Hvad er en kurator?

Kurator

En kurator er titlen på den person, der står for at afvikle en konkursramt virksomhed på en forsvarlig måde. Kurator sælger eksempelvis virksomhedens aktiver, så disse fordeles til kreditorerne. I denne artikel får du indblik i alt, du bør vide omkring kuratorens opgaver.

 

Kuratorens opgave er at sælge de aktiver, der er i en konkursramt virksomhed, til en så høj værdi, som det er muligt. Efterfølgende har kurator ansvar for at fordele værdierne ligeligt mellem kreditorerne.

Oftest får kuratoren hjælp fra en vurderingsekspert, som ikke har nogen tilknytning til den pågældende virksomhed. På den måde har kurator noget at læne sig op ad, når han skal tage imod bud for aktiverne.

 

Hvad er en kurator?

Kurator er den person, der udpeges til at stå for afviklingen af en virksomhed, når denne erklæres for konkurs. Det er kurators job at iværksætte salget af virksomhedens aktiver, forhandle vilkår og beslutte, hvorvidt et bud er fordelagtigt i forhold til boet.

Kurator vil i de fleste tilfælde have en uafhængig vurderingsperson til at vurdere de aktiver, der er i virksomheden. Dette bruger kurator til at vurdere, hvorvidt et fremsat bud bør accepteres, fordi det er fordelagtigt i forhold til inddrivelse af gælden.

Det er samtidig kurators opgave at indlede en undersøgelse af, hvorvidt personerne i ejerkredsen hos den konkursramte virksomhed skal i konkurskarantæne.

 

Kurator fordeler skyldners aktiver blandt kreditorer

Når en virksomhed erklæres for konkurs, er formålet at omsætte de aktiver, virksomheden råder over, til penge. Disse fordeles efterfølgende ligeligt blandt de kreditorer, der har gjort krav på inddrivelse af gælden.

Nogle kreditorer vil efter de regler, der fremgår af konkursloven, have fortrinsret. Dette gælder, eksempelvis hvis man som kreditor har pant eller anden sikkerhed i aktiverne hos den konkursramte virksomhed, eller man har krav i form af løntilgodehavende.

Det er kuratorens pligt at varetage samtlige af kreditorernes interesser ved at fordele midlerne i konkursboet ligeligt mellem dem, der har krav på inddrivelse af gæld. Det er samtidig kurators opgave at undersøge, hvorvidt der bør indledes konkurskarantæne mod ledelsen i den pågældende virksomhed.

 

Kurator vurderer, om der er grundlag for konkurskarantæne

I forbindelse med behandlingen af konkursen er det samtidig kurators opgave at iværksætte en undersøgelse af, hvorvidt personerne, der var medlem af lederkredsen, skal i konkurskarantæne. Hvis der er grundlag herfor, vil skifteretten vurdere, om de pågældende personer skal erklæres som uegnet til at deltage i ledelsen af et selskab.

Når en person kommer i konkurskarantæne, betyder det, at vedkommende ikke længere må deltage i ledelsen af en virksomhed, hvor han eller hun ikke hæfter personligt og ubegrænset for forpligtelserne heri. En person kan idømmes konkurskarantæne, hvis vedkommende har ført en virksomhed groft uforsvarligt og derfor vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en virksomhed.

 

Hvem betaler kurators løn?

Kurator bliver betalt for det udførte arbejde i forbindelse med behandlingen af konkursen gennem midlerne i konkursboet. Når kurator har solgt aktiverne i konkursboet og fordelt mellem kuratorerne, er vedkommende færdig med afviklingen af virksomheden.

Før konkursen afsluttes, udarbejder kurator en beskrivelse af det arbejde, der er udført. Dette vil sammen med vedkommendes timeforbrug og et foreslået honorar herfor indsendes til skifteretten. Skifteretten skal efterfølgende godkende det.

Honoraret bliver modregnet i aktiverne i konkursboet. Såfremt der ikke er nok aktiver til at dække kurators honorar, vil de sikkerhedsstillelser, som er indbetalt i forbindelse med afsigelse af konkursdekretet, dække det resterende beløb eller dele heraf.

 

Hvem udpeger kuratoren?

Det er skifterettens job at udpege en tilfældig kurator. Du har således ikke mulighed for at påvirke valget. Kurator varetager kreditorernes interesser, hvorfor det børe være en person, som ikke har nogen form for tilknytning til virksomheden, der kan påvirke vedkommendes arbejde.

På det første møde i skifteretten, hvor konkursbegæringen behandles, vil der ikke være en afstemning blandt kuratoremner. Her er det normalt udelukkende skyldneren samt konkursrekvirenten og dennes advokat, der er repræsenteret.

Det er skifterettens opgave at have rådført sig med de mødte kreditorer på forhånd, således der er grundlag for at vælge en habil kurator. Skyldner har derfor ingen indflydelse på udpegningen. Det kan dog ikke udelukkes, at et kuratoremne har kendskab til virksomheden på den ene eller anden vis.

Dog kan der ikke udpeges en kurator, som har været involveret i en tvist med skyldneren. Årsagen til dette er, at en tvist mellem kurator og skyldner kan danne grundlag for et følelsesladet forhold mellem parterne. Dette kan have indflydelse på kurators håndtering af skyldners aktiver. I tilfælde heraf risikerer kreditor, at kurators håndtering af sine forpligtelser i forbindelse med afvikling af skyldners aktiver ikke vil ske på den måde, der er mest optimal i forhold til at få det maksimale ud af disse.

Ligegyldigt hvem der udpeges som kurator, kan alle involverede kreditorer anmode skifteretten om indkaldelse til et skifteretsmøde med henblik på at afholde et kuratorvalg. Anmodningen skal ske senest tre uger efter, at kreditor har modtaget en meddelelse om, hvem der er udpeget som kurator.

Læs også