Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål at fremme samfundsgavnlige og sociale formål. Der er forskellige krav, som skal være opfyldt, før en virksomhed kan registreres som socialøkonomisk virksomhed. I denne artikel kan du læse mere om den socialøkonomiske virksomhed, samt hvilke krav der er til registreringen.

 

 

I Danmark vokser antallet af socialøkonomiske virksomheder. En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, der bruger hele eller dele af sit overskud til velgørende formål, som hjælper på et menneskeligt og/eller samfundsmæssigt plan.

Det kan eksempelvis være ved at etablere arbejdspladser til udsatte mennesker eller ved at donere til velgørenhed. I denne artikel kan du læse mere om, hvad der definerer en socialøkonomisk virksomhed, hvilke krav der er til den, samt hvordan du starter en.

 

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, hvis primære formål ikke er at generere et overskud, der skaber vækst i virksomheden eller hives ud i ejernes private formuer. Formålet er i stedet at fremme sociale og samfundsgavnlige formål gennem den indtægt, der genereres i virksomheden.

Der er således ikke tale om en særlig virksomhedsform, men i stedet et ‘label’, der kan anvendes af de socialøkonomiske virksomheder. En registreret socialøkonomisk virksomhed kan derfor bestå af både fonde, anpartsselskaber, aktieselskaber og øvrige virksomhedsformer.

Når en virksomhed er registreret som ‘socialøkonomisk virksomhed’, kan den bruge denne betegnelse eller RSV i virksomhedens navn. Det vil samtidig fremgå af CVR-registret, at den pågældende virksomhed er registreret som en socialøkonomisk virksomhed.

Socialøkonomiske virksomheder kan spille en vigtig rolle i fremtidens velfærd, da de er uafhængige af det offentlige. De private virksomheder og frivillige organisationer involveres i velfærden i form af socialøkonomiske virksomheder.

opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Hvilke kriterier er der til en socialøkonomisk virksomhed?

Før en virksomhed kan registreres som socialøkonomisk virksomhed, er det et krav, at den lever op til en række forhold. Herunder finder du en gennemgang af alle forholdene, der definerer den socialøkonomiske virksomhed.

 

#1: Den socialøkonomiske virksomhed har et socialt formål

Det er et krav, at virksomheden har et socialt formål, der gavner samfundet. Den skal således have et socialt, kulturelt, sundheds-, miljø- eller beskæftigelsesmæssigt sigte, før den kan karakteriseres som værende socialøkonomisk.

Det kan eksempelvis være, at virksomheden arbejder koncentreret med en bestemt målgruppe. Eksempelvis hvis medarbejderne er udsatte eller er personer med psykisk eller funktionsmæssigt handicap.

Det kan også være, at der arbejdes for en sag med et kulturelt, socialt, sundheds- eller miljømæssigt sigte. Dette kan fremmes ved at tjene penge til formålet eller gennem selve erhvervsdriften.

 

#2: Den socialøkonomiske virksomhed sælger produkter eller ydelser

Det er et krav, at en socialøkonomisk virksomhed er erhvervsdrivende. Altså, at den sælger produkter eller ydelser, som udgør en betydelig procentdel af indtægterne. Det er dog også tilladt, at der modtages eksempelvis donationer eller legater fra andre steder.

Det er imidlertid ikke noget krav, at virksomheden er momsregistreret. Dog vil en momsregistreret virksomhed automatisk leve op til kravet om, at virksomheden er erhvervsdrivende. Det samme gør sig gældende, hvis virksomheden betaler lønsumsafgift.

 

#3: Den socialøkonomiske virksomhed er uafhængig af det offentlige

Det er et krav, at det offentlige ikke har en betydelig indflydelse på hverken driften eller ledelsen af virksomheden. Der foretages en konkret vurdering for de enkelte virksomheder, i forhold til om den er uafhængig eller ej.

Det offentlige forstås i denne sammenhæng som kommuner, regioner, staten eller myndigheder samt selskaber, som er ejet af en af disse. Det offentlige må, hverken helt eller delvist have beføjelse til at styre den socialøkonomiske virksomhed.

Vær opmærksom på, at en virksomhed, der sælger ydelser til det offentlige, modtager offentlige tilskud eller bliver ført tilsyn med af det offentlige, ikke nødvendigvis defineres som værende afhængig af det offentlige.

 

#4: Den socialøkonomiske virksomhed er ansvarlig og inddragende

En socialøkonomisk skal, så vidt det er muligt, involvere medarbejdere, samarbejdspartnere, interessenter og kunder i virksomheden. Hvordan dette gøres i praksis, kan eksempelvis beskrives i vedtægterne, målsætninger eller strategier for virksomheden.

Samtidig er det væsentligt, at virksomheden drives ansvarligt i forhold til det sociale formål. Det betyder eksempelvis, at virksomheden forpligter sig til at leve op til den definerede målsætning gennem ledelse, drift, strategi og lignende.

 

#5: Overskuddet skal geninvesteres eller anvendes socialt

Det overskud, der genereres i virksomheden, skal enten anvendes socialt eller geninvesteres. Aktionærer og ejere kan derfor ikke trække overskuddet ud som udbytte, medmindre der er tale om en begrænset andel.

Overskuddet skal bruges til at geninvestere i virksomheden eller investeres i andre virksomheder, der er registreret som værende socialøkonomiske. Det kan også doneres til almennyttige organisationer.

Herudover er det et krav, at lønninger ikke må overstige det, der anses som værende sædvanligt i forhold til hvervets art eller arbejdets omfang. Der foretages en konkret vurdering af, hvad der anses som værende forsvarligt i forhold til det sociale formål, virksomheden har.

 

Dokumentation af kriterier for socialøkonomiske virksomheder

Den socialøkonomiske virksomhed er forpligtet til at dokumentere førnævnte kriterier. Hvordan disse dokumenteres afhænger af det specifikke kriterie, men det kan eksempelvis være gennem virksomhedens vedtægter, årsrapport og generelle beskrivelser, der dokumenterer efterlevelsen af det enkelte kriterium.

Når en virksomhed er registreret som socialøkonomisk virksomhed, fremgår det af virksomhedens grundoplysninger. Erhvervsstyrelsen skal her gøre opmærksom på, at dokumentationen ikke er tilgængelig, men at der kan søges aktindsigt i denne jf. reglerne i offentlighedsloven.

 

Tilsyn af socialøkonomiske virksomheder

Selvejende institutioner og fonde, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder, bliver underlagt tilsyn af Erhvervsstyrelsen, hvis ikke de er underlagt andet offentligt tilsyn. Dette sker for at sikre, at de socialøkonomiske virksomheder lever op til deres forpligtelser.

Tilsynet tilpasses de enkelte fonde og institutioner, men fælles for dem er, at Erhvervsstyrelsen skal give tilladelse, såfremt vedtægterne eksempelvis skal ændres, der foretages ekstraordinære dispositioner eller der nedsættes vederlag til bestyrelsen.

 

Socialøkonomiske virksomheders forpligtelse efter registrering

Når en virksomhed er blevet registreret som socialøkonomisk virksomhed, har den visse forpligtelser, som den skal leve op til. Forpligtelserne omhandler gennemsigtighed og årlig rapportering til Erhvervsstyrelsen.

Der skal som minimum indsendes en årsrapport efter regnskabsklasse B. Dette gælder, uanset hvilken virksomhedsform der er tale om. Årsrapporten skal være sendt til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder, efter regnskabsåret er afsluttet.

Herudover skal der sammen med årsrapporten indsendes en afrapportering, der indeholder forskellige oplysninger, der dokumenterer virksomhedens forpligtelser som socialøkonomisk virksomhed.

Afrapporteringen skal indeholde følgende:

  • Vederlag til ledelsen og eventuelle vederlag til ejere og stiftere.
  • Likvide midler og andre aktiver, der udloddes eller uddeles af virksomheden.
  • Hvordan kravene til en socialøkonomisk virksomhed er opfyldt.
  • Aftaler med nærtstående parter.

Ovenstående oplysninger kan indskrives i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Der er også mulighed for at vedlægge dem som et særskilt bilag til årsrapporten eller som selvstændig rapportering.

opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

Læs også