X Covid-19 Vi holder fortsat åben og ser frem til at hjælpe dig.

Vores advokater og forsikring

NEMADVOKAT ADVOKATANPARTSSELSKAB (”NEMADVOKAT”) er etableret på følgende adresse:

Stationsparken 26, 2
2600 Glostrup.

 

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 70 20 41 61 samt på e-mailadressen info@nemadvokat.dk.

Vores CVR-nummer er: 33383053.

NEMADVOKAT er organiseret som anpartsselskab.

NEMADVOKAT har klientbankkonti i Nykredit.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos NEMADVOKAT er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos NEMADVOKAT er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af NEMADVOKAT, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

NEMADVOKAT anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos NEMADVOKAT er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af NEMADVOKAT og/eller utilfredshed med en af NEMADVOKAT advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

Vores advokatansvarsforsikring:
En advokatansvarsforsikring er en forsikring, som alle advokater og advokatselskaber har pligt til at tegne. Reglerne om ansvarsforsikringen findes i § 61 i Advokatsamfundets vedtægt.

Ansvarsforsikringen skal dække det eventuelle erstatningsansvar, man som advokat måtte ifalde for formueskade påført en tredjemand ved enhver form for uagtsomhed, der skyldes advokaten eller dennes personale.

Ansvarsforsikringen skal som minimum have en dækningssum på kr. 2,5 millioner og Advokatsamfundet holder tilsyn med alle registrerede oplysninger om forsikringsforhold vedrørende advokater.

NEMADVOKAT er forsikret med en dækningssum på kr. 40 millioner.

Garantens kontaktoplysninger:
CODAN A/S
Gammel Kongevej 60
DK-1790 København V
Tlf. 78795829