Interessentskabskontrakt

I forbindelse med oprettelse af interessentskab (I/S) er det en fordel at få udarbejdet en interessentskabskontrakt. En interessentskabskontrakt er relevant for dig, der gerne vil have overblik over dit samarbejde med dine medejere samt selve driften af virksomheden. Kontrakten sikrer yderligere et velfungerende samarbejde mellem dig og dine medejere, da risikoen for konflikter mellem jer minimeres.

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig med at få udarbejdet en interessentskabskontrakt. Vi foretager en konkret og juridisk faglig vurdering af, hvad I bør overveje at inkludere i interessentskabskontrakten. Derudover sikrer vi, at alle de vilkår og forpligtelser, du og dine medejere har aftalt, bliver formuleret juridisk korrekt.

 

Få udarbejdet en interessentskabskontrakt

  • Juridisk rådgivning til aftalens indhold
  • Komplet udarbejdelse af interessentskabskontrakt
  • Afsluttende gennemgang af aftalens vilkår

oprettelse af aps selskab

Få et tilbud Opret interessentskabskontrakt
Fra DKK 4.000
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvad er en interessentskabskontrakt?

Kort fortalt er en interessentskabskontrakt en aftale mellem dig og dine medejere af interessentskabet, hvori der står beskrevet, hvordan virksomheden skal drives samt hvilke forpligtelser, I hver især har.

Da der ikke er nogen særlig lov om interessentskaber, kan I derfor frit aftale, hvad der skal stå i interessentskabskontrakten. Kontrakten er ikke lovpligtig, men det kan dog anbefales at få lavet en interessentskabskontrakt uanset hvad, for at sikre alle parter bedst muligt.

 

Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab er kendetegnet ved at have minimum to ejere som både kan være kapitalselskaber og/eller privatpersoner. Interessentskabet kan minde om en enkeltmandsvirksomhed på den måde, at ejeren/ejerne i begge virksomhedsformer hæfter personligt og solidarisk, altså med deres personlige formue. Dog kan enkeltmandsvirksomheden kun have én ejer.
Læs mere om enkeltmandsvirksomhed her.

Der er flere forskellige ting man skal være opmærksom på, alt efter hvilken virksomhedsform der tales om. Derfor er det vigtigt at kunne skelne mellem de forskellige virksomhedsformer.

Du kan læse mere om de forskellige selskabssformer her.

Det specielle ved interessentskabet er, at selskabsloven ikke er gældende for det i modsætning til kapitalselskaber, som eksempelvis anpartsselskaber (ApS) eller aktieselskaber (A/S). Det betyder, at interessentskaber har aftalefrihed, og at ejerne i sådan et selskab i princippet selv kan bestemme, hvordan virksomheden skal drives. Omvendt er kapitalselskaber underlagt flere forskellige krav og lovgivninger. Eksempelvis er det et krav, at et ApS skal have en startkapital på minimum 40.000 kr. Læs mere om oprettelse af ApS her.

Derudover har interessentskaber ikke krav om vedtægter, stiftelsesdokumenter, selskabskapital eller lignende, hvilket gør oprettelse af interessentskab rimelig enkel, i forhold til kapitalselskaberne.

 

Hvorfor lave en interessentskabskontrakt?

På grund af den manglende lovgivning i forbindelse med interessentskaber, kan en interessentskabskontrakt være en fordel at få udarbejdet, da den dermed kan sætte rammerne for driften af virksomheden, samt ejernes individuelle forpligtelser.

 

Interessentskab hæftelse

Som nævnt tidligere, er der personlig hæftelse i interessentskaber. Du og dine medejere hæfter altså personligt, ubegrænset og solidarisk for al gæld i virksomheden. Det vil sige, at I hæfter med alle jeres ejendele, såsom hus, bil osv. Det betyder også, at du hæfter for de forpligtelser og den eventuelle gæld, som dine medejere ikke kan betale og omvendt.

Netop på grund af den personlige hæftelse i interessentskaber, er det en rigtig god idé at indgå en interessentskabskontrakt med dine medejere. Dermed vil I kunne udarbejde klare aftaler om eksempelvis hæftelse og tegningsret.
Især tegningsret er vigtigt at lave klare aftaler om i en interessentskabskontrakt. Tegningsret betyder nemlig, at interessenterne med tegningsret kan tegne, altså forpligte, interessentskabet udadtil og i den forbindelse også de andre interessenter.

Hvis den ene interessent i et interessentskab bestiller varer for en masse penge, og varerne efterfølgende ikke er til at sælge, betyder det, at interessentskabet ikke har penge på kontoen. Leverandøren af varerne kan derfor kræve at få penge fra begge interessenter, da I begge hæfter personligt. I værste tilfælde kan det betyde, at den anden interessent skal gå fra hus og hjem, fordi vedkommende hæfter for den gæld, som den ene interessent har opbygget og eventuelt ikke kan betale med sin personlige formue.

For at undgå disse situationer, er det vigtigt at få udarbejdet en interessentskabskontrakt, så der er helt klare retningslinjer for, hvordan selskabet skal drives og hvilke forpligtelser interessenterne i interessentskabet har hver især.

Det skal dog understreges, at en sådan aftale IKKE medfører, at en kreditor så er begrænset til at søge sit krav i henhold til den fordeling, som fremgår af kontrakten. Dvs. at kontrakten alene gælder mellem interessenterne og forpligter dermed ikke tredjemand.

Dertil er det en fordel at få en advokat til at hjælpe jer med at udarbejde en interessentskabskontrakt, da der stort set ingen regler er for denne virksomhedstype, hvilket hurtigt kan resultere i konflikter mellem interessenterne.

Få et tilbud Opret interessentskabskontrakt
Fra DKK 4.000
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvad skal interessentskabskontrakten indeholde?

Som sagt er der ikke mange regler for, hvad en interessentskabskontrakt skal indeholde. Der findes mange interessentskabskontrakt skabeloner på nettet, men det frarådes at gøre brug af disse, da interessentskabskontrakter kan variere meget fra et interessentskab til et andet, afhængig af hvad de forskellige interessenter i et interessentskab aftaler med hinanden.
Dog bør en interessentskabskontrakt som minimum indeholde oplysninger om;

 

Virksomhedens formål

Her skal det defineres hvad formålet er med interessentskabet. Dette er vigtigt at afklare, så alle interessenter i interessentskabet er med på, hvordan virksomheden skal drives.

 

Ejernes arbejdsmængde og ejerandel

Det skal her beskrives, hvordan de forskellige opgaver i virksomheden skal fordeles – altså hvilken ejer der har ansvaret for hvilke opgaver. I den forbindelse skal karakteren af hver interessents indskud defineres, fx hvorvidt dette skal bestå af kontante midler, aktiver og/eller en arbejdsforpligtelse.

 

Hvem hæfter for hvad?

Her skal det afgrænses, hvad den enkelte ejer hæfter for. Ifølge lovgivningen hæfter alle ejerne personligt og solidarisk for al gæld. I kan dog indbyrdes aftale, hvem der hæfter for hvad. Dette undtager dog ikke tredjemand for at kræve alt gæld inddraget ved kun én interessent.

 

Tegningsregel

Her skal I beskrive, hvem der har tegningsret og derfor kan indgå aftaler og i den forbindelse skabe forpligtelser på vegne af virksomheden.

 

Overtrædelse af interessentskabskontrakten

I skal kunne afgrænse, hvilke overtrædelser af kontrakten, I mener, der er så alvorlige, at det skal have konsekvenser for vedkommende, samt hvilken konsekvens overtrædelserne skal have.

 

Hvis en ejer ønsker at forlade virksomheden

Hvis en ejer ønsker at forlade virksomheden, skal det være beskrevet i interessentskabskontrakten, hvordan dette skal gøres i forhold til f.eks. forkøbsret.

 

Sygdom eller barsel

Her skal det beskrives, hvordan I håndterer og gør ved sygdom, barsel eller anden uarbejdsdygtighed.

 

Tvistløsning

I skal her afgrænse, hvordan eventuelle tvister mellem jer interessenter løses, altså om det eksempelvis skal være via voldgift, mediation eller almindelig retsbehandling.

 

Fordeling af over- og underskud

Her skal det beskrives, hvem der f.eks. har pligt til at indbetale realiseret underskud.

 

Konkurrenceklausul

Her skal det afgrænses, om I ejere har en konkurrenceklausul, hvis I træder ud af virksomheden, samt omfang og varighed af klausulen. Derudover skal I også definere eventuel bod for overtrædelse.

 

Betingelser for at ophøre samarbejdet

For at sikre alle parter bedst muligt er det en fordel, hvis I aftaler, hvad der skal ske, hvis I på et tidspunkt ønsker at opløse virksomheden.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Det kan være svært at finde ud af, hvilke betingelser og forpligtelser der skal stå i interessentskabskontrakten. Derfor bør I kontakte en advokat, hvis I skal have udarbejdet en interessentskabskontrakt. Vores advokater står klar til at hjælpe dig med at få overblikket over interessentskabskontrakten og samtidig sørge for, at de aftaler og forpligtelser I ønsker at have med i kontrakten bliver formuleret juridisk korrekt.

Ring til os på tlf. 70 20 41 61, og få en uforpligtende snak om din situation.

Få et tilbud Opret interessentskabskontrakt
Fra DKK 4.000
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer