virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen kan anvendes af personlige virksomheder som et alternativ til personlig beskatning. Driver du en enkeltmandsvirksomhed eller indgår i ejerskabet af et interessentskab kan du gøre brug af virksomhedsordningen. Herefter sker beskatningen af overskuddet på nogenlunde samme vilkår som i et kapitalselskab. I denne artikel kan du læse mere om virksomhedsordningen.

 

 

Hvad er virksomhedsordningen?

Virksomhedsordningen – eller virksomhedsskatteordningen (VSO), som den også kaldes – er kort fortalt en måde, hvorpå en personligt ejet virksomhed på visse punkter kan opnå den samme skattemæssige fordel som et kapitalselskab.

I en personligt ejet virksomhed, som eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, bliver alt overskud beskattet på baggrund af din personlige økonomi. Det skyldes, at en personlig virksomhed ikke ses som en selvstændig juridisk enhed, men er sammenlignelig med stifteren.

Derfor ses overskuddet som en personlig indkomst, hvorfor dette beskattes herefter. Det sker, uanset om overskuddet spares op på firmakontoen, eller om du trækker det ud til privatforbrug.

Med virksomhedsordningen er det muligt at opnå en anden beskatning, da der via denne skelnes mellem penge, som du trækker ud til dig selv, og penge som spares op i virksomheden.

Vær opmærksom på, at der ikke er tale om et juridisk skel mellem virksomhedens økonomi og din private formue. Der skelnes udelukkende regnskabsmæssigt, hvorfor du stadig hæfter med din personlige formue, såfremt der opstår gæld i virksomheden.

 

Hvordan fungerer beskatning med virksomhedsordningen?

Fordelen ved at benytte dig af virksomhedsordningen er, at du kan spare penge op i din personligt ejede virksomhed, uden du skal betale personskat af det overskud, der opspares i virksomheden. Du skal derfor kun betale 22 % i A-skat af overskuddet ifølge de gældende takster i 2021.

Eksempel på virksomhedsordningen:

Du driver en enkeltmandsvirksomhed, hvor du i 2020 har genereret et overskud på 500.000 kr. Du trækker 250.000 kr. ud til dig selv, som du skal betale personlig skat af. De resterende 250.000 kr. lader du stå på din firmakonto som en opsparing.

Når du hører under virksomhedsordningen, skal du betale selskabsskat af de penge, du sparer op i virksomheden i stedet for personlig beskatning, som ellers havde været tilfældet.

Det betyder, at du udelukkende skal betale personskat af de 250.000 kr., som du har givet dig selv i løn. De resterende 250.000 kr., som du opsparer i virksomheden, skal du betale selskabsskat af – altså 22 % i forhold til de nuværende takster.

I ovenstående er der taget udgangspunkt i et overskud på 250.000 kr., som bliver stående på firmakontoen. Hvis din virksomhed ikke hører under virksomhedsordningen, ville du i stedet skulle betale fuld personskat af de 250.000 kr.

Du kan derfor spare mange penge, når du vælger virksomhedsordningen. Til gengæld er der også mere administrativt arbejde, som du skal tage dig af, hvorfor gevinsten ved at gøre brug af ordningen bør opveje ulemperne, før det kan anses som en fornuftig løsning.

Når din virksomhed hører under virksomhedsordningen, skal du blandt andet udarbejde et regnskab, som lever op til de krav, der fremgår af bogføringsloven. Du bør altid bruge en revisor i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet, så du er sikker på, at alt er angivet korrekt.

Samtidig er det værd at være opmærksom på, at det kan ende med at blive dyrt, hvis du ønsker at udtræde af virksomhedsordningen. I tilfælde heraf er du forpligtet til at betale personlig skat af hele det opsparede overskud, da det igen vil høre under din personlige formue.

 

Hvilke krav er der til virksomhedsordningen?

Det er væsentligt, at der skelnes mellem de penge, der investeres i virksomheden i form af en opsparing, samt hvilke penge der går til dit privatforbrug, når du skal udarbejde regnskab til virksomhedsordningen.

Du kan udelukkende bruge virksomhedsordningen til at optimere beskatningen af penge, som spares op i virksomheden – og ikke dem, du trækker ud af virksomheden til dit privatforbrug.

Af samme årsag er der forskellige krav til bogholderi og revision, når din virksomhed hører under virksomhedsordningen. Det anbefales derfor, at du allierer dig med en revisor og/eller en advokat, hvis du ønsker, at overskuddet i din virksomhed skal beskattes på baggrund af virksomhedsordningen.

 

Hvem kan gøre brug af virksomhedsordningen?

Før du kan anvende virksomhedsordningen, er det et krav, at du er selvstændigt erhvervsdrivende. Virksomhedsordningen kan anvendes af fuldt og begrænset skattepligtige i Danmark, så længe de anses som værende selvstændigt erhvervsdrivende.

Dog er det udelukkende virksomheder, der anses som erhvervsmæssige virksomheder, der kan indgå i virksomhedsordningen. Det gælder derfor ikke hobbyvirksomheder eller andre virksomheder, som ikke har i sigte at opnå et økonomisk overskud.

Som udgangspunkt karakteriseres en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed ved, at formålet med virksomheden er at generere et økonomisk overskud. Samtidig må der ikke være tale om en virksomhed af midlertidig karakter eller som på anden måde udelukkende drives i begrænset omfang.

Der er ingen bestemmelser i skattelovgivningen, der definerer, hvordan en erhvervsmæssig virksomhed karakteriseres. Derfor foretages der altid en konkret vurdering af den enkelte virksomhed på baggrund af eksempelvis intensitet og rentabilitet.

 

I afgørelsen vurderes det blandt andet, om:

 • Virksomheden giver overskud eller på sigt vil komme til det.
 • Et eventuelt underskud er midlertidigt.
 • Virksomhedens ejer er afhængig af øvrige indtægter for at kunne dække et eventuelt underskud.
 • Virksomhedens strategi i forhold til at generere overskud anses som værende realistisk.
 • Der er udarbejdet driftsbudgetter og likviditetsbudgetter forud for stiftelsen af virksomheden.
 • Virksomheden vil kunne sælges til tredjepart, eller om dette vil neutralisere mulighederne for indtjening.

 

Hvornår kan virksomhedsordningen bruges?

Virksomhedsordningen kan anvendes af enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, såfremt de lever op til førnævnte betingelser. Det er et krav, at privatøkonomi og virksomhedsøkonomi adskilles på et regnskabsmæssigt grundlag.

Det indebærer, at virksomhedens egenkapital bogføres på selvstændige konti, ligesom der er forskellige krav omkring oplysninger, som skal indsendes i forbindelse med virksomhedens regnskab.

Hvis du ønsker, at din virksomhed skal overgå til virksomhedsordningen, skal dette oplyses i din selvangivelse. Finder du efterfølgende ud af, at det alligevel ikke er hensigtsmæssigt at gøre brug af virksomhedsordningen, kan du fortryde din beslutning frem mod 30. juni i det kalenderår, der følger, efter pågældende indkomstår er udløbet.

Har du ikke gjort brug af virksomhedsordningen, kan du til enhver tid fortryde den. Der stilles ingen betingelser, hvis du ønsker at fortryde, såfremt virksomhedsordningen ikke har været anvendt i praksis.

 

Hvordan beregnes skatten i virksomhedsordningen?

Virksomhedens indkomst opgøres, når du gør brug af virksomhedsordningen, på de fleste områder efter samme regler, som det normalt er tilfældet i skattelovgivningen. Selve skatteberegningen er dog anderledes på flere parametre.

En af de mest markante forskelle er, at renteudgifterne i virksomheden reduceres markant, hvis man sammenligner med beskatningen ved personlig indkomst. Såfremt der ikke er behov for at hæve hele overskuddet i din virksomhed til privatforbrug, kan det resterende overskud spares op i virksomheden med en beskatning, der svarer til selskabsbeskatningen.

Skulle det på et senere tidspunkt blive nødvendigt at trække det opsparede overskud ud af virksomheden, vil du grundet den foreløbige acontoskat, som er betalt, opnå en likviditetsbesparelse, du efterfølgende kan anvende i virksomheden.

Stift din virksomhed i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvilken beskatningsform skal du vælge?

Virksomhedsordningen er ikke den mest optimale løsning for alle. Valget om, hvorvidt du skal gøre brug af virksomhedsordningen, eller om virksomhedens indkomst skal beskattes i henhold til personskatteloven, bør blive truffet på baggrund af en individuel skatteberegning.

Som tommelfingerregel er virksomhedsordningen en fornuftig løsning, hvis virksomhedens overskud resulterer i, at du skal betale topskat, samt hvis renteudgifterne er større end kapitalafkastet, som beregnes på baggrund af kapitalafkastordningen.

 

Hvilke principper gælder i virksomhedsordningen?

Det grundlæggende princip i beskatningen af en personligt drevet virksomhed er, at du bliver beskattet på baggrund af alt overskud i virksomheden, uanset om det er overført til privatforbrug eller bliver stående på firmakontoen.

Med virksomhedsordningen skal du kun betale personlig beskatning af de penge, du rent faktisk hæver til dig selv. Eventuelt overskud, som forbliver på firmakontoen, bliver beskattet på baggrund af selskabsskatten, som er betydeligt lavere.

Der er imidlertid udelukkende tale om et kunstigt, regnskabsmæssigt skel mellem værdier i virksomheden og din privatøkonomi. Det betyder, at det ikke har nogen juridisk betydning, hvorfor der alene er tale om et skattemæssigt og regnskabsmæssigt skel.

 

Kan jeg undgå topskat med virksomhedsordningen?

Virksomhedsordningen er en foreløbig virksomhedsskat. Helt konkret betyder det, at du hvis du i ét år tjener mere, end du hæver til dit privatforbrug, bliver overskuddet i virksomheden beskattet på baggrund af virksomhedsskatten.

Hæver du i det efterfølgende år mere, end du tjener i virksomheden, skal du betale fuld personskat af det beløb, du har hævet. Til gengæld refunderes den tidligere betalte virksomhedsskat.

Det betyder i praksis, at du kan bruge virksomhedsordningen til at udjævne den skattepligtige indtægt mellem år med under- og overskud, såfremt den bliver anvendt korrekt.

Eksempel:

 • Første år: Det første år går godt, og du opnår et pænt overskud på 800.000 kr. Du hæver 600.000 kr. til dig selv i løbet af året, som du betaler personskat af. Det giver et overskud på 200.000 kr., som bliver stående på firmakontoen.

  Beskatning: Du betaler virksomhedsskat af de 200.000 kr., som bliver stående på firmakontoen, da disse ikke betegnes som din privatøkonomi.

 

 • Andet år: Det andet år går mindre godt, og du opnår kun et overskud på 400.000 kr. Alligevel vælger du at opretholde din udbetaling på 600.000 kr. til dig selv, som du betaler personskat af. Det giver et underskud på 200.000 kr.

  Beskatning: Du har allerede betalt virksomhedsskat af de 200.000 kr., du havde i overskud sidste år. Du får skatten retur, fordi du nu også skal betale personskat af dem.

Dette er en klar fordel, da virksomhedsordningen i dette tilfælde blandt andet har bevirket, at du sparer topskatten af 200.000 kr., fordi du har flyttet beskatningen fra det ene år til det andet.

Ovenstående regnskab er simplificeret for forståelsens skyld, og det vil i de fleste tilfælde kræve, at en revisor varetager dit regnskab, hvis du vil sikre dig, at det udarbejdes korrekt og efter gældende lovgivning på området.

 

Kan jeg undgå personlig hæftelse med virksomhedsordningen?

Selvom du gør brug af virksomhedsordningen, betyder det ikke, at du kan undgå personlig hæftelse. Der er stadig tale om en personlig virksomhed, hvorfor der juridisk ikke skelnes mellem dine og virksomhedens penge.

Det betyder, at det er nemt at udbetale penge til dig selv, og du kan trække et underskud fra i din eller i din ægtefælles indkomst. Til gengæld skal du hæfte med din personlige formue, hvis din virksomhed oparbejder gæld.

Du hæfter altid personligt, uanset om du driver et interessentskab eller en enkeltmandsvirksomhed. Det har dog den fordel, at du nemt og hurtigt kan komme i gang med din virksomhed. Hvis du bruger virksomhedsordningen kan du også få nogle af de økonomiske fordele, der er ved at drive et kapitalselskab.

Læs mere om personlig hæftelse, her.

 

Kapitalafkastordningen er et alternativ til virksomhedsordningen

Kapitalafkastordningen er et alternativ til virksomhedsskatteordningen, og den kræver ikke, at virksomhedens og din personlige formue adskilles. Kapitalafkastordningen er i særdeleshed henvendt de virksomheder, der har aktiver i form af bygninger, boliger, rettigheder, maskiner eller andet, som har en høj værdi.

Den samlede værdi af aktiverne udgør grundlaget for kapitalafkastet, hvor du har mulighed for at trække en del af denne værdi fra i din personlige indkomst. Der er fordele og ulemper ved både kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen, og det varierer fra virksomhed til virksomhed, hvad der giver mest mening.

Læs mere om kapitalafkastordningen, her.

 

Er du i tvivl om, hvad du skal vælge?

Det kan være vanskeligt at vurdere på egen hånd, om virksomhedsordningen er relevant i netop dit tilfælde. Det kræver en grundig gennemgang af flere forskellige faktorer i din virksomhed – herunder dit forretningsgrundlag, regnskab, privatøkonomi og lignende forhold.

Dog vil det være en fordel i de fleste virksomheder, der genererer et overskud, som ikke bare dækker lønninger. Samtidig kan virksomhedsordningen bruges til at udjævne over- og underskud indenfor forskellige regnskabsår.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Er du i tvivl om, hvorvidt virksomhedsordningen giver mening for netop din virksomhed? Hos NEMADVOKAT hjælper vores uddannede selskabsadvokater og jurister hver dag danske virksomheder med juridiske spørgsmål i forhold til privatejede virksomheder.

Vi tager udgangspunkt i din specifikke situation, og rådgiver dig gennem hele forløbet, så du ender med den løsning, som giver dig flest fordele. Ring til os i dag for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig – det koster ikke noget at spørge.

Stift din virksomhed i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

ekskl. moms og gebyrer

Læs også