Hvad er moms?

Moms

Som virksomhedsejer er du i langt de fleste tilfælde forpligtet til at registrere og indberette moms. I denne artikel bliver du klogere på reglerne om moms, hvornår du skal lade din virksomhed momsregistrere, samt andre forhold det er vigtige at være opmærksom på i forbindelse med moms.

 

 

Hvad er moms?

Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift – altså en offentlig afgift, som sælger opkræver i forbindelse med salg af en ydelse eller et produkt. Momsen beregnes på baggrund af en vares eller ydelses værdi.

Langt de fleste erhvervsdrivende i Danmark skal opkræve og betale moms til staten. I Danmark tillægges en vares pris som udgangspunkt en momsafgift på 25 %. En virksomhed skal indberette både salgs- og købsmoms.

Salgsmoms: Salgsmomsen bliver også kaldt for udgående moms. Det er betegnelsen for den moms, der tillægges et salg – altså 25 % af varens oprindelige pris. Har du eksempelvis en vare, der koster 100 kr., bliver prisen 125 kr., når momsen er inkluderet.

Dermed udgør momsen 25 kr. af den pris, kunden betaler for en vare eller en ydelse. Hvis du som virksomhed har solgt mere, end du har købt, skal du betale differencen til staten.

Købsmoms: Købsmomsen, der også kaldes for den indgående moms, bliver pålagt dine køb. Det er den afgift, du som kunde betaler, når du køber noget hos andre. Som erhvervsdrivende har du mulighed for at trække momsen fra, hvorfor du får udbetalt differencen fra SKAT, såfremt du i en periode har købt for mere, end du har solgt.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

ekskl. moms og gebyrer

 

Skal min virksomhed betale moms?

De fleste virksomheder i Danmark skal momsregistreres. Når en virksomhed er momsregistreret, betyder det, at der skal tillægges moms på salgspriserne, ligesom der skal registreres og indberettes moms på varer og ydelser.

Der er forskellige kriterier, der har betydning for, om din virksomhed skal momsregistreres. Det gør sig gældende, hvis den lever op til følgende betingelser:

 • Din virksomhed omsætter for mere end 50.000 kr. om året.
 • Din virksomhed sælger varer eller ydelser.

Såfremt ovenstående betingelser er opfyldt, skal du som udgangspunkt momsregistrere din virksomhed. Der er dog visse brancher, der er undtaget for moms, hvorfor en virksomhed ikke altid skal lade sig momsregistrere, hvis betingelserne er opfyldt.

Nogle af de brancher, der ikke skal lade sig momsregistrere, er forfattervirksomheder, bankforretninger og lægepraksisser. I stedet skal disse betale lønsumsafgift, der er en anden form for afgift, som bliver anvendt til ydelser, der ikke er momspligtige.

Du kan godt momsregistrere din virksomhed, selvom ovenstående betingelser ikke er opfyldt – eksempelvis hvis du ikke omsætter for mere end 50.000 kr. om året. I så fald er det frivilligt, om du vil momsregistrere den.

 

Du har pligt til at udarbejde et momsregnskab

Hvis din virksomhed er momsregistreret, skal du holde styr på din moms – dette kaldes for et momsregnskab. Momsregnskabet er et regnskab over, om du skal have penge tilbage i moms, eller om du skal betale – og hvor meget, der i så fald er tale om.

Momsregnskabet skal indeholde alle de varer, du har købt, og alle de varer du har solgt, samt momssatsen herpå. Når du udarbejder dit momsregnskab, skal det være tydeligt, hvilke varer der er solgt og købt i virksomheden – altså salgsmoms og købsmoms.

Læs mere om momsregnskabet, her.

 

Hvilke momssatser findes i Danmark?

I Danmark er der forskellige momssatser, afhængigt af hvilken vare eller ydelse, der er tale om. De fleste virksomheder opererer dog med en momssats på 25 %, da denne sats gælder for langt de fleste varer og ydelser.

Momssatserne i Danmark er følgende:

 • 6%
 • 12%
 • 25%

 

Hvordan beregner jeg moms på produkter og ydelser, jeg sælger?

I Danmark er momssatsen typisk på 25 %, hvilket betyder, at det i de fleste tilfælde er denne procentsats, du skal tillægge dine priser, når du sælger dine varer eller ydelser til en kunde.

Eksempel: Sælger du et produkt, der koster 100 kr. eksklusiv moms, skal du tillægge det 25 % af prisen inklusiv moms. Den endelige pris, som kunden skal betale, bliver altså 125 kr.

Når du driver virksomhed, skal du betale moms, når du køber en vare eller en ydelse fra en leverandør eller en butik. Denne moms kan du dog trække fra. Når du sælger et produkt eller en vare til en kunde, vil kunden skulle betale moms for denne vare eller ydelse.

 

Hvordan beregner jeg moms på produkter og ydelser, jeg køber?

Når du beregner den moms, du skal betale, skal du først udarbejde en opgørelse over, hvor mange momspligtige salg, du har foretaget; salgsmomsen. Efterfølgende udarbejder du en opgørelse over, hvor mange momspligtige køb, du har foretaget; købsmomsen.

Når du trækker din købsmoms fra din salgsmoms, får du et negativt eller positivt resultat. Har du solgt for mere, end du har købt for, vil du kun skylde det overskydende beløb til staten, mens du vil få penge igen, hvis det forholder sig omvendt – at du har købt for mere, end du har solgt for.

De fleste regnskabsprogrammer regner automatisk ud, om du skal have moms tilbage, eller om du skal betale moms. Det eneste, du skal gøre, er at bogføre dine bilag og sende fakturaer ud, og så beregner programmet automatisk, om du skal have penge udbetalt, eller om du skal betale. I langt de fleste tilfælde vil du skulle betale moms til staten.

 

Skal mine priser være inklusiv moms?

Der er forskellige regler for, hvornår det er nødvendigt, at du oplyser kunden omkring moms, samt hvornår det ikke er nødvendigt. Sælger du til forbrugere, vil du som regel skulle oplyse moms, da det er kutyme, at momsen er indregnet i slutprisen.

En forbruger er en privatperson, som køber et produkt til privat brug – vedkommende kan altså ikke trække momsen fra, hvorfor prisen skal være angivet inklusiv moms. Dette gør sig gældende, uanset om der er tale om en fysisk butik, en webshop eller eksempelvis en håndværkerydelse.

Sælger du derimod til en virksomhed, behøver du ikke at oplyse prisen inklusiv moms i forbindelse med markedsføringen. Når du sælger til erhvervsdrivende, er der typisk tale om en erhvervsmæssig investering, hvorfor de kan trække momsen fra.

Dog skal du være opmærksom på, at prisen skal fremgå af fakturaen, da virksomheden stadig skal betale momsen, selvom de får den refunderet.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

ekskl. moms og gebyrer

 

Skal der moms på brugte varer?

Hvis du sælger brugte varer, er der andre regler, der gør sig gældende end ved salg af nye varer. Her kan du vælge at gøre brug af brugtmomsordningen, der har til formål at sikre, at en vare ikke bliver beskattet to gange. Der er betalt moms for en brugt vare én gang.

Når du gør brug af brugtmomsordningen, skal du udelukkende betale moms af det overskud, du genererer på baggrund af salget. Hvis du har købt et produkt for 1.500 kr., som du sælger for 2.000 kr., skal du altså kun betale moms af de 500 kr., du har i overskud.

Det afgørende kriterium for, at du kan gøre brug af brugtmomsordningen, er, at der er tale om en vare, der allerede er betalt moms for én gang. Det er altså ligegyldigt, om varen har været i brug – det afgørende er, at der er betalt moms for den.

 

Hvordan indberetter jeg moms?

Når du har udarbejdet et momsregnskab, skal du indberette dette til SKAT. Det gør du via SKAT’s hjemmeside under menubjælken “Indberet moms”. Her skal du angive, hvor meget du har betalt i købsmoms på de produkter og ydelser, du har købt, samt hvor meget salgsmoms, du har fået indbetalt i forbindelse med salg af dine produkter eller ydelser.

Efterfølgende udregner SKAT’s system, om du skal have penge tilbage, eller om du skal betale moms. I langt de fleste tilfælde vil du skulle betale moms, medmindre du har købt for mere, end du har solgt for.

 

Hvornår skal jeg indberette moms?

Der er forskellige perioder for, hvornår der skal indberettes moms. Det mest almindelige er, at virksomheden betaler moms hvert kvartal, selvom nogle virksomheder betaler hver måned og andre hvert halve år.

Hvor ofte, du skal indbetale moms, handler om din virksomheds størrelse og omsætning. Det vil fremgå af SKAT’s hjemmeside, hvilke momsfrister der gør sig gældende for din virksomhed.

Fristerne for indberetning af moms er følgende:

 • 1. juni – 1. kvartal
 • 1. september – 2. kvartal
 • 1. december – 3. kvartal
 • 1. marts – 4. kvartal

 

Hvor skal jeg indbetale moms?

Du skal betale moms via et elektronisk indbetalingskort. Når du har indberettet moms via SKAT’s hjemmeside, får du en kvittering, der indeholder et elektronisk indbetalingskort. Du vil altså være i stand til at betale momsen med det samme.

Du betaler moms ved at logge ind med dit eller din virksomheds NemID på TastSelv Erhverv. Her angiver du din købs- og salgsmoms indenfor den givne periode. Disse fremgår af dit momsregnskab.

Hvis du skal betale moms, er det vigtigt, at du betaler den til tiden, da du ellers vil få tildelt en bøde. Herudover må du tidligst betale den fem dage før fristen, da du ellers vil få tilbagebetalt momsen, hvorefter du skal indbetale den igen. Du kan betale med din netbank via betalingsservice eller med MobilePay.

Har du hverken købt eller solgt noget i din virksomhed inden for momsperioden, skal du foretage en nulindberetning. Det er vigtigt, at du gør det, da du ellers får en bøde – også selvom du hverken skal betale eller have refunderet moms.

På TastSelv Erhverv kan du klikke på nulindberetning, når du indberetter din moms. Det betyder, at der ikke har været nogle momspligtige posteringer på din bankkonto indenfor den givne periode.

Læs mere om momsreglerne, her.

 

Hvilke ydelser og produkter er fritaget for moms?

Nogle produkter og ydelser er ikke momspligtige, hvorfor de i princippet er fritaget for moms. Det gælder eksempelvis sundhedsydelser, kunstnerisk virksomhed, velgørende aktiviteter samt kursus- og undervisningsvirksomhed.

Der gælder i stedet andre betingelser og regler for de specifikke ydelser, hvorfor det er vigtigt at sætte sig ind i tingene. Du kan læse mere om de forskellige regler, der gør sig gældende for de produkter og ydelser, du sælger, på SKAT’s hjemmeside.

Du skal typisk betale lønsumsafgift på de varer og ydelser, der er fritaget for moms. Denne er afhængig af flere forskellige parametre, og den branche, du opererer i, har eksempelvis en indflydelse.

 

Hvad er momsfradrag, og hvad dækker det?

Når du køber varer eller ydelser til din virksomhed, kan du i de fleste tilfælde trække momsen fra i dit årsregnskab – dette kaldes for momsfradrag. Før du kan få momsfradrag, er der flere betingelser, der skal være opfyldt.

Du kan ikke få momsfradrag, hvis følgende gør sig gældende:

 • Momsen er ikke opkrævet på baggrund af gældende lovgivning.
 • Fakturaen, hvor momsen er angivet, er ikke rettet til virksomheden.
 • Udgiften har relation til momsfritagede aktiviteter.

Det er desuden ikke altid, du har mulighed for at trække det fulde beløb fra. Der findes forskellige udgifter, hvor du udelukkende kan få delvist momsfradrag.

 

Konsekvenser ved for sen indberetning eller -betaling

Hvis du ikke betaler den moms, du skylder, får du en rykker, som du skal betales. Herudover vil der være et rentegebyr, du skal betale. Det gælder, uanset om du ikke betaler din moms, eller helt undlader at indberette den.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvilke varer og ydelser kan jeg få momsfradrag for?

Når du er momsregistreret, har du mulighed for at trække moms fra varer og ydelser, som du indkøber i forbindelse med din virksomhed, såfremt disse kan anses som en investering. Du får kun momsfradrag, hvis du har fået en faktura eller kvittering i forbindelse med dit køb.

Køber du varer eller ydelser, som anvendes til både momsfrie og momspligtige formål, bliver momsfradraget udregnet efter særligt gældende regler – eksempelvis vil du ofte kun kunne trække dele af momsen fra.

Du kan eksempelvis få momsfradrag for følgende:

 • Varer, som indkøbes med henblik på videresalg.
 • Varer, som du køber med henblik på udlejning.
 • Emballage
 • Udgifter til reparation eller vedligeholdelse
 • Annoncer og markedsføring
 • Arbejdstøj og -uniformer
 • Materialer til fremstilling af produkter, der videresælges eller udlejes.
 • Mobiltelefon, såfremt denne anses som værende et driftsmiddel.
 • Møbler og inventar til kontor
 • Faglitteratur
 • Produktionsudstyr

Ovenstående punkter har dét tilfælles, at de anses som værende en investering i virksomhedens fremtidige vækst. Det er altså ikke punkter, som anvendes privat af hverken medarbejdere eller ledere i virksomheden.

Herudover har du mulighed for at trække momsen fra på udgifter til etablering af din virksomhed, såfremt du er momsregistreret på tidspunktet herfor. Det gælder eksempelvis udgifter til revisor, advokat, markedsundersøgelser og lignende.

Du kan også få momsfradrag for udgifter til håndværkere, såfremt de vedrører lokaler, der bliver brugt i din virksomhed. Det gælder, uanset om virksomheden ejer eller lejer lokalerne. Hvis der er moms på huslejen, kan denne også trækkes fra.

Du kan ikke få momsfradrag for følgende:

 • Varer eller ydelser, der udelukkende relaterer sig til dit private forbrug.
 • Varer og ydelser, der udtages til privatforbrug af dig selv eller dine medarbejdere.
 • Varer og ydelser, der er købt privat, men som du indskyder i virksomheden på et senere tidspunkt.
 • Varer og ydelser, der bruges til ikke-momspligtige virksomheder.
 • Varer og ydelser, der er købt i forbindelse med din virksomhed, men som senere tages ud til private formål.

 

Moms ved handel med udlandet

Når du handler med virksomheder eller personer i udlandet, er der andre regler, der gør sig gældende. I de fleste tilfælde, skal du stadig inkludere moms, når du sender en faktura. Der er dog forskellige regler, afhængigt af om du handler med personer eller virksomheder, og om der handles indenfor EU’s grænser.

 

Moms ved handel med virksomheder i EU

Der er momsfri handel med virksomheder, der befinder sig indenfor EU’s grænser. Det betyder, at du ikke skal inkludere moms på din faktura, når du handler med virksomheder, der befinder sig i andre EU-lande end Danmark.

Dog er der en række betingelser, som skal være opfyldt, før dette gør sig gældende – eksempelvis skal både din kundes og dit momsnummer være angivet på fakturaen. Herudover skal der være dokumentation for, at varen er sendt eller transporteret til kunden.

 

Moms ved handel med privatpersoner i EU

Hvis du handler med privatpersoner i andre EU-lande, skal du inkludere almindelig dansk moms på din faktura. Det samme gør sig gældende, hvis du handler med virksomheder, som ikke er momsregistrerede.

 

Moms ved handel i lande udenfor EU

Du skal registrere dig som eksportør, hvis du sælger varer til lande, der befinder sig udenfor EU’s grænser. For at blive godkendt som eksportør, er der en række dokumenter, du skal udfylde og efterfølgende opbevare. Kunden betaler moms i det pågældende land, varen eksporteres til, når vedkommende modtager denne.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

ekskl. moms og gebyrer

Læs også