Entreprisekontrakt

Få rådgivning til indgåelse af entreprisekontrakter
Skal du i gang med et byggeprojekt? Vi sikrer dig de bedst mulige vilkår for dit byggeri, og vi skaber klarhed omkring dine og entreprenørens rettigheder og pligter.

Derved mindskes risikoen for tvister mellem dig og entreprenøren – og netop tvister skal helst undgås, da de ofte er dyre og forsinker processen.

Grundet vores indgående kendskab til blandt andet de mange typehusfirmaers kontrakter kan vi ofte tilbyde en fast lav pris på gennemgang af entreprisekontrakt.

Rul ned på siden og se, hvordan du sikrer dine nybygger-drømme.

entreprise kontrakt advokat

Kontakt os i dag, og få en uforpligtende vurdering af din sag.
Fra 8.000,-
Bestil online nu

inkl. moms

 

Gennemgang af entreprisekontrakt

Det er afgørende, at du kender til entreprisekontraktens vilkår samt dine og entreprenørens rettigheder og pligter. Vi gennemgår derfor kontrakten og rådgiver dig om indholdet. Dertil sørger vi for, at du får de bedst mulige vilkår.

Få professionel rådgivning til din entreprisekontrakt

 • Vi gennemgår entreprisekontrakten
 • Vi udarbejder en allonge til kontrakten med vores tilføjelser og/eller ændringer
 • Vi forhandler med entreprenøren
 • Vi udarbejder en rådgivningsskrivelse
 • Vi rådgiver dig om indholdet af kontrakten
 • Vi sørger for at godkende entreprisekontrakten endeligt

Pris: Fra 8.000 kr. inkl. moms

Det kan være fristende at spare boligadvokaten væk, men det kan hurtigt vise sig at være dyrt sparede penge, hvis du eksempelvis får en regning for ekstrafundering, som der ikke er taget højde for i budgettet, eller hvis du ender i en mangelsag på grund af uklarheder i entreprisekontrakten.

 

Tilbud: Entreprisekontrakt + Køb af byggegrund

Vi har sammensat en komplet løsning til dig, som ønsker de bedst mulige betingelser for, at din drøm om et nybyggeri går i opfyldelse uden besvær. Med den samlede løsning får du både gennemgang af entreprisekontrakt og rådgivning til køb af byggegrund.

Samlet løsning: Entreprisekontrakt + køb af byggegrund

 • Vi gennemgår entreprisekontrakten
 • Vi rådgiver dig omkring indholdet af kontrakten
 • Vi gennemgår købsaftalen
 • Vi udarbejder en allonge til kontrakten med tilføjelser og/eller rettelser
 • Vi udarbejder en rådgivningsskrivelse
 • Vi udarbejder en godkendelsesskrivelse
 • Vi varetager al dialog med bank og mægler
 • Vi sørger for at godkende handlen
 • Vi sørger for skøde og refusionsopgørelse
 • Vi sikrer frigivelsen af købesummen

Pris: Fra 14.000 kr. inkl. moms – ekskl. tinglysningsafgift

En af fordelene ved at vælge denne komplette løsning er, at du hurtigere kan komme i gang med at realisere dit byggeprojekt. Dette skyldes, at de to individuelle sager varetages af et enkelt advokatkontor i stedet for flere forskellige. Dermed kan vi påbegynde begge sager med det samme.

Som din advokat sikrer vi, at din entreprise er betinget af det endelige grundkøb og vice versa. Dermed undgår du at ende i en klassisk fælde, hvor du endnu ikke har erhvervet dig en endelig byggegrund, men din entreprenør står klar til at påbegynde opførslen af entreprisen. Læs mere om køb af byggegrund.

 

Hvad er en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt er en kontrakt mellem en bygherre og en entreprenør vedrørende et byggeriarbejde eller anlægsarbejde f.eks. opførelsen af et hus eller en tilbygning.

Kontrakten indgås mellem en bygherre, der betaler for byggeprojektet, og en eller flere entreprenører, der udfører arbejdet. Entreprenørerne forpligter sig til at udføre hovedentreprisen eller dele af den, så snart entreprisekontrakten er indgået. Typisk anvendes regelsættet AB 92, som er et sæt standardvilkår. Det kan du læse mere om her på siden.

En udførlig entreprisekontrakt mellem bygherre og entreprenør er ekstrem vigtig for arbejdets udførelse – uanset om det er private byggerier eller i stedet større erhvervsbyggerier. Der findes dog flere former for entreprisekontrakter, som varierer alt efter hvilket arbejde, der ønskes udført.

Kontrakten er vigtig, så begge parter kender til deres stilling i eventuelle konflikter. Når alt står udførligt på skrift, er det altid nemt at henvise til disse vilkår. Dette viser ligeledes vigtigheden i at få alt på skrift.

 

Hvad indeholder en entreprisekontrakt?

Entreprisekontrakten udgør det aftaleretlige grundlag mellem bygherre og entreprenør. Elementer som pligt og rettigheder skal beskrives i kontrakten vedrørende bygherren og entreprenøren herunder garantistillelse, fristelser, betalingsbetingelser, tidsplan mm. Udover de specifikke vilkår for byggeriet, henvises der ofte til et sæt standardbetingelser, tegninger, materialebeskrivelser, m.v.

 

Standardvilkår

En entrepriseaftale kan tage udgangspunkt i et standardregelsæt – f.eks. AB 92, AB Forbruger, ABT 93 eller ABR 89. Det valgte regelsæt afhænger typisk af arbejdet, der skal udføres, og der er afgørende forskelle som det er vigtigt at kende. Disse vilkår, der er skrevet i en standardaftale, er ikke nødvendige at skrive ind i selve kontrakten. Her er en henvisning alene tilstrækkelig. Disse regelsæt er udtryk for en retsstilling, som ikke forfordeler nogle parter under byggeriet i det den er udarbejdet i et samarbejde mellem repræsentanter for bygherrer og entreprenører. Disse regelsæt skal dog tilføjes til kontrakten, hvis de ønskes som en del af aftalen, da de ikke er en del af lovgivningen.

 

Hvad er AB 92?

AB 92 står for ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”. Betingelserne er udarbejdet af et udvalg under det daværende Boligministeriet, og anvendes ofte i entrepriseforhold. AB-vilkårene er imidlertid frivillige, hvorfor de skal være tiltrådt ved aftale. AB 92 kan anvendes ved alle former for byggeri, herunder om- og tilbygninger.

I Danmark er modtageren af en ydelse (realkreditor), i udgangspunktet berettiget til erstatning for tab ved mangelfulde ydelser fra en leverandør (realdebitor). I entrepriseforhold, hvor bygherre og entreprenør har tiltrådt AB 92, vil bygherres ret til erstatning for følgeskader imidlertid være begrænset.

AB 92 er udarbejdet med afsæt i de problemstillinger og konflikter, som ofte udspringer af entrepriser. F.eks., men ikke begrænset til fejl og mangler, tilbageholdsret, sikkerhedsstillelse, m.v.

Læs mere om AB 92 her.

 

Hvad er ABT 93?

ABT 92 er tiltænkt fag-, stor- og hovedentreprise (hvor bygherre enten selv, eller i samarbejde med en byggeteknisk rådgiver, står for projekteringen), medens ABT 93 anvendes ved totalentrepriser (hvor entreprenøren står for såvel projekteringen som selve byggeriet).

 

Tidsplan

Det anbefales at få lavet en tidsplan for byggeriet. Hvis byggeriet ikke er indflytningsklart på overtagelsesdagen, bør det være aftalt, at entreprenøren skal betale en såkaldt dagbod – for de dage byggeriet er forsinket. Dagbøder udgør normalt 1-1,5 promille af entreprisesummen pr. dag.

 

Ekstraarbejder

Hvis der indgås aftaler om ekstraarbejder, skal disse nedskrives og tiltrædes ved underskrift af samtlige parter. Man stiller i entrepriseretten strenge krav til dokumentation.

 

Konfliktløsning

Det er muligt at aftale, hvordan eventuelle tvister skal løses. Man kan eksempelvis aftale rammerne for et eventuelt syn og skøn.

 

Forrang i kontrakten

Entreprisekontrakten består ofte af en hel del dokumenter som eksempel selve entreprisekontrakten samt accepterede standardvilkår som AB 92 og andet materiale. Kommer der en uoverensstemmelse mellem kontrakten og en specifik bestemmelse i AB 92, vides det ikke, hvilken en der skal gælde, i det ingen dokumenter har forrang for de andre. Derfor bør dokumenternes rangorden aftales.

Sådanne situationer viser kompleksiteten ved enterprisekontrakter samt vigtigheden af, at det bliver gjort med juridisk og praktisk kendskab.

 

Vigtigheden af entreprisekontrakt

Kontrakten kan være medhjælpende til, at uenigheder blandt bygherren og entreprenøren bliver løst. Er kontrakten ikke gennemarbejdet, kan der hurtigt komme problemer, som kan koste dyrt både tids- og pengemæssigt. Byggeri er en kompleks proces, hvor flere konflikter angående eksempelvis forsinkelse samt fejl og mangler hurtigt kan opstå. Derfor er det juridiske forarbejde ekstremt vigtigt i forbindelse med entrepriser, byggeri samt til- og ombygninger, så entreprisekontrakten er så udførlig lavet som mulig.

 

Gode råd til indgåelse af entreprisekontrakter

Du bør aldrig skrive under på en entreprisekontrakt, medmindre der i aftalen er taget forbehold for din advokats godkendelse. Husk på, at entreprisekontrakten er udformet på en måde, der sikrer entreprenøren bedst muligt – ikke dig. Derudover bør du være særligt opmærksom på eventuelle afvigelser fra AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger.

Det er vigtigt at rådføre sig med en advokat, når du indgår en entreprisekontrakt. Det skyldes, at entreprenøren i udgangspunktet har fuld frihed til at udforme entreprisekontrakten. Derfor gennemgår din erfarne rådgiver entreprisekontrakten, således du er sikret på bedst vis.

Derudover er der mange faldgruber, som kan være svære at gennemskue. Selv hvis entreprenøren tager udgangspunkt i de standardvilkår, som eksempelvis Dansk Byggeri eller Energistyrelsen har udarbejdet, er visse af punkterne ofte fraveget, og det kan være svært at gennemskue betydning heraf.

 

Vi sikrer dit byggeprojekt

Langt de fleste får en boligadvokat til at gennemgå købsaftalen, lokalplaner, servitutter og entreprisekontrakten. Det er ikke uden grund, da det kræver indgående kendskab til KøbelovenAftaleloven og standardvilkårene AB 92, ABT 93 og AB-Forbruger.

Det virker måske nærliggende at tro, at prisen for gennemgang af entreprisekontrakt er bedre brugt på at opgradere gulvene eller lignende, men det kan vise sig at være dyrt sparede penge, hvis I pludselig står med en kæmpe regning til ekstrafundering eller i en mangelsag med entreprenøren.

Ligeledes kan prisen for gennemgang af entreprisekontrakt ofte virke uigennemskuelig, og det kan være svært at finde ud af, hvad der er op og ned. Er dit byggeri gået i gang, og er der opstået en konflikt? Så er du naturligvis også velkommen til at kontakte os.

I det en entreprisekontrakt er så essentielt, når det kommer til byggeri, er det fornuftigt at søge rådgivning fra en advokat, som sørger for, at du er sikret bedst muligt. Risikoen for konflikter mindskes ved en præcis og gennemarbejdet kontrakt.

Hos NEMADVOKAT får du hjælp fra eksperter, der sikrer dig og dine interesser i dit byggeprojekt og samtidigt bidrager med relevant praktisk og juridisk viden.

Vi hjælper alt fra private bygherrer til entreprenører og virksomheder igennem processen. Vi sætter os ind i din byggesituation, da intet projekt er ens. Herved hjælper vi dig ud af komplikationer, uenigheder, fejl og mangler med vores mange års erfaringer samt kompetente viden, der sikrer dig den bedste rådgivning, når det kommer til byggeri og entreprise.

Vi vurderer altid din sag gratis. Dermed finder vi ud af, hvad vi kan hjælpe dig med i forhold til kontrakten, og om det giver mening, at vores advokater træder til.

Er der tale om en hastesag, bør du ringe til os omgående på tlf. 70 20 41 61

Kontakt os i dag, og få en uforpligtende vurdering af din sag.
Fra 8.000,-
Bestil online nu

inkl. moms