Konkurskarantæne

Hvad er konkurskarantæne?

Konkurskarantæne er et forbud mod at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomheder med begrænset hæftelse – såsom IVS, ApS eller A/S. Karantænen kan pålægges personer, hvem har ledet en virksomhed, der er gået konkurs, hvis vedkommende har handlet ”groft uforsvarligt”. Det kan pålægges enhver, som har deltaget i ledelsen af en virksomhed, indtil ét år før konkursens indtræden.

Hvis kurator indstiller til skifteretten, at et ledelsesmedlem skal pålægges konkurskarantæne, skyldes det normalt mangelfuld bogføring, manglende indberetning og betaling af moms og A-skat samt drift udover det såkaldte ”håbløshedstidspunkt”.

Såfremt skifteretten finder det pågældende ledelsesmedlem uegnet til at lede en erhvervsvirksomhed – på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse – vil vedkommende normalt blive idømt karantæne i en periode på 3 år. Formildende omstændigheder kan føre til karantæne i en kortere periode.

Ledelsesdeltagelse dækker over flere – dels de, der er registreret som direktør eller bestyrelsesmedlem i Det Centrale Virksomhedsregister, men også de som har varetaget hvervet som uregistreret leder.

Hvem kan starte en sag om konkurskarantæne?

Kurator eller rekonstruktøren foretager en vurdering af, om der er grundlag for at indlede en konkurskarantæne-sag. Såfremt det er tilfældet, skal vedkommende indgive en begæring derom til skifteretten.

Overtrædelse af konkurskarantænen.

Overtræder man konkurskarantænen, kan man blive pålagt en ny eller udvidet karantæne – med skærpede vilkår. Det kan f.eks. være, at vedkommende heller ikke må deltage i ledelsen af virksomheder med personlig hæftelse såsom enkeltmandsvirksomheder. Endvidere kan overtrædelsen medføre bøde eller fængsel i indtil 6 måneder.

Sagsomkostninger.

Hvis det pågældende ledelsesmedlem bliver pålagt konkurskarantæne, skal vedkommende som udgangspunkt betale sagsomkostninger til kurator og sin advokat. Frifindes vedkommende, bærer statskassen de med sagen forbundne omkostninger.

Hvordan kan NEMADVOKAT hjælpe dig?

Du har krav på at få beskikket en advokat, hvis der bliver anlagt en sag mod dig – med påstand om konkurskarantæne. Husk, at du frit kan vælge advokat, og at det offentlige i første omgang betaler salæret. Hos NEMADVOKAT står vi klar til at hjælpe dig. Vi har stor erfaring med karantæne-sager. Kontakt os i dag.

NEMADVOKAT kan hjælpe dig, der har fået et brev om konkurskarantæne. Ofte kan vi forhindre karantænen. Skriv til info@nemadvokat.dk eller ring 70 20 41 61. Vi sidder klar til at hjælpe!

Fået brev om konkurskarantæne?