NEMADVOKAT og de advokatetiske regler

De advokatetiske regler er vejledende retningslinjer for, hvad der er god advokatskik. Formålet med de disse regler er at fremme retfærdighed og modvirke uret. Hos NEMADVOKAT respekterer vi, at advokaten har juridiske og etiske forpligtelser over for dig som klient, hvorfor vi følger alle de advokatetiske regler, som vi er forpligtet til.

 

Grundstenene for NEMADVOKAT

 • Tavshedspligt: Vi respekterer tavshedspligt og fortrolighed, hvorfor alle fortrolige oplysninger behandles i vores sikre systemer. Du kan derfor føle dig tryg, velvidende at din data er komplet sikret hos os
 • Navn m.m.: Som følge af kravet om transparens, indeholder virksomhedsnavnet en klar angivelse af, at der er tale om en advokatvirksomhed. Som klient vil du derfor ikke være usikker på, hvorvidt du er i kontakt med et advokatkontor
 • Advokatens ansvar: Alle advokater hos NEMADVOKAT har indsigt i og forståelse for de advokatetiske reglers betydning. Alle medarbejdere har derfor en professionel tilgang til din sag, og handler i overensstemmelse med de advokatetiske regler
 • Modtagelse af sager: Ingen advokater hos NEMADVOKAT må påtage sig en sag, hvis advokaten mangler fornøden kompetence. Som klient er du derfor altid sikret solid juridisk rådgivning
 • Opgavens udførsel: Vi varetager dine interesser grundigt og samvittighedsfuldt. Vi sikrer dig derfor det bedst mulige sagsforløb på en etisk korrekt måde
 • Opbevaring af sagsakter: Som følge af bestemmelsen om opbevaring af sagsakter, opbevarer vi sagens akter, herunder elektroniske data, i en passende periode
 • Udtræden: Som advokater ophører vi ikke med at udføre en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at du som klient hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand
 • Interessekonflikter: Ingen af vores advokater må bistå en klient, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår
 • Almene oplysningspligter: Alle vores advokater er forpligtet til at oplyse almene oplysninger, såsom advokatens navn, kontaktoplysninger og at advokaten er en del af Advokatsamfundet
 • Opdrags- og prisoplysninger: Du vil som klient altid blive oplyst om honorarets størrelse. Hvis det ikke er muligt på forhånd at beregne honoraret, vil du som klient få et overslag på det endelige honorar
 • Honorarforhold: Alle vores advokater er forpligtet til at overholde bestemmelserne om honorarforholdene
 • Grænser for advokatens bistand: Alle vores advokater har indsigt i grænserne for deres bistand, hvorfor de eksempelvis ikke må foretage unødige retsskridt
 • Advokatens forhold til retten m.fl.: Alle NEMADVOKATs advokater er forpligtet til at udføre deres hverv under respekt for retten og andre myndigheder
 • Advokatens respekt for forligsforhandlinger: Vores advokater er forpligtet til at respektere alle forligsforhandlinger

 

Advokaterne hos NEMADVOKAT er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet. Advokatrådet er Advokatsamfundets bestyrelse, hvis rolle er, at føre tilsyn med alle landets advokater, og sikrer derigennem advokaternes uafhængighed og integritet.