Fusion af selskaber

En fusion kan i mange tilfælde være en helt naturlig – og ikke mindst profitabel – måde at føre dit selskab videre på i forbindelse med omstruktureringer. Læs mere under billedet.

fusion af selskaber

Få et 100% uforpligtende tilbud her
Fra DKK 10.000
Start sag

ekskl. moms og gebyrer

Hvad er en fusion?

En fusion defineres i Fusionsskattelovens § 1, stk. 3 som: “Fusion foreligger, når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet selskab eller sammensmeltes med dette.” 

Sagt med andre ord, så overdrager et selskab alle sine aktiver og forpligtelser i forbindelse med en fusion.

 

Typer af fusion

Det er muligt at lade et allerede eksisterende selskab overtage et ophørende selskab.

Derudover er det også muligt at lade en fusion mellem to eller flere selskaber blive til et helt nyt selskab under en ny identitet.

I den forbindelse skelnes der mellem vandrette og lodrette fusioner, samt egentlige og ugentlige fusioner.

Ved en egentlig fusion forstås en sammensmeltning af to eller flere selskaber, således der dannes et helt nyt selskab.

Ved en uegentlig fusion forstås en overførelse af et selskabs samlede aktiviteter til et andet, eksisterende selskab, som derefter fortsætter de overførte aktiviteter.

En vandret fusion er aktuel, hvis du fusionerer med eksempelvis en eller flere branchekollegaer. Det vil sige en sammenlægning af flere uafhængige selskaber.

Fusioner kan også foregå mellem eksempelvis et datterselskab og et moderselskab, hvorved der er tale om en lodret fusion.

 

Krav til dokumenter

Der skal som udgangspunkt udarbejdes en lang række dokumenter til brug for fusionen, herunder en fusionsplan, fusionsredegørelse, mellembalance m.v.

Ligeledes skal selve fusionen offentliggøres overfor Erhvervsstyrelsen, som derefter oplyser om den forestående fusion på CVR. Gennemførslen af fusionen – i henhold til fusionsplan m.v. – kan da gennemføres tidligst en måned efter offentliggørelsen.

De føromtalte dokumenter kan dog i nogle tilfælde fraviges, såfremt alle kapitalejere er enige herom, eller hvis alle deltagende selskaber i fusionen er ApS selskaber. Herved kan en fusion foregå som en såkaldt ”straksfusion”.

Ved en “straksfusion” gennemføres en spaltning hurtigere og mest smidigt. Omvendt er det et krav ved en straksfusion, at en revisor udarbejder en såkaldt kreditorerklæring, der skal udtale – positivt – at eventuelle kreditorer er sikret tilstrækkeligt i forbindelse med straksfusionen.

Såfremt kreditorerklæringen derimod er negativ, kan en straksfusion ikke ske. Udarbejdelsen af denne erklæring medfører naturligvis omkostninger til revisor.

Få et 100% uforpligtende tilbud her
Fra DKK 10.000
Start sag

ekskl. moms og gebyrer

-oOo-

NEMADVOKAT kan bistå med varetagelse af en fusion i sin helhed i samarbejde med selskabets revisor. Derved sikres det, at samtlige faser i fusionen går rigtig til.

 

Tip 1:
KØB AF VIRKSOMHED
Overvejer du i forbindelse med fusionering at købe et eller flere selskaber, så
kan du opnå store besparelser ved at benytte den samme advokat gennem hele processen.

Læs mere om køb af virksomhed her

 

Tip 2:
SELSKABSOMDANNELSE
Overvejer du at omdanne et eller flere selskaber i forbindelse med fusionering? Se, hvordan vi kan bistå dig under hele forløbet her.
Du kan opnå store besparelser ved korrekt rådgivning.

Læs mere om selskabsomdannelse her