Ejerbog

Ejerbog

En ejerbog er en oversigt over, hvem der er ejerne i et selskab. Ejerbogen beskriver altså ejerforholdene i et selskab. Nedenfor kan du læse mere om hvad ejerbogen er, hvordan du registrerer ejerskabet i selskabet, og hvad ejerbogen skal indeholde.

 

 

Hvad er en ejerbog?

Ejerbogen er kort fortalt en fortegnelse over ejerforholdene i selskabet. Derudover indeholder ejerbogen information om, hvor mange anparter hver anpartshaver besidder, samt hvordan og hvornår disse anparter er erhvervet. Det er selskabets ledelse, der har pligt til at holde ejerbogen opdateret og føre den korrekt. Det vil sige, at hvis der skal ændres i ejerforholdene, skal informationerne i ejerbogen også opdateres.

En ejerbog er ikke offentlig tilgængelig, med mindre dette står beskrevet i selskabets vedtægter. Dog kan alle offentlige myndigheder, som f.eks. SKAT eller Erhvervsstyrelsen, tilbede sig adgang til selskabets ejerbog, hvis dette ønskes. Derudover har alle ejerne i anpartsselskaber og iværksætterselskaber også ret til at se ejerbogen.

Klar til selskabsstiftelse?
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvem skal føre en ejerbog?

Ifølge selskabsloven er følgende selskaber forpligtet til at føre en ejerbog:

Der er altså et krav om, at alle kapitalselskaber skal føre en ejerbog, så de offentlige myndigheder ved, hvem der er ejere i de enkelte selskaber. Ejerne i et selskab kan også være andre selskaber, eksempelvis holdingselskaber. Ejerbogen er altså et lovpligtigt dokument, som alle kapitalvirksomheder skal udfylde, når selskabet stiftes. Det er værd at huske på, at der også findes andre lovpligtige dokumenter ved en selskabsstiftelse. Det er f.eks. vedtægter og stiftelsesdokumenter.

Du kan læse mere om selskabsstiftelse her, og om hvordan du kan få hjælp til at stifte dit selskab.

Opret dit ApS her og få udarbejdet alle selskabsdokumenterne.

 

I forbindelse med en selskabsstiftelse er det en rigtig god idé at få udarbejdet en ejeraftale, ikke at forveksle med ejerbogen. En ejeraftale er en dybdegående beskrivelse af de forpligtelser og rettigheder, hver enkelt ejer har i en virksomhed med flere ejere. Det er dermed en mere detaljeret beskrivelse af ejerforholdene i en virksomhed.

 

Ejerbog skabelon

Umiddelbart kan selskabet selv bestemme, hvordan ejerbogen skal føres. Sagt på en anden måde, vil selskabet selv kunne bestemme formen på ejerbogen, dog inde for kravene til indholdet af ejerbogen sat af selskabsloven. Ejerbogen skal som betegnelse ikke tages bogstaveligt. En ejerbog kan eksempelvis føres i et Word-dokument, en app eller en notesbog. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et ejerbogs-værktøj, som du frit kan anvende. Du er dog ikke tvunget til at benytte dig af dette værktøj, da det blot er et tilbud.

Vær opmærksom på, at der udover kravet om at udarbejde en ejerbog for kapitalselskaber, også er et krav med hensyn til registreringen af de ejere, der ejere minimum 5 % af selskabet. Disse ejere kaldes for legale ejere og kan både være personer eller andre virksomheder. Disse ejere skal registreres via Erhvervsstyrelsens IT-system Virk.dk, hvor du finder Det Offentlige Ejerregister. Det er her ejerforholdene skal registreres.

Derudover skal selskabets reelle ejere også registreres i Erhvervsstyrelsen på Virk.dk. De reelle ejere er fysiske personer, der ejer eller kontrollerer mere end 25 % af selskabet. Det kan også være de personer, som udøver kontrol på anden måde i virksomheden. Det kunne eksempelvis være, at personen har retten til at udpege et nyt bestyrelsesmedlem.

 

De virksomheder som skal registrere deres reelle ejere er blandt andet:

 • Iværksætterselskab (IVS)
 • Anpartsselskab (ApS)
 • Kommanditselskab (K/S)
 • Aktieselskab (A/S)
 • Interessentskab (I/S)

Har du allerede stiftet et selskab og er der sket ændringer i ejerforholdene, skal du via Virk.dk ændre disse oplysninger. Det kan du gøre, hvis dit selskab vel og mærke er registreret i forvejen. Er du i gang med at stifte et nyt selskab, skal du også registrere ejerforholdene på Virk.dk. Når ejerforholdet i dit selskab er registreret vil disse oplysninger være tilgængelige for offentligheden.

Få juridisk og kompetent rådgivning om og hjælp til din selskabsstiftelse her.

 

Hvad skal en ejerbog indeholde?

Formålet med ejerbogen er, at det skal være muligt at se, hvem der er ejer(e) af de respektive selskaber. Ifølge selskabsloven og Erhvervsstyrelsen er det et krav, at følgende oplysninger skal beskrives i ejerbogen. Dette gælder for hver enkel ejer af selskabet:

 • Identifikation af samtlige kapitalejere af selskabet.
  • For personer skal deres navn og bopæl være beskrevet. For virksomheder skal deres navn, CVR-nummer og adresse fremgå.
 • Kapitalens samlede størrelse og kapitalejernes andele af kapitalen.
 • Dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af andele i selskabet samt deres størrelse.
 • De stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandelene i selskabet

Vær opmærksom på, at en ejer skal være en selvstændig juridisk enhed. Det kunne for eksempel være en fysisk person eller et selskab. Det betyder, at enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV) eller filialer ikke kan fungere som ejere, da de ikke er selvstændige juridiske enheder.

Skal du have udarbejdet en ejerbog i forbindelse med stiftelsen af dit selskab, så kan det være en fordel at tage kontakt til en advokat, der kan hjælp dig med det juridiske arbejde. Det er nemlig vigtigt, at ejerbogen udføres korrekt især i forbindelse med f.eks. salg eller overtagelse af virksomheden senere hen.

Klar til selskabsstiftelse?
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

Læs også