Likvidation af selskab

Når man lukker et selskab ved likvidation, betyder det, at selskabets faste aktiver såsom kontorinventar, maskiner, ejendomme og varelager mm. sælges og eventuelle kreditorer betales. Fordelen ved denne løsning til opløsning af et selskab er, at I som ejere ikke hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for eventuel gæld i selskabet. Det eneste krav til at kunne benytte denne løsning er, at selskabet er solvent. 

 

Få professionel hjælp til lukning af dit selskab ved frivillig likvidation

Vi sørger for, at dit selskab lukkes nemt og korrekt ved frivillig likvidation. Dertil klarer vi alle de praktiske ting, der hører til lukningen af et selskab.

Vi sørger for: 

 • Anmeldelse/offentliggørelse af likvidation i CVR/VIRK
 • Udarbejdelse af nødvendige generalforsamlingsprotokollater
 • At indtræde som likvidator i selskabet
 • Løbende varetagelse af hverv som likvidator
 • Oplysning om likvidation til selskabets kendte kreditorer
 • Evt. forhandling med kreditorer om anmeldte krav
 • Adgang til selskabets E-Boks, bankkonto og SKAT TastSelv
 • Indhentelse af skattekvittance
 • Løbende korrespondance med selskabets revisor vedr. udarbejdelse af afsluttende likvidationsregnskab (OBS! Laves separat og er ikke omfattet af vores honorar)
 • Afmeldelse af pligter på VIRK

Vi tilbyder en gratis og uforpligtende samtale om din situation, inden en eventuel sag påbegyndes. Vores advokater har stor erfaring med opløsning af selskab og rådgivning hertil, hvorfor vi giver dig professionel rådgivning gennem hele processen. Derfor kan vi hjælpe dig/jer med at afvikle dit selskab nemt, effektivt og sikkert.

Forældrekøb køberrådgivning advokat

Få en gratis og uforpligtende vurdering
Fra DKK 15.000
Start sag

ekskl. moms

 

Hvorfor skal du vælge NEMADVOKAT?

Har du besluttet, at dit selskab skal lukkes ved frivillig likvidation, så er det fornuftigt, hvis du alliere dig med et selskabsadvokat, som give dig juridisk rådgivning og hjælpe dig med nedlukningsprocessen.

NEMADVOKATs selskabsadvokater hjælper dig gennem likvidationen af dit selskab. Du kan dermed føle dig tryg gennem hele forløbet og sikrer dig samtidig, at nedlukningen af dit selskab foregår juridisk korrekt. Med hjælp fra vores professionelle selskabsadvokater undgår du at løbe ind i problemer. Dertil er du sikret en nem, effektiv og sikker opløsning af dit selskab.

Vi har i den forbindelse udviklet vores egen digitale platform NEMBLIK, hvor du kan tilgå din sag og dine selskabsdokumenter døgnet rundt. Derudover kan du se, hvor langt din rådgiver er kommet i processen og samtidig komme hurtigt i kontakt med vedkommende, hvis du har spørgsmål.

Vi bistår dig gennem hele dit sagsforløb og sørger for, at dine interesser altid er i fokus, så du kan lukke dit selskab på den bedste måde for dig.

 

Likvidation af selskab

Vi er med dig gennem
hele processen

Likvidation af selskab

Gennemsigtig sagsgang
og overblik 24/7

Likvidation af selskab

Få en uforpligtende
indledende samtale

Værd at vide

Brug af advokat sikrer dokumentets gyldighed

Når du får juridisk rådgivning og oprettelse af juridiske dokumenter fra et advokatkontor, som er advokatforsikret, er du sikret dokumenternes gyldighed samt at de er udarbejdet efter dine specifikke ønsker.

Pas på ved brug af dokumentskabeloner

På nettet er der mange muligheder for at oprette billige juridiske dokumenter gennem dokumentgeneratorer, hvor du som kunde blot skal give en række oplysninger for derefter at modtage dit dokument. Ved brug af disse er der ofte ikke rådgivning eller anden menneskelig indblanding. Der er derfor en risiko for fejl, og at dokumentet ikke opfylder dine specifikke ønsker.

 

Hvorfor benytte sig af frivillig likvidation?

En af de helt store fordele ved frivillig likvidation er, at likvidator indtræder i ledelsens sted i forbindelse med likvidationen. Det betyder, at du som ejer af selskabet ikke hæfter personligt, solidarisk eller ubegrænset for eventuel gæld i selskabet.

Som sagt skal selskabet være solvent, førend en frivillig likvidation kan bruges som lukning af et selskab. Hvis et selskabet er solvent, betyder det, at der ikke er hverken forfalden eller uforfalden gæld i selskabet, og at selskabet har overholdt sine forpligtelser.

Få en gratis og uforpligtende vurdering
Fra DKK 15.000
Start sag

ekskl. moms

Har du brug for mere viden?

Nedenfor gennemgår vi følgende

Generelt om frivillig likvidation

Processen for frivillig likvidation

 

– God læselyst

 

Hvad er likvidation?

Man kan kun opløse et selskab ved frivillig likvidation, hvis selskabet er solvent – altså hvis værdien af aktiverne overstiger gælden. Beslutningen om likvidation skal vedtages på en generalforsamling, og ejerne af selskabet skal udpege en likvidator – typisk en advokat – hvem forestår likvidationen.

Det er likvidators opgave at afhænde selskabets aktiver og passiver. Så snart beslutningen om likvidation offentliggøres, har eventuelle kreditorer derefter 3 måneder til at anmelde deres krav. Herefter kan likvidator optage selskabet til endelig likvidation.

Hvis der er overskud, udbetales dette til selskabets ejere, og selskabet bliver dernæst opløst. Har selskabet allerede afviklet alt gæld, kan afviklingen af selskabet i stedet ske med opløsning ved betalingserklæring.

Du kan læse mere om opløsning ved betalingserklæring her.

Når en virksomhed er under likvidation, skal denne bruge “under likvidation” i forlængelse af virksomhedens navn fra start til slut af likvidationen.

Likvidation er en frivillig måde at opløse et selskab på, men det kræves, at selskabet ikke er insolvent. Derfor kaldes metoden både for frivillig likvidation og solvent likvidation.

 

Frivillig likvidation

Likvidation er en frivillig metode til at opløse et selskab og iværksættes af selskabet selv. Derfor kaldes metoden som sagt også for frivillig likvidation. Det er selskabets bestyrelse, der på en generalforsamling kan beslutte, at selskabet skal ophøre gennem likvidation.

Ved beslutning om likvidation gælder samme stemmeregler som ved vedtægtsændringer – altså ⅔ flertal. Bestyrelsen skal også udvælge en eller flere likvidatorer, der skal stå for likvidationen.

Når en likvidation er vedtaget, skal selskabets ledelse og revisor fratræde. Derefter skal likvidationen anmeldes til Erhvervsstyrelsen inden for 14 dage med et referat fra generalforsamlingen, hvor dette blev vedtaget. Hvis afviklingen af selskabet ikke sker frivilligt, er der tale om en tvangsopløsning.

 

Solvent likvidation

Før et selskab kan afvikles gennem likvidation, skal denne være solvent. Derfor kaldes metoden yderligere også for solvent likvidation.

At selskabet er solvent betyder, at selskabet er i stand til at kunne betale sine kreditorer. Det vil sige, at selskabets aktiver er større end dets passiver, og dermed har selskabet mere end det, selskabet skylder.

Under en likvidation bruges realisationsprincippet til at værdiansætte aktiver og passiver. Likvidationssituationen vil derfor ofte se anderledes ud end fra regnskabet.

Realisationsprincippet er et regnskabsprincip, hvor gevinsten og tabet på fordringer skal medregnes i den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori gevinst eller tab realiseres. Det vil sige, at gevinst og tab først opgøres, når værdipapiret er solgt. Gevinst og tab på fordringer opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen.

 

Likvidator

Det er den udvalgte likvidators opgave at sælge selskabets aktiver og betale kreditorer. Som tidligere nævnt, er det bestyrelsen, der udvælger likvidator på en generalforsamling. Det er ofte en advokat eller en revisor, der vælges som likvidator, men dette er ikke et krav. De eneste krav er, at personen skal være myndig og ikke må være under værgemål. Likvidator kan til enhver tid afsættes.

Under likvidationen er det likvidator, der overtager virksomhedens ledelse, har ansvaret for at afhænde virksomhedens aktiver og passiver og udarbejde et likvidationsregnskab samt afvikle selskabet.

Virksomhedens ledelse vil blive angivet som fratrådt, når Erhvervsstyrelsen registrerer, at selskabet er trådt i likvidation.

Likvidator skal sørge for at informere samtlige kreditorer, der har penge til gode i selskabet. Det skal ske ved direkte henvendelse og ved meddelelse til Statstidende.

Få en gratis og uforpligtende vurdering
Fra DKK 15.000
Start sag

ekskl. moms

Likvidationsprovenuet

Den indtægt, virksomheden får ved afhændelsen af aktiverne, kaldes likvidationsprovenuet. Denne indtægt skal først og fremmest bruges til at betale kreditorer, og derefter kan den udbetales til virksomhedens ejere.

Det er dog muligt at udbetale aconto af likvidationsprovenuet til ejere. Det kræver dog, at der kan stilles sikkerhed for udbetalingerne.

 

Likvidationsregnskab

I forbindelse med en likvidation skal der udarbejdes flere dokumenter, bl.a. et afsluttende likvidationsregnskab. Et likvidationsregnskab er virksomhedens afsluttende regnskab og dækker over perioden fra sidste årsregnskab til datoen, hvor virksomheden opløses ved likvidation. Regnskabet skal følge årsregnskabslovens regler.

Du finder årsregnskabsloven her.

Erhvervsstyrelsen skal modtage samtlige årsrapporter for det afsluttende regnskabsår samt et likvidationsregnskab, der dækker perioden fra stiftelse til opløsning. Årsrapporten indberettes digitalt ved en XBRL-indberetning og likvidationsregnskabet vedhæftes som bilag til den digitale anmeldelse af likvidationens afslutning på virk.dk.

Der skal derfor påregnes udgifter til revisor. Til gengæld risikerer man som kapitalejer ikke at hæfte for virksomhedens gæld.

 

Kombinationsregnskab

Hvis virksomheden ophører i perioden efter et endt regnskabsår og inden tidsfristen for indsendelse af årsregnskab, behøver virksomheden ikke både at indsende årsrapport og et afsluttende likvidationsregnskab, men kan i stedet indsende et kombinationsregnskab.

Et kombinationsregnskab i forbindelse med en likvidation indeholder både årsrapporten for det afsluttende regnskabsår samt likvidationsregnskabet.

Indsendes et kombinationsregnskab efter fristen for indsendelse af årsregnskab, accepteres dette ikke af Erhvervsstyrelsen.

OBS: Virksomheden skal aflægge årsrapporter for samtlige af de regnskabsår, der har været under likvidationen.

Få en gratis og uforpligtende vurdering
Fra DKK 15.000
Start sag

ekskl. moms

 

Hvor lang tid tager en likvidation?

En likvidation af selskab tager ca. 6 måneder. Efter beslutningen om likvidation er vedtaget, og kreditorer er blevet informeret herom, har disse 3 måneder til at gøre krav på deres tilgodehavende i selskabet.

Opstår der uoverensstemmelser mellem likvidator og kreditorer omkring betalingskrav, skal disse løses inden for de 3 måneder. Efter de 3 måneder, og når alt gæld i selskabet er betalt, kan likvidator optage selskabet til endelig likvidation.

I forbindelse med likvidationen skal der indhentes en skattekvittance hos SKAT, hvilket i praksis medfører, at processen med at likvidere selskabet tager ca. 6 måneder.

Afslutningsvis skal der også afholdes en afsluttende generalforsamling, hvor likvidationsregnskabet og likvidationsafslutningen skal godkendes. Hvis der har været overskud efter aktierne er solgt og kreditorerne er blevet betalt, så vil ejerne herefter få dette udbetalt.

Det skal dog tilføjes, at der ikke er nogen tidsgrænse for, hvor længe en virksomhed kan være under likvidation.

 

Hvordan likvideres et selskab? 

 1. Beslutning om likvidation vedtages på en generalforsamling.
 2. Likvidator vælges af bestyrelsen i selskabet.
 3. Likvidationen anmeldes til Erhvervsstyrelsen.
 4. Kreditorer informeres om selskabets likvidation.
 5. Kreditorer gør krav på tilgodehavende i selskabet.
 6. Likvidator sælger aktiver og betaler kreditorer.
 7. Likvidator udarbejder et likvidationsregnskab.
 8. Der indhentes en skattekvittance hos SKAT.
 9. Afholdelse af afsluttende generalforsamling.
 10. Likvidator anmelder likvidationens afslutning på Virk.dk.
 11. Selskabet er likvideret.
Få en gratis og uforpligtende vurdering
Fra DKK 15.000
Start sag

ekskl. moms

 

Nedenfor kan du finde en uddybende forklaring på, hvordan en likvidation foregår:

1. Beslutning om likvidation vedtages på generalforsamling

Her bliver ejerne af selskabets enige om, at selskabet skal opløses ved frivillig likvidation.

2. Likvidator vælges af bestyrelsen

Bestyrelsen i selskabet udvælger en likvidator, som vil stå for likvidationen af selskabet. Samtidig fratræder selskabets ledelse, og likvidator indsættes i deres sted.

3. Likvidation anmeldes til Erhvervsstyrelsen

Likvidator anmelder likvidationen til Erhvervsstyrelsen.

4. Kreditorer informeres om selskabets likvidation

Likvidator meddeler alle kreditorer (som altså har penge til gode hos selskabet) om, at selskabet er trådt i likvidation.

5. Kreditorer gør krav på tilgodehavende i selskabet

Efter likvidator har meddelt selskabets kreditorer om, at selskabet er trådt i likvidation, har kreditorerne 3 måneder til at indsende krav om tilgodehavende hos selskabet.

Meddelelsen herom kan ske enten ved direkte henvendelse til kreditorerne eller via meddelelse i Statstidende.

6. Likvidator sælger aktiver og betaler kreditorer

Herefter vil likvidator sælger selskabets aktiver samt betale de kreditorer, der har penge til gode hos selskabet.

Dette skal løbe over mere end 3 måneder, da det er denne periode, hvor kreditorer kan indsende deres krav om tilgodehavende.

Såfremt der er krav fra kreditorer, som likvidator ikke vil godkende, skal dette også afklares i denne periode.

7. Likvidator udarbejder et likvidationsregnskab

Når alle kreditorer er betalt, og det kan fastlægges, hvordan der resterende overskud skal fordeles, skal der udarbejdes et likvidationsregnskab.

Dette er selskabets afsluttende regnskab. Det skal dække perioden fra sidste årsrapport til datoen for afslutningen af likvidationen.

8. Der indhentes en skattekvittance hos Skat

Likvidator indhenter en skattekvittance hos SKAT. En skattekvittance er en erklæring fra SKAT på, at al gæld til det offentlige er betalt.

9. Afholdelse af afsluttende generalforsamling

Efter de 3 måneder skal der afholdes en afsluttende generalforsamling. Her skal selskabets ejere godkende likvidationsregnskabet samt likvidationens afslutning.

Såfremt der har været overskud fra likvidationen (likvidationsprovenu), vil ejerne herefter modtage dette.

10. Likvidator anmelder likvidationens afslutning på Virk.dk

Når ovenstående trin er gennemført, og den sidste generalforsamling er afholdt, anmelder likvidator likvidationens afslutning på virk.dk.

11. Selskabet er likvideret

Når likvidationen er anmeldt som afsluttet på virk.dk, er selskabet officielt likvideret.

 

Hvilke andre opløsningsmuligheder har jeg?

Hvis virksomheden er insolvent, altså at selskabet ikke er i stand til at betale dets kreditorer, så skal afviklingen ske ved en konkurs eller en tvangsopløsning.

Det er derfor vigtigt at beslutte tidligt i processen, om virksomheden er solvent.

Du kan læse mere om tvangsopløsning her.

Få en gratis og uforpligtende vurdering
Fra DKK 15.000
Start sag

ekskl. moms