bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste er et regnskabstal, der er værd at kende til. Det bliver også kaldt for bruttoavance, og tallet viser, hvor mange penge, der er tilbage af omsætningen, når omkostningerne er fratrukket. Bruttofortjenesten viser således differencen mellem indkøbs- eller produktionspris og salgspris.

 

 

Når du driver virksomhed, er det væsentligt, at du ved, hvor meget du får ud af de varer og produkter du sælger, efter omkostningerne er trukket fra – og her er bruttofortjenesten et vigtigt redskab. I denne artikel kan du læse mere om, hvad bruttofortjeneste er, og hvordan du finder frem til den.

 

Hvad er bruttofortjeneste?

Bruttofortjenesten bliver også kaldt for bruttoavance. Det er et centralt begreb indenfor regnskab i virksomheder. Tallet viser, hvor mange penge, du har tilbage, når du har solgt en vare og trukket omkostningerne fra.

Bruttofortjenesten viser altså, hvad differencen mellem indkøbs- eller produktionsomkostningerne og selve salgsprisen er. Du kan derfor bruge bruttofortjenesten til at se, hvor meget du tjener, når du sælger et produkt.

Du bør dog være opmærksom på, at det ikke er alle omkostninger, der skal trækkes fra. Det er udelukkende vareforbruget eller produktionsomkostningerne, du skal trække fra. Herunder kan du læse mere om, hvad disse begreber dækker over.

Definition af vareforbrug og produktionsomkostninger:

  • Vareforbrug: Alle omkostninger, du har haft i forbindelse med indkøb af varelager, skal inkluderes, når du udregner vareforbruget. Vareforbruget er et udtryk for den samlede indkøbspris på de varer, du sælger.
  • Produktionsomkostninger: De omkostninger, du har haft i forbindelse med fremstilling af en vare. Det kan være prisen på materialer, arbejdskraft, komponenter og lignende, der har været brugt til at producere varen.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Er bruttofortjeneste relevant for alle virksomheder?

Bruttofortjenesten bliver beregnet på forskellige måder, afhængigt af hvilken type virksomhed du driver. Hvis du driver en handelsvirksomhed, beregner du bruttofortjenesten ved at fratrække omkostningerne i forbindelse med anskaffelse af dit varelager.

Driver du en produktionsvirksomhed, er det i stedet produktionsomkostningerne, du trækker fra omsætningen. Bruttofortjenesten er ofte ikke relevant for servicevirksomheder, da der ikke på samme måde er variable omkostninger forbundet med salg af ydelser.

Driver du enten en handels- eller produktionsvirksomhed, er det relevant at kende til bruttofortjenesten på et produkt, da det som udgangspunkt er denne, du prissætter dine varer efter. Er der store omkostninger forbundet med indkøb eller produktion, bør dette afspejle sig i prissætningen, så du opnår et fornuftigt overskud, når du sælger en vare.

Hvis bruttofortjenesten på et produkt er for lav, tyder det på, at du enten har for store omkostninger forbundet med produktionen eller indkøbet, eller at du har prissat dit produkt for lavt. Uanset hvad, kan du bruge bruttofortjenesten til at vurdere, hvordan du optimerer din indtjeningsevne for det givne produkt.

 

Hvordan beregner jeg bruttofortjenesten?

Som nævnt, skal du tage udgangspunkt i de omkostninger, der er forbundet med at købe eller fremstille den vare, du sælger. Det betyder, at der er forskellige formler, som skal i spil, når du beregner bruttofortjenesten for enten en handels- eller en produktionsvirksomhed.

 

Sådan beregner du bruttofortjenesten for en handelsvirksomhed:

Omsætning – Vareforbrug = Bruttofortjeneste

 

Eksempel:

Handelsvirksomhed ApS har solgt 1.000 skjorter. De bliver solgt til 300 kr. pr. stk., hvilket giver en omsætning på 300.000 kr. Du har selv givet 50 kr. pr. skjorte i indkøbspris, hvilket betyder, at dit vareforbrug er på 50.000 kr. Når de 50.000 kr., du har brugt, trækkes fra de 300.000 kr., du har tjent, får du 250.000 kr., som udgør bruttofortjenesten.

 

Sådan beregner du bruttofortjenesten for en produktionsvirksomhed:

Omsætning – Produktionsomkostninger = Bruttofortjeneste

Eksempel:

Produktionsvirksomhed ApS sælger skabe, som de selv producerer fra bunden. Der er solgt 1.000 skabe for 5.000 kr. pr. stk., hvilket giver en omsætning på 5.000.000 kr. Der er brugt 600.000 kr. på træ, skruer og andet materiale, som bliver brugt til at fremstille skabene samt lønudgifter til en produktionsmedarbejder på 100.000 kr., hvorfor omkostningerne i alt har været 700.000 kr. Når de 700.000 kr. trækkes fra de 5.000.000 kr., får du 4.300.000 kr., som udgør bruttofortjenesten.

 

Er bruttofortjenesten det samme som overskud?

Bruttofortjenesten skal ikke forveksles med et overskud, da bruttofortjenesten er et udtryk for den fortjeneste, der er på en enkelt vare. Overskuddet er derimod virksomhedens endelige resultat, når alle udgifter inklusiv skat er trukket fra.

Bruttofortjenesten bør derfor ses som et værktøj, der kan bruges til at vurdere, om et produkt er rentabelt eller ej. Hvis et produkt bliver solgt for billigt, vil det have en lav bruttofortjeneste, og virksomheden har derfor mulighed for at skrue på prisen eller overveje, hvordan omkostningerne til produktet kan minimeres.

Du kan derfor heller ikke disponere over bruttofortjenesten, da den i princippet er en mellemregning, der viser, hvor mange penge du tjener på et salg. Et overskud kan du disponere over, da du kan trække pengene ud, lægge dem til side eller investere dem.

 

Er der forskel på bruttoavance og bruttofortjeneste?

Bruttofortjeneste bliver også kaldt bruttoavance, og der er ikke forskel på de to begreber. Nogle anvender termen bruttofortjeneste, mens andre bruger bruttoavance. Begge termer er et udtryk for differencen mellem omkostninger til en vare og fortjeneste på den.

Du bestemmer selv, hvilket begreb du vil bruge, når du skal udregne den fortjeneste, du har på et produkt. Uanset, hvilken betegnelse du vælger, vil det være samme måde, du beregner din fortjeneste på.

 

Hvad er bruttoresultat og bruttoomsætning?

Der er forskel på bruttoresultat og bruttofortjeneste. Bruttoresultatet er et begreb, der anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af regnskab. Bruttoresultatet udgør typisk omsætningen for et regnskabsår, når vareforbrug og/eller produktionsomkostninger er trukket fra.

Forskellen mellem årsresultatet og bruttoresultatet er, at bruttoresultatet ikke tager højde for omkostninger i forbindelse med administration og drift – altså, de faste omkostninger – men udelukkende de omkostninger, der relaterer sig til den specifikke vare.

Bruttoomsætning er det beløb, du modtager, når du eksempelvis sender en faktura. Du finder således bruttoomsætningen ved at lægge salget og den pålagte moms sammen, da denne er et udtryk for den samlede salgspris, der er på et produkt.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

Læs også