Ved du, hvilke regler der gør sig gældende for virksomhedspraktik? Hvis ikke, så bør du læse med herunder. I denne artikel bliver du netop klogere på, hvad virksomhedspraktik indebærer samt, hvilke krav der stilles i denne forbindelse.

 

Regler for virksomhedspraktik er gode at sætte sig ind i både som organisation, men også som borger. Førend man som ledig borger bliver ansat i en virksomhedspraktikantstilling, er det godt at vide, om virksomheden reelt set er godkendt til dette. Virksomhedspraktik bliver særligt anvendt til at skabe jobkompetencer blandt alle borgere, hvorfor det er et fordelagtigt tiltag for virksomheder for såvel den enkelte borger.

 

Kort om virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er en mulighed for at afprøve noget nyt eller teste dig selv. Der er tale om et praktikforløb, hvor arbejdsgiveren ikke tildeler løn. Virksomhedspraktik kan være en mulighed for, at ledige kan afprøve nye arbejdsområder eller opnå nye kompetencer. Det kan være starten på en ansættelse med løntilskud eller en ordinær ansættelse, hvor den ledige og arbejdsgiveren kan se hinanden an.

 

Til borgere

Målgruppen for virksomhedspraktik er dem, som er ledige og har vanskeligheder ved at opnå et job på normale vilkår. Målgruppen indbefatter også dem med løntilskud, og hvis man er i mangel på faglige, sociale eller sproglige kompetencer og færdigheder for at kunne få et job. Yderligere dækker målgruppen også over dem, der er godkendt til et fleksjob. Man kan altid kontakte sit jobcenter for at høre mere om ens gældende muligheder for virksomhedspraktik. Et praktikforløb skal så vidt muligt tilrettelægges, så dette kan gennemføres på så kort tid som muligt. Dette skal ske under hensyntagen til personens forudsætninger og behov.

Det er ikke muligt at have to eller flere praktikforløb på op til 4 ugers varighed i samme virksomhed med samme arbejdsopgave. Det er dog muligt at foretage flere praktikforløb, hvis det er det, der hjælper borgeren bedst muligt med at komme tættere på sit mål. Dog skal der her være tale om et nyt forløb i den pågældende virksomhed inden for en anden arbejdsfunktion. Det kan også være et nyt forløb i en anden virksomhed inden for en lignende arbejdsfunktion. Det skal være beskrevet tydeligt i indholdet, hvordan de enkelte forløb adskiller sig fra hinanden.

 

Varighed af virksomhedspraktik

Ledige dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere uden andre problemer end ledighed, må maksimalt være ansat i et praktikforløb på 4 uger. Kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed må maksimalt være i et praktikforløb på 13 uger. Dette kan dog forlænges op til 26 uger ved særlige behov hos den ledige. Andre problemer dækker blandt andet over sygdom eller sociale problemer samt sygedagpengemodtagere og ledige fleksjobbere.

 

Løn og antallet for, hvor mange man som virksomhed må have i praktik

Da der er tale om et praktikforløb, udbetaler arbejdsgiveren ikke løn til den ledige. Udbetalingen af den ydelse, den ledige havde forinden virksomhedens start, fortætter i forløbet. Dette sikrer den ledige, idet denne ellers ikke modtager løn for praktikopholdet. Ydelsen kan eksempelvis være dagpenge fra a-kassen eller kontanthjælp. Virksomhedspraktik er enormt fordelagtigt for virksomheder, idet de ikke skal udbetale løn til den ledige. Derfor er der også regler for, hvor mange ledige en virksomhed må have i praktik. Netop for at undgå et misbrug af ordningen, skal der være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og virksomhedspraktikanter samt andre løntilskudsordninger. På denne måde sikrer man, at virksomheder ikke udelukkende drives af ’gratis’ arbejdskraft.

Dog er der intet krav om merbeskæftigelse, hvorfor dette ikke behøver medføre en nettoudvikling i forhold til antallet af normalt beskæftigede ved etablering af virksomhedspraktik.

 

Hvilke regler gælder for den ledige under praktikforløbet?

Den ledige er under virksomhedspraktikken ikke omfattet de samme regler, som er fastsat for lønmodtagere. Dog er arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet fortsat gældende for den ledige i virksomhedspraktik. Såfremt den ledige ikke er dækket på anden vis, vil jobcentret skulle dække skader på den ledige eller skader begået af den ledige i praktikperioden. Dette går ind under en arbejdsskade, hvor kommunen yder erstatning m.m. for følger af arbejdsskader ved deltagelse i praktikforløb. Såfremt der sker en skade på den ledige, vil denne blive behandlet efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.

Der kan også være tale om en skade forvoldt på andre personer eller andres ejendele. Her yder kommunen erstatning m.m. for skader, som den ledige forvolder på enten andre eller andres ejendele under deltagelse i virksomhedspraktikken. Selve erstatningsansvaret vurderes efter dansk rets almindelige regler.

Er der tale om, at skaden er opstået som følge af tyveri eller anden kriminel adfærd, vil der ikke ydes erstatning.

 

Virksomhedspraktik under uddannelse

Alle studerende på erhvervsakademiuddannelser skal i praktik i løbet af deres studietid. Erhvervsakademiuddannelser er professionsrettede, kompetencegivende korte videregående uddannelser. Omdrejningspunktet for denne uddannelsesform er at forbinde teori med praksis. Disse retter sig oftest mod et bestemt erhverv eller en bestemt profession. Da uddannelsens grundsten netop er at koble teori og praksis sammen, blev der indført et krav om obligatorisk praktik. Dette er med indvirkning for de studerende, der har begyndt deres uddannelse efter 1. august 2009. Praktikken skal have en varighed af minimum 3 måneder og kan foregå i Danmark i en dansk virksomhed, såvel som i udlandet i en udenlandsk eller international virksomhed.

Yderligere er det generelt gældende for videregående uddannelser, herunder også akademiske bachelor- og kunstneriske uddannelser, at der tilbydes mulighed for et praktikforløb under uddannelsen. Eksempelvis kan et praktikforløb på en akademisk bacheloruddannelse finde sted i 6. semester, hvor der på baggrund af forløbet udarbejdes en akademisk projektrapport. På denne måde får den studerende mulighed for at anvende sin tilegnede viden fra uddannelsen i praktiskorganisationen samt reflektere over praksis. Et praktikforløb i forbindelse med ens videregående uddannelse vil typisk have en minimumslængde på 3 måneder, hvortil det kræver, at man er i praktik på fuldtid.

 

SU under praktik eller projektorienteret forløb

Såfremt praktik er et led i din videregående uddannelse,, har du mulighed for at få SU til forløbet. For at kunne modtage SU under forløbet skal praktikken være ulønnet. Dette hviler på et grundlæggende princip om, at studerende ikke kan modtage både SU og løn for samme uddannelsesaktivitet – heraf dobbelt forsørgelsesgrundlag.

 

Trainee eller forpraktik

Et traineeforløb, også kaldet forpraktik, er et forløb, hvor man kan stifte sig bekendtskab med at arbejde i en given branche. Her afprøver man at arbejde i en virksomhed, inden man indgår en egentlig uddannelsesaftale. Et traineeforløb vil typisk finde sted efter et endt videregående uddannelsesforløb. Som en trainee tager en virksomhed dig under sine vinger, hvor du bliver del i virksomhedens interne uddannelsesforløb.

Der er ikke nogen bestemte krav om adgangskrav, arbejdsopgaver, løn eller længde af forløbet. Dette afhænger fra virksomhed til virksomhed. Et forløb kan vare alt fra 3-6 måneder til 1-3 år. Ofte vil man under forløbet blive tildelt en mentor, som vejleder en under hele forløbet, men dette er ikke et krav. Idet lønnen tilmed også bestemmes af virksomheden selv, er der ikke nogen krav til, hvad og hvor meget man som trainee kan forvente. Typisk vil man kunne forvente en løn på omkring 13.000-16.000 kr. pr. måned. Som en trainee opnår man en praksiserfaring, som kan være værdifuld i forhold til at få job senere hen.

 

Regler for traineeforløb

Ifølge Erhvervsuddannelsesloven er det en betingelse for gennemførelse af en erhvervsuddannelse, at der er indgået en uddannelsesaftale mellem eleven og en eller flere virksomheder. Skulle der opstå en situation, hvor eleven i en periode er fraværende, har både eleven og virksomheden krav på, at uddannelsen forlænges i det nødvendige omfang, for at elven kan nå uddannelsens mål. Dette kan være grundet sygdom, hvor eleven er fraværende i mere end 10 pct. af den fastsatte uddannelsestid. Det kan også være, såfremt eleven er fraværende på grund af supplerende skoleundervisning eller har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption. Yderligere kan det også være, hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed grundet særlige forhold.

Man skal være opmærksom på, at de første 3 måneder af praktiktiden anses som værende en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og varsling.