I nogle tilfælde kan man stå i en situation, hvor en anholdelse vil være nødvendigt. Det kan være i tilfælde af et tyveri, hvor den formodede gerningsmand skal anholdes. Og i nogle tilfælde kan der være et behov for, at en anholdelse foretages af en civil. I følgende indlæg kan du læse mere om, hvilke regler der gør sig gældende for en civil anholdelse.

 

Retsplejeloven § 755

Ifølge retsplejeloven kan politiet anholde en person, som med rimelig grund mistænkes for et strafbar forhold, der er undergivet offentlig påtale. Det gælder, at anholdelse kan ske, såfremt det anses for påkrævet for at hindre yderligere strafbare forhold, for at sikre personens foreløbige tilstedeværelse eller for at hindre personens samkvem med andre.

Det er imidlertid ikke udelukkende politiet, der har ret til at foretage en anholdelse. Samme beføjelser, som nævnt ovenfor, har enhver, der træffer nogen under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, som er undergivet offentlig påtale. Hertil skal den anholdte snarest muligt overgives til politiet med oplysning om tidspunktet og grundlaget for anholdelsen.

 

3 krav til lovlig civil anholdelse

For at sikre at alle og enhver ikke blot går ud og foretager civile anholdelser uden grundlag, er der nogle krav, som skal være opfyldt for at gøre anholdelsen lovlig. Overholder man ikke disse krav, når man foretager en civil anholdelse, betragtes anholdelsen som værende ulovlig, og du som civil kan derfor blive straffet. De tre krav er følgende:

1. Personen skal være truffet under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, som er undergivet offentlig påtale.

2. Anholdelse må kun ske og være påkrævet for at:

a. Hindre yderligere strafbart forhold, og/eller

b. Sikre personens foreløbige tilstedeværelse, og/eller

c. Hindre personens samkvem med andre

3. En anholdelse må kun foretages, hvis frihedsberøvelse efter sagens art eller omstændighederne i øvrigt ikke vil være et uforholdsmæssigt indgreb.

Hertil må der ikke anvendes magtanvendelse, som er ude af proportioner med den forbrydelse, som er årsag til anholdelsen. Et eksempel kunne være, at et barn stjæler slik fra din butik. Her bør du overveje om, hvorvidt magtanvendelse i grovere form vil være ude af proportioner med den gældende forbrydelse. Ligesom man ikke må skyde efter en cykeltyv eller forsøge at køre cykeltyven over med sin bil. Dette gør sig også gældende for politiet. De må derfor heller ikke benytte magtanvendelse, der er ude af proportioner med den forbrydelse, som der ønskes forhindret.

Derudover skal du være opmærksom på, at du ikke må foretage en visitation af den anholdte. Det er alene politiet, som må foretage en visitation uden samtykke. Bærer den anholdte våben, må du dog gerne fratage den anholdte dette, for at forhindre at det bliver anvendt.

 

De gyldne 24 timer

Det er enormt vigtigt, at du noterer dig tiden, hvor den civile anholdelse fandt sted. Tidspunktet er vigtigt idet, den anholdte maksimalt må tilbageholdes i 24 timer, inden denne har krav på at stilles for en dommer. At blive anholdt betragtes som frihedsberøvelse, og hvis politiet mener, at der er behov for at frihedsberøve en person i mere end 24 timer, skal en dommer i et grundlovsforhør tage stilling til, om betingelserne for varetægtsfængsling er opfyldt.

Derudover skal den civilt anholdte overleveres til politiet så hurtigt som muligt. Det betyder, at idet du har mulighed for det, skal der tages kontakt til politiet, så disse kan overtage.

 

Overtrædelser af betingelser for civil anholdelse

Du skal være opmærksom på, at der er konsekvenser for dig sm civil anholder, hvis betingelserne for anholdelsen ikke var opfyldt. Du kan risikere at have gjort dig skyldig i ulovlig frihedsberøvelse og/eller vold. Det vil være en domstol, der i sidste ende vil skulle afgøre, om den civile anholdelse har været lovlig. Alt afhængig af magtanvendelsens omfang og frihedsberøvelsens karakter, vil du kunne blive straffet. Det er derfor uhyre vigtigt, at du sørger for, at alle tidligere nævnte betingelser er opfyldte, førend du foretager en civil anholdelse. Er alle tre betingelser ikke opfyldt, vil den civile anholdelse være ulovlig, og du kan dermed blive straffet.

Har du svært ved at vurdere om, hvorvidt det er sikkert at gribe ind, så kontakt politiet og observer. På denne måde kan politiet få nogle gode oplysninger, som de kan arbejde videre med.