virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse

Ved en virksomhedsoverdragelse er der tale om en virksomhed eller en del af en virksomhed, der overdrages fra én juridisk person til en anden. Der er også tale om virksomhedsoverdragelse, hvis der sker udlicitering eller entreprise i en virksomhed.

 

 

Hvad er en virksomhedsoverdragelse?

En virksomhedsoverdragelse er når en privat eller offentlig virksomhed sælges, fusioneres eller lignende, og heraf overdrages videre til en ny ejer. Virksomheden fortsætter med at løse de samme opgaver, som før den blev overdraget og solgt.

I de fleste tilfælde er overdragelsen omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, der omfatter bekendtgørelse af lov om lønmodtagernes retsstilling. Loven finder anvendelse ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf, der ligger inden for det område, hvor traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab finder anvendelse (ref.: Retsinformation).

Ovenstående lov om virksomhedsoverdragelse gælder, medmindre at:

  • Den nye ejer er medlem af den arbejdsgiverforening, der har tegnet overenskomsten.
  • Det er en virksomhedsoverenskomst, som ny ejer selv kan genforhandle.
  • Den nye ejer laver en ny ansættelseskontrakt og anfører, at overenskomsten er gældende.

Overdrages en virksomheds aktier eller anparter, er der ikke tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand.

Køb af virksomhed
Gratis vurdering
Læs mere her

 

Hvordan foretages en virksomhedsoverdragelse?

Der er overordnet 3 step,s man skal igennem i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. I tilfælde af at du ønsker at købe en allerede eksisterende virksomhed, indgår du i en købsproces, der overordnet er delt op i: forhandling, udarbejdelse og endelig underskrift.

 

#1 Forhandling af betingelser og vilkår

Som første led i processen aftaler køber og sælger diverse betingelser og vilkår for købet. Disse forhandlinger sker sjældent over ét møde. Det er også i denne del af processen, at juridiske dokumenter bliver præsenteret for køber, der beskriver nærmere om, hvad der er på spil.

I forbindelse med forhandlingerne, udarbejdes en hensigtserklæring (Letter of intent), der skal fungere som et tillidsdokument mellem køber og sælger. Dokumentet er ikke juridisk bindende, men har stor praktisk betydning for begge parter senere i processen.

Du vil som køber i forhandlingsprocessen få udleveret noget såkaldt undersøgningsmateriale, der oplister de forretningsmæssige og juridiske oplysninger omkring virksomheden. I takt med, at du er på vej til at indtræde som den nye ejer, har du retten til at undersøge eksempelvis virksomhedens økonomiske og juridiske forhold. Denne ret kaldes også for due diligence og dækker over den situation, hvor køber får adgang til al information omkring virksomheden.

Efter køber har undersøgt virksomhedens juridiske dokumenter grundigt igennem, skal køber og sælger forhandle købesummen. Det er i den proces en god idé at alliere sig med en erfaren advokat, da forhold som deponering, garantier og konkurrenceklausuler også kan spille en essentiel rolle for købet. Ved at samarbejde med en advokat, kan du som køber være sikker på, at alle forhold bliver taget i betragtning.

Læs mere om konkurrenceklausuler her.

 

Som sidste led i forhandlingsprocessen underskriver køber og sælger en overdragelsesaftale. Afhængig af overdragelsesformen kan en kontrakt eksempelvis indeholde:

  • De aktiver og passiver, som indgår i handlen
  • Købesummens størrelse, betalingsfrister og betalingsplan
  • Sikring af betaling til sælger
  • Garantier, forbehold og fraskrivelser
  • Aftaler, ansættelsesvilkår og overenskomster for virksomhedens ansatte
  • Plan for informering af samarbejdspartnere

Læs mere om køb af virksomhed og overdragelsesaftaler her.

 

#2 Overdragelsesaftale

Som slut på forhandlingerne mellem køber og sælger underskriver begge parter virksomhedsoverdragelseskontrakten – også kaldet overdragelsesaftalen – og køber vil derefter være den nye ejer af virksomheden.

Aftalen er altafgørende, da den er det juridiske grundlag for selve overdragelsen. Hvad der indgår i selve aftalen kommer an på branchen, virksomhedens størrelse mv.
Er der ikke styr på overdragelsesaftalen, kan det medføre økonomiske udfordringer for enten køber eller sælger. Det er derfor en god idé at involvere en erfaren advokat, der kan rådgive om sagens forløb.

Læs mere om overdragelsesaftalen her.

 

#3 Endelig underskrift

Det er nu 3. og sidste step i virksomhedsoverdragelsen, og det er i den forbindelse vigtigt, at alle relevante parter, der indgår i aftalen, underskriver alle de essentielle dokumenter. Der fremgår oftest en overdragelsesdato i overdragelsesaftalen – altså kan det ske, at overdragelsen sker en anden dag end dagen, hvorpå der bliver underskrevet.

Købesummen, der også blev diskuteret i fase 1: Forhandling af betingelser og vilkår, overføres inden eller på overdragelsesdatoen. Der skal ligetil foreligge dokumentation for overførslen i form af et udskrift fra netbank.

Ejerandele skal ligeledes overdrages til køber på overdragelsesdagen via ejerbogen, og køber skal registreres i Det Offentlige Ejerregister.

Læs mere om, hvad en ejerbog er her.

 

Medarbejdernes rettigheder ved virksomhedsoverdragelse

Når en virksomhed bliver købt eller solgt, er det vigtigt at gøre sig opmærksom på, at der medfølger en række personalejuridiske forpligtelser i forhold til de allerede eksisterende medarbejdere i virksomheden.

 

Opsagt under en virksomhedsoverdragelse?

Som udgangspunkt må medarbejdere, der allerede er tilknyttet virksomheden der er under overdragelse, ikke opsiges eller få ændret deres ansættelsesvilkår.

Skulle det ske, at du bliver opsagt i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, skal arbejdsgiver kunne dokumentere, at opsigelsen er begrundet økonomiske, tekniske eller lignende forhold, og ikke på baggrund af selve overdragelsen til ny ledelse. Er dette tilfældet, har du krav på godtgørelse for usaglig opsigelse.

 

Ændringer i ansættelsesvilkår

Foretages der store ændringer i ansættelsesvilkårene, skal disse ændringer gennemføres med en varsel, der svarer til dit opsigelsesvarsel. Ansættelsesvilkår fortsætter som tommelfingerregel på samme vis, som før virksomhedsoverdragelsen. Der bør altså være den samme opsigelsesvarsel, løn osv. som du havde inden overdragelsen fandt sted.

Køb af virksomhed
Gratis vurdering
Læs mere her

Kilde:
Retsinformation.dk
Virk.dk
Læs også