Hvad er en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt er en kontrakt mellem en bygherre og en entreprenør vedrørende f.eks. opførelsen af et hus eller en tilbygning.

 

Hvad indeholder en entreprisekontrakt?

Entreprisekontrakten udgør det aftaleretlige grundlag mellem bygherre og entreprenør. Udover de specifikke vilkår for byggeriet, henvises der ofte til et sæt standardbetingelser, tegninger, materialebeskrivelser, m.v.

Standarddokumenter

En entreprisekontrakt kan henvise til et standardregelsæt – f.eks. AB 92, AB Forbruger, ABT 93 eller ABR 89. Det valgte regelsæt afhænger typisk af arbejdet, der skal udføres, og der er afgørende forskelle som det er vigtigt at kende.

AB 92

AB 92 står for ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”. Betingelserne er udarbejdet af et udvalg under det daværende Boligministeriet, og anvendes ofte i entrepriseforhold. AB-vilkårene er imidlertid frivillige, hvorfor de skal være tiltrådt ved aftale. AB 92 kan anvendes ved alle former for byggeri, herunder om- og tilbygninger.

I Danmark er modtageren af en ydelse (realkreditor), i udgangspunktet berettiget til erstatning for tab ved mangelfulde ydelser fra en leverandør (realdebitor). I entrepriseforhold, hvor bygherre og entreprenør har tiltrådt AB 92, vil bygherres ret til erstatning for følgeskader imidlertid være begrænset.

AB 92 er udarbejdet med afsæt i de problemstillinger og konflikter, som ofte udspringer af entrepriser. F.eks., men ikke begrænset til fejl og mangler, tilbageholdsret, sikkerhedsstillelse, m.v.

ABT 93

ABT 92 er tiltænkt fag-, stor- og hovedentreprise (hvor bygherre enten selv, eller i samarbejde med en byggeteknisk rådgiver, står for projekteringen), medens ABT 93 anvendes ved totalentrepriser (hvor entreprenøren står for såvel projekteringen som selve byggeriet).

 

Rækkefølge for dokumenter

Det kan med fordel aftales, hvor i rangorden de forskellige dokumenter skal placeres. I tilfælde af at der er uoverensstemmelse mellem indholdet af f.eks. entreprisekontrakten og AB-Forbruger, har det afgørende betydning hvad der skal have forrang.

 

Tidsplan

Det anbefales at få lavet en tidsplan for byggeriet. Hvis byggeriet ikke er indflytningsklart på overtagelsesdagen, bør det være aftalt, at entreprenøren skal betale en såkaldt dagbod – for de dage byggeriet er forsinket. Dagbøder udgør normalt 1-1,5 promille af entreprisesummen pr. dag.

 

Ekstraarbejder

Hvis der indgås aftaler om ekstraarbejder, skal disse nedskrives og tiltrædes ved underskrift af samtlige parter. Man stiller i entrepriseretten strenge krav til dokumentation.

 

Konfliktløsning

Det er muligt at aftale, hvordan eventuelle tvister skal løses. Man kan eksempelvis aftale rammerne for et eventuelt syn og skøn.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

NEMADVOKAT står klar til at hjælpe jer, så I sikres en god start på byggeriet. Kontakt os i dag på tlf. 70 20 41 61 og få en uforpligtende snak. Læs mere, om hvordan vi kan hjælpe dig her.