En brændeovn er både hyggelig og praktisk, men hvordan er det nu lige reglerne for brændeovne er? Ved du eksempelvis, hvordan du sikrer dig, at en brugt brændeovn er lovlig? I denne artikel kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du køber en brændeovn. Dertil også hvilke regler, der i øvrigt gør sig gældende på området.

 

Hvilke regler gælder for opsætning af brændeovne?

Når du skal have monteret en brændeovn eller pejs, er der flere regler og love, som du er forpligtet til at følge. De gælder, uanset om du køber en splinterny brændeovn, eller du køber en, som tidligere har været i brug.

I et enfamiliehus er det et krav, at brændeovnen er opsat, så der er minimal risiko for brand og personskade. Det betyder blandt andet, at arealet foran brændeovnen skal være dækket med mindst 30 cm ubrændbart materiale.

Hvis du har et åbent ildsted, som eksempelvis en pejs, er det et krav, at minimum 50 cm er dækket med ubrændbart materiale foran denne. Det ubrændbare materiale – som eksempelvis kan være fliser eller stål – skal desuden gå mindst 15 cm ud til hver side fra åbningen. Dette gælder uanset om der er tale om et lukket eller åbent ildsted.

Herudover skal installationer, der har en overfladetemperatur på mellem 85 °C og 100 °C, monteres, så det er mindst 3 cm væk fra brændbart materiale og overflader. Hvis overfladetemperaturen er på mellem 100 °C og 150 °C, skal afstanden i stedet være 5 cm.

 

Hvor tæt må brændeovnen placeres på væggen?

Reglerne for, hvor tæt din brændeovn må placeres på væggen, står i monteringsvejledningen til brændeovnen. I bygningsreglementet er det desuden angivet, at der skal være et røgspjæld, som det er muligt at regulere manuelt.

Du skal altid overholde de regler, som er angivet i bygningsreglementet. Hvis du er i tvivl om, hvor tæt du må placere brændeovnen på væggen, kan du altid forhøre dig hos forhandleren eller hos den lokale skorstensfejer.

 

Hvordan ved jeg, om min brændeovn er lovlig?

Udover ovenstående regler er det ifølge brændeovnsbekendtgørelsen et krav, at der udarbejdes en prøvningsattest for brændeovne og fyringsanlæg. Attesten gælder som dokumentation for, at de gældende miljøkrav er overholdt.

Siden 2008 har det været et krav, at alle brændeovnen bliver testet på et laboratorium. Formålet med testen er at vurdere, om brændeovnen lever op til de grænseværdier, der gør sig gældende i forhold til partikelforurening.

Resultatet af testen angives i en lovpligtig prøvningsattest, som følger med alle brændeovne. Dette gælder uanset, om den er brugt eller ej. Det er din pligt at sikre dig, at der medfølger en gyldig prøvningsattest, før du installerer brændeovnen.

Foreligger der ikke en gyldig prøvningsattest, og monterer du brændeovnen alligevel, vil skorstensfejeren informere kommunen om det. Er det tilfældet, må du ikke bruge brændeovnen, før den bliver erstattet af én med en gyldig prøvningsattest.

 

Må jeg selv installere en brændeovn i min bolig?

Hvis du selv har kompetencerne til at opsætte en brændeovn eller pejs i din bolig, er der intet, der forhindrer dig i det. Der er ingen lovgivning, der forbyder dig at opsætte den selv. Det er dog alligevel en god idé at få en professionel montør eller fagperson til at gøre det.

Du skal altid overholde de bestemmelser, der er angivet i lovgivningen. Derfor er det dit ansvar, at retningslinjerne bliver overholdt, hvis du selv monterer den. Anvender du en håndværker eller en teknisk rådgiver, er det dem, der er ansvarlige for det, hvis noget ikke er, som det skal være.

Beslutter du dig for, at du selv vil montere din brændeovn, har du altid mulighed for at søge hjælp og rådgivning hos din lokale skorstensfejer eller hos den forhandler, hvor du køber brændeovnen.

Uanset, om du installerer en ny eller brugt brændeovn eller pejs, er det et krav, at skorstensfejeren kan godkende installationen i sin helhed, før du begynder at bruge den. Samtidig skal du underrette kommunen, når du installerer en brændeovn eller pejs, da din bopæl skal tilmeldes hos skorstensfejeren.

 

Hvad er reglerne for skorstensfejning?

Det er dit ansvar, at din skorsten fungerer og er egnet til den brændeovn, du vælger. Det er et krav, at skorstenen renses én gang om året. Dog kan der være behov for yderligere rensning, hvis flere ovne er tilsluttet den samme skorsten, eller hvis brændeovnen bliver brugt meget.

Det er op til skorstensfejeren at vurdere, hvor ofte din skorsten skal renses. Du skal selv tilmelde skorstensfejning, ligesom du selv har ansvaret for at afmelde den igen, hvis du ikke bruger din skorsten.

Hos de fleste af landets kommuner bliver skorstensfejning betalt sammen med ejendomsskatten. Du vil få besked omkring betalingsformen, når du melder til kommunen, at du har fået monteret en brændeovn eller pejs.

 

Hvordan tilmelder jeg min nye brændeovn?

Hvis du planlægger at installere en brændeovn eller pejs i et hus, hvor der ikke tidligere har været installeret et fyringsanlæg, er det din pligt at oplyse kommunen om, at du agter at installerer en.

Er du i tvivl om, hvorvidt huset allerede er tilmeldt, kan du tjekke husets BBR-meddelelse. Her vil det fremgå, om der er andre varmeenheder i din bolig. Er det under ‘Supplerende varme’ angivet, at der er ‘Ovne til fast brændsel (brændeovn o.lign)’, betyder det, at der allerede er tilmeldt en brændeovn til boligen.

 

Dækker forsikringen, hvis min brændeovn forårsager en brand?

Du skal altid informere dit forsikringsselskab, hvis du får installeret en brændeovn eller pejs i din bolig. Når du har informeret forsikringsselskabet, vil husets brandforsikring som udgangspunkt dække, hvis der opstår brand som følge af brændeovn eller pejs.

Der er dog visse undtagelser, der gør, at forsikringen ikke dækker. Det kan eksempelvis være, hvis brændeovnen eller pejsen ikke lever op til den gældende lovgivning. Forsikringen dækker heller ikke, hvis skorstenen er ulovlig eller ikke bliver renset jævnligt af en skorstensfejer.

Samtidig skal du være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, hvis du selv er skyld i branden. Det vil sige, at hvis du på baggrund af grov uagtsomhed har været skyld i, at der opstår en brand, vil din forsikring ikke dække. Det er op til forsikringen at vurdere, om der er tale om grov uagtsomhed.

 

Hvilke regler gælder for nyinstallerede brændeovne?

Brændeovnsbekendtgørelsen er en bekendtgørelse, der fastsætter, hvilke grænseværdier der gør sig gældende for nyinstallerede brændeovne. Helt konkret betyder det, at en ny brændeovn maksimalt må afgive et bestemt udslip af partikler i forhold til brændeovne af ældre dato.

Reglerne gælder også for ældre brændeovne, som videresælges eller gives væk. Det er ikke dit ansvar, at brændeovnen overholder de bestemmelser, der er angivet i brændeovne, men derimod producentens. Alle brændeovne skal have en godkendt prøvningsattest, som dokumenterer, at de overholder de gældende krav til partikelforurening.

Maksimal udledning af partikler:

  • Almindelige brændeovne må maksimalt udlede 4 gram partikler pr. kilo brændsel
  • Svanemærkede brændeovne må maksimalt udlede 2 gram partikler pr. kilo brændsel

Du skal derfor altid sikre dig, at der følger en prøvningsattest med, når du køber en brændeovn. Dette gælder uanset om der er tale om en splinterny model eller en ældre brændeovn, som du har anskaffet brugt via Facebook Marketplace, Den Blå Avis, Gul og Gratis eller lignende brugtportaler.

 

Ny ejerskifteordning for brændeovne

Den 1. august 2021 trådte den nye ejerskifteordning for brændeovne i kraft.

Den nye ordning betyder, at hvis en brændeovn er produceret før 2003, skal den skiftes eller skrottes. Dette skal ske senest 12 måneder efter, at du som køber har overtaget boligen. Det er nemlig køber, der er forpligtet til at skifte eller skrotte den gamle brændeovn. Derudover skal du have indberettet dette digitalt til Miljøstyrelsen via det brev, som du modtager i e-boks.

Det er værd at bemærke, at skrotningspuljen er opbrugt, hvorfor det ikke længere er muligt at søge om skrotningspræmie.

Der findes desuden visse undtagelser for de nye regler. Dette gælder eksempelvis bestemte fyringsanlæg såsom brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger, brændekedler, kakkelovne m.m. Det gælder også visse ejerskifter såsom, hvis ejerskiftet sker ved, at din ægtefælle køber boligen ved skilsmisse, eller hvis du sælger din bolig til en anden tinglyst medejer m.v.

 

Hvordan må jeg fyre op i min brændeovn?

Hvis du har en brændeovn eller et andet fyringsanlæg, som er blevet installeret efter d. 26. januar 2015, er det kun tilladt, at du fyrer efter de fyringsprincipper, der er godkendt for brændeovnen. Du kan læse i prøvningsattesten, hvilket fyringsprincip brændeovnen er godkendt til.

Det kan eksempelvis være, at brændeovnen kun er godkendt til brænde, grene og træflis. I så fald er det ikke tilladt at bruge briketter i brændeovnen. Alle nye brændeovne leveres med en prøvningsattest, som beskriver, hvilket fyringsprincip der gælder for den specifikke model.

 

Hvad gør jeg, hvis prøvningsattesten ikke godkendes?

Det er skorstensfejerens opgave at gennemgå og godkende prøvningsattesten. Hvis skorstensfejeren ikke vurderer, at den er udformet korrekt, kan han eller hun undlade at godkende den. Hvis det er tilfældet, må du hverken tilslutte eller tage brændeovnen i brug.

I tilfælde af at skorstensfejeren ikke mener, at prøvningsattesten kan godkendes, kan skorstensfejeren indsende den til Miljøstyrelsen eller bede dig om at gøre det. Som udgangspunkt er det producenten, der har ansvaret for, at der foreligger en gyldig prøvningsattest på en brændeovn, der er solgt på det danske marked.

Alligevel bør du sikre dig, at der medfølger en gyldig prøvningsattest. Det gælder eksempelvis, hvis du køber en brugt brændeovn. Foreligger der ikke en gyldig prøvningsattest, må du ikke tage brændeovnen i brug.

 

Hvilke farer kan være forbundet med en brændeovn?

Der er altid fare for, at der kan opstå brand eller personer kan komme til skade, når der er åben ild i en bolig. Dette er netop grundlaget for de regler og love, der gælder for brændeovne, pejse og øvrige fyringsanlæg.

Reglerne skal altid følges, da de er med til at reducere de farer og risici, som er forbundet med brændeovne, pejse og fyringsanlæg. Hvis du blot følger dem, vil der være minimal risiko for ulykker.

Skorstensbrande er en af de ulykker, som oftest opstår i forbindelse med brug af brændeovne og pejse. Disse opstår typisk, fordi der er tale om en ældre og uisoleret skorsten, som har glanssod på indersiden, som der går ild i.

Soden opstår, når du fyrer med vådt brænde eller ved for lav temperatur, hvorfor du altid bør følge de anvisninger, der følger med din brændeovn. Undgå altid at fyre med brænde, som ikke er helt tørt eller med andet brændsel, end din brændeovn er godkendt til.

Hvis du ikke følger de vejledninger, som følger med, når du køber en ny brændeovn, eller hvis du ikke overholder de generelle regler, kan du risikere, at der opstår en gaseksplosion eller kulilteforgiftning. Dette sker heldigvis kun i meget sjældne tilfælde.