Konkurskarantæne

Har du modtaget et brev om konkurskarantæne? Vi står klar til at hjælpe dig
Vores erfarne advokater står klar til at føre din sag om konkurskarantæne. Et sådant sagsforløb kan være uoverskueligt og omfattende, hvorfor vi står klar til at hjælpe dig.

Vi har flere års erfaring med konkurskarantæner, og vi står klar til at tage hånd om din sag. Vi tilbyder altid en gratis og uforpligtende samtale, inden vi påbegynder en sag.

Har kurator påbegyndt en sag, hvor det påstås, at du skal pålægges konkurskarantæne? Så kontakt os straks på tlf. 70 20 41 61, da særligt tiden er en kritisk faktor.

Få en gratis og uforpligtende vurdering her

Hvad er konkurskarantæne?

Konkurskarantæne er et forbud mod at deltage i ledelsen af et selskab med begrænset hæftelse, dvs. et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S).

Et sådant forbud medfører, at du ikke må være en del af ledelsen i en erhvervsvirksomhed for en periode. Som udgangspunkt har konkurskarantænen en varighed på 3 år.

Det er kurator, der indleder en sag om konkurskarantæne ved Skifteretten. Såfremt du bliver pålagt konkurskarantæne, vil det fremgå af konkurskarantæneregistret.

 

Hvem kan blive pålagt konkurskarantæne?

Konkurskarantænen kan pålægges personer, som har ledet et konkursramt selskab, hvis personen er uegnet til at lede et selskab som følge af ”groft uforsvarlig forretningsførelse”.

”Groft uforsvarlig forretningsførelse” kan eksempelvis omfatte opbyggelse af gæld til SKAT, manglende eller forkert bogføring og økonomisk svindel.

Derudover kan konkurskarantæne pålægges enhver, som senere end ét år før konkursboets fristdag har deltaget i det konkursramte selskabs ledelse.

Deltagelse i ledelsen dækker både over registrerede direktører og bestyrelsesmedlemmer i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), men også de personer, som reelt har udøvet et ledelsesmedlems beføjelser uden at være registreret i CVR. (Se oplysninger herom på ownr.dk)

 

Hvornår startes en sag om konkurskarantæne?

Kurator indleder typisk en sag om konkurskarantæne grundet:

  • Mangelfuld bogføring
  • Manglende indberetning og betaling af moms og A-skat
  • Drift udover ”håbløshedstidspunktet” – dvs. driften af virksomheden fortsættes, selvom ledelsen burde have indset, at den skulle stoppes

 

Hvordan starter en sag om konkurskarantæne?

Kurator foretager en vurdering af, om der er grundlag for at indlede en konkurskarantænesag. Såfremt det er tilfældet, indgiver vedkommende en begæring derom til den lokale skifteret.

Få en gratis og uforpligtende vurdering her

Overtrædelse af konkurskarantænen

Overtræder man konkurskarantænen, kan man blive pålagt en ny eller udvidet karantæne – med skærpede vilkår.

Det kan f.eks. være, at vedkommende heller ikke må deltage i ledelsen af virksomheder med personlig hæftelse såsom enkeltmandsvirksomheder. Ligeledes kan man risikere at hæfte personligt for gæld.

Endvidere kan overtrædelsen medføre bøde eller fængsel i indtil 6 måneder, jf. Straffelovens § 131.

 

Sagsomkostninger

Hvis det pågældende ledelsesmedlem bliver pålagt konkurskarantæne, skal vedkommende som udgangspunkt betale sagsomkostninger til kurator og sin advokat. Frifindes vedkommende, bærer statskassen de med sagen forbundne omkostninger.

 

Hvordan kan NEMADVOKAT hjælpe dig?

Du har krav på at få beskikket en advokat, hvis der bliver anlagt en konkurskarantænesag mod dig. Du kan frit vælge advokat, og det offentlige betaler i første omgang salæret.

NEMADVOKAT kan hjælpe dig, hvis du har modtaget et brev om konkurskarantæne. Skriv til mha@nemadvokat.dk eller ring til tlf. 70 20 41 61. Vi står klar til at hjælpe dig.

Gode råd til at undgå konkurskarantæne

Konkurskarantæne kan være katastrofalt for dig som er erhvervsdrivende. Derfor giver advokat Mads Lykke Hansen dig 4 gode råd til at undgå konkurskarantæne.

 

Hvad er konkurskarantæne?

Konkurskarantæne er et forbud mod at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed med begrænset hæftelse, dvs. et anpartsselskab eller et aktieselskab.

Hvad betyder konkurskarantæne? Idømmes du konkurskarantæne, må du ikke deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for en virksomheds forpligtelser.

Karantænens længde er 3 år, men kan nedsættes til en kortere periode, hvis særlige grunder taler derfor.

Konkurskarantæne kan pålægges personer, der som følge af ”grov uforsvarlig forretningsførelse”, vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

 

4 råd til at undgå konkurskarantæne

Du kan imødegå et pålæg om konkurskarantæne ved at drive en forsvarlig forretning. Du kan bl.a. lade dig inspirere af disse retningslinjer, for at undgå klassiske faldgruber:

  • Kend dine ansvarsområder
  • Få styr på bogføringen
  • Indberet og betal moms og A-skat mv.
  • Luk virksomheden i rette tid

OBS: Ovenstående er ikke en udtømmende liste over forhold, man som ledelsesmedlem skal iagttage. Er du i tvivl, bør du altid søge individuel og konkret juridisk rådgivning.

 

1) Kend dine ansvarsområder

Du bør først og fremmest danne dig et grundigt overblik over hvilke krav, der stilles til dig som ledelsesmedlem, så du er klar over, hvad du er ansvarlig for i selskabet.

Et godt sted at starte er i Selskabslovens §§ 112 – 118. Deri fremgår en lang række krav, som et selskabs ledelse skal sikre og iagttage.

Desuden fremgår det af Selskabslovens § 210, at kapitalejerlån alene må gives under helt konkrete betingelser. Hvis betingelserne ikke er opfyldt, er der tale om et ulovligt kapitalejerlån, hvilket kan anses for “groft uforsvarlig forretningsførelse”.

 

2) Få styr på bogføring

Som ledelsesmedlem skal du holde styr på selskabets økonomi. Dette gøres ved at bogføre, dvs. holde regnskab med selskabets indtægter og udgifter.

Korrekt bogføring gør det nemmere at indberette moms og lave årsregnskab – og gør tillige kurators arbejde mere overskueligt i forbindelse med dennes arbejde.

Husk også at opbevare og gemme alt bogføringsmateriale. Dette er man som ledelse forpligtet til i henhold til gældende lovgivning.

Manglende bogføring – og opbevaring deraf – kan være groft uforsvarligt.

 

3) Indberet og betal moms og A-skat

Det er vigtigt, at der bliver indberettet og betalt moms og A-skat mv. for selskabet. Her skal du særligt være opmærksom på de forskellige frister, som SKAT fastlægger.

Fristen for at indberette er overholdt, såfremt du har modtaget en kvittering for din indberetning inden kl. 24.00 den dag, hvor fristen udløber.

Betaling er rettidig, hvis beløbet er trukket på selskabets konto senest den dag, hvor fristen udløber. Manglende indberetning og betaling kan være groft uforsvarligt.

Søg altid professionel hjælp til det regnskabs- og bogføringsmæssige, hvis du ikke selv føler, at du kan håndtere opgaven. Vær dog opmærksom på, at dette ikke vil fratage dig ansvaret for, at det sker korrekt.

I sagens natur kan det være vanskeligt at indbetale skyldige beløb til SKAT og andre kreditorer op til en konkurs, idet en konkurs er en følge af et selskabs manglende betalingsevne. Trods dette anbefales det altid at indberette til SKAT.

 

4) Luk virksomheden i rette tid

Det er din pligt som ledelsesmedlem at stoppe driften af selskabet, inden driften fortsættes udover det såkaldte ”håbløshedstidspunkt”.

Det betyder, at du som ledelsesmedlem skal indse, at videreførelsen af selskabets drift vil medføre betydelige tab for kreditorerne, og du derfor skal stoppe driften.

Selskaber, og dermed dets ledelse, kan opleve, at revisor tager forbehold for fortsat drift af selskabet i selskabets årsrapport, hvilket skal tages meget alvorligt.

 

Er dit selskab ved at gå konkurs?

Hvis dit selskab er i risikozonen for at gå konkurs, og der ikke er udsigt til, at du kan vende den nedadgående spiral, er advokat Mads Lykke Hansens bedste anbefaling at aflevere selskabet på en pæn og ordentlig måde.

Dette gøres bl.a. ved at ledelsen har overholdt sine forpligtelser, og selskabet har overholdt reglerne for bogføring, indberetning og indbetaling af moms og A-skatter mv. Samtidig skal ledelsen have stoppet driften, inden ”håbsløshedstidspunktet” er nået.

Hvis ledelsen har overholdt ovenstående aspekter, er man som ledelse kommet langt, i forhold til ikke at blive mødt med et konkurskarantænepålæg fra kurator.

 

Afsluttende kommentarer

Konkurskarantæne kan være katastrofalt for dig som ledelsesmedlem. Derfor bør du for alt i verden minimere risikoen for at blive pålagt et sådant forbud.

Hvis du vil undgå at være i risikozonen for at blive pålagt en konkurskarantæne, skal du sørge for at drive forsvarlig forretning.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at tage kontakt til os på tlf. 70 20 41 61 lige nu. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.

Få en gratis og uforpligtende vurdering her