Virksomhedsformer

Virksomhedsformer

Det er vigtigt, at du kender til de forskellige virksomhedsformer, der findes, når du skal starte virksomhed. Der er mange overvejelser, der har betydning for, hvilken virksomhedsform der er den mest passende i forhold til netop din situation. I denne artikel får du indblik i de forskellige selskabs- og virksomhedsformer som du kan stifte.

Når du skal stifte virksomhed, er det vigtigt, at du vælger den rigtige virksomhedsform. I Danmark findes der flere forskellige selskabs- og virksomhedsformer, du kan vælge, når du vil starte som selvstændig.

Disse har forskellige krav til startkapital, ledelse, hæftelse og lignende faktorer, hvorfor det er vigtigt, at du vælger den rigtige. I denne artikel fokuseres der på de fire mest populære virksomhedsformer i Danmark; enkeltmandsvirksomheden, interessentskabet, anpartsselskabet og aktieselskabet.

 

Der er forskel på virksomheder og selskaber

Der er forskel på, om du stifter en personlig virksomhed eller et kapitalselskab. Den væsentligste forskel beror på hæftelsen – om ejerne hæfter begrænset, ubegrænset og/eller solidarisk. Hvis hæfterne hæfter begrænset, er der tale om et kapitalselskab, mens der ved ubegrænset hæftelse er tale om en personlig virksomhed.

Personlige virksomheder:

 • Enkeltmandsvirksomhed (EMV)
 • Interessentskab (I/S)

Kapitalselskaber:

 • Anpartsselskab (ApS)
 • Aktieselskab (A/S)

Der findes flere typer end ovenstående, men disse er de mest populære selskabs- og virksomhedsformer i Danmark. Det er derfor også disse, der beskrives i de resterende afsnit i denne artikel.

 

Hvilken selskabs- eller virksomhedsform skal du vælge?

Først og fremmest bør du overveje, hvorvidt du vil stifte en personlig virksomhed eller et kapitalselskab. I en personlig virksomhed hæfter du ubegrænset, altså med din personlige formue, mens du i et kapitalselskab udelukkende hæfter med den kapital, du har indskudt ved selskabets stiftelse.

Hvis du vil stifte en personlig virksomhed, kan dette gøres som enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab, omend du også har mulighed for at vælge en personligt ejet mindre virksomhed (PMV). Denne virksomhedsform henvender sig dog primært til personer, der ønsker at drive virksomhed som bibeskæftigelse.

Vil du i stedet starte et kapitalselskab med begrænset hæftelse, vil det være oplagt at stifte et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Disse selskabsformer er de mest populære i Danmark.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge, følger herunder en gennemgang af de virksomhedsformer, der findes flest af i Danmark, samt hvilke vilkår og forpligtelser der er forbundet med de enkelte.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Oversigt over de forskellige virksomhedsformer

Virksomhedstyper oversigt

 

Enkeltmandsvirksomhed som virksomhedsform

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhedsform, hvor der indgår én person i ejerkredsen. Enkeltmandsvirksomheden tæller ikke som en juridisk enhed, hvorfor du personligt ejer alle de aktiver og værdier, der er i virksomheden.

Det betyder samtidig, at der er ubegrænset hæftelse – altså, at du hæfter med din personlige formue for eventuel gæld, der opstår i virksomheden.

 

Fordele og ulemper ved enkeltmandsvirksomheden

Vælger du denne virksomhedsform, skal du være klar over, hvilke fordele og ulemper der er forbundet hermed.

 

Fordele:

 • Der stilles ikke krav omkring startkapital.
 • Det er nemt at stifte og lukke denne virksomhedsform.
 • Der skal ikke indsendes årsrapport.
 • Regnskabet er ikke offentligt tilgængeligt.
 • Eventuelt underskud kan trækkes fra i den personlige indkomstskat.

Ulemper:

 • Ejeren hæfter personligt og ubegrænset.
 • Der kan ikke være flere ejere i en enkeltmandsvirksomhed.
 • Overskud kan føre til topskat.
 • Det kan blive dyrt at sælge virksomheden.

 

Startkapital

Der stilles ikke krav til indskydelse af startkapital, når du vælger enkeltmandsvirksomheden som virksomhedsform. Du kan dog altid indskyde penge frivilligt, hvis der er behov for det.

 

Hæftelse

Når du vælger denne virksomhedsform, er det vigtigt at være opmærksom på, at du hæfter personligt og ubegrænset. Du er altså forpligtet til at betale eventuelle kreditorer med din personlige formue, hvis der opstår gæld i virksomheden.

 

Ledelse

I en enkeltmandsvirksomhed stilles der ikke krav til hverken ledelse eller direktion. Der kan kun være én ejer af en enkeltmandsvirksomhed, hvorfor det er dit valg at træffe beslutninger på virksomhedens vegne.

Du kan give tilladelse til, at dine medarbejdere kan træffe beslutninger på virksomhedens vegne, hæve penge fra virksomhedens bankkonto og lignende. Dette kræver dog en fuldmagt.

 

Ejerforhold

Som nævnt kan der kun være én ejer af en enkeltmandsvirksomhed. Det er ikke muligt for et kapitalselskab at eje en enkeltmandsvirksomhed. Du kan godt ansætte medarbejdere i en enkeltmandsvirksomhed, hvis opstår behov for det.

 

Årsrapport

Der stilles ikke krav om, at der udarbejdes og indsendes en årsrapport, når du vælger enkeltmandsvirksomheden som virksomhedsform. Dog skal der bogføres i henhold til det, der står beskrevet i bogføringsloven, ligesom der skal udarbejdes et skatteregnskab hvert år, som angives på din personlige årsopgørelse.

 

Skat og moms

Når du vælger denne virksomhedsform, er der flere muligheder, du kan vælge mellem, når du skal betale skat.

Dine muligheder er følgende:

Som udgangspunkt skal en enkeltmandsvirksomhed momsregistreres, når der udstedes CVR-nummer, og det i øvrigt er påtænkt at drive momspligtig virksomhed. Dette vil som regel være tilfældet, men nogle virksomheder er ikke momspligtige – i tilfælde heraf, vil der ofte skulle registrering for lønsumsafgift.

Læs mere om enkeltmandsvirksomheder, her.

Læs mere om oprettelse af enkeltmandsvirksomhed her.

 

Interessentskab som virksomhedsform

Et interessentskab er en virksomhedsform, der defineres ved, at der skal være minimum to personer i ejerkredsen. Disse hæfter personligt og solidarisk med hele deres personlige formue, såfremt der opstår gældsforpligtelser i virksomheden.

Interessentskabet har udelukkende registreringspligt, hvis ejerne er kapitalselskaber, eller virksomheden skal registreres for afgifts- og skattemæssige pligter.

 

Fordele og ulemper ved interessentskabet

Før du beslutter dig for at vælge interessentskabet virksomhedsform, er det vigtigt, at du er bekendt med de fordele og ulemper, der gør sig gældende.

 

Fordele:

 • Intet krav til startkapital.
 • Nemt at stifte og lukke.
 • Ingen pligt til indsendelse af årsrapport.
 • Er én af ejerne en fysisk person, stilles der ikke krav til offentliggørelse af årsregnskab.
 • Underskud kan trækkes fra personlig indkomst.

Ulemper:

 • Ejerne hæfter ubegrænset, personligt og solidarisk.
 • Regnskab skal offentliggøres, hvis ejerkredsen udelukkende udgøres af selskaber.
 • Overskud kan føre til topskat.
 • Det kan blive dyrt at sælge virksomheden.

 

Kapital

Vælger du interessentskab som virksomhedsform, stilles der ikke krav til, at du skal indskyde en startkapital. Det er derfor muligt at stifte virksomheden gratis, medmindre I benytter en advokat til at stå for arbejdet.

 

Hæftelse

Når du indgår i ejerkredsen af et interessentskab, er det væsentligt at være opmærksom på, at der er personlig, ubegrænset og solidarisk hæftelse i forhold til eventuelle gældsforpligtelser til kreditorer. Det gælder desuden også i forhold til betaling af løn til ansatte.

 

Ledelse

Der er ingen lovkrav til, at der skal være en direktion eller en anden bestemt type ledelse i et interessentskab. Det er ejerne, der træffer alle beslutninger på virksomhedens vegne, medmindre der er givet fuldmagt til andre – eksempelvis en revisor, som har fuldmagt til at handle på virksomhedens vegne i forbindelse med bankoverførsler.

 

Ejerforhold

Der skal indgå minimum to ejere i et interessentskab. Disse kan både være virksomheder og andre personer. Alle parter, der indgår i ejerkredsen, kaldes for interessenter. Interessentskabet kan derfor være en god mulighed, hvis du ønsker at stifte en virksomhed sammen med en partner.

 

Årsrapport

Et interessentskab er forpligtet til at bogføre i henhold til bogføringsloven, ligesom der skal udarbejdes et skatteregnskab. Hvis interessenterne udelukkende består af virksomheder, er det desuden et krav, at der indsendes en årsrapport, hvilket ikke er et krav, hvis lederkredsen udgøres af minimum én privatperson.

 

Skat og moms

Ejerne af interessentskabet har flere muligheder i forhold til betaling af skat.

De skattemæssige muligheder i interessentskabet er følgende:

 • Personskattereglerne
 • Virksomhedsskatteordningen (VSO)
 • Kapitalafkastordningen (KAO)

Som udgangspunkt skal et interessentskab registreres for moms samt visse skatteforhold.

Læs mere om hvad et I/S er her.

 

Anpartsselskab som selskabsform

Et anpartsselskab er karakteriseret ved, at det kan have én eller flere anpartshavere. Anpartsselskabet defineres som værende en selvstændig juridisk enhed, hvorfor selskabets ejere opnår begrænset hæftelse.

Det betyder, at der ikke hæftes personligt og ubegrænset, hvis der opstår gæld i selskabet, men udelukkende med de værdier, der er indskudt i selskabet. Et anpartsselskab skal registreres og have et CVR-nummer.

 

Fordele og ulemper ved anpartsselskabet

Der er både fordele og ulemper forbundet med at vælge et anpartsselskab som virksomhedsform.

 

Fordele:

 • Begrænset hæftelse.
 • Mulighed for flere ejere.
 • Anerkendt selskabsform af investorer, leverandører og kunder.
 • Det er nemt at overdrage andele til andre.
 • Der er mulighed for at indskyde andre værdier end kontanter i startkapital.

Ulemper:

 • Krav om indskudt startkapital på 40.000 kr.
 • Stiftelsesgebyr på 670 kr.
 • Krav om udarbejdelse af vedtægter, ejerbog og stiftelsesdokument.
 • Ejerne skal have en arbejdsskadeforsikring.
 • Offentliggørelse af regnskab.

 

Kapital

Der stilles krav til, at der indskydes 40.000 kr. ved oprettelsen af et anpartsselskab. Dette kan enten være i form af kontanter eller andre værdier. Andre værdier kan udgøres af eksempelvis maskiner, biler, møbler eller lignende.

Det der er væsentligt, er, at de indskudte aktiver repræsenterer en værdi, som eventuelle kreditorer kan gøre krav på, hvis der opstår gældsforpligtelser i virksomheden.

 

Hæftelse

En af de helt klare fordele ved at vælge denne virksomhedsform er, at anpartshaverne kun opnår begrænset hæftelse. De hæfter således ikke med deres personlige formue, men udelukkende den indskudte kapital.

Et anpartsselskab betegnes som værende en selvstændig juridisk enhed, hvorfor personerne, der indgår i ejerkredsen, ikke kan sidestilles med selskabet.

 

Ledelse

Der stilles krav til, at der som minimum er skal være en direktion i et anpartsselskab. Denne kan bestå af en eller flere direktører, ligesom den kan suppleres af en bestyrelse og/eller tilsynsråd.

 

Ejerforhold

Det er muligt at oprette et anpartsselskab med én eller flere ejere. Ejerne kan enten være fysiske personer eller virksomheder – eksempelvis interessentskaber, aktieselskaber eller andre anpartsselskaber.

Ejerne kan vedtage og gennemføre beslutninger for selskabet på en generalforsamling. Det er desuden et krav, at et anpartsselskab skal have en ejerbog, hvor ejerne angives. De ejere, der ejer mere end 5 % af selskabet, skal registreres i Det Offentlige Ejerregister.

 

Årsrapport

I et anpartsselskab skal der udarbejdes en årsrapport, som ligger offentligt tilgængeligt. Årsrapporten skal godkendes af generalforsamlingen og indsendes til Erhvervsstyrelsen. I større selskaber skal årsrapporten desuden revideres af en revisor.

Mindre virksomheder typisk har mulighed for at fravælge revision i forbindelse med stiftelsen eller på en generalforsamling.

 

Skat og moms

Beskatningen i et anpartsselskab sker ikke hos selve ejerne, men beregnes som selskabsskat. Som udgangspunkt skal et anpartsselskab momsregistreres, medmindre der ikke drives momspligtig virksomhed.

Hvis der er ansatte i et anpartsselskab, skal de betale almindelig personskat. Ejerne skal desuden også betale udbytteskat, hvis de får udbetalt udbytte af overskuddet. Udbyttet udbetales desuden i forhold til ejerandelen.

Læs mere om hvad et anpartsselskab er her.

Opret ApS her.

 

Aktieselskab som virksomhedsform

Et aktieselskab defineres, ligesom anpartsselskabet, som en selvstændig juridisk enhed, der bliver reguleret af selskabsloven. Et aktieselskab kan både blive oprettet af fysiske personer og andre selskaber.

Ejerne af et aktieselskab hæfter ikke personligt for de forpligtelser, selskabet stifter, men udelukkende med den indskudte kapital.

 

Fordele og ulemper ved aktieselskabet

Som med alle andre virksomhedsformer er der fordele og ulemper forbundet med aktieselskabet. Det er vigtigt at kende til både fordele og ulemper, før du træffer beslutningen om at stifte et aktieselskab.

 

Fordele:

 • Ejerne har begrænset hæftelse.
 • Der kan være flere ejere.
 • Aktieselskabet er en anerkendt selskabsform.
 • Det er nemt at overdrage selskabet til andre.
 • Der er mulighed for at indskyde andre værdier end kontanter i selskabet.

Ulemper:

 • Krav om indskudt startkapital på 400.000 kr.
 • Stiftelsesgebyr på 670 kr.
 • Krav om udarbejdelse af vedtægter, ejerbog og stiftelsesdokument.
 • Ejerne skal have en arbejdsskadeforsikring.
 • Offentliggørelse af regnskab.

 

Kapital

I forbindelse med stiftelsen af et aktieselskab, skal der indskydes mindst 400.000 kr. Beløbet kan både indskydes som både kontanter og aktiver – eksempelvis andre virksomheder, produktionsmaskiner, køretøjer, inventar og lignende.

 

Hæftelse

Ejerne i et aktieselskab har begrænset hæftelse – altså hæfter de ikke personligt for de forpligtelser, der indgås på vegne af selskabet. Skulle selskabet gå konkurs, risikerer ejerne derfor kun at miste de værdier, der er indskudt ved selskabets stiftelse eller løbende.

 

Ledelse

Det er et krav, at aktieselskaber har en direktion og en bestyrelse eller en direktion samt et tilsynsråd. Hvis selskabet vælger at have en direktion og bestyrelse, er det bestyrelsen, som varetager ledelsen af selskabet i overensstemmelse med den overordnede strategi, mens det er direktionens ansvar at stå for den daglige ledelse.

Supplerer man i stedet direktionen med et tilsynsråd, er det direktionens ansvar at sørge for den overordnede strategi samt at stå for den daglige ledelse. Tilsynsrådet kontrollerer selskabet samt fører tilsyn med direktionen.

 

Ejerforhold

Vælger man aktieselskabet som virksomhedsform, kan dette enten stiftes af én eller flere ejere. Ejerne kan være både fysiske eller juridiske personer i form af selskaber – herunder interessentskaber, anpartsselskaber eller andre aktieselskaber.

Alle beslutninger, der vedrører aktieselskabet, skal træffes på generalforsamlingen. Herudover skal der være en ejerbog, der angiver alle ejere samt fordelingen af ejerskabet. Alle, der ejer mere end 5 % af aktierne, skal registreres i Det Offentlige Ejerregister.

 

Årsrapport

Aktieselskabet hører under de virksomhedsformer, som skal udarbejde en årsrapport, der indsendes til Erhvervsstyrelsen. Denne bliver offentliggjort efterfølgende, så offentligheden har adgang til den.

Desuden skal der bogføres efter bogføringsloven i et aktieselskab, ligesom årsrapporten skal godkendes på generalforsamlingen, før den indsendes til Erhvervsstyrelsen.

 

Skat og moms

I et aktieselskab skal der betales selskabsskat. Ejere og ansatte betaler A-skat og arbejdsmarkedsbidrag gennem lønnen. Får ejerne udbetalt hele eller dele af deres ejerandel, bliver dette beskattet som udbytteskat.

Som udgangspunkt skal denne virksomhedsform momsregistreres, medmindre virksomhedens aktiviteter ikke er momspligtige.

Læs mere om aktieselskab her.

 

Hvilken virksomhedsform skal du vælge?

Før du beslutter dig for, hvilken virksomhedsform du vil stifte, er der forskellige faktorer, du bør overveje.

Disse er blandt andet følgende:

 • Hvor stor en risiko er du villig til at løbe?
 • Hvor meget kapital har du mulighed for at indskyde?
 • Hvordan ønsker du, at din skat skal opgøres?
 • Hvilke regnskabskrav er du villig til at opfylde?

 

Skal NEMADVOKAT rådgive dig?

Det kan være vanskeligt at finde ud af, hvilken virksomhedsform der egner sig bedst i netop din situation. Derfor står vi altid klar til at hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning, så vælger den virksomhedsform, der egner sig bedst.

Ring til os, så tager vi en gratis og uforpligtende snak omkring dine muligheder.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

Læs også