Transportskøde

Såfremt ejeren af en ejendom har erhvervet denne på en tvangsauktion, og ejeren ikke har anmodet om udstedelse af auktionsskøde på ejendommen, kan denne transportere sin ejendomsret til en køber af ejendommen ved et transportskøde.

Fremgangsmåden er, at der udfærdiges et skøde i papirform på baggrund af den mellem parterne indgåede købsaftalen. Skødet tiltrædes af parterne og sendes til fogedretten i den retskreds, hvor boligen ligger. Sælger skal i denne forbindelse indhente relevante samtykkeerklæringer fra panthaverne, da disse skal medsendes til retten.

transportskøde

Fogedretten udsteder herefter et auktionsskøde i købers navn i papirform, og dette skal endeligt digitaliseres ved tinglysning. Herved er ejendomsretten således endeligt overdraget til køber.

Køberen skal ved denne type handel være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden i forbindelse med berigtigelsen af handlen er længere end ved en ”almindelig” berigtigelse.

Bestil transportskøde