due diligence

Due diligence

 

 

Hvad er Due diligence?

Due diligence bliver anvendt i forbindelse med en virksomhedshandel, og er en betegnelse for den undersøgelse, der foretages af en potentiel køber i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse/virksomhedssalg.

Efter at køber og sælger har forhandlet de overordnede forhold for en virksomhedsovertagelse, er det kutyme, at begge underskriver en hensigtserklæring. Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men er ment som en foreløbig købsaftale, hvor køber efterfølgende får mulighed for at undersøge virksomheden nærmere i en due diligence.

Køb af virksomhed
Gratis vurdering
Læs mere

 

Formålet med due diligence er at afdække diverse risici, der er forbundet med at overtage eller investere i en virksomhed. Hertil hvilke pris køber er villig til at betale. Køber bruger altså oftest denne undersøgelse som en formel for, hvad der helt præcist skal til for at gennemføre købet og varetage virksomheden i fremtiden. Med andre ord er formålet med undersøgelsen at tilkendegive, hvorvidt købers forventninger til virksomhedsoverdragelsen kan blive indfriet.

Som en del af undersøgelsen, får den potentielle køber af virksomheden adgang til flere af virksomhedens oplysninger, der som regel er lukket for offentligheden. Det kan være oplysninger såsom virksomhedens finansielle ståsted, tekniske, juridiske eller kommercielle forhold. Køber skal have adgang til følgende oplysninger omkring virksomheden, for at kunne fastlægge, hvorvidt det er en god eller dårlig investering.

Læs mere omkring virksomhedsoverdragelsen.

 

Due diligence i 5 trin

Foruden at være en juridisk undersøgelse af køber inden endelig overdragelse, er due diligence-processen i høj grad et punkt, hvor køber virkelig kan fornemme, hvorvidt virksomheden er veldrevet. Her kan køber tage stilling til, hvilke remedier og midler der skal tages i brug, for efterfølgende at kunne fortsætte virksomheden eller integrere den nuværende virksomhed i egen organisation.

Vi har i nedenstående givet vores bud på de 5 essentielle trin i en due diligence-proces. Eksemplet tager udgangspunkt i sælgers perspektiv, men kan på flere måder også anvendes fra den potentielle købers perspektiv. Det anbefales altid at tage kontakt til en advokat i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, da processen kan være lang og omfattende uden en juridisk baggrund eller kendskab til salg af virksomheder eller virksomhedsoverdragelser.

 

#1 Indsamling af materiale

Sælger og sælgers rådgiver udarbejder en indsamlingsliste med de forventede emneområder, som forventes vil undersøges af køber og købers rådgiver. Denne indsamlingsliste kaldes også for en “Request-list” og danner rammerne for det digitale datarum, som den potentielle køber senere får adgang til.

 

#2 Gennemgang af materiale

Det er en fordel for sælger såvel som køber at være tilknyttet en juridisk rådgiver med erfaring inden for virksomhedssalg/overdragelse. På den måde undgår man eventuelle fejl og mangler ved udarbejdelsen af materialet, der kan påvirke prisen negativt.

Som et led i at gennemgå det indsamlede materiale, er det vigtigt at vurdere, hvorvidt materialet bør anonymiseres, da der helt sikkert indgår personlige og fortrolige oplysninger, som køber nødvendigvis ikke behøver adgang til i første omgang af processen.

Foruden sikringen af videregivelsen af personlige og fortrolige oplysninger, er det også essentielt, at det indsamlede materiale er relevant for den konkrete transaktion og for den konkrete fase i due diligence-processen.

 

#3 Etablering af virtuelt datarum

I langt de fleste sager etableres transaktionerne i et virtuelt datarum, hvor al materiale senere kan uploades i digital form. Materialet navngives efter en aftalt standardiseret syntaks og placeres efter aftale i diverse foldere i det virtuelle datarum.

Navngivningen og opdelingen af materialet er vigtigt af flere forskellige årsager. Det giver først og fremmest et godt overblik, der gør købet af virksomheden mere tiltalende for den potentielle køber. Det giver et godt førstehåndsindtryk og en bedre forståelse for køber og købers rådgiver.

Førhen behandlede man altid materialet i et fysisk datarum, hvor det indsamlede materiale blev indekseret, kopieret, printet mv. og indsat i fysiske ringbind, der blev overleveret til køber og købers rådgiver. Fordelen ved, at materialet er blevet digitaliseret er dels, at fleksibiliteten er blevet forøget i forhold til eventuelle ændringer i materialet, opdateringer og strukturen.

Inden materialet i det virtuelle datarum overleveres til den potentielle køber og dennes rådgiver, er det vigtigt, at der underskrives en fortrolighedserklæring.

 

#4 Købers adgang til materiale

Efter indsamling og gennemgang af materiale samt etablering af det virtuelle datarum, er det tid til at give den potentielle køber adgang til materialet.

Efter underskrevet fortrolighedserklæring af køber og dennes rådgiver, kan materialet nu frit undersøges. Der kan sættes forskellige adgangsbegrænsninger i det virtuelle datarum, der gør, at adgangen for køber gradueres.

Adgangsbegrænsningerne kan sættes op alt efter hvad sælger mener beskytter virksomheden bedst og samtidig giver den relevante information til den potentielle køber. Begrænsningerne kan evt. bestå af, at materialet kun kan printes med vandmærker. Sælger kan til hver en tid udvide adgangen til de enkelte dokumenter, mens andre dokumenter kan tilgås i en mere restriktiv form.

 

#5 Dokumentation

Sælger og købers garantier bliver stillet ved et udskrift af indekset og en oversigt over diverse spørgsmål og svar, der typisk indgår som et bilag i overdragelsesaftalen.

Selve dokumentationen, der eksempelvis kan bestå af ovenstående samt underskrift for fortrolighedserklæringen, lagres på en USB, en harddisk mm. inden datarummet lukkes. Køber og sælger har nu hver deres eksemplar af datarummet.

Læs mere om overdragelsesaftaler.

 

Generelle overvejelser

Inden der gives adgang til virksomhedens materiale i det virtuelle datarum, er det vigtigt, at der indgås en fortrolighedskontrakt mellem køber og sælger. Fortrolighedskontrakten skal sikre sælger, at køber ikke misbruger eller videregiver de centrale oplysninger omkring virksomheden. Det kunne i denne forbindelse være kundelister eller økonomiske informationer omkring virksomheden.

Foruden ovenstående, bør en succesfuld og grundig due diligence bestå af en række underpunkter, som supplerer hovedpunkterne. Det kan blandt andet være:

  • EDB og IT-systemer
  • Undersøgelse af ledelsen
  • Hvilke produkter, strategier og hvilken markedsføring virksomheden arbejder med
  • Skattemæssige og regnskabsmæssige forhold

Læs mere om Køb og salg af virksomhed

Køb af virksomhed
Gratis vurdering
Læs mere

Læs også