Du ved måske, at du som grundejer har ansvaret for, at der er ryddet sne på fortovet foran din bolig, men vidste du også, at du skal rydde de øvrige færdselsarealer og sørger for, at der ikke er istapper og snedynger på taget? Hvis en forbipasserende kommer til skade, er det dig, der har ansvaret. I denne artikel kan du læse mere om de forpligtelser, du som grundejer har i vinterhalvåret.

Når du er grundejer, er du forpligtet til at rydde sne på fortovet foran din bolig samt de øvrige færdselsarealer. Du skal også fjerne istapper og snedynger fra taget, så forbipasserende ikke er i fare, når de bevæger sig ind på eller udenfor din grund.

Hvis en person kommer til skade, kan du ende med at skulle betale en dyr erstatning. Det er derfor vigtigt, at du kender til reglerne for snerydning samt de øvrige vinterpligter, du som privat grundejer har ansvaret for i vinterhalvåret.

 

 

Er du eksempelvis i tvivl om, hvor du skal placere den overskydende sne, når du har ryddet fortovet? Så er der ingen grund til fortvivlelse – i de nedenstående afsnit får du de vigtigste punkter omkring reglerne for snerydning serveret i et sprog, der er til at forstå.

 

Hvad er reglerne for snerydning på min grund?

Måske vidste du, at du som privat grundejer i Danmark har pligt til at rydde fortovet foran din bolig. Det er dog ikke det eneste – det er nemlig også dit ansvar, at du rydder sneen i indkørslen, trapper, havegang og andre arealer, hvor der er færdsel.

Herudover skal du forebygge glat føre ved at strø grus, salt eller lignende foran din ejendom. Rydningen er med til at sikre, at skraldemænd, postbud og øvrige gæster har mulighed for at færdes sikkert på arealerne foran din bolig.

Hvis en person kommer til skade på din grund, fordi du ikke har opretholdt de pligter, du har, når det er vinter, kan den tilskadekomne forlange erstatning for eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte.

Selvom det ikke skulle gå så galt, kan du stadig risikere, at renovationsfirmaet undlader at tømme skraldespandene, eller at postbuddet ikke kommer forbi, fordi der ikke er fri adgang. Det er de nemlig i deres gode ret til det, hvis du ikke har sørget for, at der er fri adgang til og fra din bolig.

 

Hvad er reglerne for snerydning på min vej?

Hvis du bor på en privat vej, er det samtidig dit ansvar at rydde vejen foran din bolig så der ikke er glat føre – medmindre det er grundejerforeningen, der står for at rydde vejen. Kommunen rydder hverken sne på private veje eller private fællesveje.

Er det ikke grundejerforeningen, som står for at rydde sne på den vej, du bor på, er det dit ansvar. Du skal rydde ud til midten af kørebanen, mens din genbo står for at rydde den resterende halvdel.

Hvis du bor ud til en offentlig vej, er det kommunen, der står for både snerydning og glatførebekæmpelse, hvorfor du udelukkende skal sørge for at rydde fortov og øvrige færdselsarealer på din grund.

 

Hvornår skal du rydde sne?

Som privat grundejer skal du sørge for snerydning og glatførebekæmpelse, så snart det har sneet – det gælder også for virksomheder. Formålet med snerydningen er at sikre, at postbud, skraldemand, dig selv og andre besøgende kan færdes på din grund, uden at der er fare for at komme til skade.

Som grundejer skal du rydde sne og bekæmpe glatføre på følgende områder:

 • Fortove
 • Indkørsel
 • Trapper
 • Havegange
 • Fælles arealer

 

Du skal rydde sneen så hurtigt som muligt, efter den er faldet. Som udgangspunkt skal du sørge for, at der er ryddet sne samt saltet eller gruset mellem kl. 07:00 og 22:00 i hverdagene, samt mellem kl. 08:00 og 22:00 om søndagen.

Betyder det så, at du skal haste hjem, hvis du er på arbejde, når der falder sne? Heldigvis ikke. Du skal blot sørge for at gøre det som det første, så snart du er kommet hjem igen.

 

Hvor stor en afstand fra min bolig skal jeg fjerne sne?

Din forpligtelse til at rydde sne og bekæmpe glatføre på fortovet gælder maksimalt én meter ud fra ejendommens skel – og kun til fortov eller sti, som ligger i en forlængelse af adgangen til ejendommen. Ejer du en hjørneejendom, er det dit ansvar at rydde sti eller fortov på begge sider af hjørnet.

Det er dog ikke dit ansvar at rydde sne fra fortove eller stier, som er placeret bag ejendommen, medmindre du har direkte adgang dertil. Har du en havelåge på bagsiden af huset, som giver adgang, er det således dit ansvar at rydde sne her også.

Når kommunen rydder kørebanerne og cykelstierne for sne, er det samtidig dit ansvar at fjerne de snevolde, der opstår på baggrund heraf – dog udelukkende, hvis de spærrer for indkørslen eller forhindrer cyklister i at køre på cykelstien.

 

Skal jeg også fjerne sne, hvis jeg bor til leje?

Hvis du bor til leje, er der andre regler, som gør sig gældende, hvorfor det typisk ikke er dig, der har ansvaret for at rydde sne. Det er din udlejer, som har vedligeholdelsespligten, og det er derfor også vedkommende, der skal stå for snerydningen.

Du bør dog være opmærksom på, at andet kan være angivet i lejekontrakten. Hvis du har skrevet under på en lejekontrakt, hvor det er indført, at du som lejer overtager vedligeholdelsespligten, er det dig, der har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på grunden – og her er det de samme regler, der gør sig gældende, som hvis du var grundejer.

 

Hvor skal jeg anbringe sneen, jeg har fjernet?

Når du rydder sne fra de områder, du er forpligtet til at vedligeholde om vinteren, opstår en anden udfordring – hvor skal du gøre af den sne, du har fjernet? Du kan ikke bare smide det, hvor du vil, da det ikke må være i vejen for forbipasserende.

Der er en række regler i forhold til anbringelsen af sne, du har ryddet. Det væsentligste er, at du sørger for, at både fodgængere, cyklister og bilister kan færdes frit uden risiko for at komme galt af sted.

Reglerne for anbringelse af sne er følgende:

 • Fjerner du sne på et fortov, hvor der er en cykelsti, skal du placere sneen i bunker langs kantstenen mellem fortovet og cykelstien. Det gælder dog udelukkende, hvis der bagefter er 2 meter af cykelstien, som er fri. Er det ikke tilfældet, skal sneen i stedet placeres langs kantstenen mellem cykelsti og kørebane
 • Sneen må ikke placeres ud for fodgængerovergange, på gadehjørner eller foran busstoppesteder
 • Sneen må ikke placeres op ad brandhaner, installationer til trafikregulering, træer eller fordelerskabe
 • Sneen må ikke placeres oven på afløbs- eller forsyningsledninger

Generelt bør du bruge din sunde fornuft, når du rydder sne. Placér sneen der, hvor den er mindst til gene for forbipasserende og andre, der opholder sig på de fælles færdselsarealer. Hvis du ikke anbringer sneen korrekt, kan det resultere i, at kommunen fjerner det for din regning, eller at politiet giver dig en bøde.

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke rydder sne?

Husker du ikke at fjerne sne samt bekæmpe glatføre ved din bolig, kan det have forskellige konsekvenser. Som udgangspunkt er skraldemænd og postbud ikke forpligtet til at bevæge sig ind på din grund, hvis du ikke har sørget for at fjerne sne samt salte eller gruse de fælles færdselsarealer.

Hvis vedkommende alligevel bevæger sig ind på din grund og ender med at komme til skade, kan du risikere, at vedkommende forlanger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller for svie og smerte.

Forsømmer du reglerne gentagne gange, kan du risikere følgende:

Illustration til forklaring af regler for snerydning

 

Skal jeg også fjerne istapper og sne på taget?

Hvis der er istapper på dit tag, kan det være til fare for forbipasserende – og det er derfor dit ansvar at få dem fjernet hurtigst muligt. Det samme gør sig gældende, hvis der er samlet store snedynger på taget.

Samtidig er det dit ansvar at sørge for at advare forbipasserende omkring faren for nedfald fra taget, ligesom du skal lave forsvarlige afspærringer, hvis der er risiko for, at forbipasserende kommer til skade. Det gælder også, hvis der er fare for, at tagsten kan løsrive sig og falde ned fra husets tag.

 

Hvilke regler gælder for snerydning på befærdede steder?

Ovenstående regler for snerydning gør sig gældende for langt de fleste grundejere i Danmark. Dog kan der være yderligere regler, du skal være opmærksom på, hvis din ejendom er beliggende på et befærdet sted.

Disse er følgende:

 • Er din grund beliggende ved en restaurant, udskænkningssted, biograf eller lignende, og færdes der derfor mange mennesker efter kl. 22:00, skal du sørge for, at der er sneryddet også udenfor det normale tidsrum fra kl. 07:00 til 22:00
 • For virksomheder gælder det, at der skal være ryddet for sne i den periode, hvor de ansatte færdes. Der skal altså ryddes sne før kl. 07:00, hvis de ansatte møder ind tidligere
 • I børnehaver og institutioner skal du sørge for, at der er sneryddet fra åbningstiden – også selvom det er før kl. 07:00

 

Hvilket ansvar har jeg, hvis der sker en ulykke?

Hvis en person kommer til skade, fordi du har forsømt dine forpligtelser i forhold til at rydde sne, kan du risikere at skulle betale en erstatning til den tilskadekomne. Det kan eksempelvis være en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller for svie og smerte.

Det er den tilskadekomne, som har ansvaret for at dokumentere, at det er din uagtsomhed, der har forårsaget ulykken. Det kan eksempelvis være via vidneudsagn fra personer, der har overværet ulykken.

Hvis den tilskadekomne får medhold i sin anklage, og du derfor skal betale erstatning, kan du gøre brug af din ansvarsforsikring, som er forbundet med husforsikringen. De vil i de fleste tilfælde dække forsikringen for dig. Har du ikke en forsikring, skal du selv dække erstatningen.