Direktørkontrakt

I en direktørstilling er man ikke omfattet af funktionærloven eller andre overenskomster. Der findes ingen særlige krav til hvad en direktørkontrakt (På engelsk ”General Manager, Contract of Employment”) skal bestå af, men der er en række forhold, som man som minimum bør tage stilling til, når man ansætter en direktør og udsteder den tilhørende direktørkontrakt.

 

Klar til at oprette en direktørkontrakt?

 • Juridisk rådgivning til kontraktens indhold
 • Komplet udarbejdelse af kontrakt
 • Afsluttende gennemgang af kontraktens vilkår

advokater

Få udarbejdet direktørkontrakt i dag
DKK 1.500
Bestil online nu

ekskl. moms

 

Hvad er en direktørkontrakt?

Som direktør skal man registreres hos Erhvervsstyrelsen, der omfattes af reglerne, der er gældende for direktører efter selskabsloven. Selskabsloven oplyser om, hvad en registreret direktørs rettigheder, ansvar og arbejdsopgaver består af.

Ved at indgå i en direktørkontrakt sikrer ikke kun den kommende registrerede direktør, men samtidig selskabet, at få forventningsafstemt de generelle forhold om ansættelsen. Hertil at vilkårene for ansættelsen bliver dokumenteret og risikoen for uenigheder og uoverensstemmelser bliver minimeret. Såfremt direktøren er ejer i det pågældende selskab, anbefales det at udarbejde en direktørkontrakt, således der er klarhed over de lønudbetalinger m.m. som foretages. Dette sikrer også dokumentation overfor myndigheder m.v.

Som udgangspunkt er direktørkontrakten beregnet på direktører i kapitalselskaber, dvs. ApS, A/S og P/S’er. Men der er ikke noget til hinder for, at vi udarbejder en direktørkontrakt til en person, som ejer fx en enkeltmandsvirksomhed. Denne person er de facto direktør i sin egen virksomhed. Hvorvidt man så skal kalde den en ’direktørkontrakt’ eller blot en ’ansættelseskontrakt’, afhænger lidt af de konkrete omstændigheder i virksomheden.

Læs mere om de forskellige selskabsformer her

 

Pris for oprettelse af direktørkontrakt

Prisen for oprettelse af en direktørkontrakt kan variere og afhænge meget af selve indholdet, der indgår i den ønskede kontrakt.

NEMADVOKAT tilbyder en stærk fast pris på 1.500 DKK ekskl. moms. for komplet udarbejdelse af direktørkontrakt.

Vi vil så gerne hjælpe dig med at udarbejde den bedste direktørkontrakt både for den kommende direktør og selskabet. Kontakt NEMADVOKAT og lad vores juridiske rådgivere guide dig igennem processen.

Processens forløb starter med at afklare forholdene omkring selskabet i forhold til ledelsesstruktur, hvorefter du i fællesskab med din juridiske rådgiver, drøfter de personlige forhold for direktøren – herunder løn, pension, ferie m.v. Vi udarbejder herefter et udkast af kontrakten på baggrund af vores samtale og retter de sidste justeringer til senere brug, såfremt det skulle blive aktuelt.

Få udarbejdet direktørkontrakt i dag
DKK 1.500
Bestil online nu

ekskl. moms

 

Hvorfor lave en direktørkontrakt?

Det er helt klart en fordel at udarbejde en direktørkontrakt mellem selskab og direktør for at opbygge eller bevare de trygge og faste rammer for begge parter – særligt i et selskab, hvor der er flere ejere.

Med en direktørkontrakt undgår begge parter eventuelle misforståelser omkring diverse ansættelsesvilkår, såsom løn, ferie og pension. Er der kun en enkelt ejer i selskabet, er en kontrakt særligt også en fordel, hvis ejeren på sigt ønsker at trække løn ud af selskabet. Er direktøren ikke ejer i det gældende selskab, er det som udgangspunkt ikke et lovmæssigt krav, at der udarbejdes en ansættelseskontrakt mellem selskab og direktør. Det kan dog være en klar fordel i langt de fleste scenarier.

Hos NEMADVOKAT har vores advokater stor erfaring indenfor diverse kontrakter og kan give juridisk vejledning til, hvorfor det netop er vigtigt, og hvilke konsekvenser der kan være i vente, såfremt den ikke bliver udarbejdet.

 

Hvad indeholder en direktørkontrakt?

En direktørkontrakt vil oftest indeholde punkter der beskriver direktørens rettigheder og pligter – herunder dato for tiltrædelsen, følgende ansvarsområder, hverv under ansættelse, tavshedspligt under og efter ansættelsen i virksomheden og kunde- og konkurrenceklausuler.

Direktørens økonomiske rettigheder indgår også – herunder lønnen, evt. frynsegoder, pensionsordning og ferieordning. Ophør vil oftest indbefatte direktørens fratrædelse, afskedigelse, evt. fratrædelsesgodtgørelse, og slutteligt hvordan uenighed om fortolkning af aftalen/kontrakten skal afgøres, såfremt det opstår.

Direktørkontrakten i punktform:

 • Ansvarsområde og stillingsbeskrivelse
 • Arbejdsplads og arbejdstid
 • Evt. angive anden beskæftigelse under ansættelsen
 • Aflønning (fx arbejdsbil, arbejdstelefon, bonus, aktieoptioner, pensionsordning)
 • Retten til fravær som følge af f.eks. ferie og sygdom og retten til løn under fravær
 • Konkurrence- og/eller kundeklausul under og efter ansættelsen
 • Tavshedspligt under og efter ansættelse i selskabet
 • Loyalitetspligt under og efter ansættelsen
 • Opsigelsesvarsler (Direktør og selskab)
 • Ophævelse uden varsel ved væsentlig misligholdelse (Direktør og selskab)
 • Afgørelse af uenigheder om ansættelsesforhold

 

Krav for en direktørkontrakt

En kontrakt er på mange måder subjektiv mellem direktøren og selve selskabet. Der er derfor ingen lovpligtige krav til, hvordan kontrakten skal udformes. Det kan dog være en god idé, at du som arbejdsgiver eller som direktør sætter nogle krav for dig selv og din nye samarbejdspartner for at undgå misforståelser og stridigheder, der senere kan lede til komplicerede scenarier.

En veludformet direktørkontrakt kan laves i samarbejde med en advokat eller juridisk rådgiver for at sikre både direktør og arbejdsgiver de bedste forhold i forbindelse med aftalen. Såfremt direktøren er ejer i det pågældende selskab, har selskabet, ifølge selskabsloven, pligt til at udarbejde en kontrakt, da der er pligt for at udligne alle aftaler mellem ejer og selskabet på et legalt dokument.

 

Direktørkontrakt eksempel

Direktørkontrakter kan variere fra person til person. Her fremgår det blandt andet, at direktøren vil blive anmeldt til Erhvervsstyrelsen, at direktøren varetager evt. både den overordnede, strategiske samt den daglige ledelse af selskabets virksomhed og, at direktøren har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad han/hun erfarer i forbindelse med udførelsen af sit arbejde som direktør.

Kontakt NEMADVOKAT i dag og lad os give dig en skabelon til direktørkontrakten, der er tilpasset nøjagtigt til din position og situation.

Herunder vil en ulykkesforsikring oftest også indgå. Den kan eksempelvis være udformet således:

”Forsikringen skal have en dækningssum på x-antal kr. ved død og fuldstændig invaliditet. l tilfælde af død skal forsikringssummen tilfalde selskabet med x-antal %, og de resterende x-antal % Direktørens enke eller børn eller, hvis direktøren ikke efterlader sig sådanne, direktørens bo. Forsikringssummen reguleres hvert x-antal år, således at forholdet mellem forsikringssum og vederlag bevares.”

 

Feriepenge

Direktører er som hovedregel ikke omfattet af ferieloven – hverken den tidligere eller nye. Det betyder, at der ikke kan foretages indbetalinger til den nye feriefond, og en indefrysningsforpligtelse vil ikke nødvendigvis skulle opgøres. Samme regelsæt gælder for de personer, som ikke er anmeldt som værende direktører, men som har en afgørende indflydelse på selskabet.
Det kan blandt andet være hovedaktionærer. Også personer i selskabet, men en mindre ejer- og stemmeandel, helt ned til 10 %, anses som at have en afgørende indflydelse, såfremt de samtidig er medlem af selskabets direktion og bestyrelse.

 

Direktørkontrakt efter funktionærloven

Direktørstillinger er ikke omfattet af funktionærloven, der indbefatter:

 • Minimumsregler for opsigelsesvarsel
 • Ferie, barsel og opsigelse ved sygdom og lign.
 • Eller overensomkostaftaler

Der er derfor i højere grad en vis aftalefrihed i ansættelsesforholdet, hvilket betyder, at ansættelsesforholdet reguleres af kontrakten. Direktørkontrakten er altså oftest længere og regulerer mere end i en ”normal” ansættelseskontrakt, da den bør regulere i de forhold, som normalt vil være givet af Funktionærloven.

Der er dog ikke noget til hinder for, at der mellem selskabet og en direktør aftales, af Funktionærloven finder anvendelse.

 

Fratrædelsesgodtgørelse

Fratrædelsesgodtgørelsen er et beløb som udbetales til direktøren i forbindelse med, at vedkommende fratræder den gældende stilling. Oftest betegnet som en ”golden parachute” eller et ”gyldent håndtryk”.

Hensigten med fratrædelsesgodtgørelsen er som regel at lette overgangen til en anden beskæftigelse for direktøren, der træder af. Her bliver fratrædelsesgodtgørelsen derfor betragtet som værende en ”forlængelse” af allerede aftalte opsigelsesvarsel i direktørkontrakten.

Selvom der ingen faste regler er for, hvordan et vilkår om fratrædelsesgodtgørelse bør udformes, er det essentielt, at virksomheden tager specifikke faktorer til overvejelse. Det er efterhånden blevet normen, at der er indføjet vilkår om, at direktøren bør være en såkaldt ”good leaver” for at kunne opnå fratrædelsesgodtgørelsen. Det kan samtidig betyde, at såfremt direktøren er en ”bad leaver”, bortfalder retten til fratrædelsesgodtgørelsen. Det er såkaldte ”uskrevne regler”, der definerer, hvorvidt en direktør er en ”good leaver”.

Indholdet for kontrakten er i vidt omfang for forhandling. Det er derfor yderst vigtigt at præcisere, hvornår og under hvilke omstændigheder direktøren er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse.

 

En direktør bliver anset som en ”bad leaver” i følgende situationer:

 1. Direktørens egen opsigelse, medmindre det skyldes selskabets (væsentlige) misligholdelse af ansættelsesforholdet
 2. Direktørs dødsfald
 3. Selskabets opsigelse af direktøren, og denne har givet rimelig anledning til opsigelsen
 4. Selskabets bortvisning af direktøren, og denne væsentligt har misligholdt ansættelsesforholdet.

 

I andre tilfælde af ophør af direktørens stilling, betragtes vedkommende typisk som værende en ”good leaver” og bevarer derved retten til fratrædelsesgodtgørelse. Direktørkontrakten er i de fleste tilfælde aftalt med et opsigelsesvarsel for både selskab og direktør. Der er ingen problemer ved, at én af parterne ønsker at opsige med længere varsel, end hvad der står i direktørkontrakten. Det kan dog have en påvirkning på direktørens ret til at bevare fratrædelsesgodtgørelsen. Det er et fortolkningsspørgsmål af den konkrete direktørkontrakt – Herunder den indbyrdes sammenhæng mellem opsigelsesvilkårene og retten til fratrædelsesgodtgørelse.

  Hos NEMADVOKAT har vores advokater stor erfaring indenfor diverse kontrakter og kan give juridisk vejledning til, hvorfor det er vigtigt, og hvilke konsekvenser der kan være i vente, såfremt den ikke bliver udarbejdet.

  Få udarbejdet direktørkontrakt i dag
  DKK 1.500
  Bestil online nu

  ekskl. moms

   

  Barsel inkorporeret i direktørkontrakten

  En direktør har ret til at afholde barsel som alle forældre, men som udgangspunkt ikke automatisk ret til at modtage barselsdagpenge, jf. den omfattede personkreds af barselsloven eller løn under barsel. Dette skal aftales specifikt med en arbejdsgiver. I praksis er dette dog meget normalt, så mange arbejdsgivere tilbyder typisk løn under barsel i et eller andet omfang.

  Trods der er nogle obligatoriske punkter, der bør indgå i en direktørkontrakt, er det muligt at ’designe’ kontrakten indbyrdes mellem direktør og selskab. Funktionærloven sikrer funktionærerne retten til løn i barselsperioden – men selvom direktører ikke er omfattet af funktionærloven, kan ’goder’ som barsel sagtens aftales mellem direktør og selskab i direktørkontrakten.

   

  Sygdom over længere periode

  Hvis direktøren har sygdom gennem en længere periode end 3 måneder, uafbrudt fraværen, og derfor er forhindret i at udføre selskabets arbejdsopgaver, der fremgår af ansættelsesforholdene, kan selskabet opsige direktørens stilling med 6 måneders varsel til den første i en måned. Dette er dog kun gældende, hvis dette er aftalt i kontrakten, da f.eks. mindre end 3 måneders sygdom kan være nok til at opsige en direktør.

  Det kan igen variere mellem kontrakter og selskaber, hvad konsekvenserne i forhold til sygdom over en længere periode bør være. Eftersom sygdom kan opstå akut og ikke altid planlægges, er det vigtigt at have udarbejdet en fornuftig kontrakt, der respekterer både direktørens og selskabets overordnede ønsker og behov. Det er derfor en god idé at være i dialog med en advokat eller juridisk rådgiver, der kan vejlede dig til, hvad den bedste løsning vil være i den gældende situation.

   

  Pension

  Pensionsforhold aftales individuelt mellem selskabet og en direktør, da overenskomster m.v. ikke gælder for direktører. Det vil sige, at typen af pensionsordning bør forhandles med direktøren for at imødekomme direktørens behov så vidt som muligt.

   

  Gyldighed

  Der er ikke nogen formkrav til en direktørkontrakt – kontra eksempelvis en ansættelseskontrakt til en lønmodtager. Alle kan i princippet selv lave en kontrakt. Det er altså ikke et lovkrav at få udarbejdet kontrakten hos f.eks. en advokat. Det kan dog være en fordel i de fleste tilfælde, så både direktør og selskab sikrer sig at alle forhold er taget hånd om.

  Uden erfaring og juridisk vejledning, kan det være nemt at se igennem fingrene med enkelte faktorer, der kan være afgørende på længere sigt. Det er essentielt, at alle forhold bliver taget i betragtning, så ingen af parterne står i en situation, hvor de føler sig snydt.

  Hos NEMADVOKAT har vores advokater stor erfaring indenfor diverse kontrakter og kan give juridisk vejledning til, hvorfor det er vigtigt, og hvilke konsekvenser der kan være i vente, såfremt den ikke bliver udarbejdet.

   

  Opsigelse af direktørkontrakt

  Af direktørkontrakten fremgår reglerne for direktørens fremtidige opsigelse. Opsigelsesvarslet består typisk af et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder, men dette er igen meget individuelt.

  Bliver direktøren opsagt, frem for selv at fratræde stillingen, er selskabet berettiget til at meddele direktøren, at selskabet i resten af selskabsperioden ikke ønsker at gøre brug af vedkommendes arbejdskraft – også kaldet fritstilling. Selskabet skal dog stadig betale den opsagte direktør fuld løn under resten af opsigelsesperioden.
  Opsigelse skal altid ske skriftligt, da det kan være nødvendigt at dokumentere, hvornår processen blev påbegyndt. Funktionærlovens opsigelsesvarsler finder ikke anvendelse inden for direktørkontraktens regelsæt.

  En saglig begrundelse for opsigelsen af direktørens stilling kan tage udgangspunkt i to forhold:

  1. Objektive forhold: Hvor der foretages ændringer i organisationens struktur, eller hvor selskabet er nødsaget til at foretage større besparelser. Med hensyntagen til selskabets daglige drift vil opsigelsen i langt de fleste tilfælde være saglig.
  2. Subjektive forhold: Hvor direktørens adfærd eller ringe præstationer er årsag til opsigelsen. Det kan bestå af mangel på præstationer, adfærds- eller samarbejdsproblemer. Begrundelsen for opsigelsen vil dog sammenstilles med øvrige omstændigheder i en helhedsbetragtning. Hvis selskabet ikke formår at fremlægge en saglig begrundelse i opsigelsen af en ansat, kan direktøren gøre krav på en godtgørelse, der afhænger af direktørens alder, anciennitet og øvrige omstændigheder vedrørende opsigelsen.

  For at undgå misforståelser og konflikter mellem direktør og arbejdsgiver, er det vigtigt at tydeligøre eksempelvis arbejdsopgaver, forventninger og overordnede forhold, der kan være afgørende for en evt. fyring i direktørkontrakten.

  Få udarbejdet direktørkontrakt i dag
  DKK 1.500
  Bestil online nu

  ekskl. moms