Handlens dokumenter

Handlens dokumenter

Der er behov for en længere række dokumenter ved overdragelse af fast ejendom.

Her findes en ikke udtømmende liste over de dokumenter, der typisk er nødvendige forud for salg af fast ejendom:

BBR-Meddelelse
Meddelelse indeholdende de oplysninger kommunen har registreret i Bygnings- og Boligregistret.

Energimærkning
Dokument indeholdende oplysninger om bygningens energimæssige stand og muligheder for energimæssige forbedringer.

Matrikelkort
Kort over ejendommes areal og skel.

Forsikringer
Police indeholdende oplysning om ejendommens brandforsikring mv.

Forbrugsopgørelser
Sælger vedlægger forbrugsopgørelser over ejendommen. Idet forbrug er individuelt, kan forbrug således variere fra ejer til ejer.

Tingbogsattest
Dokument indeholdende oplysninger om rettigheder og begrænsninger på ejendommen. Tinglyste servitutter og hæftelser på ejendommen vil fremgå af denne.

Tilstandsrapport
Tilstandsrapporten indeholder kendte skavanker ved ejendommen, og den er udfærdiget af en byggesagkyndig. Tilstandsrapporten er frivillig, men nødvendig hvis sælger vil frigøre sig fra sit 10-årige mangelsansvar.

Forureningsattest
Dokument indeholdende oplysninger om eventuel forurening på ejendommen.

Lokalplan
Der kan ske offentlig retlig regulering af en ejendom, såfremt ejendommen er omfattet af en lokalplan. Heri kan kommunen således fastsætte regler for ejerens anvendelse af ejendommen.
Kopi af eventuelle servitutter indeholder oplysning om eventuelle begrænsninger i anvendelsesmuligheder på ejendommen.

Oplysninger om grundejerforening
Relevante oplysninger om en eventuel grundejerforening indeholdende vedtægter, regnskab, budget og generalforsamlingsreferat.

Læs mere om hvad vores boligadvokater tilbyder.

Følgende dokumenter kan kun være relevante for ejerlejligheder

Ejerlejlighedskort
Kort over ejendommen, hvoraf den enkelte lejligheds areal og omrids fremgår.

Fællesudgifter
Betalingsoversigt eller kvittering for fællesudgifter og seneste varmeregnskab.

Oplysninger fra ejerforeningen
Relevante oplysninger om ejerforening indeholdende vedtægter, regnskaber, budget, generalforsamlingsreferater, husorden og oplysning om administrator.

Forsikringer
Police for brandforsikring for hele ejendommen.