Hvad er et aktieselskab

Aktieselskab (A/S)

 

Hvad er et aktieselskab (A/S)?

Et aktieselskab, også forkortet A/S, er et selskab, hvor ejernes indskud er fordelt via aktier, og hvor ejerne udelukket hæfter med deres indskud i selskabet. Kendetegn ved et aktieselskab indebærer én eller flere ejere, der ejer aktierne i virksomheden. Ledelsen består af en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd. Et aktieselskab er altså en selvstændig juridisk enhed, hvor dets ejere kun hæfter for deres indskudte kapital. Startkapitalen består af en indskydelse på minimum 400.000 kr.

 

Aktieselskabets ejere

Det er muligt at stifte og eje et aktieselskab alene eller sammen med andre. Ejerne i et aktieselskab kaldes aktionærer og hæfter normalt ikke personligt for selskabets gæld, der rækker ud over den allerede eksisterende aktiekapital, som andre ejere har indskudt. Det er også muligt at påtage sig særskilt ansvar som aktionær.

Aktieselskabets ledelse består typisk af en direktion og en bestyrelse, hvoraf bestyrelsen som minimum består af tre personer, mens direktionen som minimum består af én person. Aktionæren besidder medbestemmelse på baggrund af andelen af de aktier, de ejer. Medlemmer fra direktionen kan godt være en del af bestyrelsen – dog ikke i et antal, hvor der er flertal af direktionsmedlemmer i bestyrelsen. De involverede i direktionen må ikke varetage en position som værende formand eller næstformand.

Bestyrelsen varetager opgaven for aktieselskabets langsigtede strategi, mens direktionen varetager den daglige ledelse. Har aktieselskabet haft over 35 medarbejdere i 3 år, har disse personer retten til at vælge en tredjedel af bestyrelsens medlemmer.

 

Krav for stiftelse

Jævnfør selskabsloven skal stifterne underskrive et stiftelsesdokument, der skal indeholde kapitalselskabets vedtægter. Stiftelsesdokumentet skal indeholde oplysninger om:

  1. Navn, bopæl og eventuelt cvr-nummer for kapitalselskabets stiftere,
  2. Tegningskursen for kapitalandelene,
  3. Fristerne for tegningen og indbetalingen af kapitalandelene,
  4. Fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning, jf. § 40, stk. 3-5,
  5. Fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have virkning i regnskabsmæssig henseende, jf. § 40, stk. 6
  6. Hvorvidt kapitalselskabet skal afholde omkostningerne ved stiftelsen og i bekræftende fald de anslåede omkostninger.

Opret selskab
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Selskabsloven

Som aktieselskab er man underlagt en lang række krav ifølge selskabsloven, bl.a. en ledelse bestående af både en bestyrelse (eller tilsynsråd) og direktion. Dertil giver selskabsloven bl.a. ret til at medarbejdere m.v. kan få en vis indflydelse i aktieselskaber.

 

Fordele og ulemper ved aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab er den mest kapitaltunge selskabsform, der findes i Danmark – selskabsformen ses oftest hos de større virksomheder. Et aktieselskab, såvel som et anpartsselskab (ApS), påkræver i nogen tilfælde en revideret årsrapport, såfremt betingelserne dertil i årsregnskabsloven er opfyldt. I alle tilfælde skal årsrapporten – revideret eller ej – godkendes på en generalforsamling og indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Fordelene ved stiftelse af et aktieselskab råder over den begrænsede hæftelse, samt en kapitalindskydelse på 400.000 kr., der viser omverdenen, at der er midler i virksomheden, som kan være positivt overfor samarbejdspartnere. Også en af de helt store fordele ved aktieselskaber er, at aktionærerne ikke kan tabe mere, end de allerede har skudt i virksomheden.

Ulemperne ved stiftelse af et aktieselskab omfatter de strenge krav i selskabsloven ift. ledelsesstruktur m.v. ligesom der skal indskydes et stort beløb på minimum 400.000 kr.

 

Aktieselskab og beskatning

Driver man erhvervsvirksomhed i selskabsform beskattes selskabet selvstændigt, mens man som ansat ejer i selskabet bliver beskattet som almindelig lønmodtager. Derudover kan man blive beskattet som ejer, såfremt selskabet udbetaler udbytte til aktionærerne.

Selskabet kan fuldt ud fradrage renteudgifter når overskuddet skal beregnes. Derudover kan selskabet fradrage lønudgifter, herunder løn til ejeren.

 

Hvem hæfter ved konkurs?

Som førnævnt, kan der være et ubegrænset antal ejere i et aktieselskab. Det er sjældent én person, der står alene med al hæftelse af selskabet. Ved konkurs hæfter ejerne/aktionærerne ikke for mere end hvad de allerede har skudt i selskabet. Bliver der f.eks. indskudt 400.000 kr., hæftes der ikke yderligere for et større beløb, medmindre ejerne har påtaget sig en personlig forpligtelse særskilt.

Opret selskab
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

Kilde:
Retsinformation.dk
Læs også