Lukning af selskab

Få professionel hjælp til lukning af IVS og lukning af ApS
Husk at du kan omregistrere dit IVS til ApS – Læs her og spar 20%

Et selskab kan lukkes på flere måder, og det er individuelt, hvad der bedst kan betale sig. Vores advokater har stor erfaring med opløsning af selskab og rådgivning hertil.

Vi kan hjælpe dig med solvent opløsning ved betalingserklæring eller frivillig likvidation. Vi kan også hjælpe dig med insolvent opløsning ved konkurs og tvangsopløsning.

Hos NEMADVOKAT tilbyder vi dig altid en gratis og uforpligtende vurdering af din sag. Her vurderer vores advokater, hvordan vi kan hjælpe dig, inden en sag påbegyndes.

lukning af selskab

Få hjælp til lukning af selskab i dag
Fra DKK 3.500
Bestil her

ekskl. moms og gebyrer

Luk virksomhed – hvordan?

En virksomhed kan lukkes på forskellige måder, alt efter om virksomheden er solvent eller insolvent. Her får du den fornødne information om de forskellige måder, hvorpå en virksomhed kan lukkes.

En virksomhed er solvent, såfremt den er i stand til at opfylde dens løbende forpligtelser. Dermed kan den lukkes via opløsning ved betalingserklæring eller frivillig likvidation. Hvis virksomheden ikke er i stand til dette, er den insolvent, og kan dermed lukkes via konkurs eller tvangsopløsning.

Det anbefales at søge rådgivning til lukning af virksomhed, således virksomheden bliver lukket under de mest optimale forhold. Derudover sørger en rådgiver for at lette sagen ved at håndtere lukningen fra start til slut.

 

Løsninger til et solvent selskab

 

Opløsning ved betalingserklæring

Ved opløsning ved betalingserklæring erklærer kapitalejerne, at al gæld er betalt, og at selskabet er besluttet opløst. Viser det sig efterfølgende, at selskabet havde ubetalt gæld, hæfter kapitalejerne personligt, solidarisk og ubegrænset. Man skal således være varsom med at vælge denne løsning, hvis ikke man har overblik over selskabets forpligtelser.

Det er imidlertid en populær løsning, idet opløsning ved betalingserklæring er den billigste og mest enkle måde, hvorpå man kan lukke et selskab. Løsningen er især oplagt, hvis der ingen aktivitet har været i selskabet. For at lukke et selskab ved betalingserklæring, skal vi indhente en erklæring, på at SKAT ikke har skatte- eller afgiftskrav i selskabet. SKATs sagsbehandlingstid er ca. 3-6 måneder, og det må forventes, at der går 1-2 uger fra erklæringen, er os i hænde, til selskabet er opløst.

Læs mere om opløsning ved betalingserklæring her.

 

Frivillig likvidation

Man kan kun opløse et selskab ved frivillig likvidation, hvis selskabet er solvent – altså hvis værdien af aktiverne overstiger gælden. Beslutning om likvidation skal vedtages på en generalforsamling, og ejerne af selskabet skal udpege en likvidator – typisk en advokat – hvem forestår likvidationen.

Det er likvidators opgave at afhænde selskabets aktiver og passiver. Beslutningen offentliggøres, og eventuelle kreditorer har derefter 3 måneder til at anmelde deres krav, hvorefter likvidator kan optage selskabet til endelig likvidation. Der skal dog i forbindelse med likvidationen indhentes en skattekvittance hos SKAT, hvilket i praksis medfører, at processen med at likvidere selskabet tager ca. 6 måneder.

I forbindelse med en frivillig likvidation skal der også udarbejdes en række dokumenter, herunder et afsluttende likvidationsregnskab, hvorfor der må påregnes udgifter til revisor. Til gengæld risikerer man, som kapitalejer, ikke at hæfte for virksomhedens gæld.

Læs mere om likvidation af selskab her.

Få hjælp til lukning af selskab i dag
Fra DKK 3.500
Bestil her

ekskl. moms og gebyrer

 

Løsninger til et insolvent selskab

I de tilfælde, hvor et selskab ikke kan lukkes solvent, betyder dette typisk, at der skal indledes en konkursbehandling af selskabet. Det er eksempelvis tilfældet, såfremt man skal lukke et firma med gæld.

 

Konkurs

Såfremt selskabet er insolvent, dvs. det ikke løbende kan betale sine forpligtelser efterhånden, som de forfalder, lukkes et selskab typisk ved konkurs. Formålet med en konkurs er at inddrage hele selskabets formue og fordele denne ligeligt mellem samtlige kreditorer.

En konkursbegæring kan indgives af en kreditor, som har penge til gode hos selskabet, ligesom et selskab kan indgive en konkursbegæring mod sig selv (egenbegæring). Den som indgiver konkursbegæringen skal betale 750 kr. i retsafgift og skal normalt stille sikkerhed for omkostningerne til behandling af konkursboet – dette udgør typisk 30-40.000 kr.

En kurator udpeges af skifteretten, hvem varetager konkursboets interesser. Samtidig mister skyldneren (selskabet) retten til at bestemme over sine aktiver. Hvis du som ledelsesmedlem i et selskab ikke reagerer tids nok og stopper selskabets drift, i tilfælde af selskabets insolvens, kan du risikere at blive pålagt konkurskarantæne. Følgen heraf er, at man ikke må deltage i ledelsen af et kapitalselskab i en periode på typisk tre år.

NEMADVOKAT kan assistere dig med at varetage din konkurskarantænesag, hvis du modtager brev herom. Læs mere om konkurskarantæne her. 

 

Tvangsopløsning

En tvangsopløsning er en tvungen afvikling af et kapitalselskab, fx et ApS eller IVS. Dette sker, når et selskab ikke overholder de vigtigste af selskabslovgivningens krav.

Det er Erhvervsstyrelsen, som træffer beslutning om at tvangsopløse et selskab, og sender sagen til Skifteretten, med henblik på at Skifteretten opløser selskabet. Herefter tager de stilling til, om selskabet skal opløses formløst, ved likvidation eller konkursbehandling.

Hvis et selskab ønskes genoptaget, dvs. bringes ud af en tvangsopløsningssituation, er der typisk mulighed for dette, men det kræver at der reageres hurtigt – og helst inden skifteretten påbegynder deres behandling af sagen.

Læs mere om tvangsopløsning her.

Få hjælp til lukning af selskab i dag
Fra DKK 3.500
Bestil her

ekskl. moms og gebyrer

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

NEMADVOKAT kan assistere dig med at få genoptaget dit selskab. Der er meget at tage stilling til, når en virksomhed skal lukkes. Derfor hjælper vi dig med at vælge den rette løsning – og bistå dig i hele processen. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.