Konkurskarantæne

Konkurskarantæne er et forbud mod at deltage i ledelsen af et selskab med begrænset hæftelse, dvs. et anpartsselskab eller et aktieselskab. Konkurskarantæne kan pålægges personer, som har ført groft uforsvarlig forretningsførelse, og som udgangspunkt har karantænen en varighed på 3 år. Læs mere her og se, hvordan du kan få hjælp.

Vi har flere års erfaring med konkurskarantæner, og vi står klar til at tage hånd om din sag. Vi tilbyder altid en uforpligtende samtale, inden vi påbegynder en sag.

En sag om konkurskarantæne kan være uoverskuelig og omfattende, hvorfor vi står klar til at hjælpe dig. Dermed sikrer du, at du får de bedste betingelser for din sag.

Har kurator påbegyndt en sag, hvor det påstås, at du skal pålægges konkurskarantæne? Så kontakt os straks på tlf. 70 20 41 61, da særligt tiden er en kritisk faktor.

Få en gratis og uforpligtende vurdering her

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Såfremt kurator har påbegyndt en sag mod dig vedrørende konkurskarantæne, bør du hurtigst muligt henvende dig til advokat Mads Lykke Hansen på tlf. 70 20 41 61.

Advokat Mads Lykke Hansen er specialiseret i konkurskarantæne, og han har stor erfaring med at føre sådanne sager. Målet er at få dig frikendt for konkurskarantæne.

Du får altid en uforpligtende gennemgang af din sag, hvor din advokat vurderer, om du har grund til at fortsætte sagen, dvs. erklære dig uenig i karantænen eller ej.

 

Sagsforløb

Vi ved, at det kan være overvældende at være truet af konkurskarantæne. Se derfor her, hvordan du på bedste vis forholder dig til din situation:

  • Du modtager et brev om konkurskarantæne
  • Du slår koldt vand i blodet og kontakter din advokat
  • Din advokat giver en uforpligtende vurdering af din sag
  • Din advokat beskikkes af retten til at føre din sag
  • Din advokat udarbejder et svarskrift til skifteretten
  • Din advokat fører din retssag med henblik på frikendelse
  • Du får løbende rådgivning om, hvordan du skal forholde dig

 

Gennemgang af sagsforløbet

En sag om konkurskarantæne indledes som følge af, at kurator har foretaget en vurdering af, om der er grundlag for at indlede en konkurskarantænesag (Læs længere nede, hvad der kan lægges til grund for karantæne).

Såfremt dette er tilfældet, indgiver kurator en begæring herom ved at anmode den lokale skifteret om at pålægge dig konkurskarantæne. Herefter beslutter skifteretten, om kurators anmodning skal følges eller ej.

Såfremt skifteretten beslutter at følge kurators anmodning, vil du modtage et brev om konkurskarantæne. Dette er en stævning med påstand om pålæg af konkurskarantæne. Her slår du koldt vand i blodet og kontakter din advokat.

Du har ret til selv at vælge din advokat, hvorfor advokat Mads Lykke Hansen kan blive beskikket for dig uanset, hvor i landet du er bosat. Pålægges du konkurskarantæne skal du selv dække omkostningerne – bliver du frikendt betaler staten.

Hos NEMADVOKAT vil du altid blive tilbudt en uforpligtende vurdering af din sag. Dermed vil din advokat give sin vurdering af, hvorvidt du bør fortsætte sagen eller ej. Fortsættes sagen, vil det være med henblik på at få dig frikendt for konkurskarantæne.

Din advokat vil udarbejde et svarskrift til kurators processkrift, som kurator har indgivet til skifteretten. Kurators processkrift indeholder en påstand om pålæg af konkurskarantæne samt en række anbringender til støtte for påstanden.

I svarskriftet besvarer din advokat sagsøgers stævning med henblik på frikendelse. Dermed argumenteres der for, hvorfor du skal undgå konkurskarantæne. Netop dette kan være svært at forholde sig til, såfremt man ingen juridisk baggrund har.

Undervejs støder du måske på spørgsmål, hvilket din advokat naturligvis hjælper dig med. Formålet med at henvende dig til en advokat er, at du få ført din sag af en professionel, der har stor erfaring med retssagsbehandling.

 

Advokat Mads Lykke Hansen

Advokat Mads Lykke Hansen står klar til at føre din sag. Mads har været hos NEMADVOKAT i mere end seks år, og han har ført adskillelige konkurskarantænesager, hvorfor han har et særdeles indgående kendskab til denne type sager samt konkursloven.

Mads Lykke Hansen har en særlig interesse for erhvervsjura, herunder insolvensret og konkurskarantæne. Som følge heraf har han fordybet sig i netop dette felt inden for juraens verden.

Du har mulighed for at modtage rådgivning online og over telefon, således du undgår stress og jag med at fare frem og tilbage fra din advokat og dit hjem.

Du har samtidig mulighed for at aftale et fysisk møde med Mads Lykke Hansen, såfremt du foretrækker dette over online og telefonisk rådgivning.

 

brev om konkurskarantæne advokat hjælp

Få en gratis og uforpligtende vurdering her

 

Hvad er konkurskarantæne?

Konkurskarantæne er et forbud mod at deltage i ledelsen af et selskab med begrænset hæftelse, dvs. et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S).

Et sådant forbud medfører, at du ikke må være en del af ledelsen i en erhvervsvirksomhed for en periode. Som udgangspunkt har konkurskarantænen en varighed på 3 år.

Karantænen pålægges den, der har ført grov uforsvarlig forretningsførelse, hvorfor personen vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af virksomheden.

Det er kurator, der indleder en sag om konkurskarantæne ved skifteretten. Såfremt du bliver pålagt konkurskarantæne, vil det fremgå af konkurskarantæneregistret, som dog ikke er offentligt tilgængeligt.

 

Hvem kan blive pålagt konkurskarantæne?

Konkurskarantæne kan pålægges personer, som har ledet et konkursramt selskab, hvis personen er uegnet til at lede et selskab som følge af ”groft uforsvarlig forretningsførelse”.

”Groft uforsvarlig forretningsførelse” kan eksempelvis omfatte opbyggelse af gæld til SKAT, manglende eller forkert bogføring og økonomisk svindel.

Derudover kan konkurskarantæne kun pålægges enhver, som senere end ét år før konkursboets fristdag har deltaget i det konkursramte selskabs ledelse.

Deltagelse i ledelsen dækker både over registrerede direktører og bestyrelsesmedlemmer i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), men også de personer, som reelt har udøvet et ledelsesmedlems beføjelser uden at være registreret i CVR.

Helt konkret kan eksempelvis en direktør eller et bestyrelsesmedlem i et selskab med begrænset hæftelse, dvs. A/S eller et ApS, blive pålagt karantæne. Det kan dog også være ejeren af en enkeltmandsvirksomhed, eller personer, der har deltaget i ledelsen af enkeltmandsvirksomheden såsom virksomhedsejerens ægtefælle.

 

Hvornår startes en sag om konkurskarantæne?

Kurator indleder typisk en sag om konkurskarantæne grundet:

  • Mangelfuld bogføring
  • Manglende indberetning og betaling af moms og A-skat
  • Drift udover ”håbløshedstidspunktet” – dvs. driften af virksomheden fortsættes, selvom ledelsen burde have indset, at den skulle stoppes

 

Du kan blive idømt konkurskarantæne, såfremt du har ført groft uforsvarlig forretningsførelse. Derfor bør du altid have styr på driften, såfremt du påtager dig at være i ledelsen af et selskab. Du bør samtidig være opmærksom på at få betalt til det offentlige, således du undgår, at der ikke oparbejdes betydelig gæld hertil. Såfremt du eller andre ledelsesmedlemmer trækker penge ud til dig selv, skal I sikre, at det registreres som private hævninger, således det ikke kan blive kritiseret senere hen.

 

Overtrædelse af konkurskarantænen

Såfremt du overtræder din konkurskarantæne, kan du risikere at blive pålagt en ny eller udvidet karantæne – denne gang med skærpede vilkår.

Det kan eksempelvis være, at du heller ikke må deltage i ledelsen af virksomheder med personlig hæftelse såsom enkeltmandsvirksomheder. Ligeledes kan du risikere at hæfte personligt for gæld.

Endvidere kan overtrædelsen medføre bøde eller fængsel i indtil seks måneder, jf. Straffelovens § 131. Derfor bør du lade være med at overtræde karantænen.

 

Sagsomkostninger

Hvis det pågældende ledelsesmedlem bliver pålagt konkurskarantæne, skal vedkommende som udgangspunkt betale sagsomkostninger til kurator og sin advokat. Frifindes vedkommende, bærer statskassen de med sagen forbundne omkostninger.

Ønsker du mere information om, hvad en konkurskarantænesag typisk koster – uanset om du vælger at erklære dig enig i karantænen, eller hvis du erklærer dig uenig, så kan du henvende dig til advokat Mads Lykke Hansen på tlf. 70 20 41 61.

 

Få en gratis og uforpligtende vurdering her

 

Konkurskarantæneregistret

Konkurskarantæneregistret indeholder personer, som er pålagt konkurskarantæne. Såfremt du er registreret i dette register, kan du ikke registreres som medlem af ledelsen i et erhvervsdrivende selskab. Du kan heller ikke blive momsregistreret eller registreret som arbejdsgiver hos SKAT.

Konkurskarantæneregistret er ikke offentligt tilgængeligt for alle og enhver. Det er kun skifteretten, der kan videregive oplysninger fra registret til en kurator eller rekonstruktør. Oplysninger kan videregives, såfremt skifteretten vurderer, at det er nødvendigt for kuratorens eller rekonstruktørens varetagelse af sit hverv.

 

Typiske spørgsmål

Kan jeg fortsat være ejer af et selskab i tilfælde af en konkurskarantæne?

Svar: Ja, det kan du godt
Forklaring: En karantæne medfører ikke, at du forpligtes til at sælge anparter i andre selskaber, som du måtte være (med)ejer af. Det er også tilladt, at du fortsætter som almindelig ansat i selskabet. I sådanne tilfælde er det vigtigt at understrege, at du ikke blot de facto fortsætter i din gamle rolle som direktør (uden at være registreret som sådan på CVR), da dette også vil udgøre en overtrædelse af konkurskarantænen.

 

Hvem skal jeg indsætte som direktør, hvis jeg får en konkurskarantæne?

Svar: Det er der ikke noget klart svar på, men det skal selvfølgelig være en person, som er klar på at påtage sig ansvaret som direktør.
Forklaring:
Hvis du ikke kan indsætte en ny direktør i selskabet, vil den yderste konsekvens være, at selskabet tages under tvangsopløsning, idet et selskab skal have en registeret direktør. Hvis du er pålagt en karantæne, skal du hurtigst muligt efter afsigelsen af kendelsen fratræde som direktør – og det er netop i disse tilfælde, at du kan komme i knibe, hvis du ikke har en anden person at indsætte som direktør.

Læs mere om tvangsopløsning her 

 

Hvad koster det at føre en sag om konkurskarantæne?

Svar: Det afhænger meget af sagens forløb, omstændigheder og omfang.
Forklaring: En sag om konkurskarantæne er i princippet en helt almindelig civil retssag. Udgangspunktet er dog, at kendelserne sker på skriftligt grundlag uden afholdelse af en egentlig hovedforhandling. Dog kan det være fordelagtigt, i mange tilfælde, at bede om en hovedforhandling. I sager, hvor man har en beskikket advokat, tildeles advokaten typisk kr. 12.500 – 37.500 inkl. moms i salær fra staten. En kurator vil typisk modtage et beløb af same omfang – naturligvis under hensyn til sagens resultat m.m. Dermed kan det i værste fald medføre, at man udøver en konkurskarantæne, og skal betale et stort beløb til kurator og staten. Denne risiko skal du naturligvis være indforstået med, inden du tager skridtet til at gå videre med sagen.

 

Få en gratis og uforpligtende vurdering her

 

Hvordan kan NEMADVOKAT hjælpe dig?

Du har krav på at få beskikket en advokat, hvis der bliver anlagt en konkurskarantænesag mod dig. Du kan frit vælge advokat, og det offentlige betaler i første omgang salæret.

NEMADVOKAT kan hjælpe dig, hvis du har modtaget et brev om konkurskarantæne. Skriv til mha@nemadvokat.dk eller ring til tlf. 70 20 41 61. Vi står klar til at hjælpe dig.