Likvidation af selskab

Få professionel hjælp til lukning af dit selskab ved frivillig likvidation

Ønsker du, og eventuelle medejere, ikke længere at fortsætte jeres drift af virksomheden, og er jeres selskab solvent, kan I vælge at lukke selskabet nemt og trygt ved likvidation.

Når man lukker et selskab ved likvidation, betyder det, at selskabets faste aktiver såsom kontorinventar, maskiner, ejendomme og varelager mm. sælges og eventuelle kreditorer betales. Fordelen ved denne løsning til opløsning af et selskab er, at I som ejere ikke hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for eventuel gæld i selskabet.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Har du valgt, at dit selskab skal opløses ved likvidation, så står vores kompetente advokater klar til at rådgive og bistå dig gennem hele processen. Vores advokater har stor erfaring med opløsning af selskab og rådgivning hertil. Derfor kan vi hjælpe dig/jer med at afvikle dit selskab nemt, effektivt og sikkert.

Hos NEMADVOKAT tilbyder vi altid en gratis og uforpligtende samtale om din situation, inden en eventuel sag påbegyndes.

Få en gratis og uforpligtende vurdering
Fra DKK 12.000
Start sag

ekskl. moms

 

NEMADVOKATs selskabsadvokater hjælper dig gennem likvidationen af dit selskab. Du kan dermed føle dig tryg gennem hele forløbet og sikrer dig samtidig, at nedlukningen af dit selskab foregår juridisk korrekt. Med hjælp fra vores professionelle selskabsadvokater undgår du at løbe ind i problemer. Dertil er du sikret en nem, effektiv og sikker opløsning af dit selskab.

Vi tilbyder:

 • Anmeldelse/offentliggørelse af likvidation i CVR/VIRK
 • Udarbejdelse af nødvendige generalforsamlingsprotokollater
 • Indtræden som likvidator i selskabet
 • Løbende varetagelse af hverv som likvidator
 • Oplysning om likvidation til selskabets kendte kreditorer
 • Evt. forhandling med kreditorer om anmeldte krav
 • Adgang til selskabets E-boks, bankkonto og SKAT TastSelv
 • Indhentelse af skattekvittance
 • Løbende korrespondance med selskabets revisor vedr. udarbejdelse af afsluttende likvidationsregnskab (OBS! Laves separat og er ikke omfattet af vores honorar)
 • Afmeldelse af pligter på VIRK

Pris: Fra 12.000 kr. ekskl. moms

 

Hvad er likvidation?

Man kan kun opløse et selskab ved frivillig likvidation, hvis selskabet er solvent – altså hvis værdien af aktiverne overstiger gælden. Beslutningen om likvidation skal vedtages på en generalforsamling, og ejerne af selskabet skal udpege en likvidator – typisk en advokat – hvem forestår likvidationen.

Det er likvidators opgave at afhænde selskabets aktiver og passiver. Så snart beslutningen om likvidation offentliggøres, har eventuelle kreditorer derefter 3 måneder til at anmelde deres krav, hvorefter likvidator kan optage selskabet til endelig likvidation. Hvis der er overskud, udbetales dette til selskabets ejere, og herefter bliver selskabet opløst. Har selskabet allerede afviklet alt gæld, kan afviklingen af selskabet i stedet ske med opløsning ved betalingserklæring.

Du kan læse mere om opløsning ved betalingserklæring her. 

Når en virksomhed er under likvidation, skal denne bruge “under likvidation” i forlængelse af virksomhedens navn fra start til slut af likvidationen. Likvidation er en frivillig måde at opløse et selskab på, men det kræves, at selskabet ikke er insolvent. Derfor kaldes metoden både for frivillig likvidation og solvent likvidation.

 

Frivillig likvidation

Likvidation er en frivillig metode til at opløse et selskab og iværksættes af selskabet selv. Derfor kaldes metoden som sagt også for frivillig likvidation. Det er selskabets bestyrelse, der på en generalforsamling kan beslutte, at selskabet skal ophøre gennem likvidation. Ved beslutning om likvidation gælder samme stemmeregler som ved vedtægtsændringer – altså ⅔ flertal. Bestyrelsen skal også udvælge en eller flere likvidatorer, der skal stå for likvidationen.

Når en likvidation er vedtaget, skal selskabets ledelse og revisor fratræde, og likvidationen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen inden for 14 dage med et referat fra generalforsamlingen, hvor dette blev vedtaget. Hvis afviklingen af selskabet ikke sker frivilligt, er der tale om en tvangsopløsning.

 

Solvent likvidation

Før et selskab kan afvikles gennem likvidation, skal denne være solvent. Derfor kaldes metoden yderligere også for solvent likvidation. At selskabet er solvent betyder, at selskabet er i stand til at kunne betale sine kreditorer. Det vil sige, at selskabets aktiver er større end dets passiver, og dermed har selskabet mere end det, selskabet skylder. Under en likvidation bruges realisationsprincippet til at værdiansætte aktiver og passiver. Likvidationssituationen vil derfor ofte se anderledes ud end fra regnskabet.

Realisationsprincippet er et regnskabsprincip, hvor gevinsten og tabet på fordringer skal medregnes i den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori gevinst eller tab realiseres. Det vil sige, at gevinst og tab først opgøres, når værdipapiret er solgt. Gevinst og tab på fordringer opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen.

Hvis virksomheden er insolvent, altså at selskabet ikke er i stand til at betale dets kreditorer, så skal afviklingen ske ved en konkurs eller en tvangsopløsning. Det er derfor vigtigt at beslutte tidligt i processen, om virksomheden er solvent.

Du kan læse mere om tvangsopløsning her.

 

Likvidator

Det er den udvalgte likvidators opgave at sælge selskabets aktiver og betale kreditorer. Som tidligere nævnt, er det bestyrelsen, der udvælger likvidator på en generalforsamling. Det er ofte en advokat eller en revisor, der vælges som likvidator, men dette er ikke et krav. De eneste krav er, at personen skal være myndig og ikke må være under værgemål. Likvidator kan til enhver tid afsættes.

Under likvidationen er det likvidator, der overtager virksomhedens ledelse, har ansvaret for at afhænde virksomhedens aktiver og passiver og udarbejde et likvidationsregnskab samt at afvikle selskabet. Virksomhedens ledelse vil blive angivet som fratrådt, når Erhvervsstyrelsen registrerer, at selskabet er trådt i likvidation.
Likvidator skal sørge for at informere samtlige kreditorer, der har penge til gode i selskabet. Det skal ske ved direkte henvendelse og ved meddelelse til Statstidende.

Få en gratis og uforpligtende vurdering
Fra DKK 12.000
Start sag

ekskl. moms

 

Likvidationsprovenuet

Den indtægt virksomheden får ved afhændelsen af aktiverne kaldes likvidationsprovenuet. Denne indtægt skal først og fremmest bruges til at betale kreditorer, og derefter kan den udbetales til virksomhedens ejere. Det er dog muligt at udbetale a conto af likvidationsprovenuet til ejere. Det kræver dog, at der kan stilles sikkerhed for udbetalingerne.

 

Likvidationsregnskab

I forbindelse med en likvidation skal der udarbejdes flere dokumenter, bl.a. et afsluttende likvidationsregnskab. Et likvidationsregnskab er virksomhedens afsluttende regnskab og dækker over perioden fra sidste årsregnskab til datoen, hvor virksomheden opløses ved likvidation. Regnskabet skal følge årsregnskabslovens regler.

Du finder årsregnskabsloven her.

Erhvervsstyrelsen skal modtage samtlige årsrapporter for det afsluttende regnskabsår samt et likvidationsregnskab, der dækker perioden fra stiftelse til opløsning. Årsrapporten indberettes digitalt ved en XBRL-indberetning og likvidationsregnskabet vedhæftes som bilag til den digitale anmeldelse af likvidationens afslutning på virk.dk. Der skal derfor påregnes udgifter til revisor. Til gengæld risikerer man, som kapitalejer, ikke at hæfte for virksomhedens gæld.

 

Kombinationsregnskab

Hvis virksomheden ophører i perioden efter et endt regnskabsår og inden tidsfristen for indsendelse af årsregnskab, så behøver virksomheden ikke både at indsende årsrapport og et afsluttende likvidationsregnskab, men kan i stedet indsende et kombinationsregnskab. Et kombinationsregnskab i forbindelse med en likvidation indeholder både årsrapporten for det afsluttende regnskabsår samt likvidationsregnskabet.

Indsendes et kombinationsregnskab efter fristen for indsendelse af årsregnskab, accepteres dette ikke af Erhvervsstyrelsen.
OBS: Virksomheden skal aflægge årsrapporter for samtlige af de regnskabsår, der har været under likvidationen.

 

Hvor lang tid tager en likvidation?

En likvidation af selskab tager ca. 6 måneder. Efter beslutningen om likvidation er vedtaget og kreditorer er blevet informeret herom, har disse 3 måneder til at gøre krav på deres tilgodehavende i selskabet. Opstår der uoverensstemmelser mellem likvidator og kreditorer omkring betalingskrav, så skal disse løses inden for de 3 måneder. Efter de 3 måneder, og når alt gæld i selskabet er betalt, kan likvidator optage selskabet til endelig likvidation.

I forbindelse med likvidationen skal der indhentes en skattekvittance hos SKAT, hvilket i praksis medfører, at processen med at likvidere selskabet tager ca. 6 måneder.

Afslutningsvis skal der også afholdes en afsluttende generalforsamling, hvor likvidationsregnskabet og likvidationsafslutningen skal godkendes. Hvis der har været overskud efter aktierne er solgt og kreditorerne er blevet betalt, så vil ejerne herefter få dette udbetalt. Det skal dog tilføjes, at der ikke er nogen tidsgrænse for hvor længe en virksomhed kan være under likvidation.

 

Sådan foregår likvidation

 1. Beslutning og likvidation vedtages på generalforsamling
 2. Likvidator vælges af bestyrelsen
 3. Likvidation anmeldes til Erhvervsstyrelsen
 4. Kreditorer informeres om selskabets likvidation
 5. Kreditorer gør krav på tilgodehavende i selskabet
 6. Likvidator sælger aktiver og betaler kreditorer
 7. Likvidator udarbejder et likvidationsregnskab
 8. Der indhentes en skattekvittance hos Skat
 9. Afholdelse af afsluttende generalforsamling
 10. Likvidator anmelder likvidationens afslutning på Virk.dk
 11. Selskabet er likvideret

 

Lad NEMADVOKAT bistå dig/jer som likvidator

Skal I afvikle jeres selskab ved likvidation, så kan NEMADVOKAT bistå jer gennem hele processen. Vi har mange års erfaring med lukning af selskaber og kan sikre dig/jer en nem og overskuelig proces i modsætning til hvordan en selskabsafvikling ofte kan forløbe. Det er vigtigt, at udlodningen sker korrekt, og at man opnår den højest mulige likvidationsprovenu.
Vi tilbyder altid en gratis første samtale, hvor vi kan vurdere sagen og komme med et tilbud. Er der tvivl om hvilken lukkemetode, der skal benyttes, så tøv ikke med at kontakte os.

Få en gratis og uforpligtende vurdering
Fra DKK 12.000
Start sag

ekskl. moms

 

Hvad skal du nu?

Bliv ringet op, hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere.
Tryk her for at blive ringet op

Start din sag nu, så din advokat kan komme i gang med det samme.
Tryk her for at starte din sag