Konkurskarantæne

Hvad er konkurskarantæne?

Konkurskarantæne er et forbud mod at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomheder med begrænset hæftelse – såsom IVS, ApS eller A/S. Karantænen kan pålægges personer, hvem har ledet en virksomhed, der er gået konkurs, hvis vedkommende som følge af ”groft uforsvarlig forretningsførelse” er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

 

Konkurskarantæne kan pålægges enhver, som senere end ét år før konkursboets fristdag har deltaget i det konkursramte selskabs ledelse.

Hvornår startes en sag om Konkurskarantæne

Hvis kurator indstiller til skifteretten, at et ledelsesmedlem skal pålægges konkurskarantæne, skyldes det normalt mangelfuld bogføring, manglende indberetning og betaling af moms og A-skat samt drift udover det såkaldte ”håbløshedstidspunkt” – dvs. driften af virksomheden fortsættes, selvom ledelsen burde have indset, at den skulle stoppes.

Såfremt skifteretten finder det pågældende ledelsesmedlem uegnet til at lede en erhvervsvirksomhed – på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse – vil vedkommende normalt blive idømt karantæne i en periode på 3 år. Formildende omstændigheder kan føre til karantæne i en kortere periode.

Deltagelse i ledelsen dækker både over registrerede direktører eller bestyrelsesmedlemmer i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), men også de personer, som reelt har udøvet et ledelsesmedlems beføjelser uden at være registreret i CVR. (Se oplysninger herom på ownr.dk)

 

Hvordan starter en sag om konkurskarantæne?

Kurator foretager en vurdering af, om der er grundlag for at indlede en konkurskarantænesag. Såfremt det er tilfældet, indgiver vedkommende en begæring derom til den lokale skifteret.

 

Overtrædelse af konkurskarantænen

Overtræder man konkurskarantænen, kan man blive pålagt en ny eller udvidet karantæne – med skærpede vilkår.

Det kan f.eks. være, at vedkommende heller ikke må deltage i ledelsen af virksomheder med personlig hæftelse såsom enkeltmandsvirksomheder. Ligeledes kan man risikere at hæfte personligt for gæld.

Endvidere kan overtrædelsen medføre bøde eller fængsel i indtil 6 måneder, jf. Straffelovens § 131.

 

Sagsomkostninger

Hvis det pågældende ledelsesmedlem bliver pålagt konkurskarantæne, skal vedkommende som udgangspunkt betale sagsomkostninger til kurator og sin advokat.

Frifindes vedkommende, bærer statskassen de med sagen forbundne omkostninger.

 

Hvordan kan NEMADVOKAT hjælpe dig?

Du har krav på at få beskikket en advokat, hvis der bliver anlagt en konkurskarantænesag mod dig. Du kan frit vælge advokat og det offentlige betaler i første omgang salæret.

Hos NEMADVOKAT står vi klar til at hjælpe dig. Vi har stor erfaring med konkurskarantænesager. Kontakt os i dag.

 

Få uforpligtende vurdering her

 

NEMADVOKAT kan hjælpe dig, hvis du har modtaget et brev om konkurskarantæne. Skriv til mha@nemadvokat.dk eller ring 70 20 41 61. Vi sidder klar til at hjælpe.

Fået brev om konkurskarantæne?