Hvad er startkapital?

Selskabets startkapital

Når man tegner anparter eller aktier i et kapitalselskab, skal man indskyde et beløb, som udgør selskabets startkapital. For det nu afskaffede iværksætterselskaber krævede det et indskud af minimum 1 kr., mens der for anpartsselskaber kræves indskud af minimum 40.000 kr. 

 

 

Hvad er en startkapital?

En startkapital er den værdi, som virksomheden starter på ved oprettelsen. Startkapitalen kan svinge afhængig af, hvilket selskab der er tale om. Kapitalen kan i nogle tilfælde være på 0 kr. og helt op til 400.000 kr.

Selskabsstiftelse inkl. kapitalgodkendelse

 

Startkapital ved Aktieselskaber (A/S)

Aktieselskaber kræver et indskud af minimum 400.000 kr. Man kan dog vælge at foretage en delvis indbetaling på 125.000 kr. ved selskabsstiftelsen.
Kapitalen kan både indskydes kontant eller som apportindskud med værdier på baggrund af en vurderingsberetning foretaget af en revisor. Kapitalen er beskyttet af en række bestemmelser i selskabsloven af hensyn til kreditorerne, og ledelsen har derfor pligt til blandt andet at sørge for, at selskabet altid har et forsvarligt kapitalberedskab.

 

Startkapital ved Anpartsselskab (ApS)

Anpartsselskab (ApS) kræver et indskud af minimum 40.000 kr. enten opgjort i kontanter eller en anden form af værdier. De 40.000 kr. er dermed det indskud, som kapitalejernes hæftelse er begrænset til. Ved oprettelsen, betales et registreringsgebyr på 670 kr.

Vælger man at opgøre startkapitalen af andre værdier end kontanter – hermed apportindskud – skal disse være af økonomisk værdi. Disse kan ikke bestå af en pligt eller udførelse af arbejde eller levering af en tjenesteydelse.

 

Startkapital ved Enkeltmandsvirksomhed (EVS)

Ønsker du at oprette en enkeltmandsvirksomhed (EVS), er der ikke noget krav til startkapitalen. Du kan altså stifte selskabet uden penge. Du hæfter til gengæld personligt med egen formue for den gæld, som virksomheden måtte få.

 

Startkapital ved Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

Ønsker du at oprette en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) er der ligesom ved stiftelse af en enkeltmandsvirksomhed, ikke noget krav til startkapitalen, hvorfor du også ved denne selskabsstiftelse kan starte uden penge. Ligesom ved enkeltmandsvirksomheden hæfter du dog personligt for de evt. gældsforpligtelser, som virksomheden måtte have.

 

Startkapital ved Interessentskab (I/S)

Heller ikke ved stiftelse af et interessentskab (I/S) stilles der ikke et krav til startkapital. Så hverken dig selv eller dine medejere behøver at indskyde et beløb for at kunne oprette et interessentskab. Du og dine medejere hæfter ved denne selskabsform, personligt, solidarisk og ubegrænset for virksomhedens evt. gældsforpligtelser.

 

Hvad er apportindskud?

Et apportindskud – også kaldet en værdistiftelse – er, når man opfylder startkapitalkravet ved at indskyde aktiver i virksomheden i stedet for kontanter. Det kan eksempelvis ske ved, at man betaler ved hjælp fra biler, industriudstyr eller lign. af værdi i virksomheden. Værdien af aktiverne kan tjene som selskabets startkapital, og så længe at der er genstande til værdi af minimum 40.000 kr., behøves der ikke at blive indskudt kontante midler.

 

Selskab stiftet ved overkurs

Stifter man selskabet med mere end 40.000 kr., kan det være en fordel at stifte selskabet til overkurs. Når selskabet stiftes til overkurs, betyder det, at der alene registreres en nominel kapital på 40.000 kr., mens resten af det indskudte beløb bliver allokeret til selskabets frie reserver. Fordelen ved dette er, at man har større råderet over de frie reserver.

Et alternativ til overkurs kan være at yde et lån til selskabet personligt svarende til (en del af) ens ønskede kapitalindskud i selskabet. Fordelen ved dette er, at tilbagebetalingen er skattefri. Man skal dog huske at få lavet dokumentation på lånet i form af et gældsbrev. Såfremt lånet sker mellem nærtstående parter skal lånets vilkår ske på “markedsvilkår”.

 

Tvangsopløsning ved tab af kapital

Hvis selskabet taber en del af sin kapital, og dette forhold ikke afhjælpes inden for en kort periode, vil Erhvervsstyrelsen sende selskabet til tvangsopløsning. At et selskab har tabt en del af sin kapital vil typisk vise sig i forbindelse med indsendelsen af årsrapporten.

Selskabsstiftelse inkl. kapitalgodkendelse

Læs også