtes som frihed som kompensation for overarbejde.

Er din arbejdsplads omfattet af en overenskomst, vil det typisk give dig ret til et 50% overtidstillæg for de første tre overarbejdstimer, og 100% overtidstillæg for de overarbejdstimer ud over det. Er der tale om overarbejde på en søndag eller helligdag, vil satsen typisk være 100% af timelønnen fra den første overarbejdstime. Sørg dog altid for at tjekke om på den gældende overenskomst for at se de konkrete satser og rettigheder i forbindelse med din løn for overarbejde. Ekstra løn for overarbejde skal altid stå skrevet i ansættelseskontrakten. Står der derfor ikke noget i din ansættelseskontrakt, har du som udgangspunkt ikke krav på overarbejdsbetaling, da det vil være inkluderet i lønnen. Dette kaldes for overarbejde uden løn.

Der kan også ske det, at overarbejde bliver belønnet af arbejdsgiver med en ekstraordinær bonus. Dette kan forekomme, hvis en arbejdsgiver ønsker at belønne en medarbejder for overarbejde, selvom denne ikke er berettiget til overarbejdsbetaling. En bonus er en enkelt udbetaling, som skyldes særlige forhold. Denne skal aftales skriftligt og indeholde bestemte mål. Udbetales en bonus på årlig basis, vil denne blive betragtet som en del af den faste løn, hvorfor den skal fremgå af kontrakten eller i et tillæg.

 

Systematisk overarbejde

En særlig form for overarbejde er det man kalder systematisk overarbejde. Denne form for overarbejde kan anvendes til en midlertidig udvidelse af virksomhedens produktionskapacitet. En forudsætning for systematisk overarbejde er, at virksomheden har et varierende produktionsbehov og derfor midlertidigt behov for flere produktionstimer end normalt på et givent tidspunkt, hvor der varsels om systematisk overarbejde.

Systematisk overarbejde kan også betragtes som tvunget overarbejde. Der kan varsles systematisk overarbejde i en periode, hvor man eksempelvis går fra en arbejdsuge på 37 timer til 42 timer. Arbejdsgivere kan dog ikke bare tvinge medarbejderen til systematisk overarbejde. De skal først have været i forhandlinger om en varierende ugentlig arbejdstid, hvor der her er forskellige krav til omfanget og planlægning af det tvungne overarbejde.

Det systematiske overarbejde kan maksimalt hæves til 42 timer om ugen, og overarbejdet kan ikke være mere end én time pr. dag. Derudover skal arbejdet ligge i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid. Denne form for overarbejde skal varsles minimum fire kalenderdage inden den uge, hvor overarbejdet skal finde sted. Det betyder derfor, at planlagt overarbejde om mandagen, skal meddeles senest onsdag ugen før. Arbejdsgiveren skal også meddele hvor lang en periode, de ønsker at bruge aftalen om systematisk overarbejde. Dog må denne periode maksimalt være 12 måneder.

Yderligere er systematisk overarbejde omfattet af fuld overtidsbetaling og afspadsering. For afspadsering er det et krav, at systematisk overarbejde over en maksimal 12 måneders periode afspadseres inden for den samme 12 måneders periode. Har du derfor overarbejdet, kan afspadseringen ikke udskydes til næste periode og slås sammen med andet afspadsering.