ejeraftale

Guide til flere ejere i anpartsselskab ApS

Der kan være både fordele og ulemper ved at indgå i et partnerskab i forbindelse et anpartsselskab (ApS). De positive sider af oprettelse af et ApS består blandt andet af: Begrænset hæftelse, de skattemæssige fordele og anpartsselskabets anerkendte selskabsform.

Der er dog også krav om binding af selskabskapitalen, som blandt andet udgør ulempen ved at være tilknyttet et anpartsselskab. Det kan derfor være en fordel at oprette en ejeraftale der skildrer, hvem de respektive partnere i selskabet er og hvordan eksempelvis udbyttet fordeles. Vi giver dig en guide til, hvordan du driver dit anpartsselskab bedst muligt.

 

 

Hvad er et anpartsselskab ApS?

Et anpartsselskab – også forkortet til ApS – er en selskabsform, hvor ejerne kun hæfter for den kapital, som de har indskudt i virksomheden. Ejerne kan bestå af privatpersoner såvel som virksomheder og består oftest af flere ejere.

De forskellige ejere ejer altså hver især en anpart i selskabet, hvilket vil sige, at de har en ejerandel af anpartsselskabet.

De centrale kendetegn ved et anpartsselskab (ApS) indbefatter:

 • Én eller flere ejere der kan bestå af personer eller virksomheder
 • Ejerne hæfter kun for deres indskud
 • Startkapitalen består af mindst 40.000 kr.
 • Der skal føres ejerbog over de respektive ejere og panthavere

Et anpartsselskab adskiller på mange måder fra de andre selskabsformer såsom: enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og iværksætterselskaber. De primære forskelle, der adskiller selskabsformerne fra hinanden, er henholdsvis kapitalkravene og den personlige/ubegrænset hæftelse.

Læs mere om de forskellige selskabsformer her.

Få styr på ejeraftalen her

 

Ejeraftale

Lige såvel, at der er forbundet en masse fordele ved oprettelse af et anpartsselskab, er der ligeså forbundet nogle ulemper ved at være tilknyttet en selskabsform, hvor der er flere ejere.

Det er i disse tilfælde en god idé at oprette en ejeraftale mellem de tilknyttede parter, der kan være med til at skabe klarhed over situationen. En ejeraftale er frivillig og er ikke påvirket af nogle love, der kan gå ind og regulere i indholdet. Aftalens overordnede formål er først og fremmest at opnå klarhed over selskabets situation og status, og hvilke ejere og partnere, der er knyttet dertil.

En typisk ejeraftale vil indeholder følgende:

 • En klar beskrivelse af selskabets ejere
 • Hvem der står for den generelle ledelse og ansvar
 • Fordeling af autoritet
 • Tavshedspligt
 • Fordeling af udbytte
 • Konsekvenser af handlinger

Ejeraftalen regulerer altså det interne forhold mellem ejerne i selskabet. Aftalen erstatter ikke selskabets vedtægter, men ses nærmere som et tillæg, hvor ejerne sammensætter et fælles sæt spilleregler for at undgå fremtidige konflikter.

 

Oprettelse af ejeraftale

En ejeraftale er som sagt ikke påvirket af nogle love, der kan regulere i indholdet. Aftalen er meget subjektiv fra selskab til selskab, og kan rent lavpraktisk blive oprettet ved blot at skrive aftalen ned på et papir og underskrive. Papiret vil efter påsat underskrift være et juridisk gyldigt dokument. Dog uden opbakning fra en advokat.

Uden advokatbistand er aftalen ikke garanteret en skudsikker juridisk aftale, der sikrer, at dokumentets indhold også bliver taget i betragtning i praksis. Det er derfor en god idé at samarbejde med en advokat, der kan bistå gennem hele forløbet og sørge for, at aftalen ikke har nogle fejl eller mangler.

Læs mere om, hvordan du opretter en ejeraftale her.

Få styr på ejeraftalen her

 

Oprettelse af anpartsselskab (ApS)

Opretter du dit anpartsselskab (ApS) igennem en advokat, vil sagsgangen i de fleste tilfælde se således ud:

 • Du bestiller dit anpartsselskab

Din advokat vil højst sandsynligt bede om diverse oplysninger såsom navn, telefonnummer, e-mail, hvor korrespondancen hovedsageligt vil foregå. Det er også i denne fase, at du skal indgive de forskellige oplysninger om selskabet/selskaberne, som du ønsker at oprette.

Det er samtidig i denne fase, at man gør op med de øvrige partnere og din advokat, hvorvidt der skal oprettes en ejeraftale.

 • Sagen behandles

Efter at have diskuteret hvilke forhold, der passer dine ønsker og behov i forhold til oprettelsen, udarbejder din rådgiver selskabsdokumenterne i form af stiftelsesdokumentet og vedtægterne samt bekræfter selskabskapitalen.

 • Dit anpartsselskabet er oprettet

Når du har underskrevet dokumenterne, bekræftet din identitet og indbetalt selskabskapitalen, foretager din rådgiver selve registreringen ved Erhvervsstyrelsen.

 

Krav til anpartsselskaber

Der er enkelte forhold, der skal tages i betragtning, inden man starter sit anpartsselskab eller bliver del af et allerede eksisterende ApS.

Kravene til ApS fremgår af Selskabsloven kapitel 3. Ved oprettelse af ApS, bør du være særligt opmærksom på følgende regler for ApS:

 • Stiftere: Der er en række juridiske krav til stifterne, der gør sig gældende, før næste step af oprettelsen kan tilgås.
 • Stiftelsesdokument: Indeholder oplysninger om bl.a. kapitalselskabets stiftere, tegningskursen for kapitalandelene, retsvirkning og stiftelsesomkostninger
 • Vedtægter: Indeholder oplysninger om bl.a. kapitalselskabets formål, kapitalandelenes pålydende værdi og rettigheder, ledelsesorganer og ledelsesstruktur
 • Tegning af selskabskapital: Skal ske på stiftelsesdokumentet med eventuelle bilag. Kapitalandele kan dog ikke tegnes under forbehold eller til underkurs.
 • Indbetaling af selskabskapital: En advokat, revisor eller bank skal godkende selskabskapitalens tilstedeværelse ved stiftelsen.
 • Valg af ledelse og evt. revisor: Sker som udgangspunkt ved den stiftende generalforsamling.
 • Registrering: Registrering af selskabet skal ske senest 2 uger fra stiftelsesdatoen.

 

Indskud

Anpartsselskabets kapitalindskud kan ske i form af kontanter eller i form af apportindskud – altså et indskud i form af andre værdier end kontanter. Fordelen ved at være flere ejere i selskabet er, at I kan være flere om kapitalindskuddet og derved ikke hæfter lige så meget, som hvis der kun var én enkelt ejer.

Anpartsselskaber skal have en selskabskapital svarende til minimum 40.000 kr. Dermed er de 40.000 kr. dét indskud, som kapitalejernes hæftelse er begrænset til. Der skal altid være indbetalt 25% af selskabskapitalen, og der skal som minimum være indbetalt 40.000 kr., som er kapitalkravet til ApS.

 

Stiftere

Stifteren er den eller de personer/virksomheder, der skriver under på stiftelsesdokumentet og erklære sig selv om stifter(ere) af selskabet. ​Disse har ikke pligt til at indskyde kapital og kan enten være fysiske eller juridiske personer.

Stiftere af selskab skal være myndige og må ikke være under værgemål på stiftelsestidspunktet.

Stifteren må ikke være under stiftelse, tvangsopløsning eller konkurs. Han/hun kan samtidig godt være et selskab under likvidation, den danske stat eller en kommune.

Stiftelse af et ApS kræver, at du som stifter skal udfærdige vedtægter og et stiftelsesdokument. Derudover skal du have en oversigt over alle ejere i en ejerbog.

 

Essentielle dokumenter til oprettelse af ApS

Der er flere dokumenter, som skal tages stilling til og er nødvendige i forbindelse med et ApS. Disse er:

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Kapitalgodkendelse
 • Registrering af reelle ejere
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen

Skal du foretage ændringer i dit allerede eksisterende selskab?

Se mere til selskabsændring her.

Få styr på ejeraftalen her

 

Kilde:
Erhvervsstyrelsen.dk
Læs også