Lukning af selskab

Lukning af selskab

Skal du have lukket et selskab? Der er flere måder, hvorpå man kan lukke et selskab, og det er individuelt hvad, der bedst kan betale sig. NEMADVOKAT kan være behjælpelig med en solvent opløsning af dit selskab ved enten betalingserklæring eller en frivillig likvidation.

lukning af selskab

SOLVENT

Opløsning ved betalingserklæring

Når man opløser et selskab ved betalingserklæring, erklærer kapitalejerne at al gæld er betalt, og at selskabet er besluttet opløst. Viser det sig efterfølgende, at selskabet havde ubetalt gæld, hæfter kapitalejerne personligt, solidarisk og ubegrænset. Man skal således være varsom med at vælge denne løsning, hvis ikke man har overblik over selskabets forpligtelser.

Det er imidlertid en populær løsning, idet opløsning ved betalingserklæring er den billigste og mest enkle måde, hvorpå man kan lukke et selskab. Løsningen er især oplagt, hvis der ingen aktivitet har været i selskabet. For at lukke et selskab ved betalingserklæring, skal vi indhente en erklæring på at SKAT ikke har skatte- eller afgiftskrav i selskabet. SKATs sagsbehandlingstid er ca. 3-6 måneder, og det må forventes at der går 1-2 uger fra erklæringen er os i hænde, til selskabet er opløst.

 

Få gratis vurdering her

 

Frivillig likvidation

Man kan kun opløse et selskab ved frivillig likvidation, hvis selskabet er solvent – altså hvis værdien af aktiverne overstiger gælden. Beslutning om likvidation skal vedtages på en generalforsamling, og ejerne af selskabet skal udpege en likvidator – typisk en advokat – hvem forestår likvidationen.

Det er likvidators opgave at afhænde selskabets aktiver og passiver. Beslutningen offentliggøres, og eventuelle kreditorer har derefter 3 måneder til at anmelde deres krav, hvorefter likvidator kan optage selskabet til endelig likvidation. Der skal dog i forbindelse med likvidationen indhentes en skattekvittance hos SKAT, hvilket i praksis medfører, at processen med at likvidere selskabet tager ca. 6 måneder.

I forbindelse med en frivillig likvidation skal der også udarbejdes en række dokumenter, herunder et afsluttende likvidationsregnskab, hvorfor der må påregnes udgifter til revisor. Til gengæld risikerer man, som kapitalejer, ikke at hæfte for virksomhedens gæld.

 

INSOLVENT

I de tilfælde, hvor et selskab ikke kan lukkes solvent, betyder dette typisk, at der skal indledes en konkursbehandling af selskabet.

 

Konkurs

Såfremt selskabet er insolvent, dvs. det ikke løbende kan betale sine forpligtelser efterhånden som de forfalder, lukkes et selskab typisk ved konkurs. Formålet med en konkurs er at, inddrage hele selskabets formue og fordele denne ligeligt mellem samtlige kreditorer.

En konkursbegæring kan indgives af en kreditor, som har penge til gode hos selskabet, ligesom et selskab kan indgive en konkursbegæring mod sig selv (egenbegæring). Den som indgiver konkursbegæringen skal betale kr. 750,00 i retsafgift og skal normalt stille sikkerhed for omkostningerne til behandling af konkursboet – dette udgør typisk 30-40.000 kr.

En kurator udpeges af skifteretten, hvem varetager konkursboets interesser. Samtidig mister skyldneren (selskabet) retten til at bestemme over sine aktiver. Hvis du som ledelsesmedlem i et selskab ikke reagerer tids nok og stopper selskabets drift, i tilfælde af selskabets insolvens, kan du risikere at blive pålagt konkurskarantæne. Følgen heraf er, at man ikke må deltage i ledelsen af et kapitalselskab i en periode på typisk tre år.

NEMADVOKAT kan assistere dig med at varetage din konkurskarantænesag, hvis du modtager brev herom. Læs mere her.

 

Tvangsopløsning

En tvangsopløsning er en tvungen afvikling af et kapitalselskab, fx et ApS eller IVS. Dette sker, når et selskab ikke overholder de vigtigste af selskabslovgivningens krav.

Det er Erhvervsstyrelsen, som træffer beslutning om at tvangsopløse et selskab, og sender sagen til skifteretten med henblik på at skifteretten opløser selskabet. Herefter tager de stilling til om selskabet skal opløses formløst, ved likvidation eller konkursbehandling.

Hvis et selskab ønskes genoptaget, dvs. bringes ud af en tvangsopløsningssituation, er der typisk mulighed for dette, men det kræver at der reageres hurtigt – og helst inden skifteretten påbegynder deres behandling af sagen.

 

NEMADVOKAT kan assistere dig med at få genoptaget dit selskab. Læs mere her.

 

Der er meget at tage stilling til når en virksomhed skal lukkes.
NEMADVOKAT kan hjælpe dig med at vælge den rette løsning – og bistå dig i hele processen. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Få gratis vurdering her