Privat skifte af dødsbo

Få hjælp til dødsbobehandling og undgå konflikter og stress mellem arvinger
Når vores kære går bort, er der en række juridiske sager, der skal bringes i orden. Udover begravelsen skal der foretages dødsbobehandling, hvor boet efter den afdøde gøres op.

Vi står klar til at hjælpe dig med at bringe de juridiske aspekter i orden efter et dødsfald. Samtidig sørger vi for at afklare alle arvingernes spørgsmål til sagen og processen.

Vi tager højde for, at du og de øvrige arvinger er i sorg, og vi hjælper jer med at undgå konflikter og stress. Dermed sørger vi for, at I kommer hurtigt videre med dødsboet.

privat skifte med advokatprivat skifte med advokat

Bestil et gratis og uforpligtende tilbud på privat skifte

Privat skifte med advokat

Som din advokat sørger vi for at hjælpe dig og de øvrige arvinger med at foretage et privat skifte på en sikker og overskuelig måde:

 • Vi rådgiver og vejleder dig igennem hele processen
 • Vi besvarer alle spørgsmål, som du og de øvrige arvinger måtte have
 • Vi varetager al dialog med offentlige myndigheder
 • Vi anmoder skifteretten om at foretage et privat skifte
 • Vi indhenter evt. en vurdering af boets aktiver
 • Vi udarbejder dødsboets åbningsstatus
 • Vi udarbejder dødsboets boopgørelse
 • Vi sikrer en korrekt fordeling af gæld, da kreditorer skal have deres fordringer betalt, førend arven kan fordeles mellem arvingerne
 • Vi rådgiver om arvens fordeling og evt. fortolkning af testamente
 • Vi rådgiver om boafgift – også kendt som arveafgift
 • Vi indgiver proklama i Statstidende
 • Vi sikrer, at alle dokumenter indsendes til tiden

NEMADVOKAT har stor erfaring med behandling af dødsbo. Hvad end du ønsker helt at overlade behandlingen af boet til en advokat, eller du blot vil have hjælp til eksempelvis at udfylde en åbningsstatus, formueoversigt eller boopgørelse, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

Det kan også være, at du har mistet din ægtefælle og er usikker på, hvad der skal ske. Skal du sidde i uskiftet bo, eller er der en anden løsning, som er mere fordelagtig for dig? Uanset om du vil have råd og vejledning eller hjælp til eksempelvis at komme til at sidde i uskiftet bo, kan NEMADVOKAT hjælpe dig.

    

  Dødsbobehandling pris

  Det er svært at anslå omkostningerne til dødsbobehandling, da det varierer alt efter omstændighederne – og ikke mindst hvordan boet skal behandles.

  Ved et privat skifte af et mindre dødsbo starter prisen på dødsbobehandling typisk ved 20.000 kr. Foretages et bobestyrerskifte, koster det typisk 25% af boet.

  Af den grund anbefaler vi at foretage et privat skifte, såfremt det er muligt, da det i langt de fleste tilfælde være væsentligt billigere og hurtigere end et bobestyrerskifte.

  Vi tilbyder altid en gratis og uforpligtende vurdering af din sag. Dermed kan du få anslået prisen på et privat skifte, hvorefter du kan beslutte, om sagen skal indledes.

   

  Hvad er et privat skifte?

  Når en person afgår ved døden, skal afdødes formue fordeles mellem arvingerne, hvis længstlevende ægtefælle ikke kan/vil sidde i uskiftet bo. Det er også, hvad man i fagsprog kalder for et “skifte” af boet. At skifte et bo betyder, at afdødes formue bliver gjort op, hvorefter afdødes gæld bliver afviklet. Den resterende formue udgør den samlede arv, som skal fordeles mellem de arveberettigede.

  Vælger du og dine medarvinger at foretage et privat skifte af dødsboet, er I selv ansvarlige for alt det praktiske såsom udarbejdelse af diverse opgørelser, afvikle gæld og fordele boets aktiver. Der er intet til hinder for, at du, som arving, gør det selv. Mange vælger dog at få hjælp fra en advokat for at sikre at dødsboet gøres korrekt op, fristerne bliver overholdt, spørgsmål kan blive besvaret og for at undgå kontroverser og stress mellem arvingerne.

  For mange virker det som en umulig og for stor opgave at varetage, da det er en tid fyldt med sorg. Derfor kan en advokat være til stor hjælp, således dødsbobehandlingen kan blive varetaget af en professionel på en nem og tryg måde. Det er forskelligt, hvor meget hjælp der er behov for, hvorfor det er vigtigt at gøre opmærksom på, at du og de andre arvinger sagtens kan få hjælp til hele eller blot dele af bobehandlingen.

  Nogle har blot behov for juridisk sparring, hvorimod andre foretrækker at få en advokat til at varetage dødsbobehandlingen. Dertil er der nogen, der ønsker, at en uvildig tredjepart opgør boet og fordeler arven, for at mindske risikoen for at nogen føler sig forbigået. Uanset dit og dine medarvingers behov kan vi hjælpe jer her hos NEMADVOKAT. Vi giver dig et uforpligtende tilbud på jeres sag, inden vi indleder den.

   

  Betingelser for privat skifte

  Ved et privat skifte står arvingerne selv for bodelingen. Nedenstående krav skal være opfyldt, førend boet kan udleveres til privat skifte:

  • Alle arvinger er enige om at foretage et privat skifte
  • Skifteretten antager, at boet er solvent
  • Arvingerne har udpeget en kontaktperson, som varetager al dialog med relevante myndighederne (dette er din advokat)
  • Mindst én af arvingerne er myndig, solvent og er ikke repræsenteret af en værge
  • Arvinger, der ikke er myndige eller kan tage vare på sig selv, har fået tildelt en værge eller skifteværge
  • Afdøde har ikke udelukket privat skifte i sit testamente
  • Der er ingen særlige forhold, der taler imod et privat skifte såsom arvingernes egne private eller økonomiske forhold

  Privat skifte kan være en besværlig proces, da flere juridiske og økonomiske dokumenter skal udarbejdes og indleveres inden for visse tidsfrister.

  Disse dokumenter består blandt andet af en anmodning om privat skifte, åbningsstatus, boopgørelse og indgivelse af proklama i Statstidende.

  Bemærk, som arving skal du selv sørge for at sælge ejendomme og andre aktiver, som ikke ønskes udtaget som arv, samt betale udgifter og afdødes gæld.

   

  Fordele og ulemper

  Fordele ved privat skifte:

  • Billigere end bobestyrerbo, da der er færre krav og dokumenter, som skal udarbejdes
  • Arvingerne har vetoret over alle beslutninger i processen
  • Arvingerne kan frit vælge advokat
  • Privat skifte er mere uformelt end bobestyrerbo

   

  Ulemper ved privat skifte:

  • Det er en besværlig juridisk proces, som typisk kræver advokatbistand
  • Arvingerne kan risikere at hæfte personligt og solidarisk for boets gæld, såfremt boet ikke bliver behandlet forsvarligt, eller hvis arvingerne ikke opfylder alle forpligtelser, som skal dækkes af boet

  Vi anbefaler altid, at man får bistand af en advokat, hvis boet er udleveret til privat skifte.

   

  Tidsfrister

  Alle dokumenter skal udarbejdes og indsendes til tiden. Dette tager vi os af. Overordnet set tager en dødsbobehandling maksimum 15 måneder:

  1. Først skal en anmodning om privat skifte og solvenserklæring udarbejdes og indsendes til skifteretten, førend skifteretten kan udstede en skifteretsattest
  2. Herefter skal en åbningsstatus over boet udarbejdes og indsendes til skifteretten senest 6 måneder efter dødsdagen (dog senest 2 måneder efter at boet er udleveret). Dette dokument skal underskrives af alle arvinger og indsendes i 2 eksemplarer
  3. Den endelige boopgørelse skal udarbejdes og indsendes til skifteretten inden 15 måneder efter dødsdagen

   

  Boafgift

  Når du arver efter en afdød, skal du betale en såkaldt boafgift til staten. Sagt med andre ord er en boafgift en skat, der skal betales af afdødes formue. I daglig tale hører vi ofte om arveskat og arveafgift, men den korrekte juridiske betegnelse er boafgift.

  Afgiftens størrelse afhænger af boets størrelse samt din relation til afdøde. Som udgangspunkt er kun ægtefæller undtaget fra boafgift. Dertil skal du ikke betale boafgift af løbende ydelser, f.eks. ægtefællepensioner, som bliver udløst af et dødsfald, og som der bliver betalt indkomstskat af.

  Du skal dog betale boafgift af alle engangsudbetalinger, f.eks. livsforsikringsbeløb. Af den grund kan det under visse omstændigheder være fordelagtigt at sikre sine børn med løbende forsikring eller pension. I andre tilfælde er det dog mere fordelagtigt med en samlet sum. Henvend dig til din rådgiver for mere information herom.

  Boafgiften udgør 15% af arven til den enkelte arving, mens der for visse arvinger kan pålægges en tillægsboafgift på 25%. Det betyder, at arvinger udenfor den nærmeste familie skal betale 25% i boafgift efter de 15% i boafgift er trukket fra arven.

   

  Sådan beregnes din boafgift

  Skifteretten beregner i hovedtræk boafgiften ud fra følgende principper:

  • Boafgiften beregnes på baggrund af samlede værdier, som afdøde efterlader sig
  • Længstlevende ægtefælle skal ikke betale boafgift af afdøde ægtefælles arv
  • Der skal betales 15% i boafgift af arv til arvinger tilhørende den nærmeste familie, når arven overstiger et bundfradrag på 295.300 kr. (2019)
  • Når afdøde sad i uskiftet bo, er der to bundfradrag
  • Når skifteretten beregner boafgiften, bruges altid det bundfradrag, der gælder i dødsåret
  • Når boafgiften på 15 procent er trukket fra, skal boet derudover betale en tillægsboafgift på 25 procent af arv til arvinger udenfor den nærmeste familie

   

  Afdødes nærmeste familie er:

  • Afdødes børn, børnebørn, oldebørn m.v.
  • Afdødes forældre
  • Søskende og niecer/nevøer til afdøde regnes kun til den nærmeste familie, når de har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet
  • Afdødes stedbørn, adoptivbørn og disses børn
  • Afdødes barns eller stedbarns ikke-fraseparerede ægtefælle, uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået ved døden
  • Personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet
  • Personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på min. 2 år, hvor den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller personer, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde og enten venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, herunder også når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig
  • Afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle
  • Plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på min. 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet

   

  Hvornår er en advokat nødvendig?

  For mange virker det praktiske helt uoverskueligt, og mange vælger derfor at få en advokat til at bistå sig enten med råd og vejledning eller ved at overlade behandlingen af boet til en advokat. Det er meget individuelt, hvor meget hjælp der er behov for, og det er en udbredt misforståelse, at det er enten eller.

  For nogen vil det være tilstrækkeligt med juridisk sparring undervejs, mens andre vil foretrække at overlade det hele til en advokat. Det kan også være, at du/I foretrækker, at det er en uvildig tredjepart, som opgør boet og fordeler arven, for at mindske risikoen for at nogen føler sig forbigået.

  Det kan også være, at du eller en af de andre arvinger eksempelvis ønsker at overtage afdødes hus eller lejlighed. Her er det imidlertid vigtigt at gøre sig bekendt med de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser, som det vil få, men også hvordan det vil påvirke fordelingen af arven, herunder om det vil medføre en skævdeling.

  Uanset hvad, er det et stort ansvar at behandle et dødsbo. Der er vigtige frister, som skal overholdes, og der er en række blanketter og ofte fuldmagter, der skal udfyldes og sendes til skifteretten. Eksempelvis har boopgørelsen afgørende betydning for, om boet bliver betragtet som skattepligtigt. Ofte er der flere arvinger, som enten skal blive enige om at overlade ansvaret til én af arvingerne, eller alternativt skal der udpeges en autoriseret bobestyrer (advokat).

   

  Bestil et gratis og uforpligtende tilbud på privat skifte

   

  Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

  NEMADVOKAT har stor erfaring med behandling af dødsbo. Hvad end du ønsker helt at overlade behandlingen af boet til en advokat, eller du blot vil have hjælp til eksempelvis at udfylde en åbningsstatus, formueoversigt eller boopgørelse, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

  Det kan også være, at du har mistet din ægtefælle og er usikker på, hvad der skal ske. Skal du sidde i uskiftet bo, eller er der en anden løsning, som er mere fordelagtig for dig? Uanset om du vil have råd og vejledning eller hjælp til eksempelvis at komme til at sidde i uskiftet bo, kan NEMADVOKAT hjælpe dig.

  Vi vurderer gratis og uforpligtende din sag, og vi kommer herefter med et tilbud og en estimeret pris. Ring ind til os nu på tlf. 70 20 41 61, så vi kan høre mere om omstændighederne og afklare eventuelle spørgsmål. Husk, det koster ikke noget at stille spørgsmål – vi hjælper dig gerne videre.